Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

advertisement
Bireysel Emeklilik Sistemi
Gelişim Raporu
2014
Bireysel Emeklilik Sistemi
Gelişim Raporu
2014
[email protected]
Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine
www.egm.org.tr/bes2014gr.htm
adresinden ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2015
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
İçindekiler
İçindekiler
Sunuş
07
1. Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri 09
1.1 Genel Değerlendirme
10
1.2 Sözleşmeler
12
1.3 Katılımcılar
18
1.4 Katkı Payları
28
1.5 Emekliler
40
1.6 Aracılar ve e-BEAS
44
1.7 Devlet Katkısı
50
1.8 Emeklilik Planları
54
2. Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
57
2.1 Dünyada Emeklilik Fonları
58
2.2 Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Yatırım Fonları
60
2.3 Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Dağılımları 62
2.4 Fon Grupları Büyüklükleri ve Ortalama Getirileri
64
2.5 Emeklilik Yatırım Fonları Getirileri 67
2.6 Emeklilik Yatırım Fonları Risk Analizi
77
2.7 Devlet Katkısı Fonları
80
2.8 Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonlarının İşletim Gideri Kesinti Oranları
85
2.9 Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları Verileri
86
3. 2014 Yılı Gerçekleşmeler, 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
89
3.1 2014 Yılı Gerçekleşmeler 90
3.2 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
91
4. Mevzuattaki Gelişmeler 95
96
4.1 İlgili Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
2
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
Tablo ve Grafikler
Tablo ve Grafikler
Toplam Katkı Payının Sözleşmelerin Kuruluş
Tiplerine Göre Dağılımı (TL)
10
Katılımcıların Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 20
Sözleşme Adedinin ve Toplam Katkı Payının Gelişimi
10
Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar-Fon Tutarı
Karşılaştırması (TL)
Katılımcıların Yaş Aralıklarına Göre Ödenmesi
Planlanan Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
21
11
Şirket Katılımcılarının Fon Büyüklüğü (TL)
11
2014 Yılında Sözleşme Alan Katılımcıların
Katılımcı Yaş Aralıklarına ve
Sistemde Bulunma Durumlarına Göre Dağılımı
21
Ödemelerin Dağılımı
12
Katılımcıların Yaşlarına Göre Birikimleri
22
12
Sonlanan Sözleşmelerin Katılımcıların
Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
22
Hak Kazanma Sürelerine Göre Dağılım
23
Yürürlükte ve Sonlanan Sözleşmelerin Dağılımı
Sözleşme-Sertifikalarda Türlere ve
Fon Büyüklüğüne Göre Oransal Dağılım
12
Sözleşmelerin
Coğrafi Bölgelere Göre Oransal Dağılımı
13
Sonlanan Sözleşme-Sertifikaların Sonlanma
Nedenine Göre Dağılımı 13
2014 Yılı Yeni Sözleşme Girişleri
13
Yürürlükteki ve Sonlanmış Sözleşmelerin
Yıllara Göre Dağılımı
Sistemde Geçirdikleri Süreye (Kıdem) Göre
Sözleşmelerin Dağılımı
Sözleşmelerin Yürürlüğe Giriş Ayına Göre
Sonlanma Oranı Sözleşmelerin Ödeme Periyoduna Göre Dağılımı
23
Yürürlüğe Giriş Yılı İçinde Sonlanmalar
23
Katılımcıların ve Fon Büyüklüğünün Gelir Aralıklarına
Göre Dağılımı
24
Katılımcıların Sisteme Giriş Yaşı
14
14
15
24
Katılımcıların Sahip Oldukları
Sözleşme Adetlerine Göre Dağılımı 25
Katılımcıların Sahip Oldukları
Sözleşme-Sertifika Türlerine Göre Dağılımı 25
Sözleşme-Sertifika Türlerine ve Cinsiyete Göre Katılımcı ve Fon Büyüklüğünün Dağılımı
25
Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmelerin
Kıdem Ayına Göre Dağılımı 15
Emeklilik Şirketleri Detayında Katılımcı Yaşları
26
2014 Yılında Sözleşme Alan Katılımcıların
Mevcut ve Yeni Katılımcı Olarak Dağılımı
16
Sistemden Ayrılan Katılımcıların
Tekrar Sisteme Girme Oranı
26
Sistemde Geçirdikleri Süreye Göre
Sözleşmelerin Toplam Fon Tutarı (TL)
16
Katılımcıların İkamet Ettikleri İllerdeki
Nüfusa Oranı
27
Şirketler Arası Aktarım Yapan Sözleşmelerin
Şirkette Geçirdikleri Süreye Göre Dağılımı
17
İllere Göre Katılımcı Artış Oranları 27
Cayma Hakkı Kullanım Oranı
17
Katkı Payının Dağıtım ve Pazarlama Kanalına
Göre Oransal Dağılımı 28
Şirketler Arası Aktarım Yapan
Sözleşmelerin Dağılımı
17
Yıl İçinde Ödenen Düzenli Katkı Payı
Ortalamasının Değişimi (TL)
28
18
Düzenli Katkı Payı Ödemelerinin Tarihsel Seyri
29
Fon Büyüklüğünün Katılımcı Cinsiyet ve
Yaşlarına Göre Dağılımı
Fon Büyüklüğünün Katılımcıların
Mesleklerine Göre Oransal Dağılımı 18
Kümülatif Katkı Payının Ödeme Tiplerine
Göre Tarihsel Seyri
29
Katılımcıların Fon Grubu Tercihleri 19
Ödenen Katkı Payının Yıllara Göre Değişimi 30
Sözleşme Türlerine Göre Katılımcıların
Fon Grubu Tercihleri
19
Katkı Payının Pazarlama Kanalı ve
Ödeme Periyoduna Göre Oransal Dağılımı 30
Tercih Edilen Fon Grubu Oranlarına Göre
Sözleşmelerin Dağılımı
20
Fon Büyüklüğünün ve Katılımcı Adedinin
Birikim Tutarı Aralıklarına Göre Dağılımı
31
3
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
Tablo ve Grafikler
Fon Büyüklüğünün ve Katılımcı Adedinin
BES’teki Kıdem Ayına Göre Dağılımı 31
İllere Göre Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
32
Katkı Payının İllere Göre Oransal Dağılımı 32
Katılımcı Cinsiyetine Göre Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payları
33
Coğrafi Bölgelere Göre Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payları
Ödeme Periyoduna Göre Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payları Dağıtım Kanalına Göre Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payları
33
34
Aracıların Yaş Aralıklarına Göre Katkı Payı,
Aracı, Sözleşme ve Sonlanma Oranları 45
Dağıtım Kanalına Göre Sözleşme Adedi
Oranı ve Katkı Payı Oranları 46
Pazarlama Kanalına Göre Sözleşme Adedi
Oranı ve Katkı Payı Oranları 46
Dağıtım Kanalına Göre e-BEAS’a Katılan
Aracı Adetleri
47
e-BEAS’a Katılanların
Dağıtım Kanalına Göre Puan Aralıkları 47
e-BEAS’a Katılanların
Başarı Oranlarının Tarihsel Gelişimi 48
34
Sözleşme-Sertifika Türlerine Göre Katkı Payı 35
Yaş Aralıklarına Göre e-BEAS’a Katılanların
ve Başarılı Olanların Dağılımı
48
Katkı Payının Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payı Aralıklarına Göre Dağılımı 35
Cinsiyete Göre e-BEAS’a Katılanların
Başarı Oranları 49
Aylık Düzenli Katkı Payı Aralıklarına Göre
Sözleşmeler ve Ödenen Tutar Toplamı
36
Lisanslı Aracıların
Cinsiyet ve Yaşlara Göre Dağılımı
49
36
Ödenen Devlet Katkısı Tutarının
Sözleşme Türlerine Göre Oransal Dağılımı
Sözleşme Türlerine Göre Kendi İsteğiyle Sonlanan
Sözleşmelerin Dağılımı
Kıdemine ve Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payı Tutarına Göre
Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmeler
37
50
Sisteme Giriş Yılına Göre Katılımcılara Ödenen
Devlet Katkısı Tutarının Oransal Dağılımı
50
Katkı Payının Ödeme Enstrümanına Göre Dağılımı
37
Katılımcı Cinsiyetine Göre Ödenen
Devlet Katkısı Tutarının Oransal Dağılımı
51
Kümülatif Kesintilerin
Kesinti Tiplerine Göre Tarihsel Seyri 38
Katılımcı Yaş Aralıklarına Göre Ödenen
Devlet Katkısı Tutarının Oransal Dağılımı
51
Yönetim Gideri Kesintisi Oranının Tarihsel Seyri 38
Gelir Vergisi Stopajı
BES’te Emeklilik Emeklilik Hakkı Kullanan
Katılımcı Adedinin Tarihsel Değişimi 39
Cinsiyet ve Yaş Aralıklarına Göre
Katılımcılara Ödenen Ortalama Devlet Katkısı Tutarı
51
40
En Fazla Devlet Katkısı Ödenen İlk 20 İl
52
41
En Fazla Devlet Katkısı Ödenen İlk 20 İlde Katılımcı
Başına Ödenen Ortalama Devlet Katkısı Tutarları
52
Devlet Katkısı Fon Tutarının Devlet Katkısı
Birikim Tutarı Aralıklarına Göre Dağılımı
53
Emekliliğe Hak Kazanacak Katılımcı Adedinin Gelişimi 41
Emekli Olan Katılımcıların Ödedikleri
Katkı Payı ve Elde Ettikleri Net Getiri (TL)
42
Emeklilik Hakkını Kullanan Katılımcıların
Emeklilik Ödemesi Tutar Aralıklarına Göre Dağılımı
42
Emeklilik Hakkını Kullanan Katılımcıların
Bireysel Emeklilik Sisteminde Geçirdikleri
Süreye Göre Dağılımı
43
Lisans Durumuna Göre Aracılar
44
Coğrafi Bölgelere Göre Aracılar
44
Dağıtım Kanalına Göre Sözleşmeler 45
Lisanslı Aracıların Dağıtım Kanalına Göre
Oransal Dağılımı Devlet Katkısı Fon Tutarının Katılımcılara Dağılımı
53
Emeklilik Planları 54
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ekonominin Boyutuna Göre
Emeklilik Yatırım Fonlarının Önemi 58
45
4
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Emeklilik Fonları Varlık
Toplamının Ülkelere Dağılımı 58
Seçilen OECD Ülkelerinde
Emeklilik Fonları Reel Getirileri
59
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Varlıkların Seçilen
Yatırım Kategorilerine Göre Dağılımı
59
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
Tablo ve Grafikler
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarı ile
Yatırım Fonları Toplam Bilgileri
60
60
Fon Grubu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
Net Varlık Değerleri ve 2014 Yılı İçindeki
Büyüme Oranları 61
Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet
Yatırım Fonlarında Ortalama Vade 61
Emeklilik Yatırım Fonlarında
Net Varlık Değeri Değişimi Fon Grubu Endeks Değişimlerinin
Alternatif Yatırım Araçları Endeks Değişimlerine Oranı 75
Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet
Yatırım Fonlarının Toplam Büyüklüklerindeki Değişim 62
Emeklilik Yatırım Fonları
Konsolide Portföy Dağılımı 62
Esnek Fonlar Portföy Dağılımı 63
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları 63
Kurucu Bazında 2014 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları
Portföy Dağılımı 64
Fon Grupları Büyüklükleri ve Ortalama Getirileri
64
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Karşılaştırma Ölçütleri
2014 Yılı Getirileri
75
Fon Grupları ve Alternatif Yatırım Araçları
2014 Yılı Getirileri
76
Bireysel Emeklilik Sistemi Sektör Getirilerinin,
Sektör Karşılaştırma Ölçütü Getirilerinin ve
Tüketici Fiyatları Endeksinin Değişimleri
76
Sharpe Oranına Göre İlk 20 Emeklilik Yatırım Fonu
77
Alfa Katsayıları Pozitif Olan Emeklilik Yatırım Fonları
78
Devlet Katkısı Fonları Verileri
80
81
Kurucu Bazında Devlet Katkısı Fonlarının
Net Varlık Değerleri
Fon Gruplarının Yıllar itibarı ile
Net Varlık Değerleri Değişimi (Yıllık Artış ve Azalışlar) 65
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları
81
Kurucu Bazında Devlet Katkısı Fonlarının
Portföy Dağılımları 82
Fon ve Kurucu Bazında
Devlet Katkısı Fonlarının 2014 Yılı Getirileri
82
Fon Gruplarının ve Karşılaştırma Ölçütlerinin
2014 Yılı Getirileri
65
Devlet Katkısı Fon Grubunun ve Karşılaştırma
Ölçütlerinin 2014 Yılı Getirileri
83
Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerlerinin
Fon Grupları ve Kurucu Bazında Dağılımı
66
Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
Net Varlık Değerleri
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi
Bulunan Devlet Katkısı Fonlarının
ve Karşılaştırma Ölçütlerinin 2014 Yılı Getirileri
83
66
Fon Bazında Devlet Katkısı Endeks Değişimleri
84
Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
Net Varlık Değerleri ve 2014 Yılı İçindeki
Büyüme Oranları Devlet Katkısı Fon Grubu ve BES Endeks Değişimleri 84
Karşılaştırma Ölçütü Performansına Göre
Emeklilik Yatırım Fonları Analizi
67
67
Fon ve Karşılaştırma Ölçütleri 2014 Yılı Getirileri
69
Esnek Emeklilik Yatırım Fonları Verileri
70
Fon Grubu ve Kurucu Bazında
Emeklilik Yatırım Fonları 2014 Yılı Getirileri
72
Yıllar İtibarı İle Emeklilik Yatırım Fonları
Fon Grupları Yıllık Nominal ve Reel Getirileri 73
Şirket, Fon Grubu ve Sektör Bazında 2014 Getirileri
(Fon Grubu ve Fon Grubu Karşılaştırma
Ölçütü Getirileri) Devlet Katkısı Fon Grubu Getirilerinin
Diğer BES Fon Grubu Getirilerine Oranı
73
Fon Grupları ve Alternatif Yatırım Araçları Getirileri
(2003-2014)
74
Fon Grubu Bazında Portföy Yönetim Şirketleri
2014 Yılı Getirileri
74
5
85
Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonlarının
Fon İşletim Gideri Kesinti Oranları 85
Emeklilik Yatırım Fonları ve
Devlet Katkısı Fonlarının
Fon Grubu Bazında Aylara Göre
Ortalama Günlük Fon İşletim Gideri
Kesintisi Oranları 86
Fon Grupları için Kullanılan Pazar Endeksleri 87
2014 Yılı Şirketlerin
Konsolide Hedefleri ve Gerçekleşmeler
90
2015 Yılı için Katılımcı Adedi, Katkı Payı ve
Katılımcıların Fon Tutarı Tahminlerinin Dağılımı
91
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
Sunuş
Sunuş
2014 yılı, Bireysel Emeklilik Sisteminde 2013 yılı başından
itibaren yürürlüğe konulan, başta devlet katkısı teşviki
olmak üzere, reform niteliğindeki yeni yasal düzenlemelere
ilişkin uygulamaların meyvelerini toplamaya başladığımız
bir yıl olmuştur. 2003 yılı sonundan 2013 yılı başına
kadar geçen yaklaşık 9 yıllık süreçte sistemdeki katılımcı
sayısı 3 milyona ulaşmış iken, yapılan yeni düzenlemeler
ile birlikte bu sayının 2014 sonu itibarıyla 5 milyona
yükselmesi bu hususu açıkça ortaya koymaktadır.
seviyelere ulaşması ve ülkemizin dışarıdan gelecek
finansmana bağımlılığının azaltılması noktasında bireysel
emeklilik sistemi çok önemli bir işleve sahiptir.
Bu bağlamda, sisteme katılımın artarak devam etmesinin
yanı sıra sistemde ortalama kalış sürelerinin uzatılmasının
teşvik edilmesi ve sistemde yapılan kesintilerin uluslararası
seviyelere indirilerek katılımcılara yansıyan katma değerin
artırılması da önem verdiğimiz hususlar arasında ön
sıralardadır. Bu hususlara ilişkin çalışmalarımız hali hazırda
devam etmekte olup, konuyla ilgili düzenlemelerin 2015
yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir.
2014 sonu itibarıyla yaklaşık 38 milyar TL fon büyüklüğüne
ve 5 milyonu aşan katılımcı sayısına ulaşan sistemin, bir
yandan emeklilik tasarruflarını artırırken diğer yandan
ekonomimizin ve sermaye piyasalarımızın gelişimine
katkısını memnuniyetle takip etmekteyiz.
2013 yılında yakalanan ve 2014 yılında artarak devam
eden büyüme ivmesinin sürdürülmesi için, her zaman
olduğu gibi sisteme olan güçlü kamu desteği önümüzdeki
dönemde de devam edecektir. Bununla birlikte, sisteme
olan güvenin artması ve büyümenin verimli bir şekilde
sürdürülebilmesi için kamunun yanı sıra emeklilik
şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerinin ve ilgili diğer
paydaşların ortak çabasının devam ettirilmesi önem
arz etmektedir. Bu itibarla, önümüzdeki dönemde
yapılacak düzenleme ve çalışmaların başarılı olması,
dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminin katılım tabanının
genişletilmesi ve sistem tarafından katılımcılara ve ülke
ekonomisine sağlanan katma değerin artırılması, bugüne
kadar olduğu gibi tüm tarafların ortak bir vizyon etrafında
gayret göstermesiyle mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, bilindiği gibi, 2013 yılı başında, işverenlerin
çalışanları adına ödeyecekleri katkı paylarından ticari
kazancın tespitinde indirim konusu yapabilecekleri katkı
payı tutarı limiti çalışanın brüt ücretinin %10’undan
%15’ine çıkartılmış, bunun yanında, üye veya
çalışanlarına emeklilik taahhüdünde bulunan kuruluşların
bu taahhütlerine ilişkin tutarları bireysel emeklilik
sistemine aktarabilmeleri için kendilerine çeşitli vergisel
kolaylıklar getirilmişti. Bu düzenlemeler de etkilerini
göstermeye başladı. Bu kapsamda, işverenlerin dahil
olduğu sözleşmelerin toplam sözleşmelere oranının 2012
yılı sonundaki %5,1 seviyesinden 2014 sonu itibarıyla
%6,5 seviyesine çıktığını görüyoruz. Üye/çalışanlarına
emeklilik taahhüdünde bulunan kuruluşlardan bireysel
emeklilik sistemine yapılan toplam aktarımın ise 2014
sonu itibarıyla yaklaşık 1,2 milyar TL’ye ulaştığını
gözlemliyoruz. Bu göstergeler sistemin iyi yolda olduğunu
göstermekle birlikte istediğimiz seviyelere ulaşmak için
daha epey yolumuz var. Bu kapsamda, sisteme kurumsal
bazlı katılımların artırılması için yapılabilecek başkaca
düzenlemeler konusunda çalışmalarımız devam ediyor.
Hazine Müsteşarlığı olarak, 2015 yılında da Bireysel
Emeklilik Sistemi’nin geliştirilmesi ve büyümesi için,
Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi,
emeklilik şirketleri ve diğer ilgili paydaşlarla işbirliği
içinde gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu
vesile ile, 2014 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi Yıllık Gelişim
Raporunun tüm paydaşlarımız için faydalı olmasını
temenni ediyor ve bu raporun hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bireysel emeklilik sistemi uzun vadeli tasarrufta
bulunmayı ve esas olarak emeklilik dönemindeki refah
düzeyini artırmayı amaçlayan bir sistemdir. Bu çerçevede,
sistemden emekli olarak ayrılan kişilere, düzenli ve
emeklilik dönemindeki refah düzeylerini artırmalarına
katkı sağlayabilecek düzeyde bir emeklilik geliri sağlamak
üzere “irad sigortası” ürünlerinin sunulması için gerekli
mevzuat çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu
düzenlemenin sonuçlarını da 2015 yılı içerisinde görmeye
başlayacağız.
Cavit DAĞDAŞ
Hazine Müsteşarı V.
2013 yılında yakalanan ve
2014 yılında artarak devam eden
büyüme ivmesinin sürdürülmesi
Tüm bunların yanında, bireysel emeklilik sistemi gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi uzun vadeli fonların ülkemiz
ekonomisine kazandırılması ve iç tasarruf oranlarının
artırılması bakımından önemli bir görev üstlenmiş
bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, yapılan çalışmalar ve
getirilen tedbirler ile birlikte ulusal tasarruf oranımız 2014
yılı ile birlikte yükselmeye başlamıştır. Burada, bireysel
emeklilik sistemindeki büyümenin de önemli bir rolü var.
Dolayısıyla, ulusal tasarruf seviyelerimizin istenen
için, her zaman olduğu gibi
sisteme olan güçlü kamu desteği
önümüzdeki dönemde de
devam edecektir.
7
1
Bireysel
Emeklilik Sistemi
Verileri
1.1
Genel Değerlendirme
1.2
Sözleşmeler
1.3
Katılımcılar
1.4
Katkı Payları
1.5
Emekliler
1.6
Aracılar ve e - BEAS
1.7
Devlet Katkısı
1.8
Emeklilik Planları
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.1 Genel Değerlendirme
31.12.2014 itibarıyla bireysel emeklilik
sisteminde
5.807.319
sözleşme
yürürlüktedir.
Katılımcı sayısı ise geçen sene sonuna
göre yaklaşık %23 büyüyerek 5
milyonu aşmıştır. Aynı dönemde
emeklilik yatırım fonu büyüklüğü
%38 oranında artarak 35 milyar TL’ye
yaklaşmıştır.
Devlet katkısı fon büyüklüğü ise geçen
yıla göre %162 gibi büyük bir oranda
artış göstermiştir.
2014 Yıl Sonu
Katılımcı Adedi
5.092.871
Emeklilik Yatırım Fonu Büyüklüğü (TL)
34.793.077.808
Devlet Katkısı Fon Büyüklüğü (TL)
3.019.076.239
Aracı Adedi
31.998
Emeklilik Şirketi
19
Toplam Katkı Payının
Sözleşmelerin Kuruluş Tiplerine Göre Dağılımı (TL)
Birikimli Hayat
Sigortalarından
BES'e Aktarım
167.979.796
%0,6
Vakıf, Sandık, Tüzel
Kişiliği Haiz Meslek
Kuruluşu veya Sair
Ticaret Şirketinden
BES'e Aktarım
573.466.820
%2,0
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere ait
katkı paylarının dağılımı, sözleşmelerin kuruluş
tiplerine göre incelenmiştir.
Sözleşme Adedinin ve Toplam Katkı Payının Gelişimi
Toplam Katkı Payı Tutarı (Milyon TL)
23.500
4.700.000
22.500
4.500.000
21.500
2014 yılı içinde “Sözleşme Adedi” ve “Toplam Katkı Payı” gelişimi aylara göre incelenmiştir.
10
12.2014
4.900.000
11.2014
24.500
10.2014
5.100.000
09.2014
25.500
08.2014
5.300.000
07.2014
26.500
06.2014
5.500.000
05.2014
27.500
04.2014
5.700.000
03.2014
28.500
02.2014
5.900.000
01.2014
Adet
Sözleşme ve Sertifika Adedi Toplamı
G.2
Milyon TL
Sisteme Yeni Katılım
27.605.056.879
%97,4
G.1
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar - Fon Tutarı Karşılaştırması (TL)
Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (TL)
G.3
Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar (TL)
36.000
34.000
Milyon TL
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
01.2014
20.000
02.2014
22.000
Ödenen katkı payı üzerinden yönetim gideri kesintisi düşüldükten sonra yatırıma yönlenen toplam tutar ile katılımcıların fon büyüklüğü
2014 yılı için karşılaştırılmıştır. 31.12.2014 tarihine kadar yatırıma yönlendirilmiş toplam 27.842.765.911 TL, yıl sonuna kadar
34.793.077.808 TL toplam fon büyüklüğüne ulaşmıştır. 31.12.2014 itibarıyla Devlet Katkısı fon büyüklüğü 3.019.076.239 TL’dir. (BES’in
temel özelliklerinden olan belirlenmiş katkı payı esası çerçevesinde getiri oranı iç verim oranı ile beraber yorumlanmalı ve diğer yatırım
araçları ile doğrudan kıyaslanmamalıdır.)
Şirket Katılımcılarının Fon Büyüklüğü (TL)
Aegon Emeklilik ve Hayat
Avivasa Emeklilik ve Hayat
Allianz Hayat ve Emeklilik
Axa Hayat ve Emeklilik
Allianz Yaşam ve Emeklilik
BNP Paribas Cardif Emeklilik
Fiba Emeklilik ve Hayat
Katılım Emeklilik ve Hayat
Garanti Emeklilik ve Hayat
Metlife Emeklilik ve Hayat
G.4
Anadolu Hayat Emeklilik
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat
Asya Emeklilik ve Hayat
Ergo Emeklilik ve Hayat
Groupama Emeklilik
Halk Hayat ve Emeklilik
ING Emeklilik
Vakıf Emeklilik
Ziraat Hayat ve Emeklilik
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
01.2014
0
03.2014
500
02.2014
Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (Milyon TL)
7.000
2014 yılı içinde emeklilik şirketlerinin katılımcılarının fon büyüklüğünün gelişimi aylara göre incelenmiştir. Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
(24.652.373 TL), Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. (47.532.600 TL) ve Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye (72.786.039 TL) ait toplam fon
büyüklükleri, tutarlarının küçük olması sebebiyle grafikten izlenememektedir. Emeklilik yatırım fonları haricinde, 31.12.2014 itibarıyla
sistemdeki Devlet Katkısı fon büyüklüğü ise 3.019.076.239 TL’dir ve grafiğe dahil edilmemiştir.
11
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Ödemelerin Dağılımı
Yatırıma Yönlenen
Toplam Tutar
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere ait
28.346.503.495 TL toplam katkı payının, 503.737.584
TL kısmı yönetim gideri kesintisi olarak düşüldükten
sonra kalan 27.842.765.911 TL yatırıma yönlendirilmiştir.
Yürürlükteki sözleşmeler için toplam katkı payından ayrı
olarak sisteme giriş sırasında giriş aidatı olarak ödenen
tutar ise 245.244.870 TL’dir.
Giriş Aidatı
(Girişte Ödenen)
245.244.870
%0,9
27.842.765.911
%97,4
G.5
Yönetim
Gideri Kesintisi
503.737.584
%1,8
Yürürlükte ve Sonlanan Sözleşmelerin Dağılımı
Yürürlükte
5.807.319
%63
Sona Ermiş
3.425.202
% 37
G.6
Şirketler Arası
Aktarım ile
Sona Ermiş
Şirketler Arası
Aktarım ile
Sona Ermiş
291.474
%3
Hesap
Birleştirme ile
Sona Ermiş
152.269
%2
Diğer
Nedenlerle
Sona Ermiş
2.981.459
%32
3.182.031.160 TL
Yürürlükte
%7
Hesap
Birleştirme ile
Sona Ermiş
Sona Ermiş
1.603.682.513 TL
%4
Diğer
Nedenlerle
Sona Ermiş
16.468.476.977 TL
28.346.503.495 TL
%63
%37
%35
11.682.763.304 TL
%26
2014 sonuna kadar kurulmuş tüm sözleşmeler bu tarih itibarı ile
yürürlükte ya da sona ermiş olma durumlarına göre incelenmiştir.
Sonlanan sözleşmelerin toplam kurulan sözleşmelere oranı
%37,1 olmakla birlikte, bu oranın %4,8’i “Başka Şirkete Aktarım”
ve “Hesap Birleştirme”, %1,6’sı “Fesih”, %0,3’ü diğer nedenlerle
(emeklilik, vefat, maluliyet) sonlanmadır.
2014 sonuna kadar kurulmuş tüm sözleşmelere ait toplam
44.814.980.472 TL katkı payı, sözleşmelerin yürürlükte olma
durumuna göre incelenmiştir.
Diğer nedenlerle sonlanmalar içinde fesih, vefat, maluliyet, kendi isteğiyle sistemden çıkış ve emeklilikle sonlanma yer almaktadır.
1.2 Sözleşmeler
Sözleşme-Sertifikalarda
Türlere ve Fon Büyüklüğüne Göre Oransal Dağılım
Bireysel Sözleşme
4.242.733
%73,1
Gruba Bağlı Bireysel
Sözleşme
1.185.852
%20,4
Bireysel Sözleşme
25.545.352.067 TL
%73,4
İşveren Grup
Emeklilik Sertifikası
378.734
%6,5
G.7
Gruba Bağlı Bireysel
Sözleşme
7.860.128.079 TL
%22,6
İşveren Grup
Emeklilik Sertifikası
1.387.597.662 TL
%4,0
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşme-sertifikaların
türlerine göre dağılımıdır.
