Gelir Paketi: Kıymet Kontrolü Uygulama Kılavuzu Yayınlandı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gelir Paketi: Kıymet Kontrolü Uygulama Kılavuzu
Yayınlandı
Ülkemizde toplanan vergilerin yaklaşık %20’sini gümrüklerde toplanan vergiler
oluşturmaktadır. İthal veya ihraç eşyasından alınan gümrük vergilerinin tutarı; söz konusu
eşyanın tarifesine, menşeine ve kıymetine göre belirlenmektedir. Dolayısıyla, gümrük
kıymeti, yükümlülerin ödeyecekleri vergilerin miktarını doğrudan etkileyen temel unsurdur. Bu
bağlamda, gümrük idarelerinin; beyan edilen gümrük kıymetinin doğruluğunun ve
gerçekliğinin kontrolünü etkin biçimde yerine getirmeleri vergi kaybının asgariye indirilmesi
açısından
son
derece
önem
arz
etmektedir.
Vergilerin doğru ve adil biçimde toplanmasının yanı sıra ticaret erbabımızın iş ve işlemlerini
kolaylaştırma hedefimiz doğrultusunda, Dünya Gümrük Örgütü’nce, gümrük kıymetinin
belirlenmesine ve kontrolüne ilişkin olarak hazırlanan “Gelir Paketi: Kıymet Kontrolü
Uygulama Kılavuzu” isimli çalışma, Türkçeye tercüme edilerek kitap halinde yayınlanmıştır.
Risk temelli bir kıymet kontrol programının esas alındığı bu çalışma;




Kıymet Belirleme Politikası & Yasal Mevzuat
Kıymet Riskinin Yönetimi
Etkin Bir Kıymet Kontrol Programı Geliştirme
Karşılaşılan Önemli Sorunlar
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır.
Kitapta, ithalatçıların risk profillerinin belirlenmesi; risk yönetiminin bir aracı olarak kıymet veri
tabanının oluşturulması ve kullanımı; sevkiyat öncesinde, ithalat sırasında ve ithalat
sonrasında yapılacak kıymet kontrollerinde dengenin sağlanması; beyan edilen kıymetin
doğruluğuna ve gerçekliğine ilişkin şüphelerin bulunduğu hallerde üye ülkelerce izlenmesi
gereken usuller ile karşılaşılan önemli sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır.
Başta Gümrük Muayene Memurları olmak üzere Bakanlığımız personeli ve ilgili diğer kurum
ve kuruluşların kullanımına sunulan bu eserin, gümrük kıymetinin doğru tespitinde ve etkin
kıymet kontrolünde yararlı ve yol gösterici bir kaynak niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.
Bahse konu kitabın; gümrük kıymetinin doğru olarak belirlenmesine, dolayısıyla gümrük
vergilerinin etkin bir biçimde tahsilatına, kıymete ilişkin istatistiki verilerin sağlıklı bir biçimde
tutulmasına ve kıymet ihtilaflarının asgari düzeye indirilmesine önemli katkılar sağlaması
beklenmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download