a temel tıp bilimleri testi 2

advertisement
A
2006-B-TTBT-2
TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2
Bu testte sırasıyla Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya soruları bulunmaktadır.
4. Allerjik durumlarda mukoz membranlarda sayısı
artan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
1. Aşağıdakilerden hangisi, hiyalin kıkırdak yapısındadır?
A) Nötrofil
A) Epiglottis
B) Eozinofil
D) Bazofil
B) Trakea
C) Lenfosit
E) Monosit
C) İntervertebral diskler
D) Kulak kepçesi
E) Plica vocalis
5. Akciğer duvarında surfaktan salgılayan hücre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mast hücresi
B) Endotel hücresi
C) Tip I hücre
D) Tip II hücre
E) Makrofaj
2. Brunner bezleri aşağıdaki sindirim kanalı bölgelerinin hangisinde yer alır?
A) Özofagus-mide geçiş bölgesi
B) Duodenum
6. Solunum merkezi aşağıdakilerin hangisinde yer
alır?
C) Midenin pilor bölgesi
D) Midenin fundus bölgesi
A) Medulla oblongata
E) Jejunumun orta parçası
B) Talamus
C) Serebral korteks
D) Medulla spinalis
E) Serebellum
3. Periferik sinirlerin miyelin kılıflarını yapan hücre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligodendrosit
7. EKG de QRS kompleksi aşağıdakilerden hangisiyle olur?
B) Perisit
C) Schwann hücresi
A) Atrium depolarizasyonu
D) Fibrilli astrosit
B) Ventrikül depolarizasyonu
E) Epandim hücresi
C) Atrium repolarizasyonu
D) Ventrikül repolarizasyonu
E) Ventrikül kontraksiyonu
Diğer sayfaya geçiniz.
14
A
2006-B-TTBT-2
11. Prokaryotik hücre yapısında aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
8. Hipotalamusun supraoptik nükleusu aşağıdaki
hormonlardan hangisini salgılar?
A) Antidiüretik hormon
A) Tek, çembersel DNA molekülü
B) Oksitosin
B) 80S ribozom
C) Büyüme hormonu
C) Sterol içermeyen plazma membranı
D) Adrenokortikotropik hormon
D) Hücre duvarı
E) Folikül stimüle edici hormon
E) Polisakkarit kapsül
9. Kollajen doku ile teması takiben oluşan adhezyon, agregasyon, degranülasyon olayları aşağıdaki kan hücrelerinden hangisinin fonksiyonel
özellikleridir?
12. Aşağıdakilerden hangisi ısıya duyarlı aletlerin
dezenfeksiyonunda kullanılır?
A) % 5 lik lizol
A) B Lenfosit
B) Monosit
B) % 1 lik sodyum hipoklorit
C) Eozinofil
D) T Lenfosit
C) Propilen glikol
D) Etilen oksit gazı
E) Trombosit
E) Formaldehit buharı
10. Işık enerjisinin aksiyon potansiyellerine dönüştürülmesi gözün hangi bölümünde gerçekleşir?
13. Bakteriler arasındaki gen transferi sırasında,
bakteriyal virusların vektör olarak rol oynadığı
mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Camera bulbi anterior
B) Camera bulbi posterior
C) İris ve lens
D) Retina
A) Transdüksiyon
B) Transformasyon
C) Transfeksiyon
D) Translokasyon
E) Konjugasyon
E) Koroid tabaka
Diğer sayfaya geçiniz.
15
A
2006-B-TTBT-2
17. Hücre duvarı bulunmaması nedeniyle 450 nm
çaplı filtrelerden geçebilen, in vitro kültürü için
sterole gereksinim duyan ve talyum asetata dirençli olan pnömoni etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdaki bakteri yapılarından hangisi, bakterilerin konak hücreye tutunmasından sorumludur?
A) Flajella
B) Adi pili
D) Kapsül
C) Seks pili
E) Hücre duvarı
A) L form streptokoklar
B) Coxiella burnetii
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Legionella pneumophila
E) Staphylococcus aureus
15. Aşağıdaki bakterilerden hangisi zorunlu anaeroptur?
A) Bacteroides fragilis
18. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi erkek
hastalarda önemli bir üretrit etkenidir?
B) Streptococcus pyogenes
A) Chlamydia trachomatis
C) Klebsiella pneumoniae
B) Haemophilus ducreyi
D) Bacillus anthracis
C) Gardnerella vaginalis
E) Corynebacterium diphtheriae
D) Escherichia coli
E) Chlamydia psittaci
19. Aşağıdaki Haemophilus türlerinden hangisi, üremek için yalnızca X faktörüne gereksinim duyar?
16. Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsüllüdür?
