Amaç,va!lıklari yurda getirilmesi

advertisement
!9r1 7ğğğğğğğğj
1
Amaç, va!lıklari
yurda getirilmesi...
il
t’
VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA YURTDIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ VEYA MENKUL
KIYMETLER YURDA GETİRİLDİĞİNDE BUNLARLA İLGİLİ HİÇBİR İNCELEME VE TARHİYAT
YAPILMAYACAK. VARLIKLARI TÜRKİYE’YE GRIRİP UYGULAMADAN YARARLANMAK İSTEYENLER
İÇİN SÜRE NORMALDE YILIN SONUNDA (2 OCAK 2017) BİTİYOR. ANCAK BAKANLAR
KURULU’NUN SÜREYİ ALTI AYA (30 HAZİRAN 2017’YE) KADAR UZATMA YETKİSİ VAR,
Bir Yılı (taha bitirivoruz, Vergi mü
kellefleri açısından bakıldığında hiç
kuşkusuz 2016’nın kıvı>risi, (T36 sayı
lı yasa ile gel irilen b( >rç yapıland ı rma—
sıydı. Ağustos ayında yürürlüğe giren
bu yasayla başta vergi ve SUK primi
olmak üzere vatazlilasların tlevlete
olan çeşitli lx jn,ları yeniden yapılan
dırıkh, bir nevi vatandaş ile devlet hc
lalleşti, eski (lefterler kapatıldı.
Aynı yasada yer alan matrah anırı—
mı (la mükellellerin son beş yılını ver
gi incelemesine kapatması açısından
önemli bir duzenlemevdi. Bütün
hunlann başvuru süreleri geçtiğimiz
ay sona erdi.
Yasanın bir diğer düzenlemesi <le
“varlık barışı’ diye adlandırılan ve
yurtdışında htıl unan bazı varlıkların
bilı irimi ve Türkiye’ye getirilmesi
esasına dayanan uygulama. Yuniçin
de bulunan ve kayıtlarda ver almayan
bazı varlıkların kayıtlara alınması <la
aynı düzenlemede yer alıyor.
Ancak biz bu yazımızda sadece,
varlık barışı kapsamında yurtdışında
bulunan varlıkların bildirimi ve Türki
ye’ye getirilmesi konusunu ele alıp,
teredlütlü konularda tttare’ nin yap
tığı açıklamalara değineceğiz.
HANGİ VARUK1R?
Yurtdışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer serma
ye piyasası anıcları yasanın kapsamı98 Eknnomlsl 25A,:ı!ık 2016
na giriyor. Buna göre. mükellef olup
olmadığına bakılmaksızın tüm gerçek
ve tüzel kişiler vtırtdişı varlıklarını
Türkiye’ye getirerek, yasanın verdiği
i m kn lard an yararlanabil i rle r. Iki wu—
lıklara ne zamandan itibaren sahip
olu nduğunun da 1 >ir önemi yı >k. 1 )i
ğer taraftan getiren kisinin nıükelk-f
olması tl tırumunda. bu varlıkların ya
sal kayıtlara intikal ettirilmesi imk£ını
da bulunuyor.
SÜRESI
Yasa lıüknıündeıı vararlanahil—
mek için yurtdışındaki para, altın, dö
viz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının 31 Aralık 2(316 ta—
ribine kadar Türkiye’ye getirilmesi
gerekiyor. Bu tarih cumartesi günü
ne geldiğinden aslıntla süre 2 ocak
20 1? tarihinde dt ıluyı ir,
SÜREUZARMP
Bakanlar Kurtıltı’nuıı yukarıdaki
süreyi altı aya kadar tızatma yetkisi
bulunuyor. Buna göre süre 30 Ilazi
ran 2t)17ye kadar ıızayahiliı’.
Btıgüne kadarki benzer uvgula
malarda bu vet kil erin t levam lı o brak
kullanılmış olduğuna bakarak bu kez
de uzatılacağını söylemek sanırız çok
yanlış olmayacaktır. Ama yine (le bu
konunun Bakanlar Kurulu’nun yetki
sinde olduğunu ve ne olur ne olmaz,
bu hıükümden yararlanmak isteyenle
rin ellerini çabuk ttıtnıasıntla fayda ol—
duğunıı belirtmek isteriz.
