KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve

advertisement
KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI
KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve
DAMARLARI
Doç. Dr.Vatan KAVAK
ANATOMİ
Kalbin İskeleti
•
Anulus fibrosus
• Kalp deliklerinin etrafında
yer alırlar.
•Trigonum fibrosum
dexter
•Trigonum fibrosum
snister
• Atrium kaslarını ventrikül kaslarından ayırır.
•Kas lifleri için hem başlangıç yeri hem de sonlanma
yeri olarak görev yapar.
Kalp Duvarının Yapısı
• Endocardium
• Myocardium
• Epicardium
Endocardium






Kalp boşluklarının iç yüzlerini
Kalp kapakçıklarını
M.papillaris’leri
Chorda tendinea’ları
M.pectinati’leri
Trabecula carnea’ları örten bir zardır.
Kalp Duvarının Yapısı
• Endocardium
• Kalp içinde bulunan
bütün yapıları örter.
•Kollagen, elastik, ve
düz kas lifleri içerir.
•Kollagen lifler kalbin
fazla genişlemesini
engeller.
•Elastik lifler
genişleyen kalbin eski
duruma dönmesini
sağlar
Myocardium


Mikroskopik olarak kısmen iskelet
kaslarına kısmen çizgili kaslara benzer
Otonom sinirler
Kalp Duvarının Yapısı
• Myocardium
• Kısmen çizgili, kısmen de
çizgisiz kastan yapılmıştır.
• Atrium ve ventrikülleri
saran kaslar birbirleriyle
devam etmezler.
• Sağ ve sol atrium’u saran
kaslar birbirleriyle devam
etmezler.
• Sağ ve sol ventrikül’leri
saran kaslar birbirleriyle
devam ederler.
Kalp Duvarının Yapısı
• Atriumları saran kas tabakası
• Kalp iskeletinin ön bölümünden
başlar arka bölümünde
sonlanırlar.
•U harfi şeklindedir.
•Yüzeyel;Transvers
•Derin ;Yılankavi,anular seyirli
lifleri var
•Yüzeyel kaslar her iki atrium’u
derin kaslar ise sadece bir
atrium’u sararlar.
Kalp Duvarının Yapısı
•
•Ventriküler kas tabakası
• Daha kalındır. 3 tabakadan
oluşur.
• Dıştan içe
doğru:Longitudinal,Oblik,spiralSirküler•Longitudinal ve her bir kas lifi
her 3 tabakaya da uzanır.
• Kalp iskeletinden başlar ve yine
burada sonlanırlar.
Ventricül(Mycardium)



Kalp iskeletinden başlayan bir kas lifi dış
tabakada longitudinal olarak seyrederek tepeye
ulaşır. Yol boyunca spiral büklümler gösterirler.
Bu liflerden bazıları tepeye ulaşmadan çeşitli
seviyelerde daha derine iner ve sirküler şekilde
seyrederek orta tabakayı oluşturur.
Yine aynı kas lifi tekrar iç tabakayı oluşturmak
üzere longitudinal lifler şeklinde yukarı doğru
uzanır ve kalp iskeletinde son bulur.
Ventricül(Mycardium)


Sonuç olarak;
Kas lifi kalp iskeletinden başlar, her üç
tabakayı oluşturacak şekilde yön
değiştirerek uzanır ve tekrar kalp
iskeletinde son bulur.
Ventricül(Mycardium)




Dış tabaka en incedir ve her iki
ventrikülü birlikte
sarar....VERTEX CORDİS
Orta tabaka en kalın
İç tabaka liflerinin bir kısmı
trabecula carnea ve
m.papillarisleri oluşturmak üzere
sıkışarak demet yaparlar ve
burada sonlanırlar.
Orta ve iç tabakadaki lifler
septum interventriculare’nin
yapısına katılırlar fakat bir
ventrikülden diğerine geçmezler.
Yani her iki ventrikülü ayrı ayrı
sararlar.
Ventricül(Mycardium)


