Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren kuvvet

advertisement
1- Aşağıdaki olaylardan hangisinde
gerektiren kuvvet uygulanmamıştır ?
temas
A) portakalın ağaçtan düşmesi
B) kapının rüzgardan dolayı çarpması
C) vincin yük kaldırması
D) balonun şişirilmesi
A) Açık hava basıncının
B) Cisimlerin yük miktarlarının
C) Cisimlerin birbirine uzaklığı
D) Havadaki nem miktarının
2- Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen
bir kuvvettir ?
A) itme kuvveti
C) çekme kuvveti
B) sürtünme kuvveti
D) yer çekimi kuvveti
3- Aşağıdakilerden hangisi kuvvet için yanlış bir
ifadedir ?
A) Kuvvet etkisiyle cisimlerde şekil değişiklikleri
meydana gelebilir.
B) Kuvvet uygulanan her cisim hareket etmez.
C) Kuvvet uygulanan hareketli cisimler asla
durmaz.
D) Dönme, sallanma, hızlanma, yavaşlama yön
değiştirme kuvvetin etkisiyle oluşan hareketlerdir.
4- Aşağıdaki ifadelerden
etkilerinden olamaz ?
hangisi
kuvvetin
A) Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
B) Cisimlerin hareketini sağlayabilir.
C) Cisimlerin hızlarını değiştirebilir.
D) Cisimlerin kütlesini değiştirebilir.
B) I – II
C) I – III
D) I – II – III
6- Yer çekimi kuvvetini bulan bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) EDISON
C) NEWTON
B) EINSTEIN
D) PASTEUR
8- Aşağıdakilerden hangisi üzerinde elektrik
akmayan maddelerdendir ?
A) cam
C) alüminyum
B) demir
D) bakır
9- Aşağıdaki taşıtlardan hangisi rüzgar enerjisi
ile çalışır ?
A) yelkenli gemi
C) otobüs
B) uçak
D) helikopter
10- Cismin birim zamandaki yer değiştirme
miktarına ne denir ?
A) yol
C) kuvvet
B) hareket
D) hız
11- Bir cisme uygulanan kuvvet fazla ise,
cismin hızı aşağıdakilerden hangisi olur ?
5Aşağıdakilerden
hangilerinin
gerçekleşmesinde kuvvet gereklidir ?
I.
Suyun nehirde akmasında
II.
Elmanın ağaçtan düşmesinde
III.
Otomobilin yol almasında
A) Yalnız II
7- Aşağıdakilerden hangisinin azalması, yüklü
cisimler arasındaki itme – çekme kuvvetinin
azalmasına neden olur ?
A) Cismin hızı az olur.
B) Cismin hızı değişmez.
C) Cismin hızı da fazla olur.
D) Kuvvetle hızın bir ilgisi yoktur.
12- Duran bir cismi harekete geçiren, hareket
eden bir cismi de durdurabilen, cisimlerin hızını
ve şeklini değiştirebilen etkiye ne ad verilir ?
A) kuvvet
C) itme
B) hareket
D) çekme
13- Sınıftaki sıramızı iterek bir kuvvet uygulamış
oluruz. Sıramız hangi yöne doğru hareket
edecektir ?
A) ters yönde
C) yukarı yönde
B) ittiğimiz yönde
D) aşağı yönde
14- Uzay ile ilgili durumları açıklamak için,
aşağıdakilerden hangisi sabit bir nokta olarak
kabul edilir ?
A) yıldızlar
C) Samanyolu
20-
B) ay
D) güneş
15- Aşağıdaki taşıtlardan hangisi, motorun itme
gücünden faydalanarak hareket eder ?
A) at arabası
C) yelkenli
B) kamyon
D) bisiklet
17-
N
3
Mıknatıslara ilişkin yukarıda verilen bilgilerden
hangisi ya da hangileri yanlıştır ?
21- Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren
kuvvete örnek olabilir ?
4
S
22-
N
5
S
S
N
6
Yukarıdaki mıknatıslarda 3 ve 5 numaralı mıknatıs
uçları aşağıdaki hangi yönleri göstermiştir ?
A)
B)
C)
D)
B) I ve II
D) I – II – III
A)
Kazağımızı
çıkardığımızda
saçlarımızı
etkileyen kuvvet
B) Yağmur damlalarının yere düşmesine neden
olan kuvvet
C) Mıknatısın bazı cisimleri çekerken uyguladığı
kuvvet
D) Rüzgarın bayrağı dalgalandırması
A) sürtünme kuvveti
B) temas gerektiren kuvvet
C) hava direnci
D) temas gerektirmeyen kuvvet
2
I. Mıknatıslar er maddeyi çeker.
II. Bazı mıknatısların tek kutbu vardır.
III. Mıknatısların aynı kutupları birbirini
iter.