2014 sonu itibarı ile katılımcılara ait toplam emeklilik
yatırım fonu büyüklüğünün sözleşme-sertifikaların türlerine
göre dağılımıdır. Ayrıca 31.12.2014 itibarıyla katılımcılar
3.019.076.239 TL Devlet Katkısı fon büyüklüğüne sahiptir ve
bu tutar grafiğe dahil değildir.
12
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Sözleşmelerin Coğrafi Bölgelere Göre Oransal Dağılımı
2014 Sonu Sözleşme Adedi Oranı
G.8
2014 Yılında Tahsil Edilen Katkı Payı Tutarı Oranı
55
50
45
Oran (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Güneydoğu
Anadolu
Doğu Anadolu
Coğrafi Bölge
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin, “Coğrafi Bölgelere” göre dağılımı ve ilgili sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç,
düzenli ve ek katkı payı tutarları toplamının dağılımı incelenmiştir. Sözleşmelerin “Coğrafi Bölge” bilgisi, katılımcıların ikamet ettikleri
illere göre belirlenmiştir. Katılımcısının ikamet ili yurtdışı olan 21.761 adet sözleşme grafiğe dahil edilmemiştir.
Sonlanan Sözleşme-Sertifikaların
Sonlanma Nedenine
Göre Dağılımı
G.9
2014 Yılı
Yeni Sözleşme Girişleri
Başka Şirkete Aktarım
291.474
%8,51
Sistemden
Çıkış
2.807.838
%81,98
Gruba Bağlı
Bireysel Sözleşme
352.313
Hesap Birleştirme
152.269
%4,45
Bireysel
Sözleşme
1.187.876
Fesih
144.767
%4,23
Emeklilik
14.914
%0,44
G.10
%20,9
%70,4
Vefat/Maluliyet
13.940
%0,41
İşveren Grup
Emeklilik Sertifikası
146.224
%8,7
2014 sonuna kadar kurulan toplam 9.232.521 adet
sözleşmeden, sonlanan 3.425.202 adedinin “Sonlanma
Nedenlerine” göre dağılımıdır.
2014 sonuna kadar kurulan sözleşmelerin kendi isteğiyle
sistemden çıkış oranı %30,4 olarak gerçekleşmiştir. Emeklilik
hakkını kullanıp sistemde kalarak programlı ödeme tercih
eden katılımcıların sözleşmeleri sonlanmadığından grafiğe
dahil değildir.
2014 yılında yeni iş yoluyla kurulan sözleşmeler, sözleşmesertifika türü detayında incelenmiştir. 2014 yılı öncesinde
yeni girişler içinde bireysel sözleşmelerin oranı %73,0,
gruba bağlı bireysel sözleşmelerin oranı %20,8, işveren
grup emeklilik sertifikalarının oranı ise %6,2 idi.
13
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100
G.11
Sona Ermiş
Yürürlükte
90
80
70
Oran (%)
Sözleşme Adedi (Bin)
Yürürlükteki ve Sonlanmış Sözleşmelerin Yıllara Göre Dağılımı
60
50
40
30
20
10
0
2004
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yürürlüğe Giriş Yılı
İlgili yıl içinde yürürlüğe giren tüm sözleşmeler 2014 sonu itibarıyla yürürlükte ya da sona ermiş olma durumlarına göre incelenmiştir.
Her türlü sonlanma tipi (yürürlükten sonra cayma, fesih, vefat/maluliyet, başka şirkete aktarım, hesap birleştirme, emeklilik, kendi
isteğiyle sistemden çıkış) sonlanan sözleşme adedinin belirlenmesinde dikkate alınmıştır.
Sistemde Geçirdikleri Süreye (Kıdem) Göre Sözleşmelerin Dağılımı
G.12
1.600
1.400
Sözleşme Adedi (Bin)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1 Yıldan
Az
1 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
8 Yıl
9 Yıl
10 Yıl
11 Yıl
BES'te Geçirilen Süre
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmeler sistemde tamamladıkları yıl detayında incelenmiştir. 2014 sonu itibarı ile sistemdeki
sözleşmelerin ortalama kıdemi 3,0 yıldır.
14
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Sözleşmelerin Yürürlüğe Giriş Ayına Göre Sonlanma Oranı
280
60
240
50
200
40
160
30
120
20
80
10
40
0
0
12.2014
10.2003
02.2004
06.2004
10.2004
02.2005
06.2005
10.2005
02.2006
06.2006
10.2006
02.2007
06.2007
10.2007
02.2008
06.2008
10.2008
02.2009
06.2009
10.2009
02.2010
06.2010
10.2010
02.2011
06.2011
10.2011
02.2012
06.2012
10.2012
02.2013
06.2013
10.2013
02.2014
06.2014
10.2014
Sonlanma Oranı (%)
Sözleşme Adedi
Yürürlüğe Giren Sözleşme Adedi (Bin)
Sonlanma Oranı
70
G.13
İlgili ayda yeni bir sözleşme kuruluşuyla sisteme dahil olan toplam sözleşme adedi ve bu sözleşmelerin 2014 yıl sonu itibarıyla kendi
isteğiyle sistemden çıkış nedeniyle sonlanma oranı incelenmiştir.
Sözleşme Adedi (Bin)
Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmelerin Kıdem Ayına Göre Dağılımı G.14
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96 102 108 114 120 126 132
Sonlanma Anındaki Kıdem (Ay)
2014 sonuna kadar sisteme yeni bir sözleşme kuruluşuyla dahil olan ve kendi isteğiyle sistemden çıkış yaparak sonlanan sözleşmelerin
sonlandıkları kıdem aylarına göre dağılımıdır. Sözleşmenin kıdem ayı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sistemde geçirdiği
tam ay adedini göstermektedir.
15
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
2014 Yılında Sözleşme Alan Katılımcıların
Mevcut ve Yeni Katılımcı Olarak Dağılımı
Sistemde sözleşmesi varken, 2014 yılında
yeni bir sözleşme daha alan katılımcılar
incelenmiştir. 2014 öncesi tüm yıllara ait
girişler dikkate alındığında, sözleşmesi
varken yeni bir sözleşme alan katılımcı oranı
ortalama %17,6 iken, 2014 yılında yürürlüğe
giren sözleşmelerin katılımcıları için bu oran
%23,3’tür.
Mevcut
Katılımcılar
340.290
%23,3
Sisteme İlk Kez
Giren Katılımcılar
1.120.504
%76,7
G.15
Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (Milyon TL)
Sistemde Geçirdikleri Süreye Göre
Sözleşmelerin Toplam Fon Tutarı (TL)
G.16
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1 Yıldan
Az
1 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
8 Yıl
9 Yıl
10 Yıl
11 Yıl
BES'te Geçirilen Süre
2014 sonu itibarı ile katılımcılara ait 34.793.077.808 TL toplam emeklilik yatırım fonu büyüklüğü, sözleşmelerin sistemde tamamladıkları
yıl detayında incelenmiştir. Emeklilik yatırım fonları haricinde, 31.12.2014 itibarıyla sistemdeki Devlet Katkısı fon büyüklüğü ise
3.019.076.239 TL’dir ve grafiğe dahil edilmemiştir.
16
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Şirketler Arası Aktarım Yapan
Sözleşmelerin Şirkette Geçirdikleri
Süreye* Göre Dağılımı
G.17
3 Yıl
%15,5 4 Yıl
2 Yıl
%9,1
%22,0
5 Yıl
%10,0
1 Yıl
%32,8
Cayma Hakkı Kullanım Oranı
Yürürlüğe Giren
(Cayma Hakkını
Kullanmayan)
1.439.360
%88,4
6 Yıl
%5,4
7 Yıl
%3,0
8 Yıl
%1,5
11 Yıl
%0,0
10 Yıl
%0,2
9 Yıl
%0,5
2014 sonu itibarı ile aktarım ya da hesap birleştirme
nedeniyle başka şirkete birikimi aktarılan sözleşmelerin
“Şirkette Geçirdiklere Süreye” göre dağılımıdır. Çalışmada
sadece bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler dikkate
alınmıştır.
G.18
Sözleşme
Yürürlüğe
Girmeden Cayma
Hakkı Kullanan
100.437
%6,2
Sözleşme
Yürürlüğe
Girdikten Sonra
Cayma Hakkı
Kullanan
88.526
%5,4
2014 yılı içinde yürürlüğe giren ve cayma hakkını
kullanan bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmelerin
dağılımıdır. 2014 sonu itibarıyla yaklaşık 573 bin
sözleşme için cayma hakkı kullanılmıştır.
* Şirkette geçirilen süre, aktarım tarihinden önceki dönemi ifade etmektedir.
Şirketler Arası Aktarım Yapan Sözleşmelerin Dağılımı
Başka Şirkete Aktarılan Sözleşme Adedi
2014 öncesi
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
[0-1)
[1-2.5)
[2.5-5)
[5-7.5)
G.19
2014
[7.5-10) [10-15) [15-20) [20-25) [25-50) [50-100) [100-250) [250+)
Aktarılan Tutar Aralığı (Bin TL)
2014 sonu itibarı ile aktarım, birikim transferi ya da hesap birleştirme nedeniyle başka şirkete birikim aktarımı gerçekleşen sözleşmelerin,
sözleşme başına aktarılan tutarlarının “Aktarılan Tutar Aralıklarına” göre dağılımıdır.
17
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.3 Katılımcılar
Fon Büyüklüğünün Katılımcı Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Dağılımı
G.20
Yaş
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
Kadın
800
700
600
500
400
300
200
100
Erkek
0
100
Birikim Tutarı ( Milyon TL)
200
300
400
500
600
700
800
2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının “Cinsiyet” ve “Yaşlara” göre sahip oldukları fon büyüklüğünün dağılımıdır.
BES’e dahil olan nüfusun yaş ortalaması 38,4 iken, toplam fon büyüklüğü ağırlıklı BES yaş ortalaması 44,9 olarak gerçekleşmiştir.
Katılımcılara ait toplam fon büyüklüğünün %57’sine erkek, %43’üne kadın katılımcılar sahiptir.
Fon Büyüklüğünün Katılımcıların Mesleklerine Göre
Oransal Dağılımı
Memur
%7,1
Bankacı
%6,9
Mühendis
%5,9
Öğretim Üyesi
%2,1
Emekli (Sosyal
Güvenlik Kurumu
Bilinmiyor)
%2,0
Öğretmen
%4,1
Doktor/Eczacı
%7,3
Avukat/Hakim
/Savcı
%1,8
İşçi
%8,5
Diğer
%15,9
Ev Hanımı
%16,0
Serbest Meslek
%28,3
Diğer
%5,8
SSK - Sosyal
Sigortalar Kurumu
Emeklileri
%1,6
Mimar
%1,2
18
Öğrenci
%1,3
G.21
2014 sonu itibarı ile katılımcıların fon
büyüklüğü, katılımcıların “Meslek”leri
detayında incelenmiştir. İncelemedeki
veriler “Meslek” bilgisi belirli olan
katılımcıların (%34) fon büyüklüğünün
dağılımıdır.
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların Fon Grubu Tercihleri
G.22
Esnek
Kamu
Borçlanma (TL)
Likit
Kamu
Borçlanma (YP)
3.250.000
3.000.000
2.750.000
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Kıymetli Maden
4.000.000
Kamu
Borçlanma (TL)
%36,0
Hisse Senedi
3.750.000
Standart
3.500.000
Likit
%10,0
Standart
%7,6
Hisse Senedi
%7,4
Kamu
Borçlanma (YP)
%4,7
Kıymetli Maden
%0,9
Esnek
%33,4
Sözleşme Adedi
2014 sonu itibarı ile toplam emeklilik yatırım fonu büyüklüğünü oluşturan fonlar, fon grupları detayında incelenmiştir. Sözleşme başına
ortalama 2,26 adet fon türü satın alınmıştır. Yılsonu itibarıyla esnek fon grubunun portföyünde %22 hisse senedi yer alırken, kamu
borçlanma senedi oranı %45, ters repo oranı %3’tür. Pasta grafik katılımcıların fon büyüklüğünün fon gruplarına dağılımıdır.
Sözleşme Türlerine Göre Katılımcıların Fon Grubu Tercihleri
Kamu Borçlanma (TL)
Esnek
Likit
Standart
Kamu Borçlanma (YP)
Kıymetli Maden
G.23
Hisse Senedi
Sözleşme/Sertifika Türü
İşveren Grup
Emeklilik Sertifikası
Gruba Bağlı
Bireysel Sözleşme
Bireysel Sözleşme
0
25
50
75
100
Oran (%)
2014 sonu itibarıyla katılımcılara ait toplam emeklilik yatırım fonu büyüklüğü, sözleşme-sertifikaların türlerine göre fon grupları
detayında incelenmiştir. 2014 sonu itibarıyla işveren grup emeklilik sertifikalarının birikim tutarı 1.388 milyon TL, gruba bağlı bireysel
sözleşmelerin birikim tutarı 7.860 milyon TL, bireysel sözleşmelerin birikim tutarı ise 25.545 milyon TL’dir. Sözleşme başına satın alınan
fon türü adedi işveren grup emeklilik sertifikalarında 2,30, bireysel sözleşmelerde 2,27, gruba bağlı bireysel sözleşmelerde ise 2,18’dir.
19
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Sözleşmelerin İlgili Fon Grubunu Tercih Etme Oranı Aralığı
Tercih Edilen Fon Grubu Oranlarına Göre Sözleşmelerin Dağılımı
G.24
(%90 - %100]
(%80 - %90]
Kamu Borçlanma (TL)
Esnek
(%70 - %80]
Likit
Hisse Senedi
Kamu Borçlanma (YP)
Standart
(%60 - %70]
Kıymetli Maden
(%50 - %60]
(%40 - %50]
(%30 - %40]
(%20 - %30]
(%10 - %20]
(%0 - %10]
Fon Grubu
Ortalamaları
0
2
4
6
8
10
12
Sözleşme Oranı (%)
14
0
10
20
30
40
50
60
Sözleşme Oranı (%)
70
16
80
18
20
90
100
Sözleşmelerin ilgili fon grubunu tercih etme oranına bakıldığında %40 - %50 aralığında Esnek fon grubu tercihinde bulunan sözleşmelerin
tüm sözleşmelere oranı %8,36 iken aynı aralıkta Kamu Borçlanma (TL) fon grubu tercihinde bulunan sözleşmelerin tüm sözleşmelere
oranı ise %4,82’dir. %20 - %30 aralığında Esnek fon grubu tercihinde bulunan sözleşmelerin tüm sözleşmelere oranı %6,38 iken aynı
aralıkta Kamu Borçlanma (TL) fon grubunun tüm sözleşmelere içindeki oranı %3,66, Standart fon grubunu tercih edenlerin oranı ise
%2,75’tir. %10 ile %20 aralığında Hisse Senedi tercihinde bulunan sözleşmelerin tüm sözleşmelere oranı %5,35’tir. Tüm sözleşmelere
oranla %90 - %100 aralığında %4,55 ile en yüksek tercihte bulunulan fon grubu Esnek olmuştur.
Çalışmada, 31.12.2014 itibarıyla yürürlükte olan sözleşmelerin katılımcılarının ilgili tarihteki sözleşme üzerinde belirledikleri fon
dağılımları dikkate alınmıştır.
Katılımcıların Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı
Katılımcı Adedi (Bin)
Birikim Tutarı (Milyon TL)
20.000
2.250
18.000
2.000
16.000
1.750
14.000
1.500
12.000
1.250
10.000
1.000
8.000
750
6.000
500
4.000
250
2.000
0
Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz
Coğrafi Bölge
Karadeniz
Güneydoğu
Anadolu
Doğu Anadolu
Birikim Tutarı (Milyon TL)
Katılımcı Adedi
2.500
G.25
0
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin katılımcıları ve katılımcıların fon büyüklüğü, “Coğrafi Bölgeler” detayında incelenmiştir.
“Coğrafi Bölge” bilgisi, katılımcıların ikamet ettikleri illere göre belirlenmiştir. İkamet ili yurtdışı olan 19.559 adet katılımcı grafiğe dahil
edilmemiştir.
20
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların Yaş Aralıklarına Göre
Ödenmesi Planlanan Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
25 yaş altı
25-34 yaş
35-44 yaş
45-55 yaş
G.26
56 yaş ve üzeri
350
302
Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
300
250
200
150
238
181
197
143
155
100
50
0
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmeler için ödenmesi planlanan düzenli katkı paylarının aylık ortalaması, “Katılımcıların Yaş
Aralıkları” detayında incelenmiştir. 2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmeler için ödenmesi planlanan aylık ortalama düzenli katkı
payı tutarı 195 TL iken, 2014 yılında sözleşmelere ödenen düzenli katkı payı tutarlarının aylık ortalaması 204 TL olarak gerçekleşmiştir.
Balonların alanları 2014 sonu itibarıyla ilgili yaş aralığında yer alan katılımcıların yürürlükteki sözleşme adedi büyüklüklerini ifade
etmektedir.
2014 Yılında Sözleşme Alan Katılımcıların Katılımcı Yaş Aralıklarına ve
Sistemde Bulunma Durumlarına Göre Dağılımı
G.27
Yürürlükte
Sonlanmış
400.000
350.000
Katılımcı Adedi
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
25 yaş altı
25-34 yaş
35-44 yaş
45-55 yaş
56 yaş ve üzeri
Katılımcı Yaş Aralıkları
Sistemde sözleşmesi yokken, 2014 yılında yeni bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel sözleşme alan katılımcılar, 2014 sonu itibarıyla
sözleşmelerinin yürürlükte ya da sona ermiş olma durumları yaş aralıkları detayında incelenmiştir.
21
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların Yaşlarına Göre Birikimleri
G28
İlk ve Son Çeyrek ile
Ortanca Birikim Tutarı
Ortalama Birikim Tutarı
22.500
20.000
Birikim (TL)
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Katılımcının Yaşı
2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının yıl sonu itibarıyla birikim tutarları katılımcı yaşları detayında incelenmiştir.
Sonlanan Sözleşmelerin
Katılımcılarının Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
35- 44 yaş
841.984
%31,8
25-34 yaş
1.067.856
%40,3
2014 sonuna kadar sistemden kendi isteğiyle çıkan bireysel
ve gruba bağlı bireysel sözleşmelerin, katılımcılarının
sistemden çıkış tarihindeki yaş aralıklarına göre dağılımıdır.
2014 yılı başında sistemde olup 2014 yılı içinde sonlanan
bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler için
sözleşme sonlanma oranı %9’dur. Yaş aralıkları detayında
incelendiğinde, ilgili oran 25 yaş altı katılımcılar için %13,
25-34 yaş grubundaki katılımcılar için %10, 35-44 yaş
grubundaki katılımcılar için %8, 45-55 yaş grubundaki
katılımcılar için %7, 56 yaş ve üzerindeki katılımcılar için ise
%6’dır.
45-55 yaş
424.293
%16,0
25 yaş altı
225.817
%8,5
G.29
56 yaş ve üzeri
91.937
%3,5
22
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Hak Kazanma Sürelerine
Göre Dağılım
2 yıl
%2,1
Sözleşmelerin Ödeme
Periyoduna Göre Dağılımı
G.30
G.31
3 yıl
%30,5
Aylık
5.511.609
%94,9
4 yıl
%5,6
Hemen
Hakediş
%9,8
3 Aylık
84.842
%1,5
6 Aylık
29.553
%0,5
5 yıl
%21,0
7 yıl
%16,2
Yıllık
181.315
%3,1
6 yıl
%0,2
2014 sonu itibarı ile yürürlükte olan işveren grup emeklilik
sertifikalarının (İGES), birikimlerinin tamamına katılımcı
tarafından hak kazanılması için belirlenen sürelere göre
dağılımıdır.
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin, “Ödeme
Periyoduna” göre dağılımı incelenmiştir.
Yürürlüğe Giriş Yılı İçinde Sonlanmalar
Adet
Sistemden Çıkış Sözleşme Adedi
G.32
Aynı Yıl İçinde Sonlanma Oranı
160.000
8
140.000
7
120.000
6
100.000
5
80.000
4
60.000
3
40.000
2
20.000
1
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Oran (%)
1 yıl
%14,7
2014
Yeni iş yoluyla kurulan bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmelerden yürürlüğe girdikleri takvim yılı içinde kendi isteğiyle sistemden
çıkış nedeniyle sonlananlar, sözleşme yürürlüğe giriş yılı detayında incelenmiştir. Sonlanmalara yürürlüğe girdikten sonra gerçekleşen
cayma işlemleri dahildir.
23
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların ve Fon Büyüklüğünün
Gelir Aralıklarına Göre Dağılımı
G.33
3AÜ < Gelir ≤ 6AÜ
%7,4
6AÜ < Gelir ≤ 10AÜ
%13,1
2AÜ < Gelir ≤ 3AÜ
%40,1
3AÜ < Gelir ≤ 6AÜ
%9,7
2AÜ < Gelir ≤ 3AÜ
%34,5
6AÜ < Gelir ≤ 10AÜ
%13,6
10AÜ < Gelir
%8,7
10AÜ < Gelir
%23,6
Gelir ≤ AÜ
%0,5
Gelir ≤ AÜ
%0,2
AÜ < Gelir ≤ 2AÜ
%18,3
AÜ < Gelir ≤ 2AÜ
%30,2
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının
“Gelir Aralıkları”na göre oransal dağılımıdır. İncelemede
“Gelir Aralığı” bilgisi bulunan katılımcıların (%21,6) verileri
kullanılmıştır. “Gelir” katılımcının teklif formunda beyan ettiği
“Net Gelir”i ifade etmektedir.
2014 sonu itibarı ile katılımcıların fon büyüklüğünün
“Katılımcıların Gelir Aralıkları”na göre oransal dağılımıdır.
İncelemede “Gelir Aralığı” bilgisi bulunan katılımcıların fon
büyüklüğü (%25,4) verileri kullanılmıştır. “Gelir” katılımcının
teklif formunda beyan ettiği “Net Gelir”i belirtmektedir.
Sadece 2014 yılında yürürlüğe giren sözleşmelerin
katılımcılarının fon büyüklükleri incelendiğinde, birikimin
%33’ünün aylık geliri aylık brüt asgari ücretin 10 katının
üzerinde olan katılımcılarda olduğu görülmektedir.
AÜ = Brüt Asgari Ücretin Aylık Tutarı
Katılımcıların Sisteme Giriş Yaşı
Erkek
G.34
Kadın
37,0
BES'e İlk Giriş Yaşı
36,5
36,0
35,5
35,0
34,5
34,0
33,5
33,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BES'e İlk Giriş Yılı
Katılımcıların sisteme ilk kez giriş yaptıklarındaki yaşları, katılımcı cinsiyeti ve giriş yılı detayında incelenmiştir. Sisteme ilk girişte genel
yaş ortalaması 34,9 olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada sisteme birden fazla girişi olan katılımcıların, sadece ilk giriş tarihindeki yaşları
dikkate alınmıştır.
24
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların Sahip Oldukları
Sözleşme Adetlerine Göre Dağılımı
2 Sözleşme
%15,1
Diğer
%20,5
1 Sözleşme
%79,5
3 ve Üzeri
Sözleşme
%5,4
G.35
2014 sonu itibarı ile katılımcıların sahip
oldukları sözleşme adetlerine göre dağılımları
incelenmiştir. 2014 sonu itibarı ile yürürlükteki
sözleşmelerin katılımcılarının %79,5’i sistemde
sadece bir sözleşmeye sahip iken, %15,1’i iki
sözleşmeye, %5,4’ü ise en az üç sözleşmeye
sahiptir. Buna karşılık yürürlükteki sözleşmelere
ait birikim tutarının %25,5’i iki sözleşme sahibi
katılımcılara, %23,2’si ise en az üç sözleşme
sahibi katılımcılara aittir.
Katılımcıların Sahip Oldukları
Sözleşme - Sertifika Türlerine Göre Dağılımı
Bireysel
Sözleşme
Gruba Bağlı
Bireysel Sözleşme
%72,47
%2,59
%16,92
%0,43
%0,61
%3,60
%3,38
İşveren Grup
Emeklilik Sertifikası
G.36
2014 sonu itibarı ile katılımcıların sahip oldukları
sözleşme-sertifika türlerine göre oransal
dağılımları incelenmiştir. Kesişim alanları birden
fazla tür sözleşmeye sahip katılımcıları ifade
etmektedir. Katılımcıların %72,47’si sadece
bireysel sözleşmeye sahip iken, sadece gruba
bağlı bireysel sözleşmesi olan katılımcıların
oranı %16,92, sadece işveren grup emeklilik
sertifikası olan katılımcıların oranı ise %3,38’dir.
Katılımcıların %0,43’ü her üç sözleşme türüne
de sahiptir.
Sözleşme-Sertifika Türlerine ve Cinsiyete Göre
Katılımcı ve Fon Büyüklüğünün Dağılımı
Katılımcı Adedi Oranı
G.37
Fon Büyüklüğünün Oranı
Sözleşme Türü
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Bireysel Sözleşme
60,4
39,6
57,5
42,5
Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme
53,1
46,9
55,8
44,2
İşveren Grup Emeklilik Sertifikası
65,5
34,5
63,3
36,7
2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının ve fon büyüklüğünün “Cinsiyet” ve “Sözleşme-Sertifika Türlerine” göre
dağılımıdır.
25
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Emeklilik Şirketleri Detayında Katılımcı Yaşları
G.38
Katılımcı Yaşı
İlk ve Son Çeyrek ile Ortanca
50
Katılımcının Yaşı
45
40
35
30
25
Aegon
Allianz
Allianz Anadolu Asya
Avivasa
Axa
BNP
Cigna
Ergo
Fiba
Garanti Groupama Halk
ING
Katılım
Metlife
Vakıf
Ziraat
Emeklilik Hayat ve Yaşam ve Hayat Emeklilik Emeklilik Hayat ve Paribas Finans Emeklilik Emeklilik Emeklilik Emeklilik Hayat ve Emeklilik Emeklilik Emeklilik Emeklilik Hayat ve
ve Hayat Emeklilik Emeklilik Emeklilik ve Hayat ve Hayat Emeklilik Cardif Emeklilik ve Hayat ve Hayat ve Hayat
Emeklilik
ve Hayat ve Hayat
Emeklilik
Emeklilik ve Hayat
2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının yaşları emeklilik şirketleri detayında incelenmiştir.
Sistemden Ayrılan Katılımcıların Tekrar Sisteme Girme Oranı
G.39
9
8
Oran (%)
7
6
5
4
3
2
1
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sözleşme Tekrar Giriş Yılı
Sistemden kendi isteğiyle ayrılan katılımcılardan, daha sonra tekrar sisteme giriş yapanlar yeni kurdukları sözleşmenin yürürlüğe giriş
yılı detayında incelenmiştir. 2014 sonu itibarıyla tüm yıllara ait girişler dikkate alındığında, sistemden ayrılıp daha sonra tekrar sisteme
giren katılımcıların tüm girişler içindeki oranı %5,8 iken, 2014 yılında yürürlüğe giren sözleşmelerin içinde sistemden daha önce ayrılıp
daha sonra tekrar girenlerin oranı %6,7’dir.
26
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların İkamet Ettikleri İllerdeki Nüfusa Oranı
Kırkareli
Edirne
Tekirdağ
İstanbul
Yalova
Sinop
Bartın
Kastamonu
Zonguldak
Karabük
Düzce
Kocaeli
Sakarya
Çankırı
Bolu
Çorum
Ankara
Eskişehir
Kırıkkale
Manisa
Giresun
Yozgat
Isparta
Denizli
Sivas
Bingöl
Muş
Diyarbakır
Kahramanmaraş
Adana
Van
Bitlis
Malatya
Karaman
Antalya
Iğdır
Ağrı
Siirt
Batman
Adıyaman
Burdur
Muğla
Erzurum
Elazığ
Niğde
Konya
Kars
Erzincan
Kayseri
Aksaray
Rize
Gümüşhane
Bayburt
Tunceli
Nevşehir
Afyon
Uşak
Aydın
Amasya
Trabzon
Kırşehir
Kütahya
İzmir
Ordu
Bilecik
Balıkesir
Ardahan
Artvin
Samsun
Tokat
Bursa
Çanakkale
G.40
Şırnak
Mardin
Osmaniye
Gaziantep
%13,01 - %21,00
Kilis
Mersin
Hakkari
Şanlıurfa
%11,01 - %13,00
Hatay
%9,01 - %11,00
%6,01 - %9,00
%4,01 - %6,00
%2,00 - %4,00
2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının, ikamet ettikleri illerde 18-56 yaş aralığındaki nüfusa oranı incelenmiştir.
Katılımcıların en yoğun olduğu ilk üç il sırasıyla Muğla (%21), Antalya (%17) ve İstanbul (%17)’dur. Bu illeri %16 ile İzmir ve %15 ile
Ankara takip etmektedir.
