Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) “EKVATOR GİNESİ TİCARET HEYETİ” ORGANİZASYONU
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; “Türkiye-Ekvator Ginesi KEK
I. Toplantısı” ile eşzamanlı olarak Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında
Ekvator Ginesi’ne yönelik bir Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirilmesinin planlandığı
bildirilmektedir.
Bu itibarla; DTM’ye iletilmek üzere, söz konusu program kapsamında gündeme
getirilmesinde fayda gördüğünüz konular ile Ekvator Ginesi’ne ihracatta yaşanan sorunlar ve çözüm
önerilerine ilişkin ekli formun doldurularak en geç 13 Eylül 2010 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica
olunur.
**************************************************
2) SURİYE YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
BAKANLAR TOPLANTISI YAPILACAKTIR
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; “Türkiye-Suriye Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSIK) Bakanlar Toplantısı”nın ikincisinin önümüzdeki
dönemde Suriye’nin Lazkiye şehrinde yapılacağı belirtilmektedir.
Bu çerçevede; bahse konu toplantıda gündeme alınmasında fayda görülen konular ile
Suriye pazarında karşılaşılan sorunlar hakkında ekli formun doldurularak en geç 13 Eylül 2010
Pazartesi günü mesai bitimine kadar, DTM’ye iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00
15 – 16 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
3) LETONYA – LİTVANYA – ESTONYA’YA İHRACAT YAPAN
FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE!
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; önümüzdeki dönemde Baltık
Ülkeleri ile gerçekleştirilecek üst düzey ticari ve ekonomik nitelikteki temaslarda kullanılmak üzere,
söz konusu ülkeler ile ikili ticaretimizde yaşanan sorunlar ve gündeme getirilmesinde yarar görülen
diğer hususlara ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Bu nedenle; söz konusu hususlarla ilgili olarak ekli formun doldurularak en geç 21 Eylül
2010 Salı günü mesai bitimine kadar, DTM’ye iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00
15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
4) ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına
atfen Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat ve
ihracat işlemlerinde zirai karantina koşullarını düzenleyen Zirai Karantina Yönetmeliği’nde
değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 21.08.2010 tarih ve 27679 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle;
Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile, Zirai Karantina Yönetmeliği’nin EK-4 Bitki ve
Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar Bölümü’nün orman ürünleri ile ilgili 1. ve 2.
maddeleri ve EK-5’inde yer alan Bitki ve Bitkisel Ürün İthal Kapıları ile EK-11’inde yer alan Bitki
ve Bitkisel Ürün İhraç Kapılarının yeniden düzenlendiği,
Orman ürünlerinin ithalatında giriş kapılarının sınırlanması nedeniyle, ahşap ambalaj
malzemeleri hariç orman ürünleri, sadece Yönetmeliğin EK-5’inde belirtilen ithal kapılarından
(Artvin, Bartın, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun,
Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak ve Hatay (İskenderun)) yurda giriş yapabileceği,
Söz konusu maddelerin, hazırlanan Yönetmeliğin yayımlanmasından 3 ay sonra (geçici
3. madde uyarınca) yürürlüğe gireceği,
ifade edilmektedir.
**************************************************
5) TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda aynen; “Bilindiği üzere, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) tarafından 6 Ağustos 2009 tarihinde "Dokuma Kurdeleler" (5806.31, 5806.32,
5806.39, 5808.90, 5810.91, 5810.99, 5903.90, 5907.00, 5810.92 ve 6307.90 Gümrük Tarife
Pozisyonlarında yer alan) ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile Çin Tayvanı menşeli olanlara
yönelik bir anti-damping soruşturması ve ÇHC menşelilere ayrıca bir telafi edici vergi
(countervailing duty) soruşturması açılmıştır.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
ABD tarafından bahse konu ürün ithalatında 1 Eylül 2010 tarihinde ÇHC menşeli olanlar
için % 123,83 - 247,65 oranları arasında değişen damping marjlarına ve % 1,56 - % 117,65 oranlan
arasında değişen sübvansiyon marjlarına; Çin Tayvanı için ise % 4,37 oranında damping marjına
hükmedilmiştir.
Konuya ilişkin kararlara http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21975.pdf ve
http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21978.pdf ağ adreslerinden ulaşılması mümkündür.
Anılan gelişme ile ülkemizin bahse konu üründe ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli ürünler
karşısında ABD'ye ihracatlarında rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülmektedir.” denilmektedir.
**************************************************
6) GEÇİŞ BELGELERİNİN DAĞITIMI
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) aldığımız bir yazıda; 12.07.2010 tarih ve 8985 sayılı Genel
Müdürlük Onayı ile 2010 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 19. maddesinin ikinci
fıkrasının (e) bendinin; “Bu Yönerge’nin 4. Maddesinin (e) bendi uyarınca, idaresi zorunlu olan bir
önceki sefere ait geçiş belgesinin /belgelerinin taşıtının çıkışında iade edilmemesi halinde yetki
belgesi sahibi hakkında; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43. maddesinin yirminci fıkrasına aykırı
hareketten dolayı aynı Yönetmeliğin 76. Maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile aynı ülkeye
yönelik taşımaları için de 77. Maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılır.”
şeklinde düzenlendiği anımsatılarak, sektör temsilcileri ile bazı firmalardan Bakanlıklarına intikal
eden yazılardan; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 19. Maddesinin ikinci fıkrasının (e)
bendinin anlaşılmasında çeşitli yorum farklılıklarının olduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu yönergenin 19. Maddesi ikinci fıkrasının (e) bendinin;
“Bu Yönergenin 4. Maddesinin (e) bendi uyarınca, iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş
belgesinin/belgelerinin taşıtın çıkışında iade edilmemesi halinde yetki belgesi sahibi hakkında
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43. maddesinin yirminci fıkrasına aykırı hareketten dolayı aynı
Yönetmeliğin 76. maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 10 uyarma cezası verilir.
Aynı ülkeye yönelik geçiş belgelerinin ikinci kez iade edilememesi halinde ise, ilgili firmanın yetki
belgelerinde kayıtlı tüm araçlarına ihlale konu olan ülkeye ait geçiş belgeleri 10 gün süreyle tahsis
edilmez.”
şeklinde değiştirilmesinin 20.08.2010 tarih ve 10958 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülerek Geçiş
Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine işlenmiş olduğu ve Genel Müdürlüklerinin
( http://www.kugm.gov.tr ) internet sayfasında yayınlandığı bilgisi verilmektedir.
4
Download