Kalp kontraksiyonu
sonucu longitudinal lifler
kalp iskeletini tepeye
doğru çekerler. Bunun
sonucunda atriumlar
genişler ve buraya açılan
venler üzerine bir emme
etkisi yaparlar.
Ventriküllerdeki kanın
damarlara atılmasında en
önemli rolü sirküler kaslar
sağlar.
Kalp Duvarının Yapısı
Epicardium
• Kalp kasının üzerini örter.
•Pericardium serosum’un
lamina visceralis’i tarafından
oluşturulur.
Kalp Duvarının Yapısı
– Kalbin,
– İletim sistemini,
– İnnervasyonunu,
– Arter ve venlerini
– Kalbe gelen büyük
damarları
– Kalpten çıkan büyük
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
damarları öğrenmesi
beklenir & zorunludur
Triküspit Kapak

Cuspis anterior (anterosuperior), posterior (inferior-mural), septalis
Triküspit Kapak
Pulmoner Kapak


Valvulae semilunares dexter / sinister / posterior
noduli valvulorum semilunarium (Arantius)
lunulae valvulorum semilunarium
Mitral Kapak

Cuspis anterior (aortic-septal-greater-anteromedial)
Cuspis posterior (mural-ventricular-smaller-posterolateral)

Fibrous subaortic curtain – Intervalvar septum

Aorta Kapağı



Valvulae semilunares
ön (sağ koroner) sinus
sol arka (sol koroner) sinus
sağ arka (non-koroner) sinus
Aorta Kapağı

