fen ve teknoloji dersi 7.sınıf 2014-2015 1.dönemi 1

advertisement
7/B FEN BİLGİSİ I. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
Ad Soyad :
Sınıf nosu :
KLASİK SORULAR
( Her soru 10 puan )
1. Metallerin ve ametallerin özelliklerinden 5 er tanesini yazınız.
2. Suyun donması, kâğıdın yırtılması, tebeşirin kırılması, odunun yanması, demirin paslanması,
mumun erimesi, yoğurdun ekşimesi, ekmeğin küflenmesi, şekerin suda çözünmesi, metallerin
oksitlenmesi Hangileri fiziksel hangileri kimyasal değişmedir belirtiniz?
3. X ³ iyonunda 10 elektron vardır. Nötron sayısı 9 olduğuna göre kütle ve atom numaralarını
bulunuz.
4. Karışımların ayrışma yöntemlerinden 5 tanesini yazıp kısaca açıklayınız.
5. Kütle numarası 49, nötron sayısı 28 ve elektron sayısı 24 olan X maddesinin atom numarasını
ve iyon yükünü bulunuz?
6. Aşağıda isimleri verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elementlerin isimlerini
yazınız.
Karbon : ………………
Lityum :……………….
Oksijen: ………………
Brom : ………………
Kurşun: ………………
Mg: ………………….
H : ………………….
Na: ………………….
Ne: …………………..
F : …………………..
7. Tuzlu su – zeytinyağı ve kum karışımını hangi metotları kullanarak ayırabileceğinizi
basamaklar halinde yazınız?
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
( Her soru 2 puan )
1. Aşağıdakilerden hangisi katı maddeler için doğrudur?
a) Bulundukları kabın biçimini alırlar
b) Sıkıştırılabilirler
c) Belirli biçim ve hacimleri vardır
d) Moleküller arası uzaklık fazladır
2.Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişme görülür?
a) Demirin paslanması
b) Gök kuşağının oluşması
c) Deniz suyunun buharlaşması
d) Elektrik tellerinin yazın uzayıp,kışın kısalması
3. “Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler atomik veya moleküler halde
bulunabilirler.”
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?
a) Ca
b) H2
c) O2
d) OH4.Bileşikleri ve karışımları birbirinden ayıran özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?
Bileşikler
Karışımlar
a)
yoğunlukları sabittir
yoğunlukları sabit değildir
b)
homojendirler
heterojen olabilirler
c)
fiziksel yolla ayrılamazlar
kimyasal yollarla ayrılabilirler
d)
saf maddedirler
saf madde değildirler
5. Suyun kimyasal özelliğini değiştirebilmek için
I. Isıtmak
II. İçerisinde şeker çözmek
III. Elektroliz etmek
Yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri uygulanabilir?
a)yalnız I
b) yalnız III
c) II ve III
d) I,II,III
6.Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışıma örnektir?
a) tebeşir tozlu su
b) tuzlu su
c) şekerli su
d) meyve suyu
7. Su donduğunda hacmi genişleyen az rastlanan maddelerden biridir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?(hacim genişlerse özütle azalır)
a) Ağzına kadar dolu ve kapalı bir şişedeki su donunca şişe patlar
b) Buzun öz kütlesi sudan küçüktür
c) 100cm3 buz eridiğinde 100cm3 su oluşur
d) Buz su üstünde yüzer
8. Aşağıdakilerden hangisi saf maddeler için her zaman doğrudur?
a) karışımdır
b) heterojendir
c) homojendir
d) elementtir
9. Damıtma yöntemiyle aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırabiliriz?
a) ayran
b) kireçli su
c) tuzlu su
d) alkollü su
10. Nötr atomlarda aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. proton sayısı = elektron sayısı
II. proton sayısı = nötron sayısı
III. kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) I,II ve III
11. Kütle numarası 85 olan X nötr elementinin 37 elektronu vardır. Buna göre X’in nötron sayısı
kaçtır?
a) 48
b) 54
c) 76
d) 122
12.
I. 157 X
II. 189 Y
III. 1910 Z
17
Yukarıdakilerden hangilerinin nötron sayısı, 8 O elementinin nötron sayısıyla aynıdır?
a) Yalnız X
b) Y , Z
c)X ,Y
d) X.Y ve Z
13. Üçüncü enerji seviyesinde 2 elektron bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?
a)6
b)10
c) 11
d) 12
14. Elektron dağılımı 2e,8e,8e ve 1e olan bir atomda toplam kaç elektron ve kaç enerji düzeyi
bulunur?
a) 18-4
b) 19-4
c)1-4
d) 1-3
15. X ve Y elementleri için aşağıdaki tabloda bilgiler verilmiştir?
Atom
Kütle
Nötron
numarası
numarası
sayısı
X
15
16
Y
34
18
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) X in kütle numarası 31’ dir
b) Y nin 15 elektronu vardır
c) X in 16 elektronu vardır
d) Y nin 34 protonu vardır
Download