Hafta #3

advertisement
Fonksiyonel Bakış Açısıyla Sistemler
•
•
•
•
Satış ve Pazarlama (Sales and Marketing)
İmalat ve Üretim (Manufacturing and Produciton)
Finans ve Muhasebe (Finance and Accounting)
İnsan Kaynakları (Human Resources)
1
Satış ve Pazarlama Sistemleri
• Organizasyonun ürün ve servislerinin satışından
sorumludur.
– Firmanın ürün ya da servislerine ihtiyaç duyacak
müşterilerin belirlenmesi,
– Ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
geliştirilmesi için planlamalara katılma,
– Ürünlerle ilgili reklam ve promosyon kampanyaları
düzenleme,
– Müşteri ilişkilerini düzenleme ve takip etme,
– Sipariş alma
• Satış ve pazarlama sistemleri bu görevlerin
yerine getirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlar
2
Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemi
3
İmalat ve Üretim Sistemleri
• Organizasyonun ürün ve servislerinin
üretiminden/imalatından sorumludur.
– Üretim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve
sürdürülmesi,
– Üretimle ilgili hammadde sağlanması, stoklanması ve
kontrolü,
– Üretimle ilgili araç-gereç, materyal ve iş gücünün
planlanması
• İmalat ve Üretim Sistemleri bu görevlerin yerine
getirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlar
4
İmalat ve Üretim Bilgi Sistemi
5
İmalat ve Üretim Bilgi Sistemi Örneği
Envanter Kontrol Sistemi
6
İmalat ve Üretim Sistemleri
• Ürün Yaşam Süreci Yönetimi (Product Life Cycle
Management - PLM).
– Ürünün geliştirilmesi ile ilgili sürecin önceden
modellenmesini sağlar,
– Böylece üretim bandındaki olası aksaklıklar önceden
tespit edilebilir,
– Üretim bandı ile ilgili planlamalar daha verimli olarak
gerçekleştirilebilir,
– Önceleri CAD (Computer Aided Design) sistemleri
kullanılıyordu,
– Şimdilerde virtual reality, augmented reality sistemleri
popüler
7
Finans ve Muhasebe Sistemleri
• Organizasyonun sermaye, nakit akışı ve borç
yönetiminin verimli olarak yönetilmesini sağlar.
–
–
–
–
–
Yeni ürünler için finansal kaynakların yaratılması,
Mevcut finansal yapının devamı ve borcun çevrilmesi,
Yatırımların geri dönüşünün planlanması,
Muhasebe kayıtlarının tutulması,
Stratejik kararlarla ilgili olarak finansal raporların
hazırlanması
8
Finans ve Muhasebe Bilgi Sistemi
9
İnsan Kaynakları Sistemleri
• Organizasyonun iş yükü ihtiyaçlarının
belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesini
sağlar.
– Potansiyel çalışanların tanımlanması (görev ve
göreve uygun personel)
– Çalışanlarla ilgili tüm kayıtların tutulması,
– Çalışanlar için hizmet içi eğitim ve kurslar
düzenlenmesi,
– İşler için insan gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi
(yetenekler, eğitim seviyesi, çalışılacak pozisyon,
çalışacak kişi sayısı ve ücret)
10
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
11
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Örneği
12
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Örneği
13
İş Süreçleri ve Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
• İş Süreci (Business Process): Bir işin
gerçekleştirilmesi için sırasıyla takip edilmesi
gereken alt iş adımları
14
İş Süreçleri ve Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
Sipariş Hazırlama İş Süreci
15
Kurumsal Uygulamalar (Enterprise Applications)
• Kurumsal organizasyonlar farklı tür ve işlevlerde pek çok
bilgi sistemi kullanırlar,
• Her bir bilgi sistemi farklı fonksiyonlar, iş birimleri ve iş
süreçleri içerirler,
• Doğal olarak farklı sistemlerin otomatik olarak bir birleri
ile haberleşmeleri ve veri alış verişinde bulunmaları
mümkün değildir,
• Bu senaryoda yöneticilerin karar vermek için ihtiyaç
duydukları bilgiye ulaşmaları zahmetli ve emekyoğundur,
• Organizasyon içerisinde bilginin çok farklı yerlerde ve
farklı biçimlerde tutulması önemli sistemin bir bütün
olarak işleyişinin sağlanması açısından önemli bir
problemdir.
16
Kurumsal Uygulama Mimarisi
17
Kurumsal Sistemler
• Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource
Planning - ERP) Sistemleri sayesinde iş süreçlerinin
koordinasyon ve entegrasyonu tek bir bilgi sistemi ile
sağlanır ve bahsedilen problemler çözülmüş olur.
• Daha önce üretim, satış, finans ve insan kaynakları gibi
pek çok farklı bölümde bulunan bilgi ERP sayesinde bu
birimler arasında paylaşılır.
• Her birim ihtiyaç duyduğu bilgiyi diğer biriminin bilgi
sisteminde elde eder, iş süreçleri ile ilgili işlemler birimler
arasında paylaşılabilir.
18
Kurumsal Sistemler
• ERP’de kurumsal bilgi her bir birim için ayrı ayrı veri
tabanlarında tutulmak yerine ortak bilgi depolarında
(data repository) tutulur.
19
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)
• Kurumların, servis ve ürünlerinin planlamasını, kaynak
yönetimini, üretimini ve dağıtımını optimize etmek için
tedarikçilerle arasındaki ilişkileri düzenleyen sistemlerdir.
• Bu sistemler, tedarikçilere, dağıtıcılara, ürünleri satın
alan firmalara ve lojistik firmalarına bilgi sağlar.
• Amacı bu bileşenler için tedarik, üretim, envanter
yönetimi ve ürün dağıtımı sağlamak için koordinasyon,
zaman planlaması ve iş süreçlerinin kontrolünü
sağlamaktır.
• Tedarik Zinciri Sistemleri çoğunlukla kurumlar arası bir
işbirliğini gerektirir.
20
Tedarik Zinciri Sitemlerinin Yararları
21
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship
Management)
• Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, organizasyonların
müşterileri ile etkileşimlerini düzenleyerek kârlılık,
müşteri memnuniyeti ve müşteri elde tutma gibi
faaliyetlerin optimize edilmesini sağlarlar.
• Ürünlerle ilgili olarak satış, pazarlama ve servis iş
süreçleri CRM kapsamı içerisindedir.
• CRM sistemlerinin aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek
bilgileri üretmesi gerekir:
• Firmanın sürekli müşterileri kimlerdir?
• En kârlı müşterilerimiz kimlerdir?
• Bu müşteriler bizden ne almak istiyorlar?
22
Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi
23
Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Örnek Çıktı
24
Bilgi Yönetim Sistemleri (Knowledge Management
Systems)
• Bilgi Yönetim Sistemleri iş süreçleri ve yönetimsel
kararların verilebilmesi için, organizasyonla ilgili olarak
her türlü bilgi ve tecrübeyi, ne zaman ve nerede gerekli
olursa kullanılsın diye toplayan sistemlerdir.
• Toplanan bilgi iç kaynaklardan olabileceği gibi dış
kaynaklardan da olabilir.
• Bu sistemler organizasyonlarda yeni bilgi üretilebilmesi
için var olanın saklanması ve organize edilmesini
amaçlarlar.
• Veri madenciliği (data mining) ve uzman sistemler
(expert systems) bir tür bilgi yönetim sistemidir
25
Bilgi Yönetim Süreci
26
Download