sunumu

advertisement
HAZIRLAYAN
FEYZA ÖZSAĞLICAK
20120905051
ATOM NEDİR?
 Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom
denir.
 Atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara
bölünebilen maddenin temel yapı taşı olarak bilinen bir birimdir.
2
ATOMUN YAPISI
 Atomu oluşturan parçacıklar
farklı yüklere sahiptir.
 Bunlar;
negatif yüklü elektron,
pozitif yüklüolan proton,
nötr parcacık nötron.
3
ATOMUN YAPISI
 Atom iki kısımdan oluşur
1-Çekirdek
2-Katmanlar
 Çekirdekte proton ve nötronlar
bulunur. Elektronlar ise çekirdek
çevresindeki katmanlarda bulunur.
4
5
ATOMUN TANECİKLİ YAPISI
 Çekirdekte bulunan protonlar, atomun tüm kimyasal ve
fiziksel özelliklerini belirler.
 Proton sayısı atomlar için ayırt edici özelliktir.
 Elektronların bulunma olasılığının olduğu bölgelere elektron
bulutu denir.
6
FORMÜLLERİMİZ
 Nötr bir atom için; elektron sayısı= proton sayısı
 Atom numarası= proton sayısı =çekirdek yükü
 Kütle numarası=atom numarası+nötron sayısı
 Atom numarası=yük+elektron sayısı
7
 Örnek : Çekirdeğinde 17 proton ve 18 nötron bulunan nötr
bir atomun kütle numarasını bulunuz.
 Cevap:
P = 17 n =18
KN = ?
KN = P + n KN = 17 + 18 KN = 35 olur.
8
 Örnek : Kütle numarası 235 olan Uranyumun atom numarası
92 dir. Uranyum atomunun çekirdeğinde kaç nötron bulunur?
 Cevap :
K.N =235 A.N = 92 n = ?
A.N = P.S =92
n = KN – P
n = 235 – 92
n = 143 olur.
9
ATOM MODELLERİ
10
DEMOCRİTUS ATOM MODELİ
 Bütün maddeler aynı tür
atomlardan oluşur.
 Maddelerin farklı olmasının
nedeni maddeyi oluşturan
atomların sayı ve dizilişi
biçiminin farklı olmasıdır.
 Atom görülemez.
 Atom görülemediği için
bölünemez.
11
DALTON ATOM MODELİ
 Maddenin en küçük yapı taşı
atomdur.
 Atom parçalanamaz.
 Atom içi dolu küre şeklindedir.
 Bütün maddeler farklı tür
atomlardan oluşmuştur.
12
THOMSON ATOM MODELİ
 Atom küre şeklindedir.
 Atomda (+) ve (–) yüklü
tanecikler bulunur.
 Thomson’a göre atom; üzümlü
keke benzer.
13
RUTHERFORD ATOM MODELİ
 Atomdaki pozitif yüklere
proton denir.
 Elektronların bulunduğu
hacim çekirdeğin hacminden
büyüktür.
 Çekirdekteki proton sayısı,
elektron sayısına eşittir.
 Çekirdekteki (+)yüklerin
kütlesi yaklaşık atom
kütlesinin yarısına eşittir.
14
BOHR ATOM MODELİ
 Elektronlar
çekirdek etrafında
belirli uzaklıklardaki
katmanlarda
dönerler, rasgele
dolanmazlar.
15
MODERN ATOM TEORİSİ
 Günümüzde kullanılan atom modelidir.
 Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için belirli
bir yerleri yoktur.
 Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler
bilinebilir ve elektronların bulunma ihtimalinin olduğu
bölgelere elektron bulutu denir.
16
KAYNAKÇA
 www.karmabilgi.net
 http://tr.wikipedia.org/
 http://www.dersfen.com/
 http://www.dersvizyon.com/
17
Download