Sermaye Piyasası Kurulu 1999/34 HAFTALIK BÜLTEN e/9/1999

advertisement
Sermaye Piyasası Kurulu
1999/34
HAFTALIK BÜLTEN
e/9/1999-10/9/1999
A. 1.1.1999 - 10.9.1999 TARİHLER! ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
O
1.1.1999 - 10.9.1999 tarihleri arasında Sermaye Piyasasr Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi
için 176 adet, 450.149,3 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 21 adet, 30.468 Milyar TL., tahvil için 2 adet, 14
Milyon $ olmak üzere toplam 199 adet 480.617,3 Milyar TL. +14 Milyon $'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına
karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 138 adet, 415.425,2 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 28 adet,
33.744 Milyar TL, olmak üzere toplam 166 adet, 449.169,2 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.1999 tarihinden önce hisse senedi
ihracı için 26, yatırım fonu katılma belgesi için 9 başvuru bulunmaktadır. Bu başvurulardan 23 hisse senedi, 9 yatırım fonu
katılma belgesi bu yıl içinde sonuçlandırılmıştır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya
erteleyen ortaklık sayısı ise 12'dir.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta Toplam
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Toplam
Bu hafta Toplam Bu hafta
Toplam
Adet
Adet
•Tutan
Tutan
Adet
Adet
Tutan
Tutarı
Hisse Senedi
3
176
3.793,2
450.149,3
138
415.425,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
21
30.468
28
33.7440
Tahvil
2
n
3
199
TOPLAM
3.793,2
480.617,3(")
166
449.169,2
(") Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 113.316
(") Tutarlara 14 Milyon î ilave edilecektir.
Milyar
TL'dır.
1.1.1999 - 10.9.1999 tarihleri arasında 1'i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 61'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 50 olmuştur. 1.1.1999 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 7'dir. Bu başvurulardan 6 adedi bu yıl
içinde sonuçlandırılmıştır. Aynı dönemde kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden
kaldırılan ortaklık sayısı ise 5'dir.
B. 6.9.1999 - 10.9.1999 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR.
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 3 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve
Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin
toplam nominal tutarı 3.793,2 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 2.293,3 Milyar TL.'dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
İhraç Edilecek
Ortaklığın Unvanı
—
„„,„,.••
1. Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.
2. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
3. Kelebek Mobilya ve Kontrplak San. A.Ş
Menkul
Kıymetin Türü
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Bedelli
(Nakit
Artınm)
1.793,2
2.000
Bedelsiz
1.
iç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
1.793,3
-
500
-
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar.
Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo.3)
Tablo: 3
(Milyar TL)
Önceki KayitU/'
Sermaye Tavanı
Ortaklığın Unvanı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
1. Alarko Gayrimenkul
2.000
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
20.000
2.500
3. Menkul Kıymet İhraç Başvurulan Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 2 ortaklığın menkul kıymet ihraç başvurulan erteleme istekleri doğrultusunda
kaldırılmıştır. (Tablo 4)
Tablo: 4
Ortaklığın Unvanı
1. Raks Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Uçar Donmuş Gıda
Konserve San. A.Ş.
işlemden
n/filyar TL)
Başvuru
Tarihi
Menkul
Kıymetin
Türü
Bedelli
(Nakit
Artınm)
4.5.1999
Hisse Senedi
2.100
14.6.1999
Hisse Senedi
Hisse Senetleri
Bedelsiz
iç ,-;..
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
477,5
200
C. 6.9.1999-10.9.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEBİ
BULUNMAMAKTADIR.
D. ÖZEL DURUMLAR
1) Tacirler Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu'nun adının Tacirler Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken
Fonu'na dönüştürülmesine ilişkin içtüzük değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
2) Altınel Otelcilik Turizm ve İnşaat A.Ş. Gökkirsan Gökler Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse senetlerini çağrı
yoluyla toplayabilmek için Kurulumuzdan izin talep etmiştir.
3) Denizbank A.Ş. B Tipi Değişken Fonu'nun, fon tutarının 500 milyar TL.'dan 2 trilyon TL.'na artırılmasına ilişkin
içtüzük değişikliği önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir.
4) Merkez Menkul Değerler A.Ş.'nin, Merkez adresi değişikliğine ilişkin anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına
karar verilmiştir.