VERGI YOK
Eski varlık l )arışı uygtılamal arı ii tla,
yu rtdışı ntl an gel i rile n varlıklar i izeri n—
den vergi t lenmesi söz kı m usu olu
vordu. Vergi oranı da genellikle yüz
de 2 olarak uvgul;ınınırdu.
Ama 1 >u yasa la, yıl st rn ü na kadar
‘lürkiyeve getirilecek olan varlıklar
üzerinden herhangi bir vergi öden
mesi öngörülmüyı r. Yani bu uygula
manın. vasıl veya yasal olmayan ‘ol—
larla yurtdışına çıkarılmış olan varlık—
lann yurda getirilmesi üzerine kurgu(andığını görüyoruz. Herhangi bir
vergi mI ısi latı amu ‘ı luu ti n mu yor.
Yasa kaı sam ı n< la ki varlık ları Tür—
kiye’yegetiı’en gerçek ve tüzel kişiler
bu varfiklan serbestçe tasarruf edeN
li rler. Yani ge tiri en varlıklar banka ve
ya aracı kurumda ılurabileceği gibi
hesaptan çekilmeleri (le mümkün.
Hatta aynı gün veya daha st ,nra tek
rar yu rtd iş ına t lah i ç ıkarı kıl ili rler.
DEFrERLERE KAYDEDENLER
Yu rt lışı ndaki ya rlı kları getirip ya
sal defterlerine kaydeden mükellefler
de hiçbir sınırI amaya tal i <il ma ks ızı n
bu varlıkları tekrar işletmeden çeke
hilirler.
Bilanço esasına göre <lefıer tutan
mükellefler yurtdışından getirip ka
‘1
Şğğğğğğğğğğğğğğğğğ4
nuni defterlerine kavdettikleri varlık
lar için pasifte özel bir fon hesabı açı
yorlar. Fondaki tutar sermayeye ilave
edilebileceği gibi orraklara da dağıtı
lahilir. İşletme casfıve olduğunda dahi
bu tutarlar vergilendirilmivor.
Kurumlar vergisi mükellefleri ta
rafından ftındakj tutarlar onaklam da
ğıtıldığı durumt l;ı kar payı sınpajı da
yapılmıyor. Kar payını elde eden ger
çek kişi ve kurumların da bu kar payları üzerinden herhangi bir vergi öde
mesi söz konusu değil.
TÜRKİYE’YE GETİRME
Yurıtlışımla bulunan para, akın,
döviz, menkul kıymet ve diğer serma
ye piyasası araçları, Türkiye’deki ban
ka veya aracı kurumlarda mevcut ya
da yeni açılacak bir hesaba transfer
edilebildiği gibi fiziki olarak da Türki
ye’ye getidlebilirler.
Hesaba transfer edildiği durumda
banka dekontu veya aracı kurum iş
sonuç formiarı tevsik edici belge
olarak kabul e lilivt w. Fizikit 1 amk ge
1cm
tirilmesi sırasında yapılan tleklaras
von. hildirime isıinaden Gümrük İda
resinden alınan belgeler, varlıklann
‘I’ürkive’ye getirilmiş olduğunun tev
sikinde kullanılahiliy r.
BtLDİRİM DE KABÜL EDİliYOR
Menkul kıynıet ‘-e diğer sermaye
piyasası araçlarının illa ki banka ve
aracı kurumlarda bir hesaba transferi
ya da fiziki olarak ‘I’ürkiyeye getiril
mesi şart değil. Bu varlıkların (hisse
senedi, eurobond gibi) banka veya
aracı kurumlara bikhrilınesi balinde
de, Türkiye’e getirildiği kabul edili
yor, Bildirim kendileri veya vetkilen
dirdiği kişilerce yapılabiliyor. Bu şe
kilde bildirimde bulunanlar söz konu
su varlıkları daha sonra hesaben veya
fiziken Türkiye’ye getirip getirme
mekte serbestler.
Menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının banka veya aracı
kurumlara bildirilmesinde, yurtdışın
daki ilgili kurum veya kuruluştan alı-
nan dekont, eksre, makhu, gibi bel
geler kullanılabili or. Banka ve aracı
kurumların kendilerine ibraz edilen
söz konusu belgelerin teyitlerini al
mak gibi bir yükümlülüğü bulunmu
yor. Ayrıca bu belgelerin Türk elçilik
ve konsoloslukları tarafından onay
Ummış olması şartı da yok.
FORM DOWURULUYOR
Yurtdışındaki varlıkların Türki
ye’ye getirilmesinde veya nıenkul kıy
met ‘-e diğer sermaye piyasası araçla
rının banka ya da aracı kurumlara bil
dirilmesi nde ıslak imzalı olarak bir
form doldurulması gerekiyor. Zorun
luluk 2 Aralık 2016 tarihinden itiha
ıen getirilen veya bildirilen varlıklar
için söz konusu. Yurtdışından alınan
tevsik edici belgelerin de bu forma
eklenmesi gerekiyor.
Bu tarihten önce hildirimde bu
lunmuş olanların ise böyle bir form
doldurma zorunluluğu bulunmuyor.
Ama yine de kendileri isterse bu foı
mu doldurup ilgili banka veya aracı
kuruma verebilirler,
KREDİ KAPATIIABİUR
Yurtdışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer serma
ye piyasası araçları, yurtdışında bulu
nan banka veya finansal kurumlardan
kullanılan kredilerin kapatılmasında
kullanılabilir. Ancak kapatılması dü
şünülen kredinin 19 Ağustos 2016 ta-
rihi itibarıyla kanuni defterlere kayıt
lı olması ve kapama işleminin de en
geç bu yılın sonuna kadar gerçekleş
tirilmesi gerekiyor. Borcun defter ka
yıtlarından düşülmesi kaydıyla, öde
mede kullanılan varlıklann Türkiye’ye
getirilme şartı da bulunmuyor.
Yasa kapsamında kayıtlara alınan
varlıkların daha sonra zaranna satıl
ması durumunda bu zarar, gelir ve
kurumlar vergisi uygulaması bakımın
dan gider veya indirim olarak kabul
edilmiyor.
İNCELEME YOK
Yurtdışından getirilen varlıklar
üzerinden hiçbir şekilde vergi öden
miyor olması önceki varlık barışlarına
göre bu uygulamayı avantajlı hale ge
tirivor. l3u bükümden yararlanmak is
teyenler açısından asıl önemli husus
ise vergi inceleme ve tarhiyathırıyla il
gili. Yukarıdaki şarıların tümü yerine
getirilirse bu hükümden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri
bakkıntla. sırf bu işlemin yapılmış ol
masından dolayı ‘-e bu işlemden ha
reket edilerek, hiçbir şekilde vergi in
celemesi ve vergi ıarhiyatı yapılmaya
cak. Aynı şekilde herhangi bir araştır
ma, inceleme, soruşturma veya kn
vuşturnıa da yapılamayacak, vergi ce
zası ve idari para cealan kesilemeye
cek.
Bu varlıklarla ilgili olarak hiçbir şe
kilde vergi incelemesi yapılmayacak
olmasının, bu varlıklardan daha önce
ki yıllarda elde edilen gelirleri de kap
sayıp kapsanıadığı yönünde tered
dütler bulunuyordu. idare yayınladığı
tehhğle çok açık bir şekilde Türki
veve getirilen varlık sebebiyle geç
mişte elde edilmiş olabilecek kazanç
ve iratlar ile söz konusu varlıkların ik
tisabında kullanılan kaynaklar nede
niyle geçmişe dönük bir vergi incele
mesi ‘-e ıarhiyatı yapılmayacağını söy
leyerek bu tered<lütleri de gidermiş
oldu.
Heı-kese mutlu bir yeni yıl diliyo
rum.
25.imhk 2016
aoRaıNsıs9
Download