enfektif endokardit cerrahisi - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

advertisement
ENFEKTİF ENDOKARDİT
CERRAHİSİ
Dr. M. Bahadır İNAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Anabilimdalı
enfektif endokardit…….kalbin endotelyal
yüzeyinin veya kalpte bulunan iyatrojenik
yabancı cisimlerin (prostetik kalp kapakları ya da
diğer kalp içi cihazlar) enfeksiyonudur……
Epidemiyoloji
• NKE, Dünya genelinde 3 – 10 vaka/100,000
populasyon-yıl
• PKE, % 1.5 - 3.0 (kapak replasmanı sonrası 1.
yıl)
• İlk 5 yılda % 3 - 6
• Risk kapak replasmanı sonrası ilk 6 ayda en
yüksek
PATOGENEZ
Risk Faktörleri
• Yapısal kalp hastalıkları
– Romatizmal, konjenital
– Kalp protezleri
i.v. ilaç kullanımı
Invasiv prosedürler (pacemaker, ICD)
Vasküler cihazlar
Bakteremi ile beraber diğer enfeksiyonlar (
pnömoni, menenjit)
• Bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar
• Geçirilmiş enfektif endokardit
•
•
•
•
Prototip lezyon
….vejetasyon
 değişken boyut
 fibrin ve platelet amorfları
 bol miktarda mikroorganizma
 az miktarda enlamatuar hücreler
Enfektif Endokardit
Patoloji
– NKE….lezyonlar sıklıkla leafletlerde
– PKE…..enfeksiyon genelde kapak halkasından
annülüse/periannüler dokuya yayılır
•
•
•
•
Abse formasyonu
Fistülizasyon
Psödoanevrizma oluşumu
Protez dehisensi
Endokardit tutulumu erken dönemde ve aort
kapağı tutuyorsa daha invaziv
Enfektif Endokardit
Kardiyak patolojik değişiklikler
•Koaptasyon hatlarında vejetasyonlar
•Leaflet perforasyonu
•Kordaların, İVS ve papiller adelelerin rüptürü
•Anülüste veya miyokardda abseler
•İleti defektleri
KLİNİK-BULGULAR
Splinter Hemorajileri
Osler Nodülleri
Roth lekeleri
Janeway Lezyonları
• 1981 Beth Israel kriterleri
• 1994 yılında Duke kriterleri
• 1998 Aralık ayında Amerikan Kalp Cemiyetinin
(AHA Scientific Statement) tanıması.
• 2000 modifiye duke kriterleri
Modifiye Duke Kriterleri
Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG, Jr., Ryan T, Bashore T, Corey GR. Proposed modifications
to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000;30:633–638.
2 major kriter,
VEYA
1 major + 3 minor kriter,
VEYA
Beş minor kriter
KESİN endokardit.
1 major + 1 minor kriter,
VEYA
Üç minor kriter
OLASI endokardit.
St Thomas modifikasyonu
From the Division of Infection, United Medical and Dental School,
St. Thomas’ Hospital, London, United Kingdom
LAMAS & EYKYN et al
• ESR , CRP,
• clubbing, splenomegali ve and mikrohematuri,
minör kriterlere eklenmiş.
• Patolojik olarak kanıtlanmış kültür (-)
endokarditlerin
– Orijinal Duke kriterleri ile %21’nin
– Modifiye Duke kriterleri ile %32’sinin
– St Thomas modifikasyonu ile %62’sinin
KESİN ENDOKARDİT OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ
Kültür Negatif EE - %5-30
• Özel medya gereken organizmalar
Brucella,
Mycoplasma,
Chlamydia,
Histoplasma,
Legionella,
Bartonella
• Uzun süreli inkübasyonun gerektiği organizmalar
HACEK
• Hücresiz medyada büyümeyen organizmalar
Coxiella burnetii (Q Fever),
Trophyrema whipplei
TANI
Tipik EKO bulguları
•Vejetasyon (>10 mm  embolizasyon )
•Abse, fistül, psödoanevrizma
•Protez kapakta YENİ dehisense
•YENİ kapak yetmezliği
TANI
• EKG
– İleti defektleri
– İskemi veya enfarkt
• X-ray
– Sağ taraf EEde septik emboli
– Leaflet kalsifikasyonları
– Konjestif kalp yetmezliği
• Diğer
– PCR (Coxiella Brunetti)
– PROKALSİTONİN
TEDAVİ
•Antimikrobial tedavi
(Bakterisidal>>>>bakterostatik)
•Cerrahi tedavi (Antimikrobiyal tedavi ile birlikte)
KALP DAMAR CERRAHI İLE ERKEN
KONSÜLTASYON
TEDAVİ
PKE
vs
NKE
• Tx süresi
en az 6h
2-6h
• Komb. tx
herzaman
m.o. göre
Antimikrobial Tedavi
•
•
•
•
Genelde kan kültürleri 2. günde (-)
Ateş 4-7. günlerde kaybolur
Ateş >7 gün abse formasyonu????
Kombinasyon tedavisi
– Kısa süreli tedavi
– Enterokokal endokardit
– Prostetik kapak endokarditi
CERRAHİ????
KOMPLİKE SOL KALP ENFEKTİF
ENDOKARDİTİNDE
Kang et al, N Engl J Med 2012;366:2466-73
CERRAHİ
Agresif debridman
Sağlam dokuyu içerecek şekilde debridman
Bütün enfekte dokuların çıkarılması
Absenin drene edilmesi, debridmanı,
onarılması
• Rekonstrüksiyon
•
•
•
•
Mümkün olduğunca az prostetik materyalin
kullanımı
REKONSTRÜKSİYON
NE YAPMALI??
•Onaralım mı? Değiştirelim mi???
•Mekanik protezler mi???
Biyoprotezler mi???
•Hangi biyoprotez???
• Enfeksiyon sınırlı (leafletler, kusp, kordalar)
ONARIM DENENMELİ
• Geniş enfeksiyon (anülüs tutulumu) REPLASMAN
• Mekanik veya biyoprotez MORTALİTE FARK YOK
• HOMOGREFT? ileri derecede aort kökü tutulumu
BAŞARILI
GÜVENLİ
MÜKEMMEL DURABİLİTE
ONARILABİLECEKSEONAR!
SONUÇ
• Leafletlere sınırlı EEonarım
• Periannüler ve annüler tutulumreplasman
• Protez
<65KE yoksa mekanik
>65biyoprotez
• Aort kökü tutulumu
Homogreftler>biyoprotezli ve mekanik kapaklı
konduitler
– *çocuk ve gençlerde Ross prosedürü
Download