Sinus aortae (valsalvae)
Atrium Dextrum
• Auricula dextra:
• Atrial hacmi artırır.
Mm. pectinati
•Sulcus terminalis
•Crista terminalis
•Boşluğu:
•Arka: sinus venarum
cavarum
• Atrium: Giriş yolu
•
•
Pectin: Tarak
Ventr: alt kısım/bölüm, taban
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
• Tuberculum intervenosum
•Ön: asıl atrium bölümü
Atrium Dextrum
• Auricula
dextra:
•
Mm. pectinati
• Sulcus terminalis
•Crista terminalis
•Boşluğu:
•Arka: sinus venarum cavarum
•Tuberculum intervenosum
• Ön: asıl atrium bölümü
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Atrium Dextrum’a Açılan Yapılar
Sinus venarum cavarum
• V.• cava superior:
Ostium venae cavae superioris
•Valvula’sı yoktur.
•• V. cava inferior:
Ostium venae cavae inferioris
•Valvula venae cavae inferioris
(Eusthachian kapakçığı)
Görevi: intrauterin dönemde VCİ
ile gelen kanı for. ovale’ye
yönlendirir.
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Atrium Dextrum’a Açılan Yapılar
Sinus venarum cavarum
• Sinus coronarius:
• Kalbin venöz kanının %60’şını taşır.
• Ostium sinus coronarius
• Valvula sinus coronarii
(Thebesian kapakçığı)
• Görevi: sistol esnasında kanın geri
dönüşünü engeller.
• Foramina venarum
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
minimarum:
Atrium Dextrum’a Açılan Yapılar
Asıl atrium bölümü
• Crista terminalis:
• Septum interatriale’den başlar.
• Ostium venae cavae inferioris
sonlanır.
•Sulcus terminalis
• Mm. pectinati:
• Crista terminalis’ten başlarlar.
• Ostium atrioventriculare dextrum’a
doğru uzanırlar.
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Atrium Dextrum
Septum interatriale
• Fossa
ovalis:
•
Tabanı fötal kalbin septum primum’unu
oluşturur.
•Limbus fossae ovalis:
• Burası fötal kalbin septum
secundum’una uyar.
•Fossa ovalenin tabanına tutunur,
yan ve üst kısmına yapışır.
Atrial septal defekt (ASD):
• Fossa ovalis’in üst kısmı ile limbus
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
arasında bulunan bir açıklıktır.
•For. ovale’nin embriyolojik
kalıntısıdır
Atrium Dextrum
Atrial septal defekt (ASD):
• Fossa ovalis’in üst kısmı ile limbus
arasında bulunan bir açıklıktır.
•For. ovale’nin embriyolojik
kalıntısıdır
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Atrium Dextrum
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Dexter
Komşulukları ve dış yüzü
• Göğüs ön duvarı
• Sağ plevra ve sağ akciğer
• Diafragma
• Ventriculus sinistra
• Conus arteriosus
• Sağ n. phrenicus
•A. ve v. pericardiacophrenica
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Dexter
İç yüzü
• Ostium atrioventriculare dextrum
• Ostium trunci pulmonalis
• Crista supraventricularis
• Arka duvarın üst kısmında
iki ostium arasında bulunur.
• Trabecula septomarginalis
• Ventrikül boşluğunun iç duvarından
dış duvarına doğru uzanır.
• Kanın girdiği yer:
• Crista ile trabecula arasında bulunur.
• Kanın çıktığı yer:
• Apex cordis ile ost. trunci pulmonalis
arasında bulunur.
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Dexter
Ostium atrioventriculare
dextrum
• Atrium dextrum’u ventriculus
dexter’e bağlar.
• Anulus fibrosus dexter
• Sistol esnasında bu deliği valva
tricuspidalis kapatır.
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Dexter
Ostium atrioventriculare
dextrum
• Valva tricuspidalis:
• Endocardium’un bir duplikasyonudur.
•
Anulus fibrosus’a tutunan
3 kapakçıktan oluşur.
Bunlar:
• Cuspis anterior
• Cuspis posterior
• Cuspis septalis
• Chorda tendinea
• M. papillaris
Cusp: yaprak şeklinde,
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
sivri uç, dilim
Ventriculus Dexter
Ostium atrioventriculare
dextrum
• Valva tricuspidalis:
• Endocardium’un bir duplikasyonudur.
•
• Anulus fibrosus’a tutunan
3 kapakçıktan oluşur.
Bunlar:
• Cuspis anterior
• Cuspis posterior
• Cuspis septalis
• Chorda tendinea
• M. papillaris (anterior, posterior)
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Dexter
Ostium atrioventriculare
dextrum
• Trabeculae carneae:
• I. Tip: tüm uzunluğunca ventrikül
duvarına yapışırlar.
• Her iki uç ventrikül duvarında
kaybolur.
• II. Tip: Köprü şeklide olup uçları
ventrikül duvarına yapışır.
• III. Tip: M. papillaris
M. papillaris anterior
M. papillaris posterior
•Trabecula septomarginalis:
• Septal dalı:
• Moderator band:
• Kalbin iletim yollarından crus
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
dextrum’un terminal dallarından en
kalın olanı burdan geçer.
• Ventriculus dexter’in genişlemesini
önler.
Ventriculus Dexter
Ostium trunci pulmonalis
• Conus arteriosus’un tepesinde
yer alır.
•Sistol esnasında bu deliği valva
trunci pulmonalis kapatır.
• Endocardium’un bir duplikasyonudur ve
anulus fibrosus’a tutunan 3 kapakçıktan
oluşur.
Bunlar:
•
•
•
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Valva semilunaris anterior
Valva semilunaris dextra
Valva semilunaris sinistra
Ventriculus Dexter
Ostium trunci pulmonalis
• Noduli valvularum semilunarum (corpora Arantii)
• Lunulae valvularum semilunarum
• Sinus trunci pulmonalis
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Atrium Sinistrum
Dış görünüşü
Auricula sinistra
•
• Asıl atrium boşluğu
•Sinus obliquus’un ön duvarını oluşturur.
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Atrium Sinistrum
Asıl atrium
boşluğu
• Septum interatriale
• Ostia venarum pulmonalium
• Mm. pectinati
• Ostium atrioventriculare sinistrum
• Valva mitralis (bicuspidalis)
• Foramina venarum
minimarum
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Sinister
Komşulukları ve dış yüzü
• Sol plevra ve sol akciğer
• Diafragma
• Ventriculus dextra
• Sol n. phrenicus
• A. ve v. pericardiacophrenica
• Duvarı sağ vetriküle göre 3
kat daha kalındır.
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Sinister
İç yüzü
• Ostium atrioventriculare
sinistrum
• Valva bicuspidalis (mitralis)
Cuspis anterior
Cuspis posterior
• Trabeculae carnea
m. papillaris anterior
m. papillaris posterior
• Chordae tendineae
Mitre: piskoposluk tacı
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Sinister
İç yüzü
•Ostium aorta
• Vestibulum aortae
• Valva aorta
•
•
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Valva semilunaris posterior
Valva semilunaris dextra
Valva semilunaris sinistra
Ventriculus Sinister
Valva aorta
•
Valva aorta
• Valva semilunaris dextra
• Valva semilunaris sinistra
• Valva semilunaris posterior
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Ventriculus Sinister
Valva aortae
• Noduli valvularum semilunarum (corpora Arantii)
• Lunulae valvularum semilunarum
• Sinus aortae (Sinus Valsalvae)
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Kalp Çalışırken
valva pulmonalis
valva aortae
valva mitralis
valva tricuspidalis
DIASTOLE
SYSTOLE
KALBİN ARTERLERİ




