dinler ve evrensel öğütleri

advertisement
DİNLER VE EVRENSEL
ÖĞÜTLERİ
Din Evrensel Bir Gerçekliktir:
•Din, tarihin bütün dönemlerinde her
toplumda var olan evrensel bir kurumdur.
•Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim
alanlarında yapılan kazı ve incelemelerde
pek çok tapınak ve dinî sembole
rastlanması dinin eski bir kurum olduğunu
gösterir.
• İlahî kitaplar da dinin tarihinin
insanlık tarihiyle başladığını
göstermektedir.
• Din duygusu doğuştan
gelmektedir.
Evrensel Öğütler:
• Dinlerde iyilik, doğruluk, hak ve adalet gibi
asla vazgeçilemeyen ilkeler vardır. Bunlar
bütün toplumlarda her zaman geçerlidir.
• Adları farklı olsa da dinlerin birbirlerine
benzer yönleri vardır. Farklı coğrafyalarda
ortaya çıkmış dinlerde bile ortak yönler
bulmak mümkündür.
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım:
DİNLER
İlahi Dinler
(Vahye Dayanan)
İslamiyet
Yahudilik
Hıristiyanlık
İlahi Olmayan Dinler
(Vahye Dayanmayan)
Hinduizm
Budizm
Hinduizm:
• Hinduizm, daha çok Hindistan’da
yaygın olan bir dindir.
• Hinduizmin bilinen bir kurucusu
yoktur.
• MÖ 1500 yıllarından itibaren
ortaya çıkmıştır.
• Hinduizmin en belirgin yönü
toplumu kastlara ayırmasıdır.
• Kast: Kast, “aynı işle meşgul olan,
görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan
insanların meydana getirdiği birlik” anlamına gelir.
Kast Sistemi:
1. Rahipler ve Bilginler (Brahmanlar)
2. Prensler ve Askerler (Kşatriyalar)
3. Esnaf ve Çiftçiler (Vaisyalar)
4. İşçiler ve Köleler (Sudralar)
Not: Ayrıca kast sistemine dâhil edilmeyen, kast dışı
kabul edilen paryalar (toplum dışı sayılan) vardır.
Tanrı Anlayışı:
1-Brahma (yaratıcı)
2- Şiva (yok edici)
3- Vişnu (koruyucu )
Kutsal Kitap: “Vedalar”
İbadet Yeri: “Mandir” denilen tapınak.
İbadet Şekli: Hinduizmde ibadet bireysel
olup belli bir şekli yoktur. Ganj Nehri’nde
yıkanmak Hinduizmde ibadet sayılır.
Karma İnancı:
Hinduizmde “karma” denilen neden-sonuç
yasası vardır. Buna göre insan geçmişte
yaptıklarının karşılığını başka bir bedende
tekrar dünyaya gelerek görecektir.
Reenkarnasyon veya tenasüh (ruh göçü):
Hindu inancına göre ruh ölümsüz olup onun bir
bedenden bir başka bedene geçerek sürekli
yaşadığına inanılır. Bu inanca reenkarnasyon
veya tenasüh (ruh göçü) adı verilir.
Not:
1-Reenkarnasyon inancına göre ölen kişi,
yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre
insan, hayvan veya bitki biçiminde yeniden
dünyaya gelir.
2-Hindular ruhun ölümsüzlüğüne inandıkları için
ölülerini gömmezler. Cesetlerini yakarak
küllerini kutsal kabul ettikleri Ganj Nehri’ne
atarlar.
Kutsal Sayılan Varlıklar:
• İnek
• Ganj Nehri
Budizm:
• Budizm MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da Buda
tarafından kurulmuş ve daha sonra
yaygınlaşmış olan bir dindir.
• Hindistan’ın ikinci büyük dini Budizm’dir.
Budizm, Hinduizm’deki puta tapma inancına
tepki olarak doğmuştur.
• Buda, MÖ 6.yy’da yaşamış bilge bir kişidir.
• Asıl adı Gautama Sidharta Budha’dır.
• Buda “Aydınlanmış” anlamına gelir.
Budizm’in Ortaya Çıkışı:
• Ölüm, hastalık, yaşlılık, yoksulluk gibi insana
ızdırap veren şeyler onu çok etkilemiştir.
• Bu sıkıntılardan kurtulmak için huzur ve
mutluluğu aramaya yönelmiştir. Bir gün bir incir
ağacının altında otururken zihninin
aydınlandığını ve gerçeği bulduğunu söyler.
• Bundan sonra yaşamı değişir. Daha sonra
halkı kendi oluşturduğu dine davet etmeye
başlar.
İnanç:
Budizm’de inancın temelini, “Buda’ya sığınırım,
Dhamma’ya sığınırım ve Sangha’ya sığınırım.”
ifadesi oluşturur. Bu ifadeyi söylemeyen kişi
Budist sayılmaz.
Not: Buda putlara tapmaya karşı çıkmasına
rağmen zamanla Budistler, Buda’nın
heykellerini yaparak ona tanrılaştırmışlardır.
Kutsal Kitap: “Tripitaka” (üç sepet)
İbadet Yeri(Tapınak): Pagoda
İbadet Şekli: Budizmde belirli bir ibadet ve dua
şekli yoktur. Budistler tapınakları’ya giderek
Buda’nın heykeline saygı gösterirler.
Reenkarnasyon İnancı:
Budizmde, Hinduizmde olduğu gibi ruhun bir
başka bedende yeniden dünyaya gelmesi
anlayışı vardır. Ölüler reenkarnasyon inancı
gereği genelde yakılmaktadır.
Nirvana:
Nirvana, insanın bütün istek ve hırslarının yok
olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma
kavuşmaktır.
• Buda, mutlu olabilmek için Nirvanaya ulaşmak
gerektiğini belirtir.
Buda’ya Göre;
1. Hayat acılarla doludur. Zevk ve eğlence
görünüşten ibarettir.
2. Bu acılara arzu ve ihtiraslarımız sebep
olmaktadır.
3. Acıların giderilmesi için bu isteklerden
vazgeçmek gerekir.
4. Bunu başaran insan, iç huzura, sonsuz
mutluluğa, yani Nirvana’ya ulaşır.
Budizm’de Yasaklar:
1. Adam öldürmek
2. Hırsızlık yapmak
3. Zina etmek
4. Yalan söylemek
5. İçki içmek
Budizm’de Sekiz Dilimli Yol:
1.Doğru konuşmak
2.Doğru düşünmek
3.Doğru çalışmak
4.Doğru davranmak
5.Doğru karar vermek
6.Doğru anlamak
7.Doğru niyet
8.Doğru yaşamak
Buddha’ya Göre Ahlak:
• Buddha’ya göre ahlak; dünyadaki bütün
arzu ve isteklerden kurtulmaktır. Aslında bu
husus, Budizm’in temel hedefidir.
Ahlak için ise şunlar gereklidir:
1.Sabır ve tahammül
2.Sebat ve metanet
3.Akıl ve hikmet
4.Ataya iyi davranmak
HAZIRLAYAN
FAZLI BÜYÜKER
FATMA TEMEL TURHAN ORTAOKULU
2016-YOZGAT
Download