İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com FEN VE TEKNOLOJİ GENEL

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
FEN VE TEKNOLOJİ GENEL TARAMA TESTİ -3-
1. Bir kimyasal tepkimede maddelerin
7.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların
aşağıda verilen
sulu çözeltilerinin ortak özelliklerinden
A)
B)
Toplam kütlesi
Toplam atom sayısı
a) Turnusol kâğıdına etki etme
C)
Toplam molekül sayısı
c) Ele kayganlık hissi bırakma X
niceliklerinden hangisi değişebilir?
D)
biri değildir?
b) Elektrik akımını iletme
Toplam elektron sayısı
2.Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermiktir
?
1.
suyun donması
3.
buzun erimesi
2.
d) Yakıcı, zehirli ve tahriş edici olma
8. H2SO4 + Al(OH)3
Al2(SO4)3 + H2O
mumun erimesi
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en
A)yalnız 1
B)1 ve 2
C)yalnız 3
küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde, H2O ‘
D)2 ve 3
3. X +1 iyonunda nötron sayısı ,elektron
un katsayısı kaçtır?
sayısına eşittir.Kütle numarası 45 olan X
a) 1
b) 3
atomunun
c) 5
d) 6 X
proton sayısı kaçtır?
A.46
4-
B.25
C.23
D.18
9.Aşağıdakilerden hangisi asitlerin
ve iyonları ile ilgili,
özelliği değildir?
I.Proton sayıları
II.Kimyasal özellikleri
a)sulu çözeltilerine H+ iyonu vermeleri
III.Elektron sayıları
b)Mavi turnusolü kırmızıya dönüştürmeleri
nicelik ve özelliklerinden hangileri farklıdır?
A.Yalnız I
B.I ve III
c)tatlarının ekşi olması
d)Ele kayganlık hissi verirler.
C.II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi ekzotermik
D.I,II ve III
olaydır ?
5.Atom numarası 15 olan bir element
a) Suyun buharlaşması
elementlerden hangisiyle iyonik bağ yapar?
c) Alkolün uçması
b) Yağın erimesi
aşağıda atom numaraları verilen
A)11
C)14
B)1
D)16
6.Bir kimyasal tepkimede atomların hangi
özelliği kesinlikle değişmez?
A)Kütlesi
C)Elektron sayısı
B)Proton sayısı
D)Enerjisi
d) Kağıdın yanması
11. C2H5OH + O2 › CO2 + H2O
Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin
katsayısı 1 alınarak denkleştirildiğinde O2’nin
katsayısı kaç olur?
A)2
C)3/2
www.testimiz.com
B)3
D)5/2
İNTERAKTİF EĞİTİM
12)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzoterm
Anyon
Katyon
ik bir tepkimedeğildir?
A.
X
Y
A)Suyun oluşması
B.
X
Z
Y
C)Azot gazının yanması
D.
Y
Z
X
B)Kömürün yanması
C.
D)Sodyum hidroksit ile sülfürik asit
Z
Y
Z
X
17.. Aşağıdaki bileşiklerin mol sayıları
çözeltilerinin tepkimesi
eşitse hangisi en az atom içerir?
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) NH4NO3
13.Kimyasal reaksiyonlar
A) Al2(SO4)3
A)
Reaksiyona giren maddelerin kütlesi,
C) Mg3(PO4)2
B)
Reaksiyonda toplam atom sayısı
18.Tek hücreli canlının DNA’sı 1600
C)
Proton ve nötron sayısı korunur.
ürünlerin kütlesine eşittir.
D) L6H12O6
korunur.
D)
nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin
Reaksiyonda atom cinsi korunmayabilir.
14.A › B + C
Nötr
tepkimesi
için aşağıdakilerden hangisikesinlikle
%40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli
canlının kendini eşlerken kullandığı
moleküllerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
doğrudur?
A) 640 adet guanin nükleotid vardır.
B)
B elementtir.
C) 3200 adet hidrojen bağı vardır.
D)
B bileşiktir.
19.Aşağıdakilerden hangisi hem asit, hem de
A)
C)
A bileşiktir.
B) 160 adet adenin nükleotid vardır.
C elementtir.
D) 1600 adet fosfat vardır.
15.Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle
bazlar için geçerlidir.
yeni bir madde oluşumuna
…………………………tepkimesi adı verilir.
I-
Suda iyonlaşırlar.
II-
Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
III-
Yukarıda verilen tümcedeki
boşluğa aşağıdakilerdenhangisi gelmelidir?
Soy metaller hariç, metallerle
reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa
çıkarırlar.
A)Yer değiştirme
A) I-II-III
C)Sentez
20. Eşit kütlede alınan
B)Analiz
C) I-III
D)Nötürleşme
16.Proton sayısı
Elektron sayısı
9
Z:
11
10
Fe ile S
tepkimesine göre birleşerek
FeS bileşiğini oluşturuyor. Fe ile S ‘ nin
Nötron sayısı
9
10
D) I-II
Fe+S ? FeS
X:
Y:
B) Yalnız III
birleşme oranı
=
‘tür. 33 gr bileşik
elde edilmek istendiğinde hangi maddeden
10
11
10
Buna göre X,Y ve Z atomları için anyon,
10
ne kadar artar?
A) 9 gr Fe
C) 6 gr S
katyon, nötr
sınıflamalarından hangisi doğrudur?
www.testimiz.com
B) 9 gr S
D) Artmaz
İNTERAKTİF EĞİTİM
CEVAP ANAHTARI
01
02
03
C
D
C
11
12
13
B
C
D
04
C
14
A
05
A
15
C
07
C
06
08
09
10
B
16
B
D
18
C
20
D
D
D
17
19
B
D
www.testimiz.com
Download