Kalbi besleyen arterler.....>koroner
arterler
Koroner dolaşım vücuttaki en kısa
dolaşımdır.
Koroner arterler aorta’nın en geniş
kısmı olan bulbus bölümünden,
semilunar valvüllerin biraz üzerinden
çıkarlar.
Kanı diastol fazında alırlar.
Arteria coronaria dextra


Valvula semilunaris dextranın hemen üzerinden
çıkar
Arteria coronaria dextra
Ramus marginalis
dexter
Ramus inerventricularis
posterior
Arteria coronaria sinistra


Valvula semilunaris sinistra’nın hemen üzerinden
başlar.
Arteria coronaria sinistra
Ramus circumflexus
Ramus interventricularisanter ant.
Kalbin venleri




Kalbin büyük venleri ve
küçük venleri olmak
üzere iki grup veni
vardır.
Büyük venleri:sinus
coronarius
Küçük venleri:kalp
boşluklarına
Dökülür.
Kalbin büyük venleri





V.cardiaca manga (V.interventricularis anterior)
V.coronaria sinistra: V.interventricularis
anterior’un devamı olup sulcus coronarius’un sol
yarımında uzanır ve sinus coronarius’un sol ucu ile
birleşir.
V.cardiaca media (V. interventricularis
posterior)
V. coronaria dextra (V.cardiaca parva): Sulcus
coronarius’un sağ yarımında uzanarak sinus
coronarius’un sağ ucuna açılır. Kalbin sağ
kenarında tepeden tabana doğru uzanan v.
marginalis dextra’da bu vene açılır.
Sinus coronarius
Kalbin küçük venleri






Vv.cardiaca anteriores
Vv.cardiaca minimae
Vv.atriales
Vv.ventriculares
Vv.obliqua atrii sinistri
V.marginalis dextra
Kalbin lenfa damarları

Yüzeyel lenf damarları…. Epicardiumun
altında

Derin lenf damarları…… Endocardiumun
altında
Her iki grupta birleşerek… Nodii lymphatici
tracheobronchialis’e

KALBİN SİNİRLERİ
Kalbin sinirleri

Kalbin özel
iletim sistemi

Otonom
sisteme ait
sinirler
Systema conducens cordis



Nodus
sinoatrialis
Nodus
atrioventricularis
Fasciculus
atrioventricularis
Kalbin İletim Sistemi
• Nodus sinuatrialis
•Nodus atrioventriculais
• Fasciculus atrioventricularis
• Crus dextrum & sinistrum
•Purkinje lifleri
•Sinir dokusu içermez.
•Regülasyonu otonom sinir
sistemi tarafından yapılır.
Kalbin İletim Sistemi
• Fasciculus atrioventricularis
(A-V bandı)
• Başladığı yer:
• Crus dextrum
• Rr. subendocardiales
• Purkinje lifleri
• Moderator bant
•Crus sinistrum
•His huzmesi
Kalbin İletim Sistemi
• Nodus sinu-atrialis (S-A
nodülü, Keith Flack nodülü)
• Bulunduğu yer:
• Modifiye bir kalp kası kitlesidir.
• Kalbin kontraksiyonunu
başladır (70 defa/dk.)
• Nodus atrioventricularis (A-V
nodülü, Aschoff-Tawara nodülü)
• Bulunduğu yer:
Kalbin İletim Sistemi
Atrium dexter
Nodus
sinoatrialis
Nodus
atrioventricularis
Ventriculus dexter
Atrium sinister
Fasciculus
atrioventricularis
Crus dextrum ve
sinistrum
Ventriculus sinister
Purkinje lifleri
M. papillaris
Nodus sinoatrialis