A) Streptococcus pneumoniae
A) H. parahaemolyticus
B) Staphylococcus aureus
B) H. influenzae
C) Mycobacterium tuberculosis
C) H. parainfluenzae
D) Clostridium botulinum
D) H. ducreyi
E) Treponema pallidum
E) H. aegyptius
Diğer sayfaya geçiniz.
16
A
2006-B-TTBT-2
23. Stafilokokları fagositoz sonrası fagositik hücre
içinde oluşan hidrojen peroksitin zararlı etkisine
karşı koruyan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
20. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, antibiyotik kullanımından sonra ortaya çıkan gastroenteritlerin önemli bir bölümünden sorumludur?
A) Hiyalüronidaz
A) Clostridium perfringens
B) Katalaz
D) Fibrinolizin
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Lipaz
E) Koagülaz
C) Shigella sonnei
D) Shigella flexneri
E) Clostridium difficile
24. Aşağıdaki bakterilerden hangisi kanlı diyareye
neden olmaz?
21. Giemsa veya Wright boyası ile kolaylıkla boyanabilen, kan veya serum içeren sıvı besiyerlerinde
üretilebilen spiroket türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Campylobacter jejuni
A) Treponema pallidum
B) Shigella sonnei
B) Leptospira interrogans
C) Yersinia enterocolitica
C) Treponema pertenue
D) Enterohemorajik Escherichia coli
D) Borrelia recurrentis
E) Clostridium perfringens
E) Treponema carateum
25. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi Weil
hastalığının etkenidir?
22. Aşağıdaki bakterilerden hangisi enterotoksin
salgılamaz?
A) Staphylococcus aureus
A) Leptospira interrogans
B) Corynebacterium diphtheriae
B) Borrelia burgdorferi
C) Escherichia coli
C) Vibrio vulnificus
D) Vibrio cholerae
D) Rickettsia prowazekii
E) Vibrio parahaemolyticus
E) Treponema pertenue
Diğer sayfaya geçiniz.
17
A
2006-B-TTBT-2
26. Aşağıdakilerden hangisi Neisseria meningitidis’in
virulans faktörü değildir?
A) Pili
B) IgA1 proteaz
C) V ve W antijen proteini
29. Penisilin allerjisi olan bir kişide A grubu beta hemolitik streptokokkal tonsillitin tedavisi için en
uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eritromisin
B) Sulfadiazin
C) Ampisilin
D) Tetrasiklin
E) Klindamisin
D) Polisakkarit kapsül
E) Endotoksin
30. Tüberkülin deri testinde kullanılan PPD, tüberküloz basilinin hangi yapısından hazırlanmaktadır?
27. Asidorezistan bakterileri boyamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Gram boyama
A) Balmumu
B) Polisakkarit
C) Kord faktör
D) Protein
E) Nükleik asit
B) Giemsa boyası
C) Çin mürekkebi
D) Ziehl-Neelsen boyama
E) % 15 potasyum hidroksit
31. Aşağıdaki bakteri aşılarından hangisi virulansı
azaltılmış canlı mikroorganizmalarla hazırlanır?
28. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi protein
sentezine etki etmez?
A) Amikasin
B) Tetrasiklin
C) Kloramfenikol
D) Azitromisin
A) Tifo aşısı
B) BCG aşısı
C) Boğmaca aşısı
E) Piperasilin
D) Veba aşısı
E) Difteri aşısı
Diğer sayfaya geçiniz.
18
A
2006-B-TTBT-2
36. İnsan immün yetmezlik virusunun (HIV) yapısında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
32. Aşağıdakilerden hangisi, inflamasyonda nötrofiller için kemotaktik mediyatör olarak rol oynar?
A) Histamin
B) Lökotrien B4
A) RNA genomu
C) ECF-A
D) Asit hidrolaz
B) Revers transkriptaz enzimi
C) Entegraz enzimi
E) Peroksidaz
D) Zarfta gp 120 proteini
E) Zarfta hemaglütinin
37. Aşağıdaki viruslardan hangisinin inaktive olabilmesi için mutlaka 121 ºC de 20 dakika otoklavda
veya 180 ºC de 1 saat pastör fırınında sterilizasyona gereksinim vardır?
33. Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonunda rol oynayan
immünoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?
