Operatör Açıklama Where Kısıtlama operatörü Select / SelectMany

advertisement
Operatör
Açıklama
Where
Kısıtlama operatörü
Select / SelectMany
Veri kümesi için üye/kolon seçimi operatörü
Take / Skip / TakeWhile / SkipWhile Verinin pozisyonuna göre parçalama operatörü. Sayfalama (paging)
yapılırken faydalanılabilir.
Join / GroupJoin
Bir anahtar veri üzerinden veri kümelerini birleştirme operatörü
Concat
Veri kümelerini birbirine ekleme operatörü
OrderBy / ThenBy /
Sıralama operatörleri
OrderByDescending /
ThenByDescending
Reverse
Bir koleksiyonu ters çeviren sıralama operatörü
GroupBy
Bir anahtar veri üzerinden gruplama operatörü
Distinct
Tekrarlayan verileri teke indiren operatör
Union / Intersect
Veri kümeleri için kesişim yada birleşim operatörü
Except
Veri kümeleri için fark operatörü
AsEnumerable
IEnumerable<T> tipine dönüşüm operatörü
ToArray / ToList
Dizi yada List<T> tipine dönüşüm operatörü
ToDictionary / ToLookup
Dictionary<K,T> yada Lookup<K,T> tiplerine dönüşüm operatörü
First / FirstOrDefault / Last /
Veri kümesindeki başlangıç yada bitiş elemanlarını seçme operatörü
LastOrDefault / Single /
SingleOrDefault
ElementAt / ElementAtOrDefault
Elemanın pozisyonu tabanlı seçim operatörü
DefaultIfEmpty
Veri yoksa ilgili veri tipinin varsayılan değerini döndürme operatörü
Range
Belli bir aralığa sahip sayı kümesi oluşturma operatörü
Repeat
Bir değerin çoklu tekrarlarından oluşan veri kümesi oluşturma
operatörü
Empty
Boş veri kümesi oluşturma operatörü
Any/All
Bir filtrenin veri kümesinde sağlanıp sağlanmadığını kontrol
Contains
Bir elemanın veri kümesindeki varlığını kontrol
Count / LongCount
Bir veri kümesindeki belli bir şartı sağlayan yada tüm elemanlarının
sayısını hesaplama operatörü
Sum / Min / Max / Average
Bir veri kümesindeki belli bir şartı sağlayan yada tüm elemanlar için
hesaplama operatörü
Download