Keith-Flack
Düğümü
70
uyarı/dakika
V.cava
superior’un
önünde
Nodus atriventricularis



AschofTawara
Düğümü
40
uyarı/dakika
Trigunum
fibrosum
dextrum’un
üzerinde
Fasciculus atrioventricularis



His hüzmesi
Crus dextrum
ve Crus
sinistrum
Uç dallar
Purkinje lifleri
Otonom sisteme ait sinirler

Sempatik sinirler
–
–
–
Truncus
symphaticus’un
Cervical
ganglionları
Thorakal 1-5
ganglionlar
Kalbin Sinirleri
• Parasempatikler
T1
T4
• N. vagus ile gelir.
• Sempatikler
• Truncus sympathicus ile gelir.
• Plexus cardiacus
• Sempatik ve parasempatik
lifler tarafından oluşturulur.
Otonom sisteme ait sinirler

Parsempatikler
–
N. Vagus (sağ ve soldan 3’er lif)
Otonom sisteme ait sinirler

Sempatik ve para sempatik lifler kalp
dokusuna ulaşmadan önce kalp tabanı
çevresinde iki adet sinir plexusu oluştururlar.
–
Plexus cardiacus superficialis


–
Arcus aorta……..Bifucatio trunci pulmonalis
Sol n.vagus ve sol truncus symphaticus
Plexus cardiacus profundus


Arcus aorta……Bifucatio trachea
Sağ n.vagus ve sağ truncus symphaticus
Otonom sisteme ait sinirler

Bu her iki plexus’tan çıkan lifler:
–
–
Plexus coronarius dexter
Plexus coronarius sinister
Koroner damarlar çevresinde kalp dokusunda
dağılırlar.
Otonom sisteme ait sinirler







Sinus düğümü
Atrio ventricular düğüm
Atrium kası(az miktarda)
Sinus düğümü
Atrio ventricular düğüm
Atrium kası
Ventrikül kası
Parasempatikler
Sempatikler
Kalbin Sinirleri
• Parasempatik etki
• Kalp atışı yavaşlar.
• Kan pompalama gücü azalır.
• Koroner damarlar daralır.
• Sempatik etki
• Kalp atışı hızlanır.
• Kan pompalama gücü artar.
• Koroner damarlar genişler.
Sempatik ve Parasempatik Sinir
Sistemi