A) IgG
B) IgA
D) IgD
C) IgM
A) HIV tip 1
E) IgE
B) Hepatit A virusu
C) Herpes simpleks virusları
D) Adenoviruslar
E) Kuduz virusu
34. Viruslarda ikozahedral yapı ne demektir?
A) Nükleik asit konfigürasyonu
B) Özyapı proteinleri
38. Herpes virusları aşağıdaki doku veya organların
hangisinde enfeksiyona neden olmaz?
C) Kapsid simetrisi
D) Zarf yapısı
E) Peplomerlerin diziliş şekli
A) Göz
B) Beyin
C) Deri
D) Kalp kası
E) Orofarenks
35. Viruslar aşağıdaki ortamların hangisinde
üretilemez?
39. Erişkinlerde viral pnömoni oluşturan en önemli
etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zenginleştirilmiş agar
A) İnfluenza A virusu
B) Doku kültürü
B) Rhinoviruslar
C) Canlı ortam
C) Parainfluenza virusları
D) Döletli yumurta
D) Coronaviruslar
E) Deney hayvanı
E) Coxsackie virusları
Diğer sayfaya geçiniz.
19
A
2006-B-TTBT-2
43. Bir dermatofitoz kuşkusunda, klinik örneğin mikroskopik incelenmesi için yapılacak preparat aşağıdakilerden hangisi ile hazırlanmalıdır?
40. Aşağıdaki viruslardan hangisi, küçük çocuklarda
diyareye en sık neden olur?
A) Hepatit A virusu
A) Giemsa boyası
B) Hepatit E virusu
B) Gram boyama
C) Hepatit C virusu
C) % 10-20 potasyum hidroksit
D) Rotavirus
D) Metilen mavisi
E) Solunum sinsityal virusu
E) Hematoksilen-eozin
44. Saç, deri ve tırnakta enfeksiyon yapan, mikrokonidiaları çomak şeklinde bölmeli veya bölmesiz
olan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir?
41. Aşağıdaki viruslardan hangisi cinsel yolla
bulaşmaz?
A) Herpes simpleks tip 2 virusu
A) Trichophyton rubrum
B) Hepatit B virusu
B) Blastomyces dermatitidis
C) Papillomavirus
C) Epidermophyton floccosum
D) Molluscum contagiosum virusu
D) Microsporum canis
E) Adenovirus
E) Microsporum tonsurans
42. Hayvan virusları arasında en büyük ve kompleks
yapıda olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenoviruslar
B) Poxviruslar
C) Picornaviruslar
D) Arboviruslar
45. Aşağıdakilerden hangisi, Candida albicans’ı diğer
Candida türlerinden ayırt etmekte kullanılan en
hızlı ve basit testtir?
A) Üreaz testi
B) Fenol oksidaz testi
E) Retroviruslar
C) Dekstroz asimilasyonu
D) Germ tüp testi
E) Laktoz fermentasyonu
Diğer sayfaya geçiniz.
20
A
2006-B-TTBT-2
50. Aşağıdaki parazitlerden hangisi, insanlara ağız
yolu ile bulaşmaz?
46. Yüzeyel bir deri enfeksiyonu olan Pityriasis
(Tinea) versicolor’un etkeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ascaris lumbricoides
A) Microsporum canis
B) Trichinella spiralis
B) Trichophyton rubrum
C) Taenia saginata
C) Exophiala werneckii
D) Strongyloides stercoralis
D) Sporothrix schenckii
E) Trichuris trichiura
E) Malassezia furfur
51. Bağırsaklardan fazla miktarda kan emen nematod
aşağıdakilerden hangisidir?
47. Plasmodium vivax’ın etken olduğu sıtmalı bir
hastanın periferik kanında, aşağıdaki parazit
şekillerinden hangisine rastlanmaz?
A) Enterobius vermicularis
A) Eritrositler içinde taşlı yüzük şeklindeki parazitler
B) Trichuris trichiura
B) Merozoit şekilleri
C) Necator americanus
C) Sporozoit şekilleri
D) Trichinella spiralis
D) Eritrosit içinde ameboid şeklindeki parazitler
E) Ascaris lumbricoides
E) Eritrosit içinde şizont şekilleri
52. Aşağıdaki helmintlerden hangisinin yumurtası,
yumurtlandığı anda enfestasyon yapmaya
hazırdır?
48. Aşağıdaki protozoonlardan hangisi, bir vektör
aracılığıyla bulaşır?