İllere Göre Katılımcı Artış Oranları
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
İstanbul
Yalova
Bursa
Çanakkale
Sinop
Bartın
Kastamonu
Zonguldak
Karabük
Düzce
Kocaeli
Sakarya
Çankırı
Bolu
Çorum
Giresun
Rize
Trabzon
Kars
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ankara
Kırıkkale
Manisa
Uşak
Yozgat
Sivas
Afyon
Aksaray
Isparta
Denizli
Antalya
Kayseri
Malatya
Karaman
Ağrı
Bingöl
Muş
Elazığ
Kahramanmaraş
Adana
Osmaniye
Gaziantep
Kilis
Mersin
Hatay
Adıyaman
Şanlıurfa
Van
Bitlis
Diyarbakır
Niğde
Konya
Burdur
Muğla
Tunceli
Nevşehir
Iğdır
Erzincan
Kırşehir
Kütahya
Aydın
Ordu
Amasya
Tokat
Eskişehir
Ardahan
Artvin
Samsun
Bilecik
Balıkesir
İzmir
G.41
Siirt
Batman
Mardin
Şırnak
Hakkari
%40,01 - %45,00
%30,01 - %40,00
%25,01 - %30,00
%20,01 - %25,00
%15,01 - %20,00
2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcı adedinin, geçen yıl sonu değerlerine göre büyüme oranı, katılımcıların ikamet
ettikleri iller detayında incelenmiştir. 2014 sonu itibarıyla net katılımcı adedi artışının en fazla olduğu ilk üç il sırasıyla Yozgat (%45),
Ardahan (%45) ve Gümüşhane (%44)’dir.
27
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.4 Katkı Payları
Katkı Payının* Dağıtım ve Pazarlama Kanalına
Göre Oransal Dağılımı
Kurumsal Satış
492.932.514
%5,2
Acente
1.305.591.165
%13,7
Bireysel
Direkt Satış
6.135.610.836
%64,2
G.42
Diğer
179.665.489
%1,9
Banka
6.730.785.556
%70,4
Bireysel Direkt Satış
1.055.753.242
%11,0
Banka
1.439.037.233
%15,1
Kurumsal Satış
434.164.894
%4,5
Diğer
184.433.191
%1,9
Acente
1.157.235.759
%12,1
2014 yılı içinde sözleşmelere ödenen başlangıç, düzenli ve
ek katkı payı tutarları toplamının (9.558 Milyon TL), “Dağıtım
Kanalı” detayında oransal dağılımı incelenmiştir. “Diğer”
dağıtım kanalı içinde “Çağrı Merkezi” ve “Broker” kanalları
yer almaktadır.
2014 yılı içinde sözleşmelere ödenen başlangıç, düzenli
ve ek katkı payı tutarları toplamının (9.558 Milyon TL),
“Pazarlama Kanalı” detayında oransal dağılımı incelenmiştir.
“Diğer” pazarlama kanalı içinde “Çağrı Merkezi”, “Broker” ve
“İnternet” kanalları yer almaktadır. Pazarlama kanalı, satışı
gerçekleştiren aracıdan (dağıtım kanalı) bağımsız olarak,
katılımcıya ulaşılmasında etkili olmuş pazarlama kanalını
göstermektedir.
* Katkı payı, 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
Yıl İçinde Ödenen Düzenli Katkı Payı Ortalamasının Değişimi (TL)
G.43
Yıl İçinde Ödenen Düzenli Katkı Payı Toplamının Ortalaması
İlgili yıla ait verilerin yıl ortası enflasyonlarıyla 2014 yılına kadar artırılmış halidir.
3.500
3.000
Tutar (TL)
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
İlgili yılın tamamında sistemde bulunan (ilgili yıl sonu itibarıyla sistemdeki kıdem ayı >=12 olan) katılımcıların, ilgili yılda ödedikleri
düzenli katkı payı tutarları toplamının ortalaması incelenmiştir. Yıl içinde ödenen düzenli katkı payı tutarları toplamının ortalaması yıl
ortası enflasyon oranları ile arttırılarak 2014 yılına çekilmiştir.
28
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Düzenli Katkı Payı Ödemelerinin Tarihsel Seyri
Düzenli Katkı Payı Ödemesi Yapılan Sözleşme Adedi
900
3.600
800
3.200
700
2.800
600
2.400
500
2.000
400
1.600
300
1.200
200
800
100
400
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
12.2013
11.2013
10.2013
09.2013
08.2013
07.2013
06.2013
05.2013
04.2013
03.2013
02.2013
01.2013
0
Adet (Bin)
Tutar (Milyon TL)
Ödenen Düzenli Katkı Payı Tutarı Toplamı
G.44
0
Ödeme Dönemi
2013 ve 2014 yıllarında sisteme ödenen düzenli katkı payı tutarları toplamının ödeme yapılan aylara göre değişimi incelenmiştir.
Kümülatif Katkı Payının Ödeme Tiplerine Göre Tarihsel Seyri
Dış Sistemden Aktarım
(BHS/VASA*)
Ek Katkı Payı
12.2014
40.000
37.500
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
Başlangıç Katkı Payı
(Sisteme Yeni Katılım)
01.2005
04.2005
07.2005
10.2005
01.2006
04.2006
07.2006
10.2006
01.2007
04.2007
07.2007
10.2007
01.2008
04.2008
07.2008
10.2008
01.2009
04.2009
07.2009
10.2009
01.2010
04.2010
07.2010
10.2010
01.2011
04.2011
07.2011
10.2011
01.2012
04.2012
07.2012
10.2012
01.2013
04.2013
07.2013
10.2013
01.2014
04.2014
07.2014
10.2014
Tutar (Milyon TL)
Düzenli Katkı Payı
G.45
* BHS (Birikimli Hayat Sigortalarından BES’e Aktarım), VASA (Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden BES’e Aktarım)
2014 sonu itibarı ile sisteme giren katkı payının, “Katkı Payı Ödeme Tipleri”ne göre hesap hareketleri incelenmiştir.
29
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Ödenen Katkı Payının Yıllara Göre Değişimi
G.46
İlgili yıla ait verilerin yıl ortası enflasyonlarıyla 2014 yılına kadar artırılmış halidir.
10.000
9.000
Tutar (Milyon TL)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014 yılı sonuna kadar sisteme giren katılımcıların ödedikleri başlangıç, düzenli ve ek katkı payı tutarları toplamı ödemenin yapıldığı yıl
detayında incelenmiştir. Yıl içinde ödenen katkı payları yıl ortası enflasyon oranları ile arttırılarak 2014 yılına çekilmiştir.
Katkı Payının* Pazarlama Kanalı ve Ödeme Periyoduna Göre
Oransal Dağılımı
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
G.47
Yıllık
Bireysel
Direkt Satış
Kurumsal
Satış
Acente
Banka
Diğer
0
25
50
75
100
Toplam Katkı Payı (%)
* Katkı payı, 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
2014 yılı içinde sözleşmelere ödenen başlangıç katkı payı, düzenli katkı payı ve ek katkı payı tutarları toplamının (9.558 Milyon TL),
“Pazarlama Kanalı” detayında “Ödeme Periyodu”na göre oransal dağılımı incelenmiştir. “Diğer” pazarlama kanalı içinde “Çağrı Merkezi”,
“Broker” ve “İnternet” kanalları yer almaktadır. Pazarlama kanalı, satışı gerçekleştiren aracıdan (dağıtım kanalı) bağımsız olarak,
katılımcıya ulaşılmasında etkili olmuş pazarlama kanalını göstermektedir.
Katkı payının %82’si ödeme periyodu aylık, %15’i ise ödeme periyodu yıllık olan sözleşmeler tarafından yatırılmıştır.
30
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Fon Büyüklüğünün ve Katılımcı Adedinin
Birikim Tutarı Aralıklarına Göre Dağılımı
2.800
6.000
2.400
5.000
2.000
4.000
1.600
3.000
1.200
2.000
800
1.000
400
0
0
[0,011.000)
[1.0002.500)
[2.5005.000)
[5.0007.500)
[7.50010.000)
[10.000- [15.000- [20.00015.000) 20.000) 25.000)
[25.000- [50.000- [100.000- [250.000+)
50.000) 100.000) 250.000)
Katılımcı Adedi (Bin)
Toplam Birikim Tutarı (Milyon TL)
Katılımcı Adedi
Birikim Tutarı
7.000
G.48
0
Birikim Tutarı Aralığı (TL)
2014 sonu itibarı ile katılımcıların fon büyüklüğü, katılımcıların sahip oldukları toplam birikim tutarları detayında incelenmiştir.
Fon Büyüklüğünün ve Katılımcı Adedinin
BES’teki Kıdem Ayına Göre Dağılımı
Toplam Birikim Tutarı (Milyon TL)
Katılımcı Adedi
1.800
4.000
1.600
3.500
1.400
3.000
1.200
2.500
1.000
2.000
800
1.500
600
1.000
400
500
200
0
[0,12)
[12,24)
[24,36)
[36,48)
[48,60)
[60,72)
[72,84)
[84,96)
[96,108)
[108,120)
[120,132) [132,135)
Katılımcı Adedi (Bin)
Birikim Tutarı
4.500
G.49
0
Katılımcının BES'teki Kıdem Ayı
2014 sonu itibarı ile katılımcıların fon büyüklüğü, katılımcıların bireysel emeklilik sisteminde (BES) tamamladıkları ay detayında
incelenmiştir.
31
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
İllere Göre Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarları
G.50
240
Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
230
220
210
200
190
180
170
160
150
İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Bursa
Adana
Kocaeli
Muğla
İçel
Konya
Katılımcının İkamet İli (En Fazla Katılımcının Yerleşik Olduğu İlk 10 İl)
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin 2014 yılı içinde ödedikleri (tahsil edilmiş) düzenli katkı paylarının aylık ortalaması, “En
Fazla Katılımcının Yerleşik Olduğu İlk 10 İl” detayında incelenmiştir. 2014 sonu itibarı ile yürürlükte olan tüm sözleşmelere 2014 yılı
içinde ödenen aylık ortalama düzenli katkı payı tutarı 204 TL olarak gerçekleşmiştir.
Katkı Payının* İllere Göre Oransal Dağılımı
Antalya
342.829.849
Bursa
%3,8
İzmir
334.146.454
683.311.902
%3,7
%7,5
Kocaeli
223.908.682
%2,5
Adana
216.485.498
%2,4
Muğla
172.714.208
%1,9
Ankara
968.686.893
%10,7
Diğer
76 İl ve Yurtdışı
3.433.917.156
%37,9
İstanbul
3.287.713.197
%36,3
Diğer
2.525.956.541
%27,9
İçel
163.025.956
%1,8
2014
sonu
itibarı
ile
yürürlükteki
sözleşmelerin katılımcılarının, 2014 yılı içinde
ödedikleri başlangıç katkı payı, düzenli katkı
payı ve ek katkı payı tutarları toplamının
“Katılımcıların İkamet Ettikleri İller”e göre
oransal dağılımıdır.
Denizli
131.826.270
%1,5
*Katkı payı, 2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
32
G.51
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcı Cinsiyetine Göre Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
Erkek
Erkek (İlgili yıla ait verilerin yıl ortası enflasyonlarıyla 2014 yılına kadar artırılmış halidir)
Kadın
Kadın (İlgili yıla ait verilerin yıl ortası enflasyonlarıyla 2014 yılına kadar artırılmış halidir)
210
2014
198
212
2013
199
176
2012
197
2011
183
163
2010
170
151
2009
155
139
2008
139
128
128
2007
119
127
2006
119
115
2005
106
113
2004
104
275 250 225 200 175 150 125 100 75
50
25
G.52
25
50
75 100 125 150 175 200 225 250 275
Tutar (TL)
Katılımcıların sözleşme başına ödedikleri (tahsil edilmiş) düzenli katkı paylarının ödeme yapılan ay sayısına göre ortalaması, ödemenin
yapıldığı yıl ve katılımcının cinsiyeti detayında incelenmiştir. Hesaplanan ortalama katkı payı tutarları, yıl ortası enflasyon oranları ile
2014 yılına kadar artırılmıştır.
2014 Yılında Tahsil Edilen
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
G.53
2014 Sonu
Sözleşme Adedi Oranı (%)
250
50
225
45
200
40
175
35
150
30
125
25
100
20
75
15
50
10
25
5
0
Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Güneydoğu
Anadolu
Doğu Anadolu
2014 Sonu Sözleşme Adedi Oranı (%)
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
Coğrafi Bölgelere Göre Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
0
Coğrafi Bölge
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin ödedikleri düzenli katkı paylarının aylık ortalaması, “Coğrafi Bölgeler” detayında
incelenmiştir. Sözleşmelerin “Coğrafi Bölge” bilgisi, katılımcıların ikamet ettikleri illere göre belirlenmiştir. 2014 sonu itibarı ile yürürlükte
olan sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen aylık ortalama düzenli katkı payı tutarı 204 TL olarak gerçekleşmiştir. Marmara bölgesi için
bu tutar 219 TL’dir. Katılımcısının ikameti yurtdışında olan 21.761 adet sözleşme grafiğe dahil edilmemiştir.
33
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Ödeme Periyoduna Göre Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
Sözleşme Adedi
600
6.000
500
5.000
400
4.000
300
3.000
200
2.000
100
1.000
0
Adet (Bin)
Tutar (TL)
2014 Yılında Tahsil Edilen Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
G.54
0
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
Ödeme Periyodu
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin ödedikleri düzenli katkı paylarının aylık ortalaması, “Ödeme Periyodu” detayında
incelenmiştir. Sözleşmelerin 2014 sonundaki güncel ödeme periyodu bilgileri incelendiğinde %94,9’unun aylık, %1,5’inin üç aylık,
%0,5’inin altı aylık, %3,1’inin ise yıllık ödemeyi tercih ettiği görülmektedir. 2014 sonu itibarı ile yürürlükte olup düzenli katkı payını
aylık ödemeyi tercih eden sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen aylık ortalama düzenli katkı payı tutarı 194 TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 Yılında Tahsil Edilen Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
G.55
2014 Katkı Payı* Oranı (%)
300
100
270
90
240
80
210
70
180
60
150
50
120
40
90
30
60
20
30
10
0
Bireysel Direkt Satış
Kurumsal Satış
Acente
Banka
Diğer
2014 Katkı Payı* Oranı (%)
2014 Yılında Ödenen
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı (TL)
Dağıtım Kanalına Göre Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları
0
Dağıtım Kanalı
*Katkı payı, 2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin 2014 yılı içinde ödedikleri düzenli katkı paylarının aylık ortalaması, “Dağıtım Kanalı”
detayında incelenmiştir. “Diğer” dağıtım kanalı içinde “Çağrı Merkezi” ve “Broker” kanalları yer almaktadır. 2014 sonu itibarı ile yürürlükte
olup 2014 yılı içinde ödenen katkı payının %64’ünü oluşturan “Bireysel Direkt Satış” kanalına ait sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen
aylık ortalama düzenli katkı payı tutarı 199 TL olarak gerçekleşmiştir.
34
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Sözleşme-Sertifika Türlerine Göre Katkı Payı*
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı
8.000
240
7.000
210
6.000
180
5.000
150
4.000
120
3.000
90
2.000
60
1.000
30
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı (TL)
Toplam Katkı Payı (Milyon TL)
Toplam Katkı Payı
G.56
0
0
Bireysel Sözleşme
Gruba Bağlı Bireysel
İşveren Grup Emeklilik
Sözleşme
Sertifikası
*Katkı payı, 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
Sözleşme-sertifika türlerine göre, 2014 yılı içinde sözleşmelere ödenen başlangıç katkı payı, düzenli katkı payı ve ek katkı payı tutarları
toplamı (9.558 Milyon TL) ve 2014 yılında sözleşmelere ödenen aylık ortalama düzenli katkı payı tutarları incelenmiştir.
Katkı Payının
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Aralıklarına Göre Dağılımı
2.500
G.57
%26,0
%23,2
Tutar (Milyon TL)
2.000
%19,7
1.500
1.000
%10,0
%8,5
%5,5
500
%6,6
%0,6
0
[0,50]
(50,100]
(100,150]
(150,250]
(250,350]
(350,450]
(450,550]
(550,+]
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Aralığı (TL)
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının 2014 yılı içinde ödedikleri başlangıç katkı payı, düzenli katkı payı ve ek
katkı payı tutarları toplamı (9.051 Milyon TL), “Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Aralıkları”na göre incelenmiştir. “Aylık Ortalama Düzenli
Katkı Payı” bilgisi sözleşmeye 2014 yılı içinde ödenen aylık ortalama düzenli katkı payı tutarını göstermektedir.
35
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Aylık Düzenli Katkı Payı Aralıklarına Göre
Sözleşmeler ve Ödenen Tutar Toplamı
Sözleşme Adedi Oranı
45
G.58
Düzenli Katkı Payı Tutarı Toplamının Oranı
%41
40
35
Oran (%)
30
%26
%25
25
20
%17 %16
%16
15
%13
%10
10
%7
%6
5
%2
0
%4
%0
[0,50)
[50,100)
[100,150)
[150,200)
[200,250)
[250,300)
%6
%7
%3
[300,350)
[350,1.000]
Ödenen Aylık Düzenli Katkı Payı Aralığı (TL)
2014 yılında sözleşmelere ödenen düzenli katkı payları ve düzenli katkı payı ödemesi yapılan sözleşmeler “Ödenen Aylık Ortalama
Düzenli Katkı Payı Aralığı” detayında incelenmiştir. İncelemede 2014 yılında aylık ödeme tutarı 1.000 TL ve altında olan sözleşmelerin,
2014 yılı düzenli katkı payı verileri kullanılmıştır.
Sözleşme Türlerine Göre
Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmelerin Dağılımı
100
Bireysel Sözleşme
Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme
G.59
İşveren Grup Emeklilik Sertifikası
90
80
Oran (%)
70
60
50
40
30
20
10
12.2014
11.2003
02.2004
05.2004
08.2004
11.2004
02.2005
05.2005
08.2005
11.2005
02.2006
05.2006
08.2006
11.2006
02.2007
05.2007
08.2007
11.2007
02.2008
05.2008
08.2008
11.2008
02.2009
05.2009
08.2009
11.2009
02.2010
05.2010
08.2010
11.2010
02.2011
05.2011
08.2011
11.2011
02.2012
05.2012
08.2012
11.2012
02.2013
05.2013
08.2013
11.2013
02.2014
05.2014
08.2014
11.2014
0
2014 yılı sonuna kadar kendi isteğiyle sistemden çıkış yaparak sonlanan sözleşmeler, sözleşme-sertifikaların türlerine göre incelenmiştir.
36
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Kıdemine ve Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarına Göre
Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmeler
Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Aralığı (TL)
1. yıl
2. yıl
3. yıl
4. yıl
5. yıl
6. yıl
7. yıl
8. yıl
10. yıl
9. yıl
G.60
11. Yıl ve Üzeri
(250+]
(150,250]
(100,150]
(50,100]
[0,50]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sonlanan Sözleşme Oranı (%)
2014 yılı içinde kendi isteğiyle sistemden çıkış yaparak sonlanan sözleşmeler, 2014 yılı içinde ödedikleri aylık ortalama düzenli katkı payı
tutarı aralıklarına ve sözleşmenin kıdem yılına göre incelenmiştir.
Katkı Payının* Ödeme Enstrümanına Göre Dağılımı
Otomatik Ödeme
%26,0
G.61
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının,
2014 yılı içinde ödedikleri başlangıç, düzenli ve ek katkı payı
tutarları toplamının “Ödeme Enstrümanı”na göre oransal
dağılımıdır. Ödeme enstrümanı çek/posta çeki olan katkı payı
tutarı küçük olması sebebiyle grafiğe dahil edilmemiştir.
Kredi Kartı
%56,6
Havale/Nakit
%17,4
*Katkı payı, 2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
37
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Kümülatif Kesintilerin Kesinti Tiplerine Göre Tarihsel Seyri
G.62
%56
4.500
%22
4.250
4.000
Ara Verme Yönetim Gideri Kesintisi
Fon İşletim Gider Kesintisi
Ertelenen Giriş Aidatı
Yönetim Gider Kesintisi
%54
%24
%52
Peşin Ödenen Giriş Aidatı
3.750
%9
%1%12
%27
3.500
%49
3.250
%8
%0%13
%28
3.000
Tutar (Milyon TL)
%9
%1%12
%45
2.750
%30
2.500
%41
2.250
%32
%38
2.000
%35
1.750
%35
1.500
%38
1.250
%30
1.000
%41
750
%9
%1%13
%11
%1%13
%12
%1%14
%14
%1 %12
%16
%1%10
%19
%1
%8
500
0
02.2004
04.2004
06.2004
08.2004
10.2004
12.2004
02.2005
04.2005
06.2005
08.2005
10.2005
12.2005
02.2006
04.2006
06.2006
08.2006
10.2006
12.2006
02.2007
04.2007
06.2007
08.2007
10.2007
12.2007
02.2008
04.2008
06.2008
08.2008
10.2008
12.2008
02.2009
04.2009
06.2009
08.2009
10.2009
12.2009
02.2010
04.2010
06.2010
08.2010
10.2010
12.2010
02.2011
04.2011
06.2011
08.2011
10.2011
12.2011
02.2012
04.2012
06.2012
08.2012
10.2012
12.2012
02.2013
04.2013
06.2013
08.2013
10.2013
12.2013
02.2014
04.2014
06.2014
08.2014
10.2014
12.2014
250
2014 sonu itibarı ile yapılan 4.176 Milyon TL kesinti tutarının, “Kesinti Tipleri”ne göre gelişimi incelenmiştir. Yıl sonları itibarıyla yapılmış
olan kümülatif kesinti tutarlarının dağılımı pasta grafiklerde verilmiştir.
Yönetim Gider Kesintisi Oranının Tarihsel Seyri
İlgili Aydaki Yönetim Gider Kesintisi Oranı
G.63
Kümülatif Yönetim Gider Kesintisi Oranı
İlgili Yıl Sonu Kümülatif Yönetim Gider Kesintisi Oranı
5,3
4,8
4,3
3,8
3,3
2,8
2,3
1,8
1,3
0,8
10.2003
12.2003
02.2004
04.2004
06.2004
08.2004
10.2004
12.2004
02.2005
04.2005
06.2005
08.2005
10.2005
12.2005
02.2006
04.2006
06.2006
08.2006
10.2006
12.2006
02.2007
04.2007
06.2007
08.2007
10.2007
12.2007
02.2008
04.2008
06.2008
08.2008
10.2008
12.2008
02.2009
04.2009
06.2009
08.2009
10.2009
12.2009
02.2010
04.2010
06.2010
08.2010
10.2010
12.2010
02.2011
04.2011
06.2011
08.2011
10.2011
12.2011
02.2012
04.2012
06.2012
08.2012
10.2012
12.2012
02.2013
04.2013
06.2013
08.2013
10.2013
12.2013
02.2014
04.2014
06.2014
08.2014
10.2014
12.2014
Yönetim Gider Kesintisi Oranı (%)
5,8
2014 sonu itibarı ile sözleşmelerin aktarım tutarları dışındaki tahsilatlarından yapılan yönetim gider kesintisinin, bu tür tahsilatlara
oranıdır. 2014 sonu itibarı ile kümülatif yönetim gider kesintisi oranı %2,42 olarak hesaplanmıştır.
2014 sonu itibarı ile kümülatif yönetim gider kesintisi oranı bireysel emeklilik sözleşmelerinde %2,88, gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmelerinde %1,01 ve işveren grup emeklilik sertifikalarında ise %0,20’dir.
9.11.2012’de yayınlanan ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren, “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik” ile yönetim gider
kesintisinin azami oranı %2 olarak değiştirilmiştir.
Katkı payı ödemesine ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden kesilen ek yönetim gideri kesintisi
grafiğe dahil değildir.
38
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Gelir Vergisi Stopajı
Bireysel Sözleşme
G.64
Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme
İşveren Grup Emeklilik Sertifikası
80
70
Tutar (Milyon TL)
60
50
40
30
20
10
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
0
2014 yılında kendi isteğiyle sistemden çıkarak sonlanan sözleşmelerden yapılan gelir vergisi stopajı tutarlarının kümülatif gelişimi
incelenmiştir. 29 Haziran 2012’de, “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun ile sistemden ayrılmalarda sadece irat tutarı üzerinden stopaj
kesintisi yapılmaya başlanmıştır.
39
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.5 Emekliler
BES’te Emeklilik
Bireysel emeklilik sisteminde 31.12.2014 tarihine kadar 15.350 kişi birikimlerini düzenli ödeme ya da toplu olarak alarak
emeklilik hakkını kullanmıştır. Bu kişiler, 31.12.2014 itibarı ile emeklilik hakkını kazanmış katılımcıların yaklaşık olarak %44’ünü
oluşturmakta, %56’lık bir kesim de emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemde birikim yapmaya devam etmektedir.
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanabilmek için kişinin en az 10 yıl sistemde kalması ve 56 yaşını
tamamlaması gerekmektedir. İlk emekliler, birikimli hayat sigortalarından veya vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu
veya sair ticaret şirketinden aktarım yapan katılımcılardan oluşmaktadır.
2013 sonu itibarıyla dış sistemlerden aktarmadan sadece bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödeyerek emeklilik hakkı
kazanan katılımcılar emeklilik hakkını kullanmaya başlamıştır.
Katılımcılara yapılan ödeme tutarlarına bakıldığında, ortalama birikimin 72.000 TL civarında ve ortanca birikimin de 34.500 TL
civarında olduğu, emeklilerin %75’inin 20.500 TL veya üzerinde emeklilik ödemesi aldığı görülmektedir.
G.65
Kişi Başına Yapılan Ödeme
İlk ve Son Çeyrek ile Ortanca
Emeklilere Ödenen Toplam Tutar
120
110
50
100
45
90
40
80
35
70
30
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0
12.2014
55
40
Tutar (Bin TL)
60
01.2009
03.2009
05.2009
07.2009
09.2009
11.2009
01.2010
03.2010
05.2010
07.2010
09.2010
11.2010
01.2011
03.2011
05.2011
07.2011
09.2011
11.2011
01.2012
03.2012
05.2012
07.2012
09.2012
11.2012
01.2013
03.2013
05.2013
07.2013
09.2013
11.2013
01.2014
03.2014
05.2014
07.2014
09.2014
11.2014
Tutar (Milyon TL)
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Emeklilik Hakkı Kullanan Katılımcı Adedinin Tarihsel Değişimi
G.66
16.000
Emeklilik Hakkı Kullanan
Kümülatif Katılımcı Adedi
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
12.2014
09.2014
06.2014
03.2014
12.2013
09.2013
06.2013
03.2013
12.2012
09.2012
06.2012
03.2012
12.2011
09.2011
06.2011
03.2011
12.2010
09.2010
06.2010
03.2010
12.2009
09.2009
06.2009
03.2009
12.2008
09.2008
06.2008
03.2008
12.2007
0
09.2007
2.000
2014 sonuna kadar emeklilik hakkını kullanan katılımcı adedinin kümülatif gelişimi incelenmiştir. Emeklilik hakkı kullanan katılımcı
adedi, emekli olarak toplu para ile sistemden ayrılan katılımcıların yanı sıra sistemde kalıp programlı geri ödeme tercih eden katılımcıları
da içermektedir. 2014 sonu itibarıyla 15.350 katılımcı emeklilik hakkını kullanmıştır.
Emekliliğe Hak Kazanacak Katılımcı Adedinin Gelişimi
1.400.000
30.000
1.200.000
25.000
1.000.000
20.000
800.000
15.000
600.000
10.000
400.000
5.000
200.000
0
01.2015
04.2015
07.2015
10.2015
01.2016
04.2016
07.2016
10.2016
01.2017
04.2017
07.2017
10.2017
01.2018
04.2018
07.2018
10.2018
01.2019
04.2019
07.2019
10.2019
01.2020
04.2020
07.2020
10.2020
01.2021
04.2021
07.2021
10.2021
01.2022
04.2022
07.2022
10.2022
01.2023
04.2023
07.2023
10.2023
01.2024
04.2024
07.2024
10.2024
35.000
Emekliliğe Hak Kazanacak
Katılımcı Adedi
Emekliliğe Hak Kazanacak (Kümülatif)
İlgili Ayda Emekliliğe Hak Kazanacak
İlgili Ayda Emekliliğe Hak Kazanacak
Katılımcı Adedi
G.67
0
2014 sonu itibarıyla emekliliğe hak kazanan fakat bu hakkını kullanmayan katılımcılar ile sözleşmesi yürürlükte olup emekliliğe hak
kazanacak katılımcıların 2024 sonuna kadar tarihsel gelişimi incelenmiştir.
2014 yılı sonu itibarıyla yürürlükte olan sözleşmelerin katılımcılarının emekliliğe hak kazanma tarihleri, mevcut sözleşmelerinin sistemde
devam edeceği varsayımı ile hesaplanmıştır.