Parasempatik – “dinlenme ve sindirim”
–

Enerji depolama ile ilgili fonksiyonları düzenler.
Sempatik – Kavga, kaçma, veya korku (3K) “fight, flight, or
fright”
–
Zor durumlarda aktive olur.
 Antreman (Exercise)
 Heyecan (Excitement)
 Acil durumlar (Emergencies)
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Kalbin Dinleme (İz ve Oskültasyon) Odakları
1
Valva aortae
(sağ-2.İKA)Osk.
(S*S 3.İKA)İZ
Valva tricuspidalis
(sağ-6.KK)(Osk)
4 5 (İz)
56
2
3
4
5
6
Valva trunci
pulmonalis
(sol-2.İKA)Osk
(S 3.KK sternum
Kıyısı) İz
Valva mitralis
(sol-5.İKA-MCH)Osk
(S 4 KK.Sternum kıyısı(iz)
Kalbin Dinleme (Oskültasyon) Odakları
Valva aortae’nin sesi 2. İKA’ta
sternum’un sağ kenarında dinlenir.
Valva trunci pulmonalis’in
sesi 2. İKA’ta sternum’un sol
kenarında dinlenir.
Valva mitralis’in sesi MKH
üzerinde 5.İKA’ta apex cordis
üzerinde dinlenir.
Valva tricusbidalis’in sesi 6.KK ve sternumun
sağ kenarında dinlenir. (sternum üzerinde
veya 5. spatium intercostale’de sternum’un
sağ kenarın da da dinlenebilir.
Pericardium
• Bulunduğu yer:
• 2-6. KK’ın arkasında, T5-9 omurların ön
tarafında ve mediastinum mediuas’da
bulunur.
• Toplam iç hacmi: 500-800cm3
• Yapısı:
• Pericardium fibrosum
• Pericardium serosum
Lamina parietalis
Lamina visceralis (epicardium)
Pericardium Fibrosum
• Yapıştığı yerler
•V. cava inferior hariç kalp ve kalbegelen/çıkan
damarlara
• Angulus sterni hizasında damarların
adventia’sı ile kaynaşır.
• Sternum, diaphragma, ve kalp hareketlerinden
etkilenir.
• Alt kısmı centrum tendineum’a yapışır.
• Bağları:
• Ligg. sternopericardiaca
• Ligg. Pericardiacovertebrales
•
Pericardium Serosum
• Yapısı
• Lamina parietalis
• Lamina visceralis
• Cavitas pericardialis
• Liquor pericardii (normalde: 2030cm3 sıvı)
•Pericarditis (250-500cm3 sıvı)
•Kardiak tamponad
Pericardium Serosum
Pericardium serosum
Lamina visceralis (epicardium)
Lamina parietalis
Cavitas pericardialis
Pericardium fibrosum
Pericardium Serosum
• Vagina serosum arteriorum
• Lamina visceralis , kalp
kasını örtükten sonra aortae
truncus pulmonalis’i saran
bir kılıf oluşturur.
Pericardium
• Sinus transversus pericardii
•
•Aorta ve truncus pulmonalis’in arkasından, vena cava
superior’un önünden geçen
boşluktur.
• Sinus obliquus pericardii
(Haller çıkmazı)
• Bu sinüsü çevreleyen yapılar:
Pericardium
• Sinus transversus
pericardii
• Aorta ve truncus
pulmonalis’in arkasından, vena cava
superior’un önünden geçen
boşluktur.
• Sinus obliquus pericardii
(Haller çıkmazı)
Bu sinüsü çevreleyen yapılar:
Pericardium
• Damarları
• A. thoracica interna’nın dalları
olan
• A. pericardiacophrenica ve
• A. musculuphrenica
• Ek olarak, aa. oesophageales,
aa. bronchiales’lerden gelir.
Pericardium
• SinirleriN. phrenicus: pericardium
fibrosum ve lamina parietalis’i innerve eder.
•Lamina visceralis: sinir içermez.
• Pericardium’un ağrısı:
• Parietal yapraktan kaynaklanır
• N. phrenicus tarafından iletilir.
• Sternum’un arkasında hissedilir.
Pericardium’a, n. vagus, ve sempatik
sistemden lifler gelir.
• Kalp ağrısı (angina), kas yada
damardan kaynaklanır ve afferent
sempatiklerle taşınır.
Pericardium
• Sinirleri
• Kalp ağrısı (angina), kas yada
damardan kaynaklanır ve afferent
sempatiklerle taşınır.
• Kalp kesmeye, sıcağa, soğuğa,
ve dokunmaya karşı duyarlı
değildir.
• Kalp kasındaki ağrı reseptörleri
kasın beslenemediği, ve metabolik
artıkların biriktiği durumlarda
uyarılır.
Kalbin Büyük Damarları
• Kalpten çıkanlar (arterler):
• Truncus pulmonalis
• Aorta
• Kalbe gelenler (venler):
•
V. cava superior
V. cava inferior
• Vv. pulmonales
Truncus Pulmonalis
• Conus arteriosus’un tabanından
başlar (5cm)
