Dikab 2.dönem zümre

advertisement
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HASAN POLATKAN ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ VE SEÇMELİ DERSLER II. DÖNEM
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No
:2
Toplantının Öğretim Yılı
: 2016-2017
Toplantının Dönemi
: II. DÖNEM
Toplantının Tarihi
: 10.02.2016 – 15:30
Zümre Başkanı
: …………………….
GÜNDEM
:
1. Açılış, yoklama.
2. I. Yarıyılda yapılan Zümre Toplantılarının değerlendirilmesinin yapılması,
3. I. Yarıyılda başarı durumunun ve Teog sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi,
4. Seçmeli derslerin değerlendirmesi,
5. Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve tespiti,
6. Proje görevleri ile ilgili hususların görüşülmesi, (2604 td)
7. Dilek, temenniler,kapanış.
GÜNDEMİN İŞLENİŞİ
:
Çarşamba günü saat: 15:30 da ………………….. başkanlığında DKAB zümre öğretmenleri
toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini tespit etti. Tespit edilen gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilerek, aşağıdaki kararlar alındı.
1. Başkan açılış konuşmasına müteakip yoklama yaptı, ve tüm öğretmenlerin toplantıda hazır
olduğu tespit edildi.
2. Birinci Yarıyılda yapılan zümre esaslarına uygun olarak ilk Yarıyılın geçtiğini ve uygulamada
herhangi bir aksaklığını görülmediğini belitti.
3. 5-6-7 ve 8. sınıflarda öğrenci başarısının yaklaşık % 100 olduğunun görüldüğünü ve müfredatın
amaçlarına uygun istenilen hedeflere ulaşıldığının gözlendiği belirtildi. Teog sınavında Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersinde okul başarı ortalamasının …….. olduğu bunun iyi bir ortalama olduğu
belirtilerek bu konuda katkısı olan öğretmenlere teşekkür edildi.
4. Seçmeli derslerle ilgili konuların görüşülmesi,
a) Kur’an-ı Kerim
Seçmeli Kur’anı Kerim dersinde bazı öğrencilerin Kur’an okumaya geçemedikleri belirtildi,
bu öğrencilerin aileleriyle iletişime geçerek Kuran okumaya geçmesinin hızlandırılması
kararlaştırıldı.
b) Hz. Muhammed’in Hayatı
2. Dönem Hz. Muhammedin Hayat’ı konusunda okul genelinde kitap dağıtılarak bir “Siyer
Yarışması” düzenlenmesi kararlaştırıldı.
c) Temel Dini Bilgiler,
Uygulamaya yönelik konuların öğrencilere görsel malzemelerle desteklenerek anlatılması,
kararlaştırıldı
5. Başarıyı daha çok artırabilmek için ; Eğitim ve öğretim tekniklerinin, işlenecek konunun
içeriğine göre kullanılması ,ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini kolaylaştırması amacıyla
flash animasyon, çalışma kağıdı etkinliklerinin sıklıkla yapılmasının gereği üzerinde duruldu.
Başarıyı artırmak için alınan kararalar:
a) Konuların işlenişinde konuların niteliğine göre aktif, takrir, soru-cevap, uygulama, araştırma,
tartışma, inceleme metotları yerine göre kullanılacaktır.
b) Öğrenciye zaman zaman verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi verilecek,
c) Öğrencilerin zayıf ve yetersiz kaldığı konulara ağırlık verilerek gerekli tekrarlar yapılacak,
d) Öğrencilerin derse aktif olarak katılmaları sağlanacak,
f) 6. 7. ve 8. Sınıflarda sure,dua,namaz,abdest,boy abdesti gibi temel dini bilgilerin öğretim yılı
boyunca zaman zaman hatırlatılarak unutulmamasına çalışılacak,
i) Konuların işlenişinde konunun özelliğine göre ayet meali, hadisi şerif, dini hikayeler ve
hikayelerden örnekler verilecek,
j) Yeri geldikçe İslam’a sokulmuş bidat ve hurafeler hakkında bilgi verilecek,
k) Zaman zaman medyada İslam’ın çözüm olmadığı yönünde toplumu etkileyen yazı ve
görüntüler çıkmaktadır. Bunları konuları işlerken dikkate alıp öğrenciyi doğru yönde
bilgilendirmek için gerekli tedbirler alınacak
l) Etkileşimli tahtalardan gerektiği ölçüde yararlanılacak
m) Öğrenciler için çalışma kâğıtları hazırlanıp dağıtılacak,
n) Yeri geldikçe resim etkinliğine yer verilmeye çalışılacak,
o) Öğrencilerin sevdiği ilahilere dersin motivasyonu için zaman zaman yer verilecek,
ö) Peygamberimiz ve Kur’an-ı kerim’le ilgili pano hazırlatılacak,
p) Velilerle işbirliği içinde olmak
6.
Ders ve etkinliklere katılım konusunda ölçütlerin öğrencilere bildirilmesi gerektiği ilgili
yönetmelik maddesi okunarak ifade edildi. ((Değişik: 24.12.2008/27090 RG)Ders ve
Etkinliklere Katılım: Öğrencilerin derslerde; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma
kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi
isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla ders etkinliklerine katkıda
bulunmalarını,) Proje görevlerinin yönergelerinin ve puanlama anahtarının titiz bir şekilde
hazırlanıp öğrencilere verilmesi gerektiği belirtildi.
Örnek Proje konu başlıkları:
 Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )
 Sergi oluşturma,
 Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme,
 Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,
 Bir konuyla ilgili afis, poster, broşür vb. hazırlama,
 Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme,
 Herhangi bir şey için bir sınıflama seması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma,
 Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama,
 Bir ilahi besteleme,
 Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma,
 Tanıdığı bir kişinin biyografisini yazma,
 Anket çalışması yapıp sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma,
 Bir konuyu araştırma
7. ………………………., başarılı bir dönem geçirilmesi dilek ve temennisiyle teşekkür ederek
toplantıyı sona erdirdi.
Zümreye Katılan Öğretmenler:
Adı- Soyadı
İmza
Din Kült.A.Bilg.Öğretmeni
Din Kült.A.Bilg.Öğretmeni
Din Kült.A.Bilg.Öğretmeni
Din Kült.A.Bilg.Öğretmeni
Din Kült.A.Bilg.Öğretmeni
Download