41
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Emekli Olan Katılımcıların Ödedikleri Katkı Payı Tutarı ve
Elde Ettikleri Net Getiri (TL)
G.68
Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Net Getiri
Ödenen Toplam Katkı Payı Tutarı
500
450
Tutar (Milyon TL)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014 Öncesi
2014
Emekli Olunan Yıl
2014 sonu itibarıyla emekli olarak sistemden ayrılan katılımcıların, emekli olurken aldıkları sonlanma ödemesine göre elde ettikleri
net getiri ve ödedikleri katkı payı incelenmiştir. Emekliliğe hak kazanan katılımcılardan 7.125’i 2014 yılı öncesinde, 7.410’u ise 2014
yılı içinde emekli olarak sistemden tüm birikimlerini alarak ayrılmıştır. Katılımcıların dış sistemlerden aktarılan ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen tüm ödemeleri dikkate alındığında 620 milyon TL’lik tutar, bireysel emeklilik sisteminde geçirdiği süre sonunda gelir
vergisi stopajı sonrası %37 getiri ile 850 milyon TL’ye ulaşmıştır. Çalışma vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair
ticaret şirketinden aktarıma özel gelir planına aktarım yapan ve 36 ay sistemde kalmadan ayrılan ve sistemde kalarak birikimlerini
düzenli ödeme ile alan katılımcıları içermemektedir.
Emeklilik Hakkını Kullanan Katılımcıların
Emeklilik Ödemesi Tutar Aralıklarına Göre Dağılımı
Emeklilere Ödenen Toplam Tutar (TL)
Emekli Katılımcı Adedi
7.500
200
6.000
150
4.500
100
3.000
50
1.500
Adet
Tutar (Milyon TL)
250
G.69
0
[0,25)
[25,50)
[50,75)
[75,100)
[100,250)
[250,5.500]
0
Emeklilik Ödemesi Tutarı Aralıkları (Bin TL)
2014 sonuna kadar emeklilik hakkını kullanan katılımcıların aldıkları emeklilik ödemelerinin dağılımıdır. Emeklilik hakkı kullanan katılımcı
adedi, emekli olarak toplu para ile sistemden ayrılan katılımcıların yanı sıra sistemde kalıp programlı geri ödeme tercih eden katılımcıları
ve vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinden aktarıma özel gelir planına aktarım yapan katılımcıları da
içermektedir. [0,25.000) tutar aralığına sistemde kalıp programlı geri ödeme tercih eden fakat henüz hiç gelir planı ödemesi almayan
katılımcılar da dahildir.
42
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Emeklilik Hakkını Kullanan Katılımcıların
Bireysel Emeklilik Sisteminde Geçirdikleri Süreye Göre Dağılımı
G.70
BES'te Geçirilen Süre (Ay)
Emekli Adedi
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
Emeklilik hakkını kullanan, emekli olarak sistemden ayrılan ya da sistemde kalarak programlı geri ödeme tercih eden katılımcıların
bireysel emeklilik sisteminde (BES) geçirdikleri süreye göre dağılımı incelenmiştir. Birikimli hayat sigortalarından ve vakıf, sandık, tüzel
kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinden aktarım yapan katılımcıların bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmesi
için, bireysel emeklilik mevzuatındaki emekli olma ile ilgili koşulları sağlamış olsa bile bireysel emeklilik sisteminde en az 36 ay kalması
gerekmektedir. Vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinden aktarımlarda emekliliğe hak kazanmak için
gerekli olan süre hesabı ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren başlar. Çalışma vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair
ticaret şirketinden aktarıma özel gelir planına aktarım yapan katılımcıları içermemektedir.
43
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.6 Aracılar ve e-BEAS*
* Elektronik Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı
Lisans Durumuna Göre Aracılar
Lisanslı (Yılsonu Satış Yetkili)
G.71
Lisanslı (Yılsonu Satış Yetkisiz)
Lisans İptali (Yıl içi)
35.000
30.000
Adet
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Satış yetkisine göre lisanslı aracı adetlerinin kümülatif değişimi ve yıl içinde gerçekleştirilen lisans iptali adetleri incelenmiştir. 2014 sonu
itibarıyla tamamlayıcı eğitime katılmamaları nedeniyle toplam 10.390 aracının lisansı iptal edilmiştir. Bu aracıların %3,9’u tekrar lisans
almıştır. Bir emeklilik şirketine bağlı olarak çalışan bireysel emeklilik aracılarını göstermektedir.
Coğrafi Bölgelere Göre Aracılar
Yıllık Satışı 120'den Az Olanlar
Yıllık Satışı 120'den Fazla Olanlar
Aylık Ortalama Yeni İş Adedi
14
12.000
12
10.000
10
8.000
8
6.000
6
4.000
4
2.000
2
0
Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz
Coğrafi Bölge
Karadeniz
Güneydoğu
Anadolu
Doğu
Anadolu
Aylık Ortalama Yeni İş Adedi
Aracı Adedi
14.000
Satışı Olmayanlar
G.72
0
2014 yılı sonu itibarıyla satış yetkisine sahip lisanslı aracılar ikamet ettikleri coğrafi bölge ve 2014 yılında yeni iş yoluyla kurdukları
toplam sözleşme adedi detayında incelenmiştir. Grafikten, 2014 yılı içinde yeni iş yoluyla kurulan aylık ortalama yeni iş sözleşme
adetleri, katılımcının ikamet ettiği coğrafi bölge detayında izlenebilmektedir.
44
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Dağıtım Kanalına Göre
Sözleşmeler
Lisanslı Aracıların Dağıtım Kanalına
Göre Oransal Dağılımı
G.74
G.73
Kurumsal Satış
264.803
%4,6
Bireysel
Direkt Satış
3.741.526
%64,4
Bireysel Direkt Satış
8.325
%27,7
Acente
558.396
%9,6
Banka
1.146.820
%19,7
Acente
5.403
%18,0
Banka
15.613
%52,0
Diğer
95.774
%1,6
Kurumsal Satış
185
%0,6
Diğer
520
%1,7
2014 sonu itibarıyla satış yetkisine sahip lisanslı aracılar
“Dağıtım Kanalı” detayında incelenmiştir. “Diğer” dağıtım
kanalı içinde “Çağrı Merkezi” ve “Broker” kanalları yer
almaktadır.
Oran (%)
Aracıların Yaş Aralıklarına Göre
Katkı Payı*, Aracı, Sözleşme ve Sonlanma Oranları
Aracı Adedi Oranı
2014 Yılı Katkı Payı Oranı
Sözleşme Adedi Oranı
Sözleşme Sonlanma Oranı
G.75
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
41-50 yaş
51 yaş ve üzeri
Sözleşme Sonlanma Oranı (%)
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki 5.807.319 adet
sözleşmenin, “Dağıtım Kanalı”na göre oranlarıdır. “Diğer”
dağıtım kanalı içinde “Çağrı Merkezi” ve “Broker” kanalları
yer almaktadır.
0
Aracı Yaş Aralıkları
*Katkı payı, 2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere ait “2014 Yılı Katkı Payı”, “Aracı”, “Sözleşme Adedi” ve “Sonlanma” oranları, “Aracıların
Yaş Aralıkları”na göre incelenmiştir.
45
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Dağıtım Kanalına Göre
Sözleşme Adedi Oranı ve Katkı Payı* Oranları
Aracı Adedi Oranı
Sözleşme Adedi Oranı
G.76
2014 Yılı Katkı Payı Oranı
70
60
Oran (%)
50
40
30
20
10
0
Bireysel Direkt Satış
Banka
Acente
Kurumsal Satış
Diğer
Katkı payı, 2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere ait “Aracı”, “Sözleşme Adedi” ve “2014 Yılı Katkı Payı” oranları, “Dağıtım Kanallarına” göre
incelenmiştir. “Diğer” dağıtım kanalı içinde “Çağrı Merkezi” ve “Broker” kanalları yer almaktadır. “Dağıtım Kanalı”, sözleşmenin teklif
formunda yer alan aracının dağıtım kanalını göstermektedir.
Pazarlama Kanalına Göre
Sözleşme Adedi Oranı ve Katkı Payı Oranları
Aracı Adedi Oranı
Sözleşme Adedi Oranı
G.77
2014 Yılı Katkı Payı Oranı
80
70
Oran (%)
60
50
40
30
20
10
0
Bireysel Direkt
Satış
Banka
Acente
Kurumsal Direkt
Satış
Broker
Çağrı Merkezi
İnternet
Katkı payı, 2014 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelere 2014 yılı içinde ödenen başlangıç, ek ve düzenli katkı payları toplamıdır.
2014 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere ait “Aracı”, “Sözleşme Adedi” ve “2014 Yılı Katkı Payı” oranları, “Pazarlama Kanallarına”
göre incelenmiştir. Pazarlama kanalı, satışı gerçekleştiren aracıdan (dağıtım kanalı) bağımsız olarak, katılımcıya ulaşılmasında etkili
olmuş pazarlama kanalını göstermektedir.
46
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Dağıtım Kanalına Göre e-BEAS’a Katılan Aracı Adayı Adetleri
Bireysel Direkt Satış
Acente
Banka
Bireysel Başvuru
G.78
Diğer
15.000
Aracı Adayı Adedi
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
e-BEAS'a Katılım Yılı
2014 sonu itibarı ile e-BEAS’a katılan 93.829 aracı adayı, sınava giriş tarihindeki “Dağıtım Kanalları”na göre incelenmiştir. “Diğer”
dağıtım kanalı içinde “Kurumsal Satış”, “Çağrı Merkezi” ve “Broker” kanalları yer almaktadır.
e-BEAS’a Katılanların Dağıtım Kanalına Göre Puan Aralıkları
Bireysel Direkt Satış
Acente
G.79
Banka
e-BEAS'a Katılanların Oranı (%)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0-39
40-49
50-59
60-64
65-69
70-79
80-89
90-100
Puan Aralığı
2014 yılında e-BEAS’a katılan ve sınava giriş tarihindeki “Dağıtım Kanalı” Bireysel Direkt Satış (%27), Acente (%12) ve Banka (%61)
olan 11.687 adet aracı adayı “Puan Aralıkları”na göre incelenmiştir. Ortalama puan “Bireysel Direkt Satış” dağıtım kanalında 69,
“Acente” dağıtım kanalında 63, ”Banka” dağıtım kanalında ise 65’tir.
47
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
e-BEAS’a Katılanların Başarı Oranlarının Tarihsel Gelişimi
Aracı Adayı Adedi
100.000
95
90.000
90
80.000
85
70.000
80
60.000
75
50.000
70
40.000
65
30.000
60
20.000
55
10.000
50
0
Aracı Adayı Adedi
100
09.2004
01.2005
05.2005
09.2005
01.2006
05.2006
09.2006
01.2007
05.2007
09.2007
01.2008
05.2008
09.2008
01.2009
05.2009
09.2009
01.2010
05.2010
09.2010
01.2011
05.2011
09.2011
01.2012
05.2012
09.2012
01.2013
05.2013
09.2013
01.2014
05.2014
09.2014
12.2014
Başarı Oranı (%)
Başarı Oranı
G.80
2014 sonuna kadar e-BEAS’a katılan aracı adaylarının, başarı oranlarının kümülatif gelişimi incelenmiştir. 2014 sonu itibarı ile kümülatif
başarı oranı %55,05, 2014 yılı başarı oranı ise %57,02 olarak gerçekleşmiştir.
Yaş Aralıklarına Göre e-BEAS’a Katılanların ve
Başarılı Olanların Dağılımı
Aracı Adayı Adedi
G.81
Başarılı Aracı Adedi
5.000
4.500
4.000
3.500
Adet
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
20 yaş ve altı
21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
41-50 yaş
51 yaş ve üzeri
Yaş Aralıkları
2014 yılında e-BEAS’a katılan 12.738 aracı adayı ve başarılı olan 7.263 aracı, sınava giriş tarihindeki “Yaş Aralıkları” detayında
incelenmiştir.
48
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Cinsiyete Göre e-BEAS’a Katılanların Başarı Oranları
Erkek
G.82
Kadın
90
80
Başarı Oranı (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
e-BEAS'a Katılım Yılı
2011
2012
2013
2014
2014 sonuna kadar e-BEAS’a katılan aracı adaylarının başarı oranı, sınava giriş yılına göre “Cinsiyet” detayında incelenmiştir. 2014 sonu
itibarıyla kümülatif başarı oranı erkek aracı adaylarında %57,9, kadınlarda %52,9’dur. 2014 sonuna kadar e-BEAS’a katılanların %57’si
kadın, %43’ü erkektir. 2014’te e-BEAS’a katılanların ise %56’sı kadın, %44’ü erkektir.
Lisanslı Aracıların Cinsiyet ve Yaşlara Göre Dağılımı
G.83
Yaş
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
Erkek
1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
0
Kadın
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.2001.300
Lisanslı Aracı Adedi
Bir emeklilik şirketine bağlı olarak çalışan bireysel emeklilik aracılarını göstermektedir. 31.12.2014 itibarıyla lisanslı aracı adedi
31.998’dir. Lisanslı aracıların %53,6’sı kadın, %46,4’ü erkektir.
49
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.7 Devlet Katkısı
Devlet Katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren katılımcılar tarafından ödenen
katkı paylarının maksimum %25’i oranında
devlet tarafından katılımcının emeklilik
hesabına ödenen tutardır. 2014 sonu itibarı
ile toplam 3.922.603 katılımcının, 4.876.967
adet sözleşmesine, 3.236.666.628 TL
devlet katkısı ödenmiştir. 2014 yılı içinde
ise 3.456.433 katılımcının, 4.234.145 adet
sözleşmesine ödenen devlet katkısı tutarı
1.866.734.511 TL’dir.
2014 Yıl Sonu
Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL)
3.019.076.239
Devlet Katkısı Fonuna Sahip Katılımcı Adedi
3.323.835
Devlet Katkısı Fonuna Sahip Sözleşme Adedi
4.055.797
Katılımcı Başına Ortalama Devlet Katkısı
Fon Tutarı (TL)
908
Sözleşme Başına Ortalama Devlet Katkısı
Fon Tutarı (TL)
744
Yukarıdaki tabloda ise 31.12.2014 tarihi itibarı ile devlet katkısı fon tutarı, ilgili tarihte devlet katkısı fonu sahip katılımcı ve sözleşme
adetleri verilmiştir.
Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye bağlı olarak belirli oranlarda
devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. 1 Ocak 2013’ten sonra sistemde geçirilen süreye göre
devlet katkısı hak ediş oranları 3 yıldan 6 yıla kadar %15, 6 yıldan 10 yıla kadar %35, 10 yıl ve daha fazlası için %60’ken; emeklilik,
vefat ve maluliyet durumunda %100 olarak belirlenmiştir. Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getiri üzerinden; 10 yıldan
az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10,
emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5 oranında stopaj kesintisine tabi tutulurlar.
01.01.2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 01.01.2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik
sözleşmelerine, sözleşmenin sisteme giriş tarihine göre 01.01.2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alınarak,
katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerine, bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinde
belirtilen yıl eklemesi yapılır. Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine, 01.01.2013
tarihi itibarıyla ilgili sözleşmede; üç yıldan fazla ancak altı yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl, altı yıldan fazla ancak
on yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde iki yıl, on yıldan fazla kalınmış olması halinde üç yıl 01.01.2016 tarihinde eklenir.
Sisteme Giriş Yılına Göre
Katılımcılara Ödenen Devlet Katkısı
Tutarının Oransal Dağılımı G.85
%6,6
05
%5,9
20
09
%6,7
10
20
2004 ve öncesi
14
20 , 0
10
%
2014 yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı tutarının
1.451.628.361 TL’si bireysel sözleşmelere, 415.106.150 TL’si
ise gruba bağlı bireysel sözleşmelere yapılmıştır.
2007
Gruba Bağlı
Bireysel
%22,2
20
06
Bireysel
%77,8
20
%6,6
2008
%6,7
%7,5
2013
%23,3
2011
%7,3
%8,6
2
% 012
10
,7
Ödenen Devlet Katkısı Tutarının
Sözleşme Türlerine Göre
Oransal Dağılımı
G.84
2014 sonu itibarı ile sisteme giriş yılına göre katılımcılara
ödenen devlet katkısı tutarı incelendiğinde, en az ödemenin
189.739.914 TL ile 2008 yılında sisteme dahil olan
katılımcılara yapıldığı gözlemlenmektedir. Tutarsal olarak en
fazla devlet katkısı ödenen grup olan 2013 yılında sisteme
giriş yapan katılımcıların emeklilik hesaplarına 755.241.464
TL ödeme yapılırken, 2014 yılında sisteme giriş yapanlar
için bu tutar 325.263.039 TL’dir.
50
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Katılımcıların Yaş Aralıklarına Göre,
Ödenen Devlet Katkısı Tutarının
Oransal Dağılımı
G.87
Katılımcıların Cinsiyetine Göre,
Ödenen Devlet Katkısı Tutarının
Oransal Dağılımı
G.86
35 - 44 yaş
%35,0
Erkek
%55,9
Kadın
%44,1
45 - 55 yaş
%27,6
25 - 34 yaş
%23,3
25 yaş altı
%3,5
2014 yılında ödenen toplam devlet katkısı tutarının %56’sı
erkek katılımcılara, %44’ü ise kadın katılımcılara yapılmıştır.
31.12.2014 itibarıyla katılımcılara ait emeklilik yatırım fonu
büyüklüğünün %57’sine erkek, %43’üne kadın katılımcılar
sahiptir.
56 yaş ve üzeri
%10,6
Katılımcıların yaş aralıklarına göre 2014 yılında ödenen
devlet katkısı tutarlarına bakıldığında toplam içindeki en
küçük payın yaklaşık 65,5 Milyon TL ile 25 yaş altındaki
katılımcılarda; en büyük payın ise 653 milyon TL ile 35 - 44
yaş aralığındaki katılımcılarda olduğu görülmektedir.
31.12.2014 itibarıyla katılımcılara ait emeklilik yatırım
fonu büyüklüğünün; %6’sı 25 yaş altı, %33’ü 25-34 yaş,
%34’ü 35-44 yaş, %21’si 45-55 yaş ve %6’i ise 56 yaş üzeri
katılımcılara aittir.
Cinsiyet ve Yaş Aralıklarına Göre,
Katılımcılara Ödenen Ortalama Devlet Katkısı Tutarı
G.88
56 yaş ve üzeri
Kadın
45-55 yaş
35-44 yaş
25-34 yaş
25 yaş altı
56 yaş ve üzeri
Erkek
45-55 yaş
35-44 yaş
25-34 yaş
25 yaş altı
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Ödenen Devlet Katkısı Tutarı (TL)
2014 yılında katılımcılara ödenen ortalama devlet katkısı tutarları, “Cinsiyet” ve “Katılımcı Yaş Aralığı“ detayında incelenmiştir. Yaş
aralıklarına göre katılımcılara ödenen ortalama devlet katkısı tutarları incelendiğinde; 25 yaş altı katılımcılara 256 TL, 25 - 34 yaş
aralığındakilere 379 TL, 35 - 44 yaş aralığındakilere 577 TL, 45 - 55 yaş aralığındakilere 728 TL ve 56 yaş ve üzerindeki katılımcılara
ise ortalama 920 TL devlet katkısı ödendiği görülmektedir.
51
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
En Fazla Devlet Katkısı Ödenen İlk 20 İl
G.89
32
34,3
36
28
20
16
10,7
1,9
1,9
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
Muğla
İçel
Denizli
Konya
Balıkesir
Aydın
Gaziantep
Hatay
Eskişehir
Manisa
Tekirdağ
Samsun
1,0
2,4
Kocaeli
Kayseri
2,5
Adana
3,7
İzmir
Ankara
0
İstanbul
4
Bursa
8
4,0
7,5
12
Antalya
Oran (%)
24
2014 yılında ödenen toplam devlet katkısı tutarı, “En Fazla Devlet Katkısı Ödenen İlk 20 İl“ detayında incelenmiştir. Grafikte yer alan ilk
20 il ödenen toplam devlet katkısı tutarında %82,3’lük bir paya sahipken, ilk üç ilin payı %52’nin üzerindedir. İlk üç ile ödenen devlet
katkısı tutarları sırasıyla İstanbul 639.554.752 TL, Ankara 199.147.522 TL ve İzmir 140.047.191 TL olarak gerçekleşmiştir.
En Fazla Devlet Katkısı Ödenen İlk 20 İlde
Katılımcı Başına Ödenen Ortalama Devlet Katkısı Tutarları
G.90
448
446
451
453
Tekirdağ
Samsun
Kayseri
485
Eskişehir
400
Manisa
489
Hatay
474
437
483
510
527
505
477
450
527
508
Bursa
532
508
500
Antalya
579
Ödenen DK Tutarı (TL)
550
557
600
633
650
350
300
Gaziantep
Aydın
Balıkesir
Konya
Denizli
İçel
Muğla
Kocaeli
Adana
İzmir
Ankara
200
İstanbul
250
2014 yılında ödenen toplam devlet katkısı tutarı, “En Fazla Devlet Katkısı Ödenen İlk 20 İl“ sıralamasına göre illerdeki katılımcı başına
düşen ortalama devlet katkısı tutarları izlenebilmektedir.
52
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Devlet Katkısı Fon Tutarı Toplamının
Devlet Katkısı Birikim Tutarı Aralıklarına Göre Dağılımı
(3.600 TL + )
%22,2
(0 TL - 300 TL]
%5,7
(300 TL - 600 TL]
%10,9
(2.400 TL - 3.600 TL]
%13,3
(1.200 TL - 2.400 TL
%21,9
(600 TL - 1.200 TL]
%26,1
G.91
Grafikte 31.12.2014 itibarı ile 3.019.076.239
TL toplam devlet katkısı fon tutarının,
devlet katkısı birikim tutarı aralıklarına
göre dağılımları incelenmiştir. Devlet katkısı
fon tutarının %26’sı (600 TL - 1.200 TL]
aralığında devlet katkısı birikimine sahip
katılımcıların fonlarından oluşmaktadır.
Devlet Katkısı Fon Tutarının Katılımcılara Dağılımı
G.92
100
Kümülatif Devlet Katkısı Fon Tutarının Oranı (%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kümülatif Devlet Katkısına Sahip Katılımcı Oranı (%)
2014 yılı sonu itibarıyla 3.019 Milyon TL devlet katkısı fon tutarının, ilgili fonlara sahip 3,3 Milyon katılımcıya dağılımıdır.
Katılımcıların, %10’u devlet katkısı fon tutarı toplamının %1’ine, %20’si %2’sine, %30’u %3’üne, %40’ı %5’ine, %50’si %8’ine,
%60’ı %10’una, %70’i %13’üne, %80’i %17’sine, %90’ı ise %29’una sahiptir. Devlet katkısı fon tutarı toplamının %71’i son %10’luk
dilimdeki katılımcılara aittir.
53
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
1.8 Emeklilik Planları
Şirket
Adı
BNP
Paribas
Cardif
Emeklilik
A.Ş.
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Asya Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Allianz
Hayat ve
Emeklilik
A.Ş.
Aegon Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
Plan No Plan Adı
19
Bireysel Güvence Emeklilik Planı
16
BES Plus Emeklilik Planı
Toplam Fon
Tutarı (TL)
Sözleşme
Adedi
FİGK Oranı*
(Günlük Yüzbinde)
35.044.293
14.308
4,54
647.051.810
50.510
4,91
18
BES Planı - 18
70.288.966
21.737
4,70
20
BES Planı - 20
41.863.953
16.424
4,70
512
Kişiye Özel Bireysel Emeklilik Planı - 512
574.042.606
188.380
5,38
507
Kişiye Özel Emeklilik Planı - 507
515.895.501
63.303
5,15
82
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 82
413.255.500
33.412
4,08
6
Kişiye Özel Emeklilik Planı (Türk Lirası)
265.989.408
22.956
5,08
81
İşveren Grup Emeklilik Planı - 81
176.945.629
15.527
3,95
2
Hazır Emeklilik Planı Türk Lirası - 2
125.492.479
38.093
3,76
5,35
321
Hazır Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 321
87.302.027
14.817
511
Hazır Emeklilik Planı - 511
56.226.749
26.424
4,91
513
Kişiye Özel Bireysel Emeklilik Planı - 513
55.193.245
55.710
5,45
506
Hazır Emeklilik Planı - 506
30.926.394
13.566
4,59
319
Hazır Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 319
23.603.932
13.706
5,41
149
Hazır İşveren Grup Emeklilik Planı - 149
6.007.727
28.635
5,45
1.752.789.556
183.477
5,54
869.431.715
153.310
5,50
1
Geleceğin Emeklilik Planı - 1
56
Ev Hanımları Emeklilik Planı - 56
121
Yarınlarım Emeklilik Planı - 121
589.794.366
70.457
5,29
59
Gruplara Yönelik Standart Emeklilik Planı - 59
399.928.773
105.347
5,50
195
Geleceğe Yatırım Planı
298.413.412
105.667
5,56
5,55
52
Gruplara Yönelik Standart Emeklilik Planı - 52
224.380.228
36.371
100
Gruplara Yönelik Emeklilik Planı - 100
208.360.746
22.988
3,79
118
Gruplara Yönelik Standart Emeklilik Planı - 118
98.374.578
15.276
5,49
144
Grup Emeklilik Planı - 144
95.800.658
17.759
5,52
215
Temel Emeklilik Planı
81.287.578
100.287
5,44
194
Ev Hanımları Emeklilik Planı - 194
55.174.470
21.745
5,57
2016
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 2016
116.771.411
60.412
5,07
1014
Gözde Plan
109.237.812
50.351
5,84
2031
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 2031
56.137.295
25.843
5,23
1011
Mavi Plan
33.406.028
13.193
5,99
961.635.246
190.162
5,33
20
Bireysel Emeklilik Planı - 20
21
Bireysel Emeklilik Planı - 21
897.666.192
97.022
5,27
115
Bireysel Emeklilik Planı - 115
849.719.117
19.207
5,20
108
Bireysel Emeklilik Planı - 108
491.075.780
102.299
5,54
127
Bireysel Emeklilik Planı - 127
329.082.301
230.849
5,57
17
Grup Emeklilik Planı - 17
316.802.059
22.452
2,77
8
Grup Emeklilik Planı - 8
254.280.402
16.369
4,91
26
Elmas Emeklilik Planı
222.872.398
16.495
5,10
128
Bireysel Emeklilik Planı - 128
209.138.285
52.533
5,02
48
Grup Emeklilik Planı - 48
160.351.993
13.218
3,42
112
Bireysel Emeklilik Planı - 112
107.986.230
28.289
5,39
3
Gelir Amaçlı "TL" İçerikli Bireysel Emeklilik Planı
152.329.466
25.307
4,52
6
Bireysel Emeklilik Planı - 6
141.036.837
31.686
5,15
12
Anahtar Emeklilik Planı
72.048.229
41.843
5,21
54
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
1 - Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri
Plan No Plan Adı
Toplam Fon
Tutarı (TL)
Sözleşme
Adedi
FİGK Oranı*
(Günlük Yüzbinde)
1
A Bireysel Emeklilik Planı
56.181.832
23.005
4,16
11
Kolay Emeklilik Bireysel Emeklilik Planı - 11
35.144.618
26.586
3,86
12
Finansmaaş Bireysel Emeklilik Planı - 12
14.569.943
20.578
3,64
Ergo Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
1003
Ergovan Bireysel Emeklilik Planı
75.907.915
18.971
4,97
1060
Bireysel Emeklilik Planı - 1060
507.193.651
179.279
5,43
4000
Pratik Plan
316.892.959
181.956
5,45
1007
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 1007
311.034.539
26.292
4,42
Bireysel Emeklilik Planı - 1
215.455.678
15.764
4,97
Prestige Plan
195.563.567
16.689
5,09
Bireysel Emeklilik Planı - 15
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Cigna
Finans
Emeklilik ve
Hayat A.Ş.
Şirket
Adı
ING Emeklilik
A.Ş.
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Groupama
Emeklilik A.Ş.
Ziraat Hayat ve
Emeklilik A.Ş.
