5811 sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Sahip Olunan

advertisement
6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN FORM
(Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin)
……………… Bankası / Aracı Kurumu
6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, yurt dışında bulunan varlıklarıma ilişkin aşağıda yer alan
bildirimimin kabul edilmesini arz ederim.
…. / …. / …….
Gerçek kişi / Vekili
Tüzel kişi / Kanuni Temsilci
Adı ve Soyadı / Ünvanı
İmza / Kaşe
1
VERGİ KİMLİK NO.1
YURT DIŞINDAN VARLIK GETİREN GERÇEK/TÜZEL KİŞİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
TABLO-1
2
3
Adı Soyadı / Unvanı
İkametgah Adresi
Kanuni veya İş
Merkezinin
Adresi
Mah./Semt
Kapı N.
Cadde/Sokak
İlçe Adı
Posta Kodu
4
Ülkesi
6
Telefon No.
Daire N.
İl Kodu
5
e-posta Adresi
Faks No.
(Alan kodu)
(Alan Kodu)
Cep Tel. No.
(Alan Kodu)
Yurt Dışından Getirilen Para ve Döviz
TABLO-2
7
Para (Türk Lirası)
Toplam Tutar
Döviz Cinsi
Miktarı
Birim değeri (TL)*
,
Toplam değeri
Amerikan Doları
Avrupa Para Birimi
İsviçre Frangı
İngiliz Sterlini
Japon Yeni
S. Arabista Riyali
Avustralya Doları
Kanada Doları
Diğer (
)
8
Toplam
Yurt Dışından Getirilen Altın
TABLO-3
Miktarı
Adet / Gram
Altın
Birim değeri **
Toplam değeri
Külçe Altın
İşlenmiş Altın
9
1
Toplam
T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
TABLO-4
Yurt Dışındaki Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası
Araçları
Miktarı
Adet / Pay
Birim değeri ***
Toplam değeri
Devlet iç borçlanma senedi - Tahvil
Devlet iç borçlanma senedi - Bono
Eurobond
Özel sektör tahvili
Özel sektör bonosu
Banka bonosu
Kira sertifikası
Gayrimenkul sertifikası
Depo sertifikası
Varlığa dayalı menkul kıymet
İpoteğe dayalı menkul kıymet
Varlık teminatlı menkul kıymet
İpotek teminatlı menkul kıymet
Pay senedi (Hisse senetleri)****
Varant
Sertifika
Borsa yatırım fonu
Menkul kıymet yatırım fonu
Gayrimenkul yatırım fonu
Girişim sermayesi yatırım fonu
Emeklilik yatırım fonu
Vadeli işlem sözleşmeleri
Opsiyon sözleşmeleri
Swap
Diğer Menkul Kıymetler
Diğer Sermaye Piyasası Araçları
10
Toplam
* Yurt dışında bulunan döviz cinsinden varlıklar için bildirim tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru karşılığı yazılacaktır.
** Yurt dışında bulunan altının bildirim tarihindeki birim değerinin tespitinde Tebliğde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.
*** Yurt dışında bulunan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirim tarihindeki birim değerinin tespitinde Tebliğde yer alan
açıklamalar dikkate alınacaktır.
**** İlgili ülke mevzuatı çerçevesinde pay senedi (hisse senedi) kabul edilen ortaklık payları dahil.
Download