5) Üniversal Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
ORTAĞIN ADI SOYADI
DEVİR ÖNCESİ
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutan
Pay Oranı
(İÜ
DEVİR SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(%)
uy
(%)
Ersin Börtecen
87.500.000.000
35,00
H. Bülent Altıparmak
62.475.000.000
24,99
52.500.000.000
21,00
Ömer Fikret Yalkın
62.475.000.000
24,99
52.500.000.000
21,00
Tayfun Uzunova
37.500.000.000
15,00
32.500.000.000
13,00
75.000.000.000
30,00
Yaşar Altıparmak
25.000.000
0,01
-
-
Ümit Işınkan
25.000.000
0,01
-
-
-
-
37.500.000.000
15,00
250.000.000.000
100,00
250.000.000.000
100,00
I. Servet Harunoğlu
Toplam
6) Erciyes Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde yapılan denetleme sonucu;
a) Müşteri emirlerini, Kurulumuzun Seri: V, No: 6 sayılı Tebliğinin 9 uncu maddesine aykırı olarak, müşteri emir
formu düzenlemeden seans takip formu'na aktaran ve müşteri emir formlarına müteselsil sıra numarası vermeyen; aynı
Tebliğin 4 üncü maddesine aykırı olarak gerçekleşmeyen müşteri emirleri için müşteri emir formu düzenlemeyen Aracı
Kurum'un aynı hususlarla ilgili olarak daha önce de uyarıldığı dikkate alınarak, sorumlu yöneticileri Yönetim Kurulu Başkanı
llhami Şuaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ethem Şuaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Münür Rahma ve Genel Müdür
Necmettin Keskin hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/B-5 ve 49'uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na
suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Kurulumuzun 10.7.1997 tarih ve 21/1150 sayılı ilke kararına aykırı olarak, alım-satım çerçeve sözleşmelerine,
müşteri nakitlerinin değerlendirme usulleri, elde edilen getirilerin müşterilere dağıtılması ve taraflara ait hak ve
yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin hüküm koymayan ve daha önce bu hususta Kurulumuzdan bir uyarı almamış olan
Aracı Kurum'un bu defa uyarılmasına ve sözkonusu aykırılıkların giderilmesi için Aracı Kurum'a 1 (bir) ay süre verilmesine,
c) Kurulumuzun Seri: V, No: 18 sayılı "Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Hakkında Tebliği'nin 6 ncı maddesine aykırı olarak kredili menkul kıymet işlemleri için "Kredi Hesabı"
açmayarak, kredili menkul kıymet işlemlerini normal menkul kıymet işlemleri ile birlikte, 120- Müşteriler Hesabı'ndâ izleyen;
Tebliğin 8 inci maddesine aykırı olarak müşterilerle "Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" imzalamadan
işlemlerini yürüten, bu uygulamalar nedeniyle, Tebliğ'in 5 nci maddesindeki işlem sınırlarını aşan Aracı Kurum'un daha
önce kredili menkul kıymet işlemlerinin mevzuata aykırı yürütülmesi nedeniyle son kez uyarıldığı da dikkate alınarak,
"Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme işlemleri Faaliyet izin Belgesi"nin
Kurulumuzun Seri: V, No: 19 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 57/a maddesi
uyarınca iptal edilmesine, kredili menkul kıymet işlemlerinin tasfiyesi için Aracı Kurum'a 1 (bir) aylık süre verilmesine ve
sorumlu yöneticiler Yönetim Kurulu Başkanı ilhami Şuaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ethem Şuaydın, Yönetim
Kurulu Üyesi Münür Rahma ve Genel Müdür Necmettin Keskin hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/B-5 ve 49'uncu
maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
karar verilmiştir.
7) Delta Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1999 yılı mali tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf
tutulmasına karar verilmiştir.
8) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların portföy yönetimi
işlemlerinden kaynaklanan müşterilerine ait hesap bakiyelerinin Müşteri İsmine Saklama sistemi kapsamında izlenebilmesi
amacıyla kullanım yetkisinin sadece sözkonusu kuruluşlarda olacağı 37 no'lu yeni bir alt hesap oluşturulmasına ilişkin
önerisi, portföy yönetim sözleşmelerinde portföy hesabına yapılacak işlemlerde portföy sahibinden önceden teyit alınması
zorunluluğunun getirildiği durumlarda söz konusu yatırımcılar için blokaj koyma imkanı tanınması koşuluyla, Kurulumuzca
uygun görülmüştür.
9) Tabaş Petrolcülük A.Ş.'nin Turcas Petrolcülük A.Ş.'ni devralması suretiyle "birleşmesi"ne izin verilmesi
kararlaştırılmıştır.
E- YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1) Başlangıç tutarı 1 trilyon TL. olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Türkiye Vakıflar Bankası Mensupları
Özel Değişken Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiştir.
2) Toprak» Yatırım Bankası A.Ş.'nin borsa dışı alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerini alma
başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
3) Credit Suisse First Boston Merkezi Zürih İsviçre Türkiye İstanbul Şubesi'nin borsa dışında alım satıma aracılık
ve menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı yetki belgesi alma başvurularının olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.
4) Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Mersin'de şube açmasına izin verilmiştir.
T,
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-221 33 23 - 0(90)-312-222 40 46
TÜRKİYE
E-mail:[email protected] - http://www.spk.gov.tr.
4
Download