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Metlife Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
Katılım Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
1
4006
181.553.471
40.378
4,58
1063
15
Bireysel Emeklilik Planı - 1063
86.151.949
38.171
5,48
4003
Maaş Emeklilik Planı - 4003
70.781.616
54.720
5,45
1036
Bireysel Emeklilik Planı - 1036
62.624.191
19.500
4,58
4005
E-meklilik Planı
24.053.649
14.889
5,08
4001
Pratik-B Plan
5,33
23.139.579
42.632
9
Süper Emeklilik Planı
351.630.190
31.137
4,78
1
Size Özel Emeklilik Planı
351.379.412
33.916
5,03
6
Grup Emeklilik Planı - 6
229.873.919
78.877
4,85
9
Bireysel Emeklilik Planı - 9
164.731.266
85.216
5,26
7
Grup Emeklilik Planı - 7
122.198.050
27.445
5,00
1
Bireysel Emeklilik Planı - 1
60.732.857
17.435
5,42
5
Grup Emeklilik Planı - 5
40.635.872
18.887
5,35
8
İşveren Grup Emeklilik Planı - 8
33.006.645
15.040
5,59
12
İşveren Grup Emeklilik Planı - 12
6.705.803
15.768
5,13
50
Turuncu Emeklilik Planı
447.064.779
73.377
5,06
12
Bireysel Emeklilik Planı - 12
343.060.412
87.436
5,25
53
Bireysel Emeklilik Planı - 53
208.504.722
53.530
4,98
28
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı - 28
172.880.187
18.117
5,33
1
Bireysel Emeklilik Planı - 1
12.923.383
20.467
5,48
2
Bireysel Emeklilik Planı - 2
108.792.974
30.327
5,42
6
İşveren Katkılı Grup Emeklilik Planı - 6
91.701.303
14.529
3,00
7
Grup Emeklilik Planı - 7
55.088.115
12.704
3,21
21
Bireysel Emeklilik Planı -21
50.688.592
32.723
5,40
10
Vakıf Emeklilik Ferdi Planı - 10
341.490.577
47.522
4,95
9
Grup Emeklilik Planı - 9
267.371.993
38.971
4,75
19
Vakıf Emeklilik Grup Planı - 19
210.169.578
31.551
4,84
13
Vakıf Emeklilik Ferdi Planı - 13
185.613.700
39.185
4,90
32
Standart Emeklilik Planı - 32
160.171.771
69.835
4,61
11
Vakıf Emeklilik Ferdi Planı - 11
76.833.704
13.975
5,07
25
Vakıf Emeklilik Ferdi Plan - 25
67.364.226
20.488
5,02
33
Standart Emeklilik Planı - 33 (Faizsiz)
52.744.153
24.042
5,07
1
Güldüren Yarınlar Bireysel Emeklilik Planı
234.095.482
163.253
4,76
5
Biz Bize Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı
140.528.691
29.827
4,87
6
Pırlanta Bireysel Emeklilik Planı
118.321.971
20.584
4,73
4
Biz Bize İşveren Grup Emeklilik Planı
57.733.316
24.253
5,91
10
Yakut 1 Emeklilik Planı - 10
14.364.364
18.757
4,90
31.12.2014 itibarı ile 12.500 adetten fazla sözleşme içeren emeklilik planlarıdır. Tüm liste http://www.egm.org.tr/bes2014gr/planlar.xlsx adresinde yer almaktadır.
* Fon işletim gideri kesintisi oranları, 31.12.2014 itibarıyla ilgili plan kapsamında yürürlükte olan sözleşmelerin fonlarının 31.12.2014 net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış
ortalama değerleridir.
55
Emeklilik Yatırım
2
Fonları ve
Devlet Katkısı Fonları
2.1
Dünyada Emeklilik Fonları
2.2
Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları ve
2.3
Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Dağılımları
2.4
Fon Grupları Büyüklükleri ve
2.5
Emeklilik Yatırım Fonları Getirileri
2.6
Emeklilik Yatırım Fonları Risk Analizi
2.7
Devlet Katkısı Fonları
2.8
Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı
2.9
Emeklilik Yatırım Fonları ve
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Ortalama Getirileri
Fonlarının Fon İşletim Gideri Kesinti Oranları
Devlet Katkısı Fonları Verileri
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
2.1 Dünyada Emeklilik Yatırım Fonları
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ekonominin Boyutuna Göre
Emeklilik Yatırım Fonlarının Önemi
Hollanda
İzlanda
Avustralya
İngiltere
Ağırlıklı Ortalama
ABD
Kanada
Şili
İrlanda
Finlandiya
İsrail
Danimarka
Basit Ortalama
Japonya
Yeni Zelanda
Polonya
Meksika
Slovakya
Estonya
Portekiz
İspanya
Norveç
Çek Cumhuriyeti
Kore
Almanya
İtalya
Avusturya
Belçika
Türkiye
Macaristan
Slovenya
Fransa
Yunanistan
0
2013
2012
2011
2010
25
50
75
100 125
GSYİH'ye Oranı (%)
150
175
Kaynak: OECD Pension Market in Focus, Issue 8, Issue 9, Issue 10, Issue 11
Grafikte, 2013, 2012, 2011 ve 2010 yılları için verisi olan ülkelere yer verilmiştir.
G.1
GSYİH ile ölçülen ekonominin büyüklüğüne göre
birikmiş varlıkların net piyasa değeri, emeklilik fonlarının
etkinlik durumunun temel göstergelerindendir. 2013
yılında, sadece beş OECD ülkesi %100’ün üzerinde
varlık-GSYİH oranlarına ulaşmıştır. Hollanda (%166,3),
İzlanda (%148,7), İsviçre (%119,0, grafikte yer
almamaktadır), Avustralya (%103,3) ve İngiltere
(%100,7). Diğer ülkelerde ise, emeklilik fon varlıkları
GSYİH’ye göre farklı düzeylerde önem kazanmıştır.
Otuz dört ülkeden sadece on üçünün varlık-GSYİH
oranları %20’nin üzerine çıkmış olup bu oran
OECD’nin “olgun” emeklilik fonu piyasası tanımına
girmek için asgari düzey olarak kabul edilmektedir.
Mutlak veriler esas alındığında, Amerika Birleşik
Devletleri hala OECD ülkelerinin yönetimi altındaki
varlıkların büyük bölümünü elinde tutmakta olup
varlıkların değeri 2013 yılı itibarıyla 13,9 trilyon USD
düzeyindedir. Karşılaştırmalı veriler esas alındığında
ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde emeklilik fonlarıyla
tutulan varlıkların ağırlığı kademeli olarak küçüldüğü,
2003 yılında OECD içindeki toplam emeklilik varlıklarının
yaklaşık %62’sini oluştururken 2013 yılında %56’ya
gerilediği gözlemlenmiştir. 2013 yılında İngiltere
OECD varlıklarının %10,8’iyle ikinci sırayı alırken, onu
Avustralya (%5,9), Hollanda ve Japonya (her biri
için OECD’deki emeklilik varlıklarının %5’i ile %6’sı
arasında), Kanada (%5,1) ve İsviçre (%3,3) takip
etmiştir. Diğer OECD ülkelerinde emeklilik fonlarıyla
tutulan varlıkların payı 2003 yılında %5,2 iken dereceli
olarak 2007 yılında %7,0’a ve 2013 yılında %7,6’ya
yükselmiştir.
Seçilmiş OECD Ülkelerinde
Emeklilik Fonları Varlık Toplamının Ülkelere Dağılımı
58
İsviçre
%3,3
Kanada
%5,1
Hollanda
%5,4
Avustralya
%5,6
er
Diğ 6
,
%7
ya
on 9
Jap 5,
%
ABD
%56,3
İn
% gilte
10 re
,8
OECD üyesi olmayan ülkelerde önemli miktarda emeklilik fonu varlık
havuzları birikmiş olsa da, bunlar OECD bölgesinden daha küçük kalmaya
devam etmektedir. Örneğin, varlık-GSYİH oranı bakımından, OECD
dışındaki ülkelerdeki ağırlıklı ortalama 2013 yılında %38,3 iken, OECD
dışında %84,2’dir. OECD dışındaki ülkelerin sadece dokuzunda (otuz yedi
içinden) oranlar %20’nin üzerinde gerçekleşmiştir: Seçili OECD dışı ülkeler
arasında Güney Afrika en yüksek oranı elde etmiş (GSYİH’nin %87,1’i),
Namibya (%76,6), Lihtenştayn (%65,8), Botsvana (%47,3), Hong Kong
(Çin) (%37,5), El Salvador (%28,8), Bolivya (%27,7), Trinidad and Tobago
(%21,8) ve Jamaika (%21,3) takip etmiştir. Diğer OECD dışı ülkelerdeki
emeklilik piyasaları, ekonomilerine göre daha küçüktür.
G.2
Kaynak: OECD Pension Market in Focus, Issue 11
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Emeklilik Fonları Reel Getirileri
Avustralya
Ağırlıklı Ortalama
Kanada
Yeni Zelanda
Japonya
Norveç
İspanya
Yunanistan
Macaristan
Finlandiya
İsviçre
Belçika
Portekiz
İzlanda
Basit Ortalama
İtalya
Şili
Hollanda
Avusturya
Almanya
Polonya
Kore
Slovenya
Lüksemburg
Slovakya
Estonya
Çek Cumhuriyeti
Meksika
Danimarka
2013
2012
2011
Türkiye*
-15
-10
-5
0
5
10
Getiri (%)
15
G.3
Dünya ekonomisindeki belirsizliklere ve mali
piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, 2013
yılında emeklilik fonları neredeyse tüm OECD
ülkelerinde pozitif getiriler sağlamış ve reel
getiriler 16 OECD ülkesinde %4,5’in üzerinde
gerçekleşmiştir.
Reel getiri oranı ulusal piyasalar arasında önemli
ölçüde değişkenlik göstermektedir. OECD ülkeleri
genelindeki basit ortalama esas alındığında,
bilginin elde edilebildiği ülkeler için, emeklilik
fonları %4,7’lik ortalama yıllık reel yatırım getirisi
(yerel para birimiyle ve yatırım yönetim masrafları
düşüldükten sonra) elde etmiştir.
2013 yılında çoğu hisse senedi piyasasındaki
güçlü performans, çoğu ülkedeki ortalama yatırım
getirilerine destek olmuştur.
Bonolar, tahviller ve hisse senetleri OECD
ülkelerinde olduğu gibi, OECD üyesi olmayan
ülke ekonomilerinin de yatırım yaptığı emeklilik
fonlarındaki ana varlık sınıfları olmuştur. Bono
ve tahviller, 2013 yılında on dört OECD dışı
ülkede emeklilik fonlarının portföy dağılımının
%50’inden
fazlasını
oluşturmuştur.
Kosta
Rika’daki emeklilik fonları, ürün çeşitliliği ve iyi
getiri oranları nedeniyle tüm varlıklarını bono ve
tahvillere yatırmıştır. Namibya, Kosova ve Hong
Kong’da (Çin) emeklilik fonlarının portföylerinde
hisse senetleri baskın olup toplam yatırımların
%50’sinden fazlasını oluşturmuştur.
Kaynak: OECD Pension Market in Issue 9, Issue 10, Issue 11.
Grafikte, 2013, 2012 ve 2011 yılları için verisi olan ülkelere yer verilmiştir.
* Türkiye için hesaplanan 2013 yılı reel getirisi emeklilik yatırım fonları reel getirisidir.
Seçilmiş OECD Ülkelerinde
Varlıkların Seçilen Yatırım Kategorilerine Göre Dağılımları
Hisse Senedi
Tahvil ve Bono
Nakit ve Mevduat
G.4
Diğer
Kore
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Slovakya
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İsrail
İspanya
Japonya
Türkiye
Danimarka
İsveç
İtalya
Portekiz
Lüksemburg
İzlanda
Meksika
İngiltere
İsviçre
Kanada
Estonya
Avusturya
Norveç
Hollanda
Finlandiya
Belçika
Polonya
Şili
Avustralya
ABD
%0
%10
%20
%30
%40
%50
Kaynak: OECD Pension Market in Focus, Issue 11
59
%60
%70
%80
%90
%100
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
2.2 Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları ve
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
2014 yılında geçtiğimiz yıla göre %44 büyüyen bireysel emeklilik fonları, 2014 yılı sonu itibarı ile 37.771.442.172 TL toplam değerine
ulaşmıştır. 2014 yılı içinde halka arz edilen fonlarla birlikte 31.12.2014 itibarı ile halka arz edilmiş fon adedi 241’e yükselmiştir. Bu yıl
halka arz edilen on bir adet emeklilik yatırım fonundan dördü Esnek, ikişer adedi Devlet Katkısı Fonu ve Standart Fon, birer adedi ise
Kıymetli Maden, Hisse Senedi ve Likit Fon grubundadır.
Aşağıdaki tabloda 31.12.2014 tarihi itibarıyla, yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının büyüklükleri, portföy dağılımları ve ortalama
vadeleri yer almaktadır. A tipi yatırım fonları toplam değeri geçen yıla göre %5 artarken; B tipi yatırım fonları toplam değeri geçen yıla
göre %9 artmıştır.
31.12.2014 Tarihi İtibarı ile Yatırım Fonları Toplam Bilgileri
Ortalama
Vade
(Gün)
Toplam
Net Varlık
Değeri
(TL)
Hisse
Senedi
(%)
A Tipi
527
1.877.798.512
74,47
B Tipi
142
31.436.898.640
TOPLAM
162
1.078
Fon Tipi
Kamu
Borçlanma
Senedi (%)
T.1
Ters
Repo
(%)
Borsa
Para
Piyasası
(%)
Yabancı
Menkul
Kıymet
(%)
Diğer
(%)
10,25
5,04
1,36
0,17
8,71
1,64
11,31
20,49
12,72
1,41
52,43
33.314.697.152
5,44
11,26
19,68
12,12
1,35
50,15
37.771.442.172
13,52
56,95
0,92
1,10
20,96
Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
TOPLAM
6,55
Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu
Toplam net varlık değeri ve portföy dağılımı 31.12.2014 birim pay değerlerini gösteren 2 Ocak 2015 verileridir.
*01.05.2013 itibarı ile “Dengeli” fonlar esnek fon grubunda sayılmıştır.
“Uluslararası” fonlar ise Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı ile 10.11.2014 itibarıyla esnek fon grubuna dahil edilmiştir.
60
12.2014
10.2014
G.5
07.2014
04.2014
01.2014
10.2013
07.2013
04.2013
01.2013
10.2012
07.2012
04.2012
01.2012
10.2011
07.2011
04.2011
01.2011
Kıymetli Maden
10.2010
Standart
07.2010
Dengeli*
Uluslararası*
04.2010
Likit
Kamu Borçlanma (YP)
01.2010
Esnek
Hisse Senedi
10.2009
Kamu Borçlanma (TL)
07.2009
04.2009
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
01.2009
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
Emeklilik Yatırım Fonlarında Net Varlık Değeri Değişimi
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Grubu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri ve
2014 Yılı İçindeki Büyüme Oranları
Kamu Borçlanma (TL)
Esnek
Likit
Standart
Hisse Senedi
Kamu Borçlanma (YP)
G.6
Kıymetli Maden
275
250
299
225
200
Büyüme (%)
175
150
125
100
2.645
75
50
25
12.523
1.623
3.467
11.551
2.537
0
-25
-50
Balonların alanları 31.12.2014 tarihi itibarı ile net varlık değeri büyüklüklerini ifade etmektedir.
2014 yıl sonu itibarı ile bireysel emeklilik fonlarında, grup bazında en yüksek net varlık artışı %255 ile 2013 yılında kurulan fon
gruplarından biri olan Kıymetli Maden fon grubunda gerçekleşmiştir. 2013 yılında kurulan diğer grup, Standart fon grubunda ise
yıl sonu itibarı %89’luk bir büyüme meydana gelmiştir. Kamu Borçlanma (YP) fon grubunda %74, Likit fon grubunda %57, Esnek
(Uluslararası fon grubunda yer alan fonlar bu gruba dahil edilmiştir) ve Hisse Senedi fon gruplarında %39 ve Kamu Borçlanma (TL)
fon grubunda ise geçen yıla göre %24’lük bir değişim yaşanmıştır.
Emeklilik Yatırım Fonları ve
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında Ortalama Vade
Emeklilik Yatırım Fonları
G.7
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
12.2014
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Oran (EYF / MKYF)
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
10.2003
01.2004
04.2004
07.2004
10.2004
01.2005
04.2005
07.2005
10.2005
01.2006
04.2006
07.2006
10.2006
01.2007
04.2007
07.2007
10.2007
01.2008
04.2008
07.2008
10.2008
01.2009
04.2009
07.2009
10.2009
01.2010
04.2010
07.2010
10.2010
01.2011
04.2011
07.2011
10.2011
01.2012
04.2012
07.2012
10.2012
01.2013
04.2013
07.2013
10.2013
01.2014
04.2014
07.2014
10.2014
Ortalama Vade (Gün)
Emeklilik Yatırım Fonları / Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu
Yukarıdaki grafikte, emeklilik yatırım fonları ve yatırım fonlarının içinde yer alan sabit getirili menkul kıymetlerin sistemin başından
itibaren ay bazında ortalama vadelerinin tarihsel seyri gösterilmektedir. 2010 yılı sonuna kadar 450 gün seviyelerinde olan emeklilik
yatırım fonları ortalama vadeleri 2011 ile birlikte artış trendine girmiş, 480-1.121 gün aralığında bir seyir izlemiş ve 2014 yıl sonunu ise
1.078 gün seviyesinde kapatmıştır. Yatırım fonları ortalama vadeleri ise, Ekim 2003’den bu yana 43 ile 263 gün aralığında seyretmiş
2014 yılını ise 162 gün seviyesinde kapatmıştır.
61
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının
Toplam Büyüklüklerindeki Değişim
12.2014
10.2014
07.2014
04.2014
01.2014
10.2013
07.2013
04.2013
01.2013
10.2012
07.2012
04.2012
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
B Tipi Yatırım Fonları
01.2012
10.2011
07.2011
04.2011
01.2011
10.2010
07.2010
04.2010
01.2010
Toplam Fon Büyüklükleri (Milyon TL)
40.000
37.500
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
Emeklilik Yatırım Fonları
A Tipi Yatırım Fonları
G.8
Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu
Toplam fon büyüklüklerinin son beş yıllık tarihsel gelişimine bakıldığında, A Tipi’nde %79, B Tipi’nde %10 olmak üzere Menkul Kıymet
Yatırım Fonları’nda %13’lük, Emeklilik Yatırım Fonları’nda ise %315’lik net varlık artışı sağlanmıştır. Son bir yıllık değişime bakıldığında
A Tipi fonlarda %5 artış sağlanırken, B Tipi fonlardaki %9’luk artış Menkul Kıymet Yatırım Fonları’nın genelinde aynı %9’luk etkiyi
yaratmış, Emeklilik Yatırım Fonları’nda ise artış %44 olarak gerçekleşmiştir.
2.3 Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Dağılımları
Portföy dağılımları fonların günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. Yıl içinde halka arz edilen fonlar hesaplamalara
dahil edilmiştir. Devlet katkısı fonları hesaplamalarda ortalamalara dahil edilmemiştir.
Emeklilik Yatırım Fonları Konsolide Portföy Dağılımı
G.9
Devlet Tahvili & Hazine Bonosu
Hisse Senedi
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Ters Repo
Takasbank Para Piyasası
Yabancı Menkul Kıymet
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Diğer
60
55
50
45
Oran (%)
40
35
30
25
20
15
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
0
01.2014
10
5
2014 yılı genelinde, devlet tahvili ve hazine bonosunun, konsolide dağılım içindeki oranı %50-57 aralığında, kamu dış borçlanma
araçları ortalama %3-4 aralığında, hisse senedi oranı %13-16, ters repo oranı %6-10 aralığında, özel sektör borçlanma araçları %7-11
aralığında değişirken, 2014 yılı sonunda devlet tahvili ve hazine bonosunun oranı %50, kamu dış borçlanma araçları oranı %4, hisse
senedi oranı %14, ters repo oranı %7, özel sektör borçlanma araçları oranı ise %11 olarak gerçekleşmiştir.
62
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Esnek Fonlar Portföy Dağılımı
G.10
Devlet Tahvili & Hazine Bonosu
Hisse Senedi
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Ters Repo
Takasbank Para Piyasası
Yabancı Menkul Kıymet
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Diğer
55
50
45
Oran (%)
40
35
30
25
20
15
10
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
0
01.2014
5
“Uluslararası” fonlar Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı ile 10.11.2014 itibarıyla esnek fon grubuna dahil edilmiştir.
Yukarıdaki grafikte, mevzuatta belirtilen varlık türlerine yatırım yapan fakat fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre
belirlendiğinden, portföy dağılımı önceden bilinemeyen Esnek fonların portföy dağılımları gösterilmektedir. Toplam net varlık değerinin
%33’ünü Esnek fonlar oluşturmaktadır.
Esnek fonlarda yabancı menkul kıymet, kamu dış borçlanma araçları ve takasbank para piyasası çok az miktarda bulunduğundan
grafikten izlenememektedir.
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları
Hisse Senedi
%27
Kira Sertifikaları
%63
Katılma Hesabı
%6
Kıymetli Madenler
ve Kıymetli Madenlere
Dayalı Varlıklar
%3
31.12.2014 itibarı ile 12’si esnek, 3’ü hisse senedi, 2’si
kıymetli maden ve 7’si standart fon grubunda olmak üzere
unvanında “Alternatif” ve “Katılım” ibaresi bulunan 24 adet
emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır.
Yatırım Fonu
Katılma Belgeleri
%1
Vadesiz Mevduat (TL), Katılma Hesabına dahil edilmiştir. Devlet katkısı fonları dahil değildir.
63
G.11
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Kurucu Bazında 2014 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları
Portföy Dağılımı
100
Hisse Senedi
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Takasbank Para Piyasası
Yabancı Menkul Kıymet
Ters Repo
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Diğer
3
11
2
2
80
70
Oran (%)
Devlet Tahvili & Hazine Bonosu
11
90
60
21
50
49
40
G.12
8
15
6
5
14
49
7
5
12
10
2
6
6
2
5
8
12
55
16
54
11
22
66
10
10
11
3
6
4
7
2
4
26
14
16
4
7
2
6
9
10
2
4
14
14
50
14
51
51
74
18
7
6
9
9
10
10
63
2
9
10
11
12
7
7
13
11
68
5
10
53
51
12
2
2
13
55
8
17
12
12
4
2
16
63
17
12
12
8
3
8
2
10
12
59
14
2
8
46
47
48
18
11
3
10
8
4
12
14
54
30
20
10
0
AEG ALY ALZ AND ASY AVI AXA CRD ERG FBA FNS GRN GRP HLK ING KTE MET VKF ZRT BES
Emeklilik Şirketleri
Sıralama emeklilik şirketleri için kullanılan kısaltmalara göre yapılmıştır. İlgili kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
%2’nin altındaki oranlar için grafikte veri etiketi kullanılmamıştır.
Yukarıdaki grafikte emeklilik yatırım fonlarının kurucu bazında 2014 yılı ortalama portföy dağılımları gösterilmektedir. Portföy dağılımı
hesaplanırken, kurucuların sahip oldukları fonların günlük portföy dağılımı net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış ve her bir yatırım
aracının kurucu bazında yıllık ortalaması alınmıştır. 2014 yılı içinde halka arz edilen fonlar hesaplamalara dahil edilmiştir.
2.4 Fon Grupları Büyüklükleri ve
Ortalama Getirileri
Fon Grupları Büyüklükleri ve Ortalama Getirileri
Fon Adedi
Fon Grubu
Toplam Net Varlık Değeri (TL)
T.2
Fon Grubu Net
Varlık Değerinin
Değişim Oranı Toplam İçindeki
(%)
Oranı (%)
2014 Yılı
Getirisi (*)
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2014
2014/2013
31.12.2014
(%)
Kamu Borçlanma (TL)
28
10.091.234.248
12.522.999.683
24,10
36,15
13,56
Esnek**
77
8.536.989.353
11.550.923.439
35,30
33,34
14,20
Likit
23
2.202.351.946
3.467.093.424
57,43
10,01
8,84
Hisse Senedi
28
1.831.446.562
2.537.220.139
38,54
7,32
27,51
Standart
23
1.396.123.236
2.645.246.144
89,47
7,64
12,64
Kamu Borçlanma (YP)
24
934.374.066
1.623.009.719
73,70
4,68
17,48
Kıymetli Maden
12
84.083.580
298.832.707
255,40
0,86
6,26
215
25.076.602.991
34.645.325.255
38,16
100,00
14,21
TOPLAM
* Günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış getiri. 2014 yılı içinde halka arz edilen fonlar ortalamaya dahil edilmemiştir.
** “Uluslararası” fonlar Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı ile 10.11.2014 itibarıyla esnek fon grubuna dahil edilmiştir. Bu tarih itibarı ile
Uluslararası fon grubu ayrımı yapılmayacağından 31.12.2013 “Uluslararası“ fon grubu net varlık değeride Esnek fon grubu net varlık değerine dahil edilmiştir. 2013 yılında %23,29 olan toplam net varlık değişim oranı, 2014 yılında %38,16 oranında gerçekleşmiştir.
2014 yılında net varlık değerlerine göre en fazla artış %255,4’lük bir oranla Kıymetli Maden fon grubunda gerçekleşirken toplam net
varlık değeri içindeki oranı %0,34’ten %0,86’a çıkmıştır.
Uluslararası fon grubundaki fonların tamamının Esnek fona dönüşmesi nedeniyle Esnek fon grubundaki fon sayısı 77’ye yükselirken,
net varlık değeri de geçtiğimiz yıla göre %35,30 artış göstermiştir.
64
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Gruplarının Yıllar itibarı ile Net Varlık Değerleri Değişimi
(Yıllık Artış ve Azalışlar)
Milyon TL
2004
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
-250
2005
Kamu
Borçlanma (TL)
2006
2007
Likit
2008
Esnek
2009
Hisse Senedi
2010
2011
2012
Kamu
Borçlanma (YP)
2013
Standart
G.13
2014
Kıymetli Maden
Yukarıdaki grafikte, emeklilik yatırım fonları net varlık değerlerinin 2004-2014 yılları arasında, fon grubu bazında, bir önceki yıla göre
yıllık değişimleri (yıllık artış ve azalışlar olarak) gösterilmektedir. Standart ve Kıymetli Maden fon grupları 2013 yılında kurulduğundan
2014 öncesi yıllara ait net varlık değeri değişimi bulunmamaktadır. Uluslararası fon grubunda yer alan fonlar 10.11.2014 itibarıyla
Esnek fon grubuna dahil edildiğinden grafikte yer almamaktadır.
Kamu TL FKÖ
Hisse Senedi FKÖ
Kıymetli Maden FKÖ
03.2014
30
Kamu TL
Hisse Senedi
Kıymetli Maden
01.2014
Fon Gruplarının ve Karşılaştırma Ölçütlerinin 2014 Yılı Getirileri
Esnek
Kamu YP
BES
Esnek FKÖ*
Kamu YP FKÖ
BES FKÖ
Likit
Standart
G.14
Likit FKÖ
Standart FKÖ
25
Getiri (%)
20
15
10
5
0
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
-10
02.2014
-5
* Sadece fon karşılaştırma ölçütü olan ve 2014 yılından önce halka arz edilmiş 38 adet esnek fon üzerinden hesaplanmıştır.
2014 yılında halka arz edilmiş fonlar hesaplamalara dahil edilmemiştir.
FKÖ: Fon grupları için hesaplanan fon karşılaştırma ölçütü getirilerini ifade etmektedir. BES: Bireysel Emeklilik Sistemi.
Yukarıdaki grafikte fon gruplarının ve fon grupları karşılaştırma ölçütlerinin 2014 yılı içindeki tarihsel değişimleri gösterilmektedir.
Fon gruplarının ve karşılaştırma ölçütlerinin getirilerine, fonların ve bu fonlara ait 2014 yılı karşılaştırma ölçütü getirilerinin günlük net
varlık değerleri ile ağırlıklandırılması sonucu ulaşılmıştır.
Bireysel emeklilik sisteminin başından itibaren fon grubu getirilerine http://www.egm.org.tr/bes2014gr/bes2014_index.pdf
adresinden ulaşılabilir.
65
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Kamu Borçlanma (TL)
Likit
Kamu Borçlanma (YP)
Standart
G.15
Hisse Senedi
Esnek
Kıymetli Maden
600
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerlerinin
Fon Grupları ve Kurucu Bazında Dağılımı
500
400
300
200
100
0
AND
AVI
GRN
ALY
VKF
MET
ING
FNS
ALZ
ASY
ERG AEG AXA
Emeklilik Şirketleri
CRD
GRP
HLK
KTE
FBA
ZRT
Emeklilik Şirketleri
Grafik sıralaması, şirketlerin toplam net varlık değeri büyüklüklerine göre yapılmıştır.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
Aşağıdaki tabloda emeklilik şirketlerinin kurucusu oldukları emeklilik yatırım fonlarının 2010-2014 yıl sonları itibarı ile toplam net varlık
değerleri ve 31.12.2014 itibarı ile toplam içindeki payları yer almaktadır.
Şirket bazında 31.12.2013 ve 31.12.2014 net varlık değerleri devlet katkısı fon tutarlarını içermemektedir.
Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri
T.3
Toplam Net Varlık Değeri (TL)
Kurucu
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
Oran (%)
31.12.2014
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş
104.050.064
111.780.971
132.345.073
130.799.225
144.837.040
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
534.042.315
545.477.674
701.270.028
878.594.382
1.219.761.321
3,52
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
1.858.404.498
2.303.407.468
3.471.275.469
4.112.140.826
5.266.047.021
15,20
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
2.620.401.862
3.022.237.967
4.279.682.349
4.985.921.600
6.747.193.348
19,48
23.649.004
184.822.715
412.019.680
1,19
4.049.006.938
4.804.879.358
6.567.070.588
18,96
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
0,42
2.558.352.183
2.947.272.577
5.415.890
6.228.849
29.204.031
71.823.010
0,21
394.131.303
437.624.198
577.585.664
750.026.042
1.065.613.083
3,08
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
51.263.407
104.936.524
207.922.850
334.939.180
421.500.673
1,22
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
54.026.134
89.942.363
149.792.334
152.795.504
152.902.277
0,44
1.879.993
27.567.199
0,07
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Groupama Emeklilik A.Ş.
1.834.911.032
2.340.846.417
3.321.134.360
4.043.976.061
5.581.343.096
16,11
624.289.321
609.031.583
661.501.595
687.527.806
841.744.464
2,43
40.458.135
305.488.443
817.485.554
2,36
1.090.693.958
1.339.126.045
1.637.881.512
4,73
45.876.044
0,13
Halk Emeklilik ve Hayat A.Ş.
ING Emeklilik A.Ş.
639.760.041
776.282.402
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Vakıf Emeklilik A.Ş.
42.604.992
89.433.463
190.183.360
339.979.629
562.288.677
1,62
700.897.896
866.085.512
1.267.191.281
1.629.151.464
2.339.302.745
6,75
52.020.423
169.425.641
365.350.689
726.067.923
2,10
14.301.795.430
20.339.346.889
25.076.602.991
34.645.325.255
100,00
Ziraat Emeklilik A.Ş.
TOPLAM
12.017.135.048
66
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri ve
2014 Yılı İçindeki Büyüme Oranları
G.16
180
160
HLK
140
AXA
Büyüme (%)
120
ASY
100
ZRT
80
60
MET
40
20
AEG
ALY
AND
AVI
ALZ
VKF
GRN
CRD
FNS
0
GRP
ING
ERG
-20
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlar 2014 yılı içinde halka arz edildiğinden ve Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kurucusu olduğu 2013 yılında halka
arz edilen fonlar %1.207 büyüme oranıyla grafiğin okunabilirliğini etkilediğinden yukarıdaki grafikte yer almamaktadır. İlgili şirketlere ait net varlık değerleri Tablo 3’ten
izlenebilmektedir.
Şirket bazında 31.12.2014 net varlık değerleri devlet katkısı fon tutarlarını içermemektedir.
Balonların büyüklüğü şirketlerin net varlık değeri toplamı ile orantılıdır.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
2.5 Emeklilik Yatırım Fonları Getirileri
2
2
24,82
15,39
10,15
11,57
43,92
2
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF
31,92
21,95
24,65
4
3
24,72
15,30
7,20
9,35
38,83
3
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
32,02
22,05
24,55
3
4
24,86
15,43
7,16
9,12
38,75
4
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
22,72
13,45
14,58
33
35
16,55
7,74
6,17
6,84
27,97
27
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF
26,20
16,67
19,22
20
18
20,59
11,49
5,61
7,74
29,27
24
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
21,18
12,02
13,98
37
36
16,13
7,36
5,04
6,62
23,66
37
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
15,70
6,96
8,92
68
68
11,01
2,63
4,69
6,29
17,84
65
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
20,93
11,80
13,84
39
38
16,55
7,74
4,38
6,10
25,58
33
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik EYF
29,15
19,40
22,09
7
5
24,87
15,44
4,29
6,65
31,94
15
Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
28,72
18,99
21,47
9
9
24,86
15,43
3,86
6,04
31,84
17
67
Yıllık İç Verim Oranı
Sıralaması
26,96
Yıllık İç Verim Oranı (%)
Brüt Reel Getiri Sıralaması
24,77
Fark (Getiri Karşılaştırma Ölçütü
Getirsi)1 (%)
Fark (Brüt Reel Getiri Karşılaştırma Ölçütü
Getirsi)2 (%)
Getiri Sıralaması
34,97
Karşılaştırma Ölçütü Reel
Getirisi (%)
Reel Getiri (%)
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
Emeklilik Yatırım Fonları
(2014 Getirileri)
Karşılaştırma Ölçütü
Getirisi (%)
Getiri (%)
Brüt Reel Getiri
(FİGK ile Büyütülmüş) (%)
Karşılaştırma Ölçütü Performansına Göre Emeklilik Yatırım Fonları Analizi
[Brüt Reel Getirisi, Karşılaştırma Ölçütü Reel Getirisi Üzerinde Olan Fonlar] T.4
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
Karşılaştırma Ölçütü Reel
Getirisi (%)
Fark (Getiri Karşılaştırma Ölçütü
Getirisi)1 (%)
21,68
5
7
26,82
17,24
3,50
4,44
34,70
5
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 28,68
18,96
21,61
10
8
25,38
15,91
3,30
5,71 33,41
10
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
15,04
6,36
8,76
79
73
11,83
3,38
3,22
5,38
17,07
74
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek EYF
26,07
16,54
18,89
23
21
22,94
13,65
3,13
5,23 34,61
6
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
13,81
5,21
7,19
98
94
10,77
2,40
3,04
4,79 14,58 112
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
27,86
18,20
20,37
13
12
24,86
15,43
3,00
4,94 34,15
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Esnek EYF
11,43
3,01
4,04
135
138
8,88
0,66
2,55
3,39
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF
27,14
17,54
18,71
15
23
24,87
15,44
2,27
3,27 32,00
14
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
26,93
17,34
19,70
16
14
24,74
15,32
2,19
4,39 32,31
12
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
13,75
5,16
6,21
101
116
11,69
3,25
2,06
2,96 13,96 131
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
28,97
19,23
21,84
8
6
26,93
17,35
2,04
4,50 33,66
9
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
25,92
16,41
18,84
24
22
23,90
14,55
2,02
4,29 31,42
20
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF
29,47
19,69
20,88
6
11
27,54
17,91
1,93
2,97 34,20
7
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
26,54
16,98
19,59
17
15
24,70
15,28
1,83
4,30 32,52
11
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF
26,52
16,97
19,28
18
17
24,99
15,55
1,53
3,73 28,87
25
Groupama Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
26,18
16,65
17,82
21
28
24,87
15,44
1,31
2,38 30,11
23
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
28,12
18,45
21,06
11
10
26,82
17,24
1,31
3,83
31,93
16
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
26,13
16,60
19,09
22
19
25,13
15,68
1,00
3,40
32,22
13
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BİST Temettü Endeksi EYF
25,15
15,70
17,87
29
27
24,32
14,93
0,83
2,94
28,07
26
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
12,75
4,23
6,17
123
119
11,98
3,53
0,76
2,65
12,30 151
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
16,64
7,83
8,91
59
69
16,05
7,28
0,60
1,63
17,43
68
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi EYF
36,35
26,05
28,42
1
1
35,78
25,53
0,57
2,89
53,82
1
Groupama Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
25,44
15,96
18,58
25
24
24,87
15,44
0,57
3,14
30,72
22
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
25,42
15,95
18,15
26
26
24,87
15,44
0,55
2,71
31,56
18
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi EYF
25,39
15,92
18,45
27
25
24,87
15,44
0,52
3,01
31,52
19
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF
20,39
11,30
13,76
40
40
19,89
10,84
0,50
2,92
22,63
40
9,14
0,90
2,92
152
151
8,66
0,46
0,48
2,47
11,43 157
19,13
10,14
11,23
44
49
18,84
9,86
0,30
1,36
20,29
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı İkinci Esnek EYF
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek EYF
8
12,71 147
2014 yılı içinde halka arz edilen fonlar tabloya dahil edilmemiştir.
1) Sıralama, fon karşılaştırma ölçütü getirileri üzerindeki fon getiri oranlarına göre yapılmıştır.
2) Brüt reel getiri, enflasyondan arındırılmış ve fon işletim gider kesintisinin (FİGK) göz ardı edildiği getiriyi ifade etmektedir.
Nominal getirilere bakıldığında 2014 yılında karşılaştırma ölçütü hesaplanan 168 adet Emeklilik Yatırım Fonunun (Devlet Katkısı fonları
hariç tutulmuştur) 38 adedi karşılaştırma ölçütü üzerinde performans gösterirken, brüt reel fon getirileri reel karşılaştırma ölçütü
getirileri ile kıyaslandığında bu adet 86’ya yükselmektedir.
68
Yıllık İç Verim Oranı
Sıralaması
Brüt Reel Getiri Sıralaması
20,47
Yıllık İç Verim Oranı (%)
Getiri Sıralaması
30,32
Fark (Brüt Reel Getiri Karşılaştırma Ölçütü
Getirsi)2 (%)
Reel Getiri (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
Emeklilik Yatırım Fonları
(2014 Getirileri)
Karşılaştırma Ölçütü
Getirisi (%)
Getiri (%)
Brüt Reel Getiri
(FİGK ile Büyütülmüş) (%)
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
43
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon ve Karşılaştırma Ölçütleri 2014 Yılı Getirileri*
G.17
2014 Yılı Fon Getirisi (%)
2014 Yılı Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)
AG3 - HS N
AG4 - ES N
AG1 - KTL
AG2 - KYP
AH2 - LKT
AGA - KM
AGD - S TD
AGH - H SN
AEL - KM
AE4 - ES N
AE3 - ES N
AVY - ESN
AVH - HSN
AEB - HSN
AVD - ESN
AVE - ESN
AEG - E SN
AE2 - KTL
AVG - KYP
AEH - H SN
AVU - ESN
AVB - KYP
AVL - LKT
AVN - STD
AVK - KTL
AEK - KTL
AE1 - LKT
HE A - KM
HE E - ESN
HE B - E SN
HE S - HSN
HE K - STD
HE D - KYP
HE P - LKT
BNY - E SN
BNS - STD
BNA - KM
BNB - E SN
BPH - HS N
BPU - KYP
BPK - KYP
BPG - KTL
ASY
AVI
AXA
CRD
0
4
VKF
MET
IN G
HLK
GRP
BPF - KTL
BPL - LKT
BPM - LKT
CHS - S TD
CHM - E SN
CHH - H SN
CHK - KTL
CGE - E SN
CGG - KTL
CHL - LKT
EIE - ES N
EIH - H SN
EIY - E SN
EIG - KTL
EIF - KYP
EH G - ESN
EIK - KYP
EIP - LKT
EST - STD
FEC - KTL
FET - LKT
FEN - STD
GES - STD
GH A - KM
GEH - HSN
GH T - ES N
GEK - KTL
GH G - KYP
GH F - KTL
GH K - KYP
GEG - HSN
GH H - HS N
GEU - ESN
GKB - KTL
GEL - LKT
GH O - KTL
GH D - STD
GRA - KM
BEH - H SN
BEE - ES N
BED - KYP
BEK - KTL
-4
-4
8 12 16 20 24 28 32 36 40
ZRT
ALZ
ALY
AND
GRP
GRN
FBA
ERG
FNS
CRD
-4
AND
Şirket Fon Grup
ANE - E SN
ANS - H SN
ANG - STD
ANK - LKT
AZN - KM
AZH - H SN
AZO - ESN
AUG - KYP
AZK - KTL
AZD - KYP
AZY - E SN
AZA - KTL
AZM - KYP
AZE - LKT
AZL - LKT
AZS - STD
AMZ - KM
AEU - HS N
ALH - HSN
AMG - KYP
AMR - KYP
AMA - KTL
AMB - KTL
ALR - E SN
ALI - HSN
ALL - LKT
AMP - LKT
AMS - STD
AEA - KM
ATE - ESN
AHB - HSN
AH5 - H SN
AH6 - ES N
ABE - ESN
AH9 - ES N
AH3 - KYP
AH8 - ES N
AH4 - KYP
HS 1 - KTL
AH1 - KTL
ATK - STD
AHC - KTL
AEG
Şirket Fon Grup
0 4
8 12 16 20 24 28 32 36 40
* 2014 yılı içinde halka arz edilmiş fonlar grafiğe dahil edilmemiştir.
Fon başlığı altında yer alan kısaltmalar SPK fon kodlarıdır.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
69
0 4
8 12 16 20 24 28 32 36 40
0
8 12 16 20 24 28 32 36 40
BBH - HSN
BGE - ES N
BKB - KYP
BGK - KTL
BEL - LKT
GRS - S TD
HH B - H SN
HH K - S TD
HH G - KYP
HH M - HS N
HH D - STD
HH P - LKT
IE F - ESN
IE H - H SN
IE K - E SN
IE E - ES N
IE A - ESN
IE G - KTL
IE B - S TD
IE R - LKT
MHE - ESN
MHK - STD
MHD - KYP
MHY - ES N
MHL - LKT
MHH - HS N
MHG - KTL
VGA - KM
VEH - H SN
VGB - STD
VEU - ES N
VET - KYP
VGD - KTL
VEC - KTL
VEG - ES N
VEK - STD
ZH N - KM
ZH B - H SN
ZH G - KTL
ZH D - KYP
ZH R - LKT
ZH S - STD
-4
4
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.12.2004 tarihli performans sunumlarına ilişkin açıklamasına göre fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Esnek fonlarda karşılaştırma ölçütü belirlenmesi zorunlu değildir.
Bu nedenle tabloda Esnek fonlar için karşılaştırma ölçütü hesabı yapılmamıştır.
Bu fonlara ilişkin 2014 yılı verileri aşağıda yer almaktadır.
Esnek Emeklilik Yatırım Fonları Verileri
Brüt Reel Getiri Sıralaması
28,04
18,37
19,55
12
16
26,48
30
27.10.2003
26,07
16,54
18,89
23
21
34,61
6
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
17.07.2009
22,72
13,45
14,58
33
35
27,97
27
Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek EYF
17.07.2013
21,89
12,68
13,81
36
39
25,89
31
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
11.01.2013
21,18
12,02
13,98
37
36
23,66
37
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF
16.07.2012
20,96
11,82
13,95
38
37
22,92
38
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
07.11.2008
20,93
11,80
13,84
39
38
25,58
33
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF
01.05.2006
20,39
11,30
13,76
40
40
22,63
40
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
25.12.2013
19,92
10,87
11,98
42
45
19,88
48
Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
01.07.2013
19,88
10,82
13,25
43
42
21,01
42
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek EYF
11.01.2007
19,13
10,14
11,23
44
49
20,29
43
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
23.12.2013
18,89
9,91
12,36
45
44
18,84
55
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
13.06.2012
18,41
9,47
11,93
48
46
19,88
49
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
27.09.2005
18,39
9,45
10,53
49
51
20,04
46
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
01.07.2011
17,89
8,99
11,42
50
48
20,20
44
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF
27.10.2010
17,59
8,71
9,79
51
59
17,75
66
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek EYF
12.03.2007
17,49
8,61
9,70
53
61
19,45
51
Yıllık İç Verim Oranı
Sıralaması
Getiri Sıralaması
08.03.2004
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek EYF
Emeklilik Yatırım Fonları
(2014 Getirileri)
Yıllık İç Verim Oranı (%)
Reel Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek Grup EYF
Halka Arz Tarihi
Getiri (%)
Brüt Reel Getiri
(FİGK ile Büyütülmüş) (%)
T.5
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
27.10.2003
17,47
8,60
10,78
54
50
19,08
54
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Birinci Esnek Grup EYF
08.03.2004
16,94
8,11
9,19
57
66
18,51
59
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF
23.02.2011
16,81
7,99
9,97
58
57
17,06
75
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
19.12.2011
16,79
7,97
10,33
59
52
19,09
53
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
03.01.2011
16,77
7,95
10,12
60
56
19,88
47
Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
17.11.2003
16,71
7,89
10,21
61
53
18,78
56
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma EYF
27.10.2003
16,64
7,83
10,21
63
54
19,47
50
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (Tl) EYF
24.01.2011
16,57
7,76
10,17
64
55
18,06
63
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
16,34
7,55
9,76
66
60
17,32
70
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
27.10.2003
16,22
7,44
9,81
69
58
18,23
62
Groupama Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
01.12.2003
16,02
7,26
9,66
73
62
17,34
69
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli EYF
17.11.2003
15,68
6,94
8,79
76
75
16,00
88
Groupama Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
03.09.2008
15,40
6,69
7,75
78
84
16,31
83
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
15,22
6,52
8,90
81
71
17,20
72
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
02.06.2008
15,21
6,51
8,85
82
72
18,30
61
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
26.01.2011
15,04
6,36
8,76
88
76
17,07
74
Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
01.12.2003
15,00
6,31
8,53
89
78
16,88
77
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF
21.02.2011
14,86
6,18
7,24
92
98
16,23
85
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
08.02.2010
14,52
5,87
7,96
98
82
15,07
99
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
26.03.2012
13,75
5,16
6,21
116
129
13,96
131
70
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
7,11
117
104
14,82
109
5,00
7,00
119
107
15,06
100
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera Y Esnek Grup EYF
19.08.2011
13,44
4,87
6,18
122
131
14,16
125
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
07.11.2008
13,34
4,78
6,61
123
116
12,60
148
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF
25.10.2013
13,27
4,71
7,01
124
106
15,88
90
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera A Esnek Grup EYF
19.08.2011
13,04
4,50
5,81
126
138
13,73
136
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF
05.06.2012
13,02
4,48
6,77
127
114
14,09
127
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Esnek EYF
22.11.2013
13,01
4,47
6,82
128
112
13,86
133
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
18.11.2009
12,99
4,46
5,50
129
145
14,46
114
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
12,95
4,42
6,73
132
115
15,02
103
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera H Esnek Grup EYF
19.08.2011
12,78
4,26
5,57
136
142
14,34
119
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF
30.11.2010
12,74
4,23
6,32
140
127
14,40
116
ING Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
05.04.2004
12,72
4,21
6,48
141
120
14,63
111
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif EYF
25.06.2009
12,49
4,00
6,32
143
128
14,03
129
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
22.10.2004
12,43
3,94
5,50
144
146
12,06
153
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dinamik Esnek EYF
30.04.2012
12,22
3,74
6,03
146
135
14,36
118
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
27.10.2003
11,93
3,47
5,55
149
143
12,78
145
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
18.11.2009
11,87
3,42
5,71
150
140
13,22
142
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF
12.06.2012
11,52
3,09
4,60
153
151
12,55
149
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Esnek EYF
27.10.2003
11,43
3,01
4,04
154
154
12,71
147
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
10,36
2,02
3,55
162
160
13,47
138
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF
15.02.2012
10,35
2,02
3,88
163
156
8,96
180
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
01.03.2012
9,58
1,30
3,34
171
163
9,63
174
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF
17.11.2003
9,46
1,19
3,22
173
165
11,20
160
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı İkinci Esnek EYF
27.10.2003
9,14
0,90
2,92
176
172
11,43
157
Vakıf Emeklilik A.Ş. Grup Esnek Beyaz EYF
22.02.2012
9,13
0,89
2,91
178
173
8,73
188
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF
25.08.2004
8,99
0,76
1,77
184
188
8,84
184
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
17.11.2003
8,85
0,63
2,37
188
177
13,64
137
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
22.02.2005
8,78
0,57
1,57
190
193
8,72
189
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
7,48
-0,64
1,55
209
194
7,42
210
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Esnek EYF
21.05.2012
7,38
-0,73
1,44
210
197
7,58
209
ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
6,74
-1,32
0,84
211
210
7,17
212
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF
17.11.2003
6,74
-1,33
0,40
212
212
7,18
211
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Esnek EYF
15.12.2003
6,45
-1,59
0,27
215
215
6,62
213
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
27.10.2003
6,25
-1,77
0,20
219
217
8,89
182
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF
30.11.2010
-0,85
-8,34
-6,31
229
229
-6,62
230
Tabloda yer alan fonlar brüt reel getirilere göre sıralanmıştır.
2014 yılı içinde halka arz edilen fonlar tabloya dahil edilmemiştir.
71
Yıllık İç Verim Oranı
Sıralaması
5,14
13,58
Yıllık İç Verim Oranı (%)
13,73
15.12.2003
Brüt Reel Getiri Sıralaması
Brüt Reel Getiri
(FİGK ile Büyütülmüş) (%)
15.12.2003
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
Emeklilik Yatırım Fonları
(2014 Getirileri)
Getiri Sıralaması
Reel Getiri (%)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli EYF
Halka Arz Tarihi
Getiri (%)
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
ALY - AMG
ALY - AMR
ALY - AMY
ALZ - AZD
ALZ - AUG
ALZ - AZM
AND - AG2
AND - AH4
AND - AH3
AVI - AVB
AVI - AVG
AXA - HED
CRD - BPU
CRD - BPK
ERG - EIK
ERG - EIF
GRN - GHK
GRN - GHG
GRP - BED
GRP - BKB
HLK - HHG
MET - MHD
VKF - VET
ZRT - ZHD
ALY - AMZ
ALZ - AZN
AND - AEA
ASY - AGA
AVI - AEL
AXA - HEA
CRD - BNA
GRN - GHA
GRP - GRA
VKF - VGA
ZRT - ZHN
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
AEG - ANG
ALY - AMS
ALZ - AZS
AND - ATK
ASY - AGD
AVI - AVN
AXA - HEK
CRD - BNS
ERG - EST
FBA - FEN
FNS - CHS
GRN - GES
GRN - GHD
GRP - GRS
HLK - HHD
HLK - HHK
ING - IEB
MET - MHK
VKF - VGB
VKF - VEK
ZRT - ZHS
ALY - AMB
ALY - AMA
ALZ - AZK
ALZ - AZA
AND - AG1
AND - AHC
AND - HS1
AND - AH1
AVI - AVK
AVI - AEK
AVI - AE2
CRD - BPG
CRD - BPF
ERG - EIG
FBA - FEC
FNS - CHK
FNS - CGG
GRN - GHF
GRN - GHO
GRN - GEK
GRN - GKB
GRP - BGK
GRP - BEK
ING - IEG
MET - MHG
VKF - VEC
VKF - VGD
ZRT - ZHG
AEG - ANK
ALY - ALL
ALY - AMP
ALZ - AZL
ALZ - AZE
AND - AH2
AVI - AE1
AVI - AVL
AXA - HEP
CRD - BPL
CRD - BPM
ERG - EIP
FBA - FET
FNS - CHL
GRN - GEL
GRP - BEL
HLK - HHP
ING - IER
MET - MHL
VKF - VGL
VKF - VEL
ZRT - ZHR
Oran (%)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
Esnek
Fon grubu ortalama getirilerini göstermektedir. Fon grubu ortalama getirileri günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.
AEG - ANU
AEG - ANY
AEG - ANE
ALY - ALU
ALY - ALS
ALY - AEN
ALY - AGL
ALY - APG
ALY - AMH
ALY - AMN
ALY - ALR
ALZ - AZB
ALZ - AZO
ALZ - AZY
AND - AH6
AND - AGE
AND - ATE
AND - AH0
AND - AH8
AND - AG4
AND - AHL
AND - AH9
AND - ABE
ASY - AGM
ASY - AGG
ASY - AGB
AVI - AVP
AVI - AVU
AVI - AVY
AVI - AE4
AVI - AVD
AVI - AE3
AVI - AEG
AVI - AVE
AXA - HEE
AXA - HEB
CRD - BPE
CRD - BNB
CRD - BNY
ERG - EIY
ERG - EIE
ERG - EHG
FBA - FES
FBA - FER
FNS - CHN
FNS - CHM
FNS - CGE
GRN - GHE
GRN - GED
GRN - GEF
GRN - GEU
GRN - GHT
GRN - GEA
GRP - BEE
GRP - BGE
HLK - HHE
HLK - HHN
ING - IEF
ING - IEA
ING - IEK
ING - IEE
MET - MHY
MET - MHE
VKF - VES
VKF - VEU
VKF - VEE
VKF - VGE
VKF - VEB
VKF - VEA
VKF - VEY
VKF - VEG
ZRT - ZHE
ZRT - ZHA
Oran (%)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
Oran (%)
Kamu Borçlanma (YP)
Standart
Kıymetli Maden
72
AEG - ANS
ALY - AEU
ALY - ALH
ALY - ALI
ALZ - AZH
AND - AG3
AND - AHB
AND - AH5
ASY - AGH
AVI - AEB
AVI - AVH
AVI - AEH
AXA - HES
CRD - BPH
ERG - EIH
FNS - CHH
GRN - GEG
GRN - GHH
GRN - GEH
GRP - BBH
GRP - BEH
HLK - HHM
HLK - HHB
ING - IEH
MET - MHH
VKF - VEH
ZRT - ZHB
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Grubu ve Kurucu Bazında
Emeklilik Yatırım Fonları 2014 Yılı Getirileri
Kamu Borçlanma (TL)
G.18
Hisse Senedi
Likit
2014 yılında halka arz edilmiş fonlar için hesaplama yapılmamıştır.
“Uluslararası” fonlar Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı ile 10.11.2014 itibarıyla esnek fon grubuna dahil edilmiştir.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Getiri (%)
Yıllar İtibarı İle Emeklilik Yatırım Fonları
Fon Grupları Yıllık Nominal ve Reel Getirileri
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Bireysel Emeklilik Sistemi (Nominal)
Kamu Borçlanma (TL)
Likit
Esnek
Hisse Senedi
Kamu Borçlanma (YP)
Standart
Kıymetli Maden
Bireysel Emeklilik Sistemi (Reel)
2010
2011
2012
G.19
2013
2014
Koyu renkli çubuklar = nominal getiri, Açık renkli çubuklar = reel getiri
Yıllar itibarı ile emeklilik yatırım fonlarının fon gruplarına göre nominal getirileri incelendiğinde 2014 yılında en yüksek getiri nominal
olarak yaklaşık %28, reel olarak ise yaklaşık %18 oranıyla Hisse Senedi fon grubunda gerçekleşmiştir. Kamu Borçlanma (YP) fon grubu
nominal yaklaşık %17 oranına karşılık reel olarak yaklaşık %9 oranında getiri sağlamıştır. 2014 yılını Esnek fon grubu %14,2, Kamu
Borçlanma (TL) fon grubu %13,56 ve Standart fon grubu %12,64 oranında nominal getiri ile kapatmışlardır. Reel olarak 2014 yılını
%0,62’lik bir getiri ile kapatan Likit fon grubu enflasyona karşı zor durabilmişken; Kıymetli Maden fon grubunda ise 2014 yıl sonunda
reel olarak %1,77 oranında bir kayıp meydana gelmiştir.
Aşağıdaki tablo şirket, fon grubu ve sektör bazında 2014 yılı getirilerini ve 2014 yılı karşılaştırma ölçütü getirilerini göstermektedir.
Şirketlerin fon grubu getirileri ve karşılaştırma ölçütü getirileri, günlük getirilerin ilgili günün net varlık değerleriyle ağırlıklandırılması
yöntemiyle hesaplanmıştır. 2014 yılı içinde halka arz edilen fonlar ortalamaya dahil edilmemiştir.
Şirket, Fon Grubu ve Sektör Bazında 2014 Getirileri
(Fon Grubu ve Fon Grubu Karşılaştırma Ölçütü Getirileri)
Emeklilik
Şirketi
Kamu
Borçlanma
(TL) (%)
Aegon
Allianz Yaşam
Anadolu
13,02
16,10
14,93
16,05
14,34
10,52
Asya
13,83
15,98
14,52
17,40
16,73
19,31
Cardif
11,85
16,34
Cigna Finans
Ergo
14,35
16,57
11,01
Fiba
15,70
15,43
Garanti
11,56
16,68
18,08
13,93
15,91
16,01
19,11
Halk
18,36
ING
10,52
12,52
Metlife
10,45
11,90
13,51
14,48
13,81
10,77
13,56
15,73
13,57
15,81
12,19
15,14
11,15
16,57
17,15
14,20
16,69
16,55
21,01
24,31
25,71
13,49
18,27
26,20
8,93
9,46
14,46
16,59
28,97
26,93
8,56
9,39
13,52
16,89
28,72
24,86
8,47
9,34
34,97
24,82
18,96
8,38
9,38
8,71
9,40
25,60
24,87
27,86
24,86
18,66
6,50
8,85
14,35
16,65
6,59
8,78
14,31
17,11
6,04
8,77
8,61
11,10
5,97
8,70
9,19
10,57
24,17
9,29
6,29
8,75
6,73
16,17
17,08
9,06
9,44
25,10
9,44
25,45
24,87
14,31
16,96
28,90
24,81
8,56
9,42
15,67
17,06
26,13
25,13
8,63
9,39
24,67
24,87
8,56
9,45
25,92
25,08
9,00
26,54
24,70
9,05
9,37
27,51
25,31
8,84
9,47
18,85
20,59
7,76
11,89
15,46
16,40
16,98
13,45
16,31
17,48
20,74
15,32
16,82
6,39
9,73
16,34
13,80
16,16
6,05
6,03
5,73
8,95
6,26
9,00
16,24
18,35
13,61
16,56
6,38
8,81
13,77
15,95
14,37
16,47
8,08
11,43
14,67
17,27
8,87
9,38
14,93
17,56
12,76
16,14
8,28
9,44
28,41
26,32
14,57
16,18
13,87
16,50
10,60
10,88
18,92
13,57
14,85
11,50
14,94
6,21
9,66
4,92
8,39
9,44
8,44
9,39
Tüm
Fonlar
(%)
Standart
(%)
9,74
12,02
8,79
9,82
19,39
13,99
16,06
Groupama
20,88
14,18
14,71
12,28
13,58
32,02
28,95
26,48
20,59
Axa
Sektör
22,94
Kıymetli
Maden
(%)
Kamu
Borçlanma
(YP) (%)
8,34
9,43
27,45
25,56
13,65
16,23
9,54
Avivasa
Vakıf
24,86
12,97
12,92
15,88
Likit
(%)
26,52
24,99
16,05
16,38
Allianz Hayat
Ziraat
Hisse
Senedi
(%)
Esnek
(%)
T.6
9,68
11,04
14,88
16,11
13,84
15,48
14,99
15,28
10,22
12,58
12,37
14,12
9,57
12,10
11,63
13,98
13,03
14,31
9,79
16,29
12,64
14,62
14,00
15,83
12,88
12,04
14,21
16,12
Fonların getirilerinden hesaplanan net varlık ağırlıklı grup getirisi (Koyu renkli çubuklar)
Fonların karşılaştırma ölçütü getirilerinden hesaplanan net varlık ağırlıklı grup karşılaştırma ölçütü getirisi (Açık renkli çubuklar)
“Uluslararası” fonlar Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı ile 10.11.2014 itibarıyla esnek fon grubuna dahil edilmiştir.