Başlangıçta aorta’nın ön sağ
tarafında bulunur.
•
• Yukarıya, arkaya, ve sola doğru
seyrederek arcus aorta’nın altına girer.
• Burada a. pulmonalis dextra ve sinistra
dallarına ayrılır.
• Bifurcatio trunci pulmonalis (T5-6)
Truncus Pulmonalis
• Komşulukları
• Tamamı pericardium içerisinde bulunur.
• Vagina serosum arteriorum
• Önde: pleura, sol akciğer,
• Arkada: aorta ascendens, a. coronaria
sinistra, atrium sinistrum
• Başlangıç kısmında:
Truncus Pulmonalis
• A. pulmonalis dextra
• Seyri:
• Hilum pulmonis’te iki ana dala ayrılır.
• Üst dal: lobus superior’e gider ve
burada verdiği dallara rr. lobi
superioris denir.
• Alt dal: lobus medius ve inferior’e
gider ve burada verdiği dallara rr. lobi
medii ve inferiores denir.
• A. pulmonalis’in dalları, bronşları
takip eder.
Truncus Pulmonalis
• A. pulmonalis sinistra
• Seyri:
• Lig. arteriosum ile arcus aorta’ya
bağlanır.
• Hilum pulmonis’te bronchus
principalis sinistri’nin üzerinden geçer
ve iki dala ayrılır.
• Üst dal: lobus superior’e gider ve
burada verdiği dallara rr. lobi
superioris denir.
• Alt dal: lobus inferior’e gider ve
burada verdiği dallara rr. Lobi
inferiores denir.
Aorta
• Başlama yeri
• 3.KK hizasında sol
ventrikül
• Sol akciğer kökü üzerinde
sola ve
arkaya yön değiştirir.
• Bölümleri
• Pars ascendens aorta
(5cm)
• Arcus aorta
Pars descendens aorta
Pars Ascendens Aorta
• Pars ascendens aorta (5cm)
• 3.KK hizasında sol ventrikülden başlar
• Vagina serosum arteriorum ile sarılıdır.
• Ostium aorta
• Bulbus aorta
• Sinus aorta (sinus Valsalvae)
• Yukarı, öne ve sağa doğru uzanarak
2KK üst kenarına gelir
• Dalları
• A. coronaria dextra
• A. coronaria sinistra
Arcus Aorta
• Başlama ve sonlanma yeri:
• Sağda 2. art. sternocostalis’in arka
tarafından başlar.
• Solda 2.KK’nın sternum’a tutuntuğu
yerde (T4) sonlanır.
• Dalları
• Truncus brachiocephalicus
a. subclavia dextra
a. carotis communis dextra
• A. carotis communis sinistra
• A. subclavia sinistra
V. Cava Superior
• Oluşumu (5cm)
• V. brachiocephalica dextra ve sinistra’nın
birleşmesiyle oluşur.
• 7cm olup 1.-3. KK’ın alt kenarları arasına
uzanır.
• 2.KK hizasında pericardium’u delerek içine
girer.
• Sonlanma yeri:
V. Cava İnferior
• Oluşumu (L5-T9-10)
• V. iliaca communis
v. iliaca externa
v. iliaca interna
• Dalları (L5-T9-10)
• Vv. lumbales
•
•
•
•
V. testicularis (ovarica) dexter
Vv. renales
Vv. suprarenalis dextra
Vv. phrenica inferiores
V. Cava İnferior
• Cavitas thoracis’e girişi:
• For. venae cavae’de geçerek girer.
• Pericardium’u deler.
• Ostium venae cavae inferior
• Valva venae cavae inferior
Hepatik Portal Sistem
Sindirim sistemi
kılcal damarları
karaciğer kılcal
damarları
Dalları:
V. splenica
V. mesenterica superior
V. gastrica dextra
V. gastrica sinistra
Vv. paraumblicales
V. cystica
v. porta’nın sağ
yarısının kanı
sol yarısının
kanıyla karışmaz.
v. porta’nın sağ
yarısının kanı sağ
karaciğere sol yarısının
kanı sol karaciğere gider
Ders kolaylaştırılarak Öğrencilere
sunulur:
–Pericardium’un yapısını,
–Küçük dolaşımı,
– Büyük dolaşımı,
–Portal dolaşımı (kısaca)
öğrenmesi beklenir
Copyright © 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings
Dolaşım, Genel Olarak
• Circulus arteriosus
•Arterielize kan
• Circulus venosus
• Venöz kan
Akciğer Dolaşımı
• Küçük dolaşım (pulmoner)
•Atrium dexter
Ventriculus dexter
a. pulmonalis
akçiğerler
v. pulmonalis
Atrium sinister
Kanın Kalp İçindeki Dolaşımı
A. Pulmonalis sin.
V. cava superior
V. pulmonalis
dexter
Atrium dexter
Valva tricuspidalis
Ventriculus dexster
V. cava inferior
T. pulmonalis
V. pulmonalis sin.
Atrium sinister
Valva aortae
Valva bicuspidalis
Ventriculus
sinister
Download