A) Yalnız I
C) II ve III
16- Hava ortamında, hareket eden cismin
hareketini zorlaştıran kuvvet aşağıdakilerden
hangisidir ?
1
C) Mıknatısın çekim gücünün fazla olduğunu
D) Mıknatısların aynı cins maddeden yapılmış
olduğunu
3
5
Güney
Güney
Kuzey
Kuzey
Kuzey
Güney
Güney
Kuzey
18- Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi
değildir ?
A) çubuk
B) yuvarlak (silindir)
C) at nalı ( U tipi )
B) köşeli
19İki
mıknatısın
uçlarını
birbirine
yaklaştırdığımızda bu uçların birbirini çekmesi
neyi ifade eder ?
A) Mıknatısların zıt kutuplarının yan yana geldiğini
B) Mıknatısların aynı kutuplarının yan yana
geldiğini
Yukarıdaki
mıknatısların
aşağıdakilerden hangisidir ?
pozisyonu
A) Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiğini
B) Mıknatısların zıt kutuplarının birbirini çektiğini
C) Mıknatısların yerçekiminden etkilendiğini
D) Mıknatısların konumunu
22Aşağıdakilerden
tarafından çekilir ?
A) plastik top
C) kağıt para
hangisi
mıknatıs
B) kurşun kalem
D) gümüş kolye
23- Mıknatıslar aşağıdaki araçlardan hangisine
zarar vermez ?
A) cep telefonu
C) bilgisayar disketi
B) satranç tahtası
D) bilgisayar ekranı
24Aşağıdakilerden
eşleştirme yapılmıştır ?
hangisinde
yanlış
A) Yel değirmenini çalıştırmak
su kuvveti
B) Okul çantasını taşımak
kas kuvveti
C) Serbest düşen cisimleri yere çekmek
yer
çekim kuvveti
D) Trenleri hareket ettiren kuvvet
buhar
ya
da elektrik kuvveti
25- Aşağıdakilerden hangisinde
kuvvetinin etkisi yoktur ?
döndürme
A) Kapıyı açmak için kapının kolunu çevirmek
B) Bisiklet sürmek için pedala basılması
C) Hamur ya da çiklet üzerine parmakla
bastırılması
D) Bir atın arabayı çekerek hareket ettirmesi
26- Aşağıdakilerin hangisi esnek cisim değildir ?
A) plastik top
C) balon
B) sünger
D) mıknatıs
31- Aşağıdakilerden hangisinin hareketi sabit
değildir ?
A) kamyonun
C) Ay’ ın
B) Dünya’ nın
D) saatin yelkovanının
32- Hareket eden bir cismin hızını arttırmak için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?
A) Cismin hareketi
azaltılmalıdır.
B) Cismin hareketi
kaldırılır.
C) Cismin hareketi
arttırılır.
D) Cismin hareketi
sabitlenir.
yönünde uygulanan kuvvet
yönünde uygulanan kuvvet
yönünde uygulanan kuvvet
yönünde uygulanan kuvvet
33- Aşağıdaki canlılardan hangisinin hareketi
diğerlerinden farklıdır ?
A) kelebeğin
C) balinanın
B) atın
D) yılanın
27- Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir varlık
değildir ?
34- Birim zamanda yapılan yer değiştirmeye ne
ad verilir ?
A) insan
C) hayvan
A) hız
C) konum
B) cadde
D) ayçiçeği bitkisi
28- Bir cismin bulunduğu yer bize o cismin hangi
değerini verir ?
A) hızını
C) yer değiştirmesini
B) zamanını
D) konumunu
29- Bir cisim sabit bir noktaya göre yerini
değiştiriyorsa bu cisim için ne söyleyebiliriz ?
A) kuvvetleniyor
B) hızı azalıyor
C) hareket ediyor
D) zaman kazanıyor
30- Evden okula giden bir öğrencinin ne kadar
yol gittiğini aşağıdaki işlemlerin hangisi ile buluruz
?
A) son konum – ilk konum
B) ilk konum – son konum
C) son konum + ilk konum
D) son konum x ilk konum
B) hareket
D) zaman
35I. Üzerine kuvvet uyguladığımız cisimler
kuvvet kaldırıldığında eski haline dönüyorsa
böyle cisimlere, esnek cisimler denir.
II. Esnekliğin de bir sınırı vardır. Büyük kuvvet
uyguladığında tekrar eski halini almaz.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir ?
A) I. yanlış, II. doğru B) I. doğru, II. yanlış
C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış
Download