Esnek fon grubu sektör karşılaştırma ölçütü getirisi sadece fon karşılaştırma ölçütü olan ve 2014 yılından önce halka arz edilmiş Esnek fonlar üzerinden hesaplanmıştır.
Kurucusu olduğu fonlar 2014 yılında halka arz edildiğinden Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tabloda yer almamaktadır.
73
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Grupları ve Alternatif Yatırım Araçları Getirileri (2003 - 2014)
600
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
G.20
2003 - 2014
550
500
450
400
Getiri (%)
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
Esnek
Kamu
Hisse BIST100 KYD TL
Bono Borçlanma
Senedi
Endeksleri (TL)
182 Gün
KYD A KYD TL
Bono
Tipi
Fon Endeksleri
91
Gün
Endeksi
BES
KYD
Eurobond
Endeksleri
USD - TL
Likit
Kamu
KYD B Standart KYD
Kıymetli
KYD
Maden
Borçlanma Eurobond Tipi
Altın
(YP)
Endeksleri Fon
Fiyat
Endeksi
EURO-TL Endeksi
Bireysel Emeklilik Sistemi fon grupları mavi olarak yazılmıştır.
Grafikte yer alan siyah sütunlar 2003 - 2014 yılları arasındaki bileşik getiriyi ifade etmektedir.
Yukarıdaki grafikte yıllar itibarı ile emeklilik yatırım fonlarının fon grupları ve alternatif yatırım araçlarının getirilerine yer verilmiştir. Fon
grupları ve BES için yıllık getiriler hesaplanırken ilgili yıl içinde halka arz edilen fon o yılın hesaplamasına dahil edilmemiş; ve günlük
fon getirileri, günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmıştır. Sistemin başından itibaren getiri hesaplamasında ise yıllık getirilerden
bileşik getiri hesaplaması yapılmıştır.
Aşağıdaki grafik, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon ya da fonların dahil oldukları grup bazında 2014 yılı getirilerini göstermektedir.
Getiriler, fonların 2014 yılı getirilerinin 31.12.2014 net varlık değerleri ile ağırlıklandırılması ile hesaplanmıştır. Yıl içinde portföy
yönetim şirketi değişikliği yapan fonlar için değişiklik yapılan döneme kadar eski şirket, değişiklik sonrası ise yeni şirket dahilinde
getiri hesaplanmıştır. Grafikte yer alan getiriler, sadece ilgili portföy yönetim şirketlerinin yönettikleri emeklilik yatırım fonlarının
performanslarına dayalı olarak hesaplanmıştır. Emeklilik yatırım fonları dışındaki hiçbir varlık portföy yönetim şirketi getiri hesaplamasına
dahil edilmemiştir.
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
G.21
Ak
Ashmore
Ata
Deniz
Eczacıbaşı
Ergo
Finans
Garanti
Halk
Hsbc
ING
İstanbul
İŞ
Polsan
TEB
Vakıf
Yapı Kredi
Ziraat
Ak
Deniz
Eczacıbaşı
Ergo
Finans
Garanti
Hsbc
ING
İŞ
TEB
Vakıf
Yapı Kredi
Ziraat
Ak
Ergo
Garanti
Hsbc
İŞ
Teb
Vakıf
Yapı Kredi
Ziraat
Ak
Deniz
Ergo
Finans
Garanti
Halk
Hsbc
ING
İŞ
Polsan
TEB
Vakıf
Yapı Kredi
Ziraat
Ak
Deniz
Ergo
Garanti
Halk
Hsbc
İŞ
TEB
Vakıf
Yapı Kredi
Ziraat
Getiri (%)
Fon Grubu Bazında Portföy Yönetim Şirketleri 2014 Yılı Getirileri
Esnek
Hisse
Senedi
Kıymetli
Maden
74
Kamu Borçlanma (TL)
ve Standart
Kamu Borçlanma
(YP)
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Grubu Endeks Değişimlerinin
Alternatif Yatırım Araçları Endeks Değişimlerine Oranı
1,03
G.22
Standart / KYD Tüm Bono Endeksi
Kamu Borçlanma (TL) / KYD Tüm Bono Endeksi
Hisse Senedi / BİST - 100
Kıymetli Maden / KYD Altın Fiyat Endeksi
Likit / KYD 91 Günlük Bono Endeksli
1,02
1,01
Oran
1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
0,95
Yukarıdaki grafikte fon gruplarının günlük getirilerinden oluşturulan endekslerle alternatif yatırım araçlarının günlük getirilerinden
oluşturulan endeksler birbirlerine oranlanmıştır.
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Karşılaştırma Ölçütleri
2014 Yılı Getirileri
Faizsiz Fonlar Sektör Getirisi
14
G.23
Faizsiz Fonlar Sektör FKÖ Getirisi
12
Getiri (%)
10
8
6
4
2
0
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
-2
Sektör getirisi ve sektör fon karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplamalarına devlet katkısı fonları dahil edilmemiştir. FKÖ: Fon karşılaştırma ölçütü.
Yukarıdaki grafik unvanında “Alternatif” ve “Katılım” ibaresi bulunan 24 adet emeklilik yatırım fonunun, bu fonlara ait karşılaştırma
ölçütü getirilerine göre 2014 yılı seyrini göstermektedir.
75
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Grupları ve Alternatif Yatırım Araçları 2014 Yılı Getirileri
G.24
Kamu Borçlanma (TL)
Likit
Kıymetli Maden
Hisse Senedi
KYD TL Tüm Bono Endeksi
KYD TL 91 Günlük Bono Endeksi
BIST100
Standart
Esnek
KYD Altın Fiyat Endeksi
Kamu Borçlanma (YP)
Döviz Sepeti
BES
130
125
120
Endeks
115
110
105
100
95
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
90
Yukarıdaki grafik fon grupları ve alternatif yatırım araçlarının 2014 yılı içindeki getiri seyirlerini göstermektedir.
Bireysel Emeklilik Sistemi Sektör Getirilerinin,
Sektör Karşılaştırma Ölçütü Getirilerinin ve
Tüketici Fiyatları Endeksinin Değişimleri
Sektör Getirisi
Sektör FKÖ Getirisi
G.25
TÜFE
40
35
Getiri (%)
30
25
20
15
10
11.2014
12.2014
01.2012
0
02.2012
03.2012
04.2012
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
10.2012
11.2012
12.2012
01.2013
02.2013
03.2013
04.2013
05.2013
06.2013
07.2013
08.2013
09.2013
10.2013
11.2013
12.2013
01.2014
02.2014
03.2014
04.2014
05.2014
06.2014
07.2014
08.2014
09.2014
10.2014
5
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri TÜİK Temel İstatistikler altında yer alan Enflasyon ve Fiyat alanından sağlanmıştır.
Sektör getirisi ve sektör fon karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplamalarına devlet katkısı fonları dahil edilmemiştir.
Yukarıdaki grafik sektör getirisinin (Bireysel Emeklilik Sistemi, BES), sektör fon karşılaştırma ölçütü getirisinin (emeklilik yatırım
fonlarının karşılaştırma ölçütlerinden hesaplanan, FKÖ) ve Tüketici Fiyat Endeksi’nin (2003 Temel Yıllı, TÜFE) göre son üç yıllık
dönemdeki değişimlerini göstermektedir.
Hesaplamada sektör getirilerinin, sektör FKÖ getirilerinin ve Tüketici Fiyat Endeksi’nin 2011 yılının Aralık ayına göre aylık kümülatif
yüzdesel değişimleri kullanılmıştır. Fonların gruplarının ve karşılaştırma ölçütlerinin getirilerine, fonların ve bu fonlara ait karşılaştırma
ölçütü getirilerinin günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılması sonucu ulaşılmıştır.
76
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
2.6 Emeklilik Yatırım Fonları Risk Analizi
Bu çalışmada sharpe oranı, fonların halka arz edildiği tarihten itibaren hesaplanmış ve risksiz getiri oranı olarak TKYD (Türkiye
Kurumsal Yatırımcılar Derneği) O/N Brüt Repo Endeksi kullanılmıştır.
Sharpe Oranına Göre İlk 20 Emeklilik Yatırım Fonu
2014 Sıra No
2013 Sıra No
T.7
1
-
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
13.06.2012
1,07
1,87
0,26
-
2
-
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF
28.05.2012
1,71
4,75
0,23
-
3
1
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
07.11.2008
2,23
7,00
0,23
0,21
4
-
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi EYF
01.03.2012
1,95
6,00
0,22
-
5
3
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
07.11.2008
1,31
3,08
0,22
0,20
6
2
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
07.11.2008
2,26
7,70
0,21
0,20
7
10 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera Y Esnek Grup EYF
19.08.2011
0,83
1,01
0,19
0,14
8
8
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera A Esnek Grup EYF
19.08.2011
0,83
1,03
0,19
0,14
9
5
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF
18.11.2011
1,78
6,12
0,19
0,15
10
6
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
19.12.2011
1,77
6,23
0,18
0,15
11
4
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
02.06.2008
1,24
3,16
0,17
0,17
12
12
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup
EYF
08.05.2008
0,92
1,26
0,17
0,13
13
15
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış
Borçlanma Araçları EYF
24.04.2008
1,13
2,68
0,16
0,11
14
9
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
18.11.2009
0,84
1,49
0,16
0,14
15
11
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları EYF
25.08.2004
1,13
1,25
0,14
0,13
16
-
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF
16.07.2012
0,92
2,45
0,14
-
17
20
Groupama Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları EYF
03.09.2008
0,80
0,99
0,14
0,09
18
-
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
13.06.2012
1,44
6,36
0,13
-
19
-
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
07.11.2008
0,78
1,06
0,13
-
20
-
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
19.12.2011
0,96
2,60
0,13
-
Halka Arz
Tarihi
Emeklilik Yatırım Fonları
(a) Bu oranlar aylık getirilerden hesaplanmıştır.
Hesaplamalar, fonların halka arz tarihinden itibaren yapılmıştır.
Halka arz tarihinden itibaren 24 ayını doldurmamış fonlar için hesaplama yapılmamıştır.
Sıralama anahtarı olarak sharpe oranı kullanılmıştır.
77
Ortalama
Getiri
(a) (%)
Standart
Sapma
(a) (%)
2014
Sharpe
Oranı
(a)
2013
Sharpe
Oranı
(a)
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Alfa Katsayıları Pozitif Olan Emeklilik Yatırım Fonları
2014
Alfa
(a)
(%)
-
0,86
2014
Sıra No
Beta
(a)
2013
Alfa
(a)
(%)
2013
Sıra No
Ortalama
Aylık
Halka Arz
Getiri
Tarihi
(%)
T.8
-
1
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi EYF
HSN
01.03.2012
1,95
0,84
Emeklilik Yatırım Fonları
Fon
Grubu
-
2
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF
HSN
28.05.2012
1,71
0,64
-
0,44
1
3
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF
HSN
18.11.2011
1,78
0,91
0,45
0,41
4
4
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
07.11.2008
2,23
0,92
0,36
0,40
2
5
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
ESN
27.10.2003
1,50
1,76
0,40
0,33
3
6
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
07.11.2008
2,26
1,00
0,37
0,33
9
7
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
ESN
07.11.2008
1,31
1,35
0,24
0,25
7
8
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma EYF
ESN
27.10.2003
1,40
1,47
0,28
0,25
11
9
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
ESN
17.07.2009
0,95
1,33
0,19
0,24
6
10
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
ESN
02.06.2008
1,24
1,26
0,29
0,24
12
11
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF
HSN
01.09.2005
1,38
0,82
0,18
0,23
5
12
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF
ESN
27.10.2010
0,69
1,68
0,33
0,23
10
13
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
27.08.2004
1,68
0,90
0,21
0,22
-
14
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF
ESN
16.07.2012
0,92
1,21
-
0,20
8
15
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
ESN
18.11.2009
0,84
0,64
0,24
0,20
18
16
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
19.12.2011
1,77
0,93
0,16
0,19
-
17
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
13.06.2012
1,44
1,00
-
0,19
16
18
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Birinci Esnek Grup EYF
ESN
08.03.2004
1,24
1,09
0,17
0,17
17
19
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
17.11.2003
1,78
0,89
0,17
0,16
23
20
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi EYF
HSN
24.01.2011
1,01
0,88
0,14
0,16
14
21
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
ESN
03.01.2011
0,71
1,39
0,18
0,15
19
22
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera A Esnek Grup EYF
ESN
19.08.2011
0,83
0,35
0,16
0,15
22
23
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera Y Esnek Grup EYF
ESN
19.08.2011
0,83
0,40
0,15
0,15
-
24
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
ESN
13.06.2012
0,94
1,32
-
0,14
25
25
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
27.10.2003
1,71
0,91
0,14
0,14
20
26
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
01.03.2007
1,21
0,93
0,16
0,14
24
27
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF
HSN
22.02.2005
1,39
0,92
0,14
0,13
13
28
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF
ESN
21.02.2011
0,75
1,08
0,18
0,13
26
29
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
27.10.2003
1,69
0,89
0,13
0,13
-
30
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Bist Temettü Endeksi EYF
HSN
01.03.2012
1,27
0,93
-
0,12
27
31
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (Tl) EYF
ESN
24.01.2011
0,69
1,15
0,12
0,12
28
32
ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
27.10.2003
1,66
0,86
0,11
0,11
15
33
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF
ESN
23.02.2011
0,72
1,63
0,17
0,10
39
34
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
01.07.2011
1,04
0,83
0,03
0,09
31
35
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF
ESN
27.09.2005
1,05
1,30
0,07
0,08
35
36
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF
ESN
01.05.2006
1,04
1,60
0,06
0,08
30
37
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
ESN
27.10.2003
1,16
0,74
0,09
0,08
29
38
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek EYF
ESN
18.11.2009
0,71
0,63
0,11
0,08
-
39
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF
ESN
12.06.2012
0,76
0,67
-
0,07
32
40
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
ESN
27.10.2003
1,19
1,17
0,06
0,07
44
41
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borç. Araçları EYF
KYP
24.04.2008
1,13
0,95
0,00
0,06
34
42
ING Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
ESN
05.04.2004
1,12
0,71
0,06
0,06
42
43
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera H Esnek Grup EYF
ESN
19.08.2011
0,72
0,28
0,01
0,05
33
44
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF
ESN
22.02.2005
0,97
0,08
0,06
0,05
78
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
2014
Alfa
(a)
(%)
2014
Sıra No
Beta
(a)
2013
Alfa
(a)
(%)
2013
Sıra No
Ortalama
Aylık
Halka Arz
Getiri
Tarihi
(%)
36
45
Groupama Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF
HSN
03.09.2008
1,44
0,90
0,04
0,05
-
46
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF
ESN
01.07.2011
0,68
0,99
-
0,04
-
47
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
KYP
27.10.2003
0,97
0,69
-
0,04
-
48
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF
ESN
27.10.2003
1,16
1,14
-
0,04
-
49
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF
ESN
05.06.2012
0,75
0,86
-
0,03
-
50
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF HSN
27.10.2003
1,57
0,86
-
0,02
-
51
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
KYP
27.10.2003
0,94
0,76
-
0,02
40
52
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
KYP
27.10.2003
0,94
0,77
0,03
0,02
Emeklilik Yatırım Fonları
Fon
Grubu
-
53
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek EYF
ESN
12.03.2007
0,89
1,12
-
0,02
38
54
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF
ESN
25.08.2004
0,97
0,06
0,03
0,02
-
55
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF
ESN
15.02.2012
0,66
0,21
-
0,01
41
56
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
KYP
04.01.2006
1,00
0,72
0,02
0,01
46
57
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
STD
01.03.2010
0,67
0,33
0,00
0,01
-
58
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
KTL
25.08.2004
1,13
0,85
-
0,01
-
59
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli EYF
ESN
17.11.2003
1,13
1,20
-
0,00
(a) Bu oranlar aylık getirilerden hesaplanmıştır.
Hesaplamalar, fonların halka arz tarihinden itibaren yapılmıştır.
Tabloda yer alan fonlar alfa katsayısına göre sıralanmıştır.
Halka arz tarihinden itibaren 24 ayını doldurmamış fonlar için hesaplama yapılmamıştır.
Fon Grupları için kullanılan kısaltmalar 80. sayfada verilmiştir.
79
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
2.7 Devlet Katkısı Fonları
Devlet Katkısı Fonları Verileri
2014 Yıl Sonu
Fon
Adedi
Net Varlık
Değeri (TL)
26
3.018.496.978
Diğer
215
34.645.325.255
TOPLAM
241
37.663.822.233
Fon Grubu
Devlet Katkısı
31.12.2014 itibarı ile 9 adedi alternatif* olmak üzere toplam
26 adet Devlet Katkısı Fonu bulunmaktadır ve bu fonlar
bireysel emeklilik sistemi emeklilik yatırım fonları dahil
toplam net varlık değerinin %11,48’ini oluşturmaktadır.
Devlet Katkısı Emeklilik Yatırım Fonlarının 31.12.2014
itibarıyla halka arz tarihinden itibaren nominal getirisi
yaklaşık olarak %11’dir. 2014 yılı getirisi ise yaklaşık %16’dır.
* Sadece faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan fonları ifade etmektedir.
T.9
Halka Arz
Tarihinden İtibaren
Nominal Getiri (%)
2014 Yılı Getirisi
(%)
2014 Yılı Reel Fon
Getirisi (%)
Karşılaştırma
Ölçütü 2014 Yılı
Getirisi (%)
2014 Yılı Standart
Sapma (a) (%)
Yıllık İç Verim
Oranı (%)
Şirket Bazında
Devlet Katkısı
Net Varlık Değeri
(TL)
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
9.010.701
9,80
14,85
6,18
16,63
1,71
16,02
9.010.701
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
91.851.607
10,76
14,69
6,03
16,74
1,46
16,24
91.851.607
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
359.464.605
13,21
17,57
8,69
17,11
1,88
19,10
359.464.605
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
02.05.2013
14.295.004
10,33
11,19
2,79
16,68
0,45
11,00
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
598.385.827
10,37
15,20
6,50
16,72
1,67
16,53
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
02.05.2013
77.068.722
9,44
10,42
2,08
10,57
0,36
10,25
77.068.722
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
536.400.486
11,34
17,30
8,44
17,19
1,89
18,59
536.400.486
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
25.10.2013
277.759
12,33
12,08
3,62
10,58
1,01
12,20
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
12.866.574
11,07
14,97
6,28
16,74
1,61
16,12
Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
87.752.064
10,64
14,88
6,20
16,86
1,62
16,53
87.752.064
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
52.109.122
4,44
11,61
3,18
11,89
0,93
11,83
52.109.122
Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
15.300.549
2,97
15,26
6,55
16,07
1,18
16,56
15.300.549
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
30.12.2013
1.828.186
14,10
13,78
5,19
16,69
1,56
14,90
1.828.186
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
02.05.2013
19.761.922
9,17
10,09
1,78
16,71
0,42
10,03
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
479.278.950
11,87
16,12
7,35
16,69
1,69
17,11
Groupama Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
50.876.557
11,53
17,30
8,44
17,19
1,90
18,56
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
22.11.2013
2.079.796
12,92
12,98
4,44
17,02
0,58
11,79
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
106.128.184
9,49
16,22
7,44
17,19
1,95
17,44
ING Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
122.288.260
11,60
11,95
3,49
12,81
0,89
12,45
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
22.07.2014
3.976.743
4,43
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
28.02.2014
49.558
9,17
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
66.581.647
9,66
11,14
2,74
11,33
0,90
11,38
Vakıf Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
02.05.2013
33.840.929
14,66
13,75
5,16
12,12
0,77
14,19
Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
170.339.084
10,68
16,41
7,62
17,18
1,78
17,98
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Fonu
02.05.2013
4.088.082
9,09
10,31
1,98
16,69
0,37
10,12
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu
02.05.2013
102.596.062
12,03
15,72
6,98
16,67
1,58
17,31
Emeklilik Yatırım Fonları
Halka Arz Tarihi
31.12.2014
Net Varlık Değeri
(TL)
31.12.2014 tarihi itibarıyla Devlet Katkısı fonlarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(a) Bu oranlar aylık getirilerden hesaplanmıştır.
Sıralama anahtarı olarak şirket adı kullanılmıştır.
80
612.680.831
13.144.333
499.040.871
50.876.557
108.207.980
122.288.260
3.976.743
66.631.204
204.180.013
106.684.144
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Kurucu Bazında Devlet Katkısı Fonlarının Net Varlık Değerleri
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
630
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
560
490
420
350
280
G.26
16
12
8
4
0
ERG
AXA
210
AEG
KTE
FBA
Emeklilik Şirketi
140
70
0
AND
AVI
GRN
ALY
VKF
ING
HLK
ZRT
ALZ
CRD
ASY
MET
FNS
GRP
Emeklilik Şirketi
Grafik sıralaması, şirketlerin toplam net varlık değeri büyüklüklerine göre yapılmıştır.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
Yukarıdaki grafikte emeklilik şirketlerinin kurucusu oldukları devlet katkısı fonlarının 31.12.2014 itibarıyla toplam net varlık değerleri
verilmektedir.
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları
Katılma Hesabı
%6,4
Kira Sertifikaları
%92,9
Soldaki grafik 31.12.2014 itibarı ile unvanında
“Alternatif” ve “Katılım” ibaresi bulunan 9 adet devlet
katkısı fonunun portföy dağılımlarını göstermektedir.
Hisse Senedi
%0,6
Özel Tahvil / Bono
%0,1
Vadesiz Mevduat (TL), Katılma Hesabına dahil edilmiştir.
81
G.27
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Aşağıdaki grafikte devlet katkısı fonlarının kurucu bazında 2014 yılı ortalama portföy dağılımları gösterilmektedir. Portföy dağılımı
hesaplanırken, kurucuların sahip oldukları fonların günlük portföy dağılımı net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış ve her bir yatırım
aracının kurucu bazında yıllık ortalaması alınmıştır.
2014 yılında halka arz edilen fonlar hesaplamalara dahil edilmiştir.
Devlet katkısı fonları http://www.egm.org.tr/bes2014gr/dk_portfoy_sinirlamalari.xlsx bağlantısında yer alan, mevzuatta belirtilen
portföy sınırlamalarına uyacak şekilde yatırım yapabilirler.
Kurucu Bazında Devlet Katkısı Fonları Portföy Dağılımları
100
90
Devlet Tahvili & Hazine Bonosu
Hisse Senedi
Kamu Dış Borçlanma Araçları
Yabancı Menkul
Ters Repo
Özel Sektör Borçlanma Araçları
5
12
2
5
94
80
10
2
96
86
81
70
Oran (%)
98
4
9
3
10
5
11
100
7
10
97
6
2
87
84
99
3
92
5
84
81
7
7
85
G.28
Takasbank Para Piyasası
14
Diğer
4
6
95
94
9
4
9
81
80
11
9
86
86
3
60
50
40
30
20
10
0
AEG ALY ALZ AND ASY AVI AXA CRD ERG FBA FNS GRN GRP HLK ING KTE MET VKF ZRT BES
Emeklilik Şirketleri
Sıralama emeklilik şirketleri için kullanılan kısaltmalara göre yapılmıştır. İlgili kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
%2’nin altındaki oranlar için grafikte veri etiketi kullanılmamıştır.
Fon ve Kurucu Bazında
Devlet Katkısı Fonlarının 2014 Yılı Getirileri
G.29
18
17
16
Oran (%)
15
14
13
12
11
Şirket Kısa Kodu - SPK Fon Kodu
Fon grubu ortalama getirisi, günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.
2014 yılında halka arz edilmiş fonlar için hesaplama yapılmamıştır.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
82
ZRT - ZHK
ZRT - ZHT
VKF - VEI
VKF - VER
MET - MHT
ING - IGE
HLK - HHA
HLK - HHT
GRP - GRK
GRN - GHL
GRN - GHI
FNS - CHT
FBA - FEI
ERG - EDK
CRD - BNK
AXA - HER
AXA - HET
AVI - AEI
ASY - AGT
AND - AET
AND - AER
ALZ - AZT
ALY - AMF
9
AEG - AEY
10
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Aşağıdaki grafikte devlet katkısı fonlarının günlük net varlık değerleri ile ağırlıklı getirilerinden oluşturulan 2014 yılı devlet katkısı
getiri endeksi verilmektedir. Devlet katkısı fonlarının günlük net varlık ağırlıklı getirisi, fonların ilk halka arz tarihleri olan 02.05.2013
tarihinden 2014 yılı sonuna kadar yaklaşık %11’dir.
Devlet Katkısı Fon Grubunun ve Karşılaştırma Ölçütlerinin
2014 Yılı Getirileri
Devlet Katkısı
18
G.30
Devlet Katkısı Karşılaştırma Ölçütü
16
14
Getiri (%)
12
10
8
6
4
2
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
0
-2
Unvanında “Alternatif” ve “Katılım” İbaresi Bulunan Devlet Katkısı Fonlarının
ve Karşılaştırma Ölçütlerinin 2014 Yılı Getirileri
G.31
Faizsiz Devlet Katkısı Fonları Sektör Getirisi
14
Faizsiz Devlet Katkısı Fonları Sektör FKÖ Getirisi
12
Getiri (%)
10
8
6
4
2
0
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
-2
FKÖ: Fon karşılaştırma ölçütü.
Yukarıdaki grafikte unvanında “alternatif” ve “katılım” ibaresi bulunan 9 adet devlet katkısı fonunun günlük net varlık değerleri ile
ağırlıklı getirilerinden oluşturulan faizsiz devlet katkısı fonları 2014 yılı sektör getirisi ve yine aynı 9 fonun FKO getirilerinden net varlık
ağırlıklı oluşturulan faizsiz devlet katkısı fonları 2014 yılı sektör karşılaştırma ölçütü getirisi verilmektedir.
83
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Bazında Devlet Katkısı Endeks Değişimleri
G.32
AEG - AEY
ALY - AMF
ALZ - AZT
AND - AER
AND - AET
ASY - AGT
AVI - AEI
AXA - HER
CRD - BNK
ERG - EDK
FBA - FEI
FNS - CHT
GRN - GHI
GRN - GHL
GRP - GRK
HLK - HHA
HLK - HHT
ING - IGE
KTE - KEA
MET - MHA
MET - MHT
VKF - VEI
VKF - VER
ZRT - ZHK
ZRT - ZHT
DK Sektör
AXA - HET
116
114
112
110
108
106
104
Endeks
102
100
98
96
94
92
90
88
86
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
12.2013
11.2013
10.2013
09.2013
08.2013
07.2013
06.2013
05.2013
84
Dönem içinde halka arz edilen fonlar grafiğe dahil edilmiştir.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 87. sayfada verilmiştir.
Yukarıdaki grafikte halka arz tarihlerinden itibaren devlet katkısı fonları kurucu ve fon detayı bazında gösterilmektedir.
Devlet Katkısı Fon Grubu ve BES Endeks Değişimleri
Devlet Katkısı
BES (DK'lı)
G.33
BES (DK'sız)
112
110
108
Endeks
106
104
102
100
98
96
94
12.2014
11.2014
10.2014
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
12.2013
11.2013
10.2013
09.2013
08.2013
07.2013
06.2013
05.2013
92
Dönem içinde halka arz edilen fonlar grafiğe dahil edilmiştir.
Yukarıdaki grafikte günlük fon getirilerden oluşturulan ve devlet katkısı fonlarının halka arz tarihleri baz alınarak başlangıç tarihi
belirlenen devlet katkısı fon grubu ve BES getiri endeksleri yer almaktadır.
84
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Aşağıdaki grafik devlet katkısı fon grubu getirisinin diğer fon gruplarına göre performansını incelemek amacıyla, devlet katkısı fon
grubu getiri endeksinin diğer fon grupları getiri endeksine oranlanmasıyla oluşturulmuştur.
12.2014
11.2014
10.2014
Devlet Katkısı / Esnek
09.2014
08.2014
07.2014
06.2014
05.2014
04.2014
03.2014
02.2014
01.2014
12.2013
11.2013
10.2013
Devlet Katkısı / Kıymetli Maden
09.2013
Devlet Katkısı / Likit
08.2013
Devlet Katkısı / Standart
Devlet Katkısı / Hisse Senedi
07.2013
Devlet Katkısı / Kamu Borçlanma (TL)
06.2013
1,32
1,28
1,24
1,20
1,16
1,12
1,08
1,04
1,00
0,96
0,92
0,88
0,84
0,80
G.34
Devlet Katkısı / Kamu Borçlanma (YP)
05.2013
Oran
Devlet Katkısı Fon Grubu Getirilerinin
Diğer BES Fon Grubu Getirilerine Oranı
2.8 Emeklilik Yatırım Fonları ve
Devlet Katkısı Fonlarının
Fon İşletim Gideri Kesinti Oranları
Fon işletim gideri kesinti oranları fonların net varlık değeri ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. Bazı emeklilik planlarında yer alan fon
işletim gideri kesintisi ile ilişkili bonus uygulamaları bu çalışmada dikkate alınmamıştır.
Fonlara ilişkin giderlerin karşılanması için fondan yapılacak toplam gider kesintisi, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil,
T.10
fon grubu bazında azami oranlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Grup Emeklilik Yatırım Fonları
I
Para Piyasası Fonları
Azami Günlük
Fon Toplam Gider
Kesintisi Oranı
Azami Yıllık Fon
Toplam Gider
Kesintisi Oranı (%)
Yüz binde üç
1,090
Yüz binde
beş virgül yirmi beş
1,910
Yüz binde
altı virgül yirmi beş
2,280
Yüz binde bir
0,365
Likit Fon-Kamu, Likit Fon-Özel Sektör, Likit Fon-Karma,
vb. diğer fonlar
II
Kamu / Özel Sektör / Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları/
Kıymetli Madenler/ Endeks Fonları
Kamu Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu,
Karma Borçlanma Araçları Fonu, Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu,
Kıymetli Madenler Fonu, Altın Fonu, Endeks Fonu, Dengeli Fon,
vb. diğer fonlar
III
Hisse / Diğer Fonlar
Hisse Senedi Fonu, Uluslararası Hisse Senedi Fonu,
Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu, Yabancı Ülke Fonu, Sektör Fonu,
Esnek Fon, Karma Fon, Uluslararası Karma Fon, Fon Sepeti Fonu,
vb. diğer fonlar
IV
Devlet Katkısı Fonları
85
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
10.2014
07.2014
04.2014
01.2014
10.2013
07.2013
04.2013
01.2013
10.2012
07.2012
04.2012
01.2012
10.2011
Bireysel Emeklilik Sistemi
07.2011
Kıymetli Maden
Devlet Katkısı
04.2011
Hisse Senedi
Standart
01.2011
Esnek
Uluslararası
10.2010
Likit
Kamu Borçlanma (YP)
12.2014
G.35
Kamu Borçlanma (TL)
07.2010
04.2010
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
01.2010
Günlük Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı (Yüzbinde)
Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonlarının
Fon Grubu Bazında Aylara Göre
Ortalama Günlük Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranları
Fon grubu ve kurucu bazında fon işletim gideri kesintisi oranlarının yıllar itibarı ile aylık ortalama seyirlerine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir. http://www.egm.org.tr/bes2014gr/bes2014_figk.pdf
2.9 Emeklilik Yatırım Fonları ve
Devlet Katkısı Fonları Verileri
31.12.2014 itibarıyla Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları verileri aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. http://www.egm.org.tr/bes2014gr/bes2014_fondata.xlsx
Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları Analizi Hakkında Açıklama
Emeklilik yatırım fonları ve Devlet Katkısı Fonları, portföy yönetim şirketlerinde, portföy yöneticileri tarafından
yönetilmektedir. Fonun başarısı her ne kadar fon yöneticisinin performansının direkt sonucu olsa da, bu çalışma
fon yöneticilerinin değil, fonların bir dönem içindeki performansını karşılaştırmaktadır. Hesaplar, geçmiş verileri baz
aldığından, sonuçlar gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz ve yönetim değişikliğini yansıtmadığı gibi
yöneticilerin yeteneklerini de ölçmez. Ayrıca uzun vadeli bir yatırım aracı olan emeklilik yatırım fonlarının ve devlet
katkısı fonlarının 2014 yılı performans analizi sonuçları gelecek dönemler ve uzun vadeli sonuçlar için gösterge sayılmaz.
Emeklilik yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek genel kabul görmüş farklı yöntemler
bulunmaktadır. Ancak her yöntemin bakış açısı farklılık gösterdiği için, sadece sonuçların kıyaslanması doğru değildir. Bu çalışmada
da genel kabul görmüş yöntemlerden bazıları kullanılmış ve çıkan sonuçlar okuyucuya bilgi vermek amacıyla yorumlanmıştır.
86
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
2 - Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları
Fon Grupları için Kullanılan Pazar Endeksleri
Likit Fonlar (LKT)
KYD TL BONO Endeksleri 91 Gün
Esnek (ESN)
İlgili fon grubunun ağırlıklı getirisi
Hisse Fonlar (HSN)
BİST – 100
Kamu Borçlanma (TL) Fonlar (KTL)
KYD Bono Endeksleri Tüm
Standart Fonlar (STD)
KYD Bono Endeksleri Tüm
%10 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
Kamu Borçlanma (YP) Fonlar (KYP)
%60 KYD Eurobond Endeksleri USD – TL
%30 KYD Eurobond Endeksleri EUR – TL
Sharpe oranları ve ilerleyen çalışmalarda tablolar ile birlikte verilecek olan emeklilik yatırım fonları alfa ve beta katsayılarının hesaplama yöntemlerine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.
http://www.egm.org.tr/bes2014gr/bes2014_hesaplamayontemleri.pdf
Emeklilik Şirketleri Kısaltmaları
AEG: Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.
AVI: Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
FNS: Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
MET: Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
ALY: Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
AXA: Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
GRN: Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
KTE: Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
ALZ: Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
CRD: BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
GRP: Groupama Emeklilik A.Ş.
VKF: Vakıf Emeklilik A.Ş.
AND: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
ERG: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
HLK: Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
ZRT: Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
ASY: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
FBA: Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
ING: ING Emeklilik A.Ş.
BES: Bireysel Emeklilik Sistemi
Fon Grupları Kısaltmaları
DK: Devlet Katkısı Fon Grubu
ESN: Esnek Fon Grubu
HSN: Hisse Senedi Fon Grubu
KM: Kıymetli Maden Fon Grubu
KTL: Kamu Borçlanma (TL) Fon Grubu
KYP: Kamu Borçlanma (YP) Fon Grubu
LKT: Likit Fon Grubu
STD: Standart Fon Grubu
87
2014 Yılı
Gerçekleşmeler,
2015 Yılı
Sektörel Beklentiler
3.1
2014 Yılı Gerçekleşmeler
3.2
2015 Yılı Sektörel Beklentiler
3
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
3 - 2014 Yılı Gerçekleşmeler, 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
3.1 2014 Yılı Gerçekleşmeler
Aşağıdaki tabloda, 2014 yılı sonu şirket beklentileri toplanarak elde edilmiş yıl sonu hedefleri ve yıl sonuna ilişkin gerçekleşmeler
yer almaktadır.
2014 Yılı Şirketlerin Konsolide Hedefleri ve Gerçekleşmeler
Sözleşme Adedi
Kötümser
En
Muhtemel
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşme Adedi
1.661.724
1.922.037
2.193.089
1.729.836
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Sözleşme Adedi
5.637.634
6.089.127
6.508.901
5.807.319
İyimser
2014 Sonu
Gerçekleşme
Katılımcı Adedi
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşmelerin Katılımcı Adedi
1.461.427
1.698.722
1.928.075
1.551.298
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Katılımcı Adedi
4.981.030
5.413.062
5.769.502
5.092.871
13.079
14.259
15.830
17.627
Grup Emeklilik Sözleşme Adedi/Grup Adedi (Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer)
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinin Grup Kurucu Adedi
İşveren Grup Emeklilik Sözleşme Adedi
11.292
13.160
15.347
14.754
Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme Adedi
992.858
1.094.817
1.204.458
1.185.852
İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerindeki Sertifika Adedi
319.466
358.806
399.859
378.734
1.059.259
1.141.440
1.236.288
1.277.985
Yıl İçinde Yeni Kurulacak İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerin
Sponsor Kuruluşları Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
99.261.121
113.394.665
125.067.974
68.207.032
Yıl İçinde Devam Eden İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerin
Sponsor Kuruluşları Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
596.278.601
638.478.441
693.721.381
317.439.090
Yıl İçinde Yeni Kurulacak Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Sözleşmelerin
Katılımcıları Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
2.870.990.601
3.141.895.967
3.438.175.430
2.654.157.459
Yıl İçinde Devam Eden Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Sözleşmelerin
Katılımcıları Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
9.336.207.919
9.989.121.383 10.676.204.537
6.517.801.359
2014 Yılı Net Katkı Payı Tutarı
(Yıl Sonunda Ulaşılacak Yıl İçi Net Tahsilat Toplamı) (TL)
7.779.515.356
8.585.386.711
9.431.339.441
5.804.154.275
32.533.006.243 34.744.747.903
37.037.278.994
34.793.077.808
4.260.202.049
3.019.076.239
Grup Emeklilik Dahilindeki Katılımcı Adedi
Toplam Katkı Payı Tahsilatı Tutarı
Toplam Fon Tutarı
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Fon Tutarı (TL)
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL)
2.412.983.667
2.658.901.786
Vakıf ve Sandıklardan Aktarım(1)
Yıl İçinde Aktarım Yapacak Kişi Adedi
Yıl İçinde Aktarım Yapılacak Tutar (TL)
32.693
39.375
46.478
6.478
1.310.744.400
1.684.456.000
2.219.367.600
693.415.332
Emeklilik Şirketleri Arası Aktarım (Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer)(2)
Aktarım Adedi (Sözleşme)
Aktarım Tutarı (TL) (Devlet Katkısı Fonları Dahil)
261.670
276.719
292.679
180.585
2.834.172.834
2.997.816.385
3.175.756.135
2.312.522.715
2.483.829
2.609.707
2.737.275
2.593.984
9.748.681.492 10.352.074.145
10.958.686.726
12.775.833.703
Ayrılma (Yıl Sonunda Ulaşılacak Kümülatif Değerler)
Ayrılması Beklenen Sözleşme Adedi
Ayrılması Beklenen Katılımcılara ait Birikim Tutarı (TL) (Devlet Katkısı Fonları Dahil)
Emeklilik (Yıl Sonunda Ulaşılacak Kümülatif Değerler)(3)
Emekli Olması Beklenen Katılımcı Adedi
Emekli Olması Beklenen Katılımcılara ait Birikim Tutarı (TL)
(Hak Edilen Devlet Katkısı Fonları Dahil)
14.067
15.310
16.736
15.350
663.299.675
736.563.719
822.515.419
1.128.993.995
Aracılar
Yıl İçinde Yeni İstihdam Edilecek Aracı Adedi
7.107
8.455
9.650
10.454
Yıl İçinde Ayrılması Beklenen Aracı Adedi
1.903
2.342
2.820
5.001
17.299
18.425
19.509
31.998
1.532.350.316
1.677.801.422
1.859.758.023
1.866.734.511
3.303.580
3.542.535
3.798.861
3.922.603
Yıl Sonunda Ulaşılacak Aracı Adedi
Devlet Katkısı
Yıl İçinde Katılımcıların BES Hesaplarına Ödenecek Devlet Katkısı Toplam Tutarı (TL)
Yıl Sonunda Ulaşılacak Devlet Katkısı Ödenen Ünik Katılımcı Adedi (Kümülatif)
(1) Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımını kapsamaktadır.
(2) Emeklilik Şirketleri Arası Aktarım, başka şirkete aktarımların yanı sıra farklı şirkette hesap birleştirmek üzere sonlanan sözleşmeleri de içermektedir.
(3) Emeklilik, emekli olarak toplu para ile sistemden ayrılan katılımcıların yanı sıra sistemde kalıp programlı geri ödeme tercih eden katılımcıları da içermektedir.
90
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
3 - 2014 Yılı Gerçekleşmeler, 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
3.2 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
Bu bölümde emeklilik şirketlerine uygulanan anket sonucunda
şirketlerin 2015 yılı şirket hedefleri ve sektör tahminlerinin
konsolide sonuçlarına yer verilmiştir.
Aşağıda yer alan tablo emeklilik şirketlerinin katılımcı adedi,
katkı payı tutarı, emeklilik yatırım fonu ve devlet katkısı fon
tutarına ilişkin yapmış oldukları kötümser, en muhtemel ve
iyimser sektör tahminlerinin en küçük, en büyük ve ortalama
değerlerini göstermektedir.
2015 Yılı için Katılımcı Adedi, Katkı Payı, Katılımcıların Fon Tutarı
ve Devlet Katkısı Fon Tutarı Tahminlerinin Dağılımı
Kötümser
En Küçük
Aritmetik Ortalama
En Büyük
650.000
1.311.024
1.710.000
5.000.000
5.771.715
6.452.478
4.212.264.741
5.881.343.043
11.552.335.610
Katılımcıların Fon Tutarı (Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer) (TL)
35.000.000.000
40.641.802.907
48.381.405.248
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Devlet Katkısı Fon Tutarı Toplamı (TL)
2.900.000.000
4.410.557.942
8.263.807.556
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşmelerin Katılımcı Adedi
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Katılımcı Adedi
2015 Yılı Net Katkı Payı Tutarı
(Yıl Sonunda Ulaşılacak Yıl İçi Net Tahsilat Toplamı) (TL)
En Muhtemel
En Küçük
Aritmetik Ortalama
En Büyük
850.000
1.477.213
1.800.000
5.535.000
6.112.441
6.598.275
4.598.744.763
6.557.627.461
12.160.353.273
Katılımcıların Fon Tutarı (Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer) (TL)
37.000.000.000
44.173.354.152
53.757.116.943
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Devlet Katkısı Fon Tutarı Toplamı (TL)
3.478.090.428
4.888.028.895
9.182.008.395
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşmelerin Katılımcı Adedi
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Katılımcı Adedi
2015 Yılı Net Katkı Payı Tutarı
(Yıl Sonunda Ulaşılacak Yıl İçi Net Tahsilat Toplamı) (TL)
İyimser
En Küçük
Aritmetik Ortalama
En Büyük
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşmelerin Katılımcı Adedi
1.050.000
1.631.925
2.025.000
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Katılımcı Adedi
6.000.000
6.410.545
6.781.253
4.950.257.123
7.333.319.015
13.376.388.601
Katılımcıların Fon Tutarı (Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer) (TL)
40.000.000.000
47.676.891.991
59.500.000.000
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Devlet Katkısı Fon Tutarı Toplamı (TL)
3.825.899.471
5.306.306.463
10.100.209.235
2015 Yılı Net Katkı Payı Tutarı
(Yıl Sonunda Ulaşılacak Yıl İçi Net Tahsilat Toplamı) (TL)
91
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
3 - 2014 Yılı Gerçekleşmeler, 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
Aşağıdaki tablonun ilk bölümünde şirketlerin 2015 yılı şirket
hedeflerinin toplamı alınarak oluşturulan “Şirket Konsolide
Hedefleri’’ başlığı altında, şirketlerin 2015 yılı için oluşturdukları
kötümser, en muhtemel ve iyimser hedeflerine yer verilmektedir.
Şirketlerin Konsolide Hedefleri
Sözleşme Adedi
Kötümser
En Muhtemel
İyimser
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşme Adedi
1.810.180
2.010.082
2.218.420
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Sözleşme Adedi
6.747.178
7.178.713
7.614.900
Yıl İçinde Yürürlüğe Girecek Sözleşmelerin Katılımcı Adedi
1.568.912
1.733.927
1.899.902
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Katılımcı Adedi
5.960.890
6.332.786
6.691.101
16.829
18.135
19.482
Katılımcı Adedi
Grup Emeklilik Sözleşme Adedi/Grup Adedi
(Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer)
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinin Grup Kurucu Adedi
İşveren Grup Emeklilik Sözleşme Adedi
27.589
29.689
31.932
1.347.763
1.472.468
1.583.208
479.048
523.618
570.453
1.549.169
1.671.401
1.782.705
Yıl İçinde Yeni Kurulacak İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerin Sponsor Kuruluşları
Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
121.608.605
131.709.902
140.790.200
Yıl İçinde Devam Eden İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerin Sponsor Kuruluşları
Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
692.936.813
758.553.184
819.257.718
Yıl İçinde Yeni Kurulacak Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Sözleşmelerin Katılımcıları
Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
3.034.770.642
3.325.457.412
3.602.040.827
Yıl İçinde Devam Eden Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Sözleşmelerin Katılımcıları
Tarafından Ödenecek Toplam Katkı Payı Tutarı (TL)
7.886.108.758
8.586.483.044
9.264.348.442
2015 Yılı Net Katkı Payı Tutarı (Yıl Sonunda Ulaşılacak Yıl İçi Net Tahsilat Toplamı) (TL)
8.411.621.773
9.259.808.365
10.176.953.253
41.760.775.110
44.223.025.956
46.679.376.822
4.872.444.937
5.236.095.645
5.601.621.354
Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme Adedi
İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerindeki Sertifika Adedi
Grup Emeklilik Dahilindeki Katılımcı Adedi
Toplam Katkı Payı Tahsilatı Tutarı
Toplam Fon Tutarı
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Fon Tutarı (TL)
Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL)
Vakıf ve Sandıklardan Aktarım
(1)
Yıl İçinde Aktarım Yapacak Kişi Adedi
Yıl İçinde Aktarım Yapılacak Tutar (TL)
57.945
66.725
77.280
1.021.939.393
1.199.310.384
1.424.651.317
Emeklilik Şirketleri Arası Aktarım (Yıl Sonunda Ulaşılacak Net Kümülatif Değer)(2)
Aktarım Adedi (Sözleşme)
Aktarım Tutarı (TL) (Devlet Katkısı Fonları Dahil)
331.064
350.598
370.737
3.907.442.691
4.169.800.669
4.434.970.069
Ayrılma (Yıl Sonunda Ulaşılacak Kümülatif Değerler)
Ayrılması Beklenen Sözleşme Adedi
Ayrılması Beklenen Katılımcılara ait Birikim Tutarı (TL) (Devlet Katkısı Fonları Dahil)
3.010.339
3.188.626
3.363.718
15.865.323.374
16.743.990.357
17.652.925.723
24.684
27.179
29.655
1.327.707.432
1.440.299.340
1.580.321.160
7.763
9.056
10.168
Emeklilik (Yıl Sonunda Ulaşılacak Kümülatif Değerler)(3)
Emekli Olması Beklenen Katılımcı Adedi
Emekli Olması Beklenen Katılımcılara ait Birikim Tutarı (TL)
(Hak Edilen Devlet Katkısı Fonları Dahil)
Aracılar
Yıl İçinde Yeni İstihdam Edilecek Aracı Adedi
Yıl İçinde Ayrılması Beklenen Aracı Adedi
Yıl Sonunda Ulaşılacak Aracı Adedi
2.285
2.791
3.187
37.476
38.263
38.979
2.210.159.435
2.406.496.012
2.611.501.641
4.973.416
5.247.137
5.528.802
Devlet Katkısı
Yıl İçinde Katılımcıların BES Hesaplarına Ödenecek Devlet Katkısı Toplam Tutarı (TL)
Yıl Sonunda Ulaşılacak Devlet Katkısı Ödenen Ünik Katılımcı Adedi (Kümülatif)
(1) Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımını kapsamaktadır.
(2) Emeklilik Şirketleri Arası Aktarım, başka şirkete aktarımların yanı sıra farklı şirkette hesap birleştirmek üzere sonlanan sözleşmeleri de içermektedir.
(3) Emeklilik, emekli olarak toplu para ile sistemden ayrılan katılımcıların yanı sıra sistemde kalıp programlı geri ödeme tercih eden katılımcıları da içermektedir.
92
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
3 - 2014 Yılı Gerçekleşmeler, 2015 Yılı Sektörel Beklentiler
İkinci bölüm, emeklilik şirketlerinin 2015 yılı için sektörel
beklentilerinin aritmetik ortalamalarını göstermektedir.
Son bölümde ise şirketlerin en muhtemel sektörel beklentilerinin
ortanca, standart sapma ve uç değerlerine yer verilmiştir.
Şirketlerin Sektör Beklentileri (Aritmetik Ortalama)
“En Muhtemel” Sektör Beklentileri Analizi
En Muhtemel
İyimser
En Küçük
En Büyük
Standart
Sapma
Ortanca
1.485.606
1.674.623
1.848.867
1.000.000
2.093.000
293.421
1.693.028
6.551.048
6.971.217
7.309.894
6.262.000
7.489.325
333.791
7.076.478
1.311.024
1.477.213
1.631.925
850.000
1.800.000
257.755
1.524.160
5.814.588
6.144.521
6.410.545
5.748.914
6.598.275
288.296
6.158.378
19.699
21.015
22.364
18.000
28.820
2.762
20.613
Kötümser
16.733
18.007
19.337
15.482
27.058
2.904
16.945
1.273.913
1.374.154
1.478.824
1.250.000
1.515.338
82.855
1.384.224
414.477
458.855
496.313
400.000
600.000
52.739
442.272
1.399.997
1.500.906
1.616.531
1.300.000
1.816.315
129.535
1.471.000
63.866.518
69.979.699
76.413.805
45.070.685
94.848.857
10.088.442
70.000.000
324.070.733
355.959.701
380.607.793
175.000.000
452.390.433
65.375.063
361.237.685
2.482.617.673
2.701.943.732
2.948.011.977
2.189.619.366
4.155.937.685
457.412.065
2.592.490.065
7.081.293.503
7.792.141.598
8.446.183.238
6.000.000.000
9.423.159.393
929.713.181
7.628.200.537
5.881.343.043
6.557.627.461
7.333.319.015
4.598.744.763
12.160.353.273
2.088.376.676
5.790.149.502
40.641.802.907
44.173.354.152
47.676.891.991
37.000.000.000
53.757.116.943
3.692.895.617
44.000.000.000
4.665.002.383
5.053.904.009
5.480.471.991
3.847.055.715
9.182.008.395
1.170.403.586
4.824.000.000
10.002
11.582
13.228
5.000
50.000
11.650
7.772
809.125.985
968.351.270
1.087.950.442
298.820.768
2.000.000.000
452.731.494
831.497.782
209.183
226.851
247.789
195.523
400.000
44.919
215.000
2.697.969.317
2.959.604.820
3.241.087.000
2.491.643.657
5.000.000.000
612.155.817
2.718.156.716
4.019.434
4.292.494
4.577.943
3.750.750
4.974.639
274.393
4.250.000
15.054.476.709
16.274.924.538
17.598.465.586
14.000.000.000
19.310.722.515
1.467.242.843
16.303.653.364
21.423
24.094
27.569
16.500
50.000
8.492
19.842
1.388.334.762
1.562.624.695
1.783.415.313
1.240.000.000
2.500.000.000
379.261.527
1.462.348.933
11.405
12.906
14.229
5.573
16.383
3.136
14.027
4.714
5.367
5.923
2.229
7.683
1.145
5.500
38.690
39.537
40.304
35.192
41.998
2.209
40.339
1.876.953.683
2.107.631.963
2.312.549.452
1.187.518.462
2.736.079.487
419.672.110
1.973.113.707
4.487.575
4.817.507
5.147.717
4.185.832
6.000.000
544.211
4.552.269
93
Mevzuattaki
Gelişmeler
4.1
4
İlgili Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Bireysel Emeklilik Sistemi 2014 Gelişim Raporu
4 - Mevzuattaki Gelişmeler
4.1 İlgili Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
29 Mart 2014: “Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin
Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” ile teminatların iade, değiştirme sürecine ve
teminatlarla ilgili işlemlere ilişkin hazırlanan raporun Müsteşarlığa
iletilme süresine ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılmıştır.
9 Temmuz 2014: “6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine
İlişkin Sektör Duyurusu (2014/15)” ile 6327 sayılı Kanunun
Geçici 2. Maddesinde düzenlenen iki yıllık süreyi tamamlayan
katılımcılara, hakkı kötüye kullanarak, mevcut sözleşmelerini
sonlandırabileceklerine ve daha sonra aynı veya başka bir
şirkette yeni sözleşme yapabileceklerine ilişkin yönlendirmede
veya tavsiyede bulunan bireysel emeklilik aracılarına, bu
faaliyetlere göz yuman aracı kuruluşlara ve bu şekilde yapılan
yeni sözleşmeyi kabul eden emeklilik şirketlerine idari ve adli
müeyyideler uygulanacağı belirtilmiştir.
23 Mayıs 2014: “Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan
Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu
(2014/11)” bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarla
ilgili Müsteşarlığa iletilen sorular ve sorulara Müsteşarlıkça
verilen cevapları içermektedir.
25 Ağustos 2014: “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği
(Sıra No:13)” ile şüpheli işlem bildirimine ve yükümlülük ihlalinde
uygulanacak cezalara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.
29 Mayıs 2014: “Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan
Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (Genelge
No: 2014/7)” ile dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan
bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarda düzenlenecek
belge ve formlar ile üye veya çalışanın bilgilendirilmesine
ilişkin uygulama esasları ve Hazine Müsteşarlığına yapılacak
başvuruyla eşzamanlı olarak EGM’ye iletilecek olan verilere
ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Ayrıca bu genelge ile 14 Ağustos
2008 tarihli ve 2008/24 sayılı “Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer
Kuruluşlardan Aktarımlarda Kullanılacak Belge ve Formlar ile Üye
ve Çalışanların Bilgilendirilme Esasları Hakkında Genelge’’ ile 14
Ağustos 2008 tarihli ve 2008/25 sayılı “Dernek, Vakıf, Sandık ve
Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Emeklilik Gözetim Merkezine
Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge’’ yürürlükten
kaldırılmıştır. 10 Aralık 2014: “Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni
Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (Genelge No:
2014/17)” ile ödeyeni tüzel kişi olan, bireysel ve gruba bağlı
bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında, devlet katkısı iş ve
işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesini teminen
şirketlerce yapılması gereken asgari çalışmalara ilişkin esas ve
usullere yer verilmiştir.
11 Haziran 2014: “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel
Tebliği’nde (Sıra No:5) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
(Sıra No: 11)” ile basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanacağı
durumlarda başkası hesabına hareket edenlerin kimlik tespiti,
gerçek faydacının ortaya çıkarılması için alınması gereken
tedbirlerin uygulanmayabileceği ve müşterilerin sürekli iş ilişkisi
kapsamında izlenmesi gerektiği, müşteriler hakkında bilgi, belge
ve kayıtların güncellenmesi sıklığının azaltılabileceği belirtilmiştir.
8 Temmuz 2014: “Sermaye Piyasası Kurulunun 20.06.2014
Tarih ve 19/614 sayılı İlke Kararı”nda emeklilik yatırım fonlarının
Hazine Müsteşarlığı ihalelerine katılımına, aynı gün valörlü
tahvil ve bono işlemleri ile menkul kıymet alım satımına, fon
malvarlığına, vadeli işlemlere, borsa dışında taraf olunacak ters
repo sözleşmelerine, risk yönetim sistemine, fon giderlerine,
katılma payı alım satımına, nemalandırmaya ilişkin uygulanacak
esaslar ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.
96
Bu raporda yayımlanan bilgiler, kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz olarak tekrar yayımlanabilir
ancak bilgilerin ticari amaçla kullanımı EGM’nin yazılı iznine tabidir.
EGM bu raporun hazırlanması sırasında kullandığı veriler ya da dış kaynaklardan temin ettiği bilgilerdeki
hata ve eksikler ile basım hataları kapsamında mükellefiyet üstlenmez.
Sarıkanarya Sokak No:18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 Kozyatağı/İstanbul
Tel: (216) 571 66 00 Fax: (216) 571 66 01
www.egm.org.tr
Download