A) Enterobius vermicularis
A) Leishmania donovani
B) Trichuris trichiura
B) Entamoeba histolytica
C) Ascaris lumbricoides
C) Trichomonas vaginalis
D) Taenia saginata
D) Toxoplasma gondii
E) Strongyloides stercoralis
E) Pneumocystis carinii
53. Aşağıdaki parazitlerden hangisi insana serkarya
formu ile bulaşır?
49. Yalnızca trofozoit formu olan ve ürogenital sisteme yerleşebilen protozoon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plasmodium vivax
A) Leishmania donovani
B) Leishmania donovani
B) Trichomonas vaginalis
C) Wuchereria bancrofti
C) Toxoplasma gondii
D) Schistosoma haematobium
D) Entamoeba histolytica
E) Trypanosoma rhodensiense
E) Giardia lamblia
Diğer sayfaya geçiniz.
21
A
2006-B-TTBT-2
57. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi koenzim A nın
yapısında yer almaz?
54. Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan dışkısının
direkt mikroskopik muayenesi ile teşhis edilebilir?
A)
A) Echinococcus multilocularis
β -Merkaptoetilamin
C) Adenin
B) Wuchereria bancrofti
B) Pantotenik asit
D) Riboz
E) Nikotinamid
C) Fasciola hepatica
D) Toxocara canis
E) Dracunculus medinensis
58.
2 H2O2 → 2 H2O + O2
55. İncebağırsağa yerleşen, 3-10 metre boyunda, halkalarının eni boyundan fazla olan, uterus dalları
rozet şeklinde görülen, yumurtlama deliği bulunan, yumurtası kapaklı, ovovipar, vücudunda B12
vitamini depo eden ve 2 ara konağı olan sestod
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki tepkimeyi aşağıdaki enzimlerden
hangisi katalizler?
A) Sitokrom oksidaz
B) Monoamin oksidaz
A) Hymenolepis nana
C) Katalaz
B) Diphyllobothrium latum
D) Superoksit dismutaz
C) Taenia solium
E) Aldehit dehidrogenaz
D) Dracunculus medinensis
E) Dicrocoelium dendriticum
59. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin koenzimi
+
NADP dir?
56. İç mitokondri zarında bazı açil gruplarını taşıyan
bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
A) UTP
B) Koenzim A
D) Karnitin
A) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
C) Biotin
B) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz
E) CTP
C) Laktat dehidrogenaz
D)
α -Ketoglutarat dehidrogenaz
E) Pirüvat dehidrogenaz
Diğer sayfaya geçiniz.
22
A
2006-B-TTBT-2
60.
63. Pirüvata dönüşmeyen amino asit aşağıdakilerden
hangisidir?
v
A) Alanin
B) Glisin
D) Treonin
C) Lösin
E) Serin
x
Allosterik enzimlerde, yukarıda verilen grafiğin x
ekseni, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A)
1
S
( )
B) (S)
D) t (ºC)
C) t (zaman)
64. Serotonin sentezi için aşağıdaki amino asitlerden
hangisi gereklidir?
E) pH
A) Tirozin
B) Triptofan
D) Prolin
61. Aşağıdakilerden hangisi transaminasyona
girmez?
A) Alanin
B) Glutamik asit
C) Aspartik asit
D) Lizin
C) Treonin
E) Hidroksiprolin
65. Açlık durumunda kaslardan karaciğere en fazla
taşınan amino asit aşağıdakilerden hangisidir?
E) Valin
A) Glisin
B) Prolin
C) Hidroksiprolin
D) Alanin
E) Metionin
62. Bütün transaminazların katalitik merkezinde bulunan koenzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piridoksal fosfat
B) Tiamin pirofosfat
C) Lipoik asit
D) NAD
66. Aşağıdakilerden hangisi kreatin biyosentezinde
başlangıç ya da ara bileşik olarak yer almaz?
A) Arjinin
B) Glisin
+
C) Guanidoasetik asit
E) FAD
D) S-adenozilmetionin
E) Tetrahidrofolik asit
Diğer sayfaya geçiniz.
23
A
2006-B-TTBT-2
67. Fosfofruktokinazı etkileyerek, glikolizi hızlandıran
bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitrat
B) ATP
D) cAMP
C) AMP
E) Yağ asitleri
71. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi, timidilat sentezi
için gereklidir?
A) Riboflavin
B) Pantotenik asit
C) Folik asit
D) Askorbik asit
E) Nikotinik asit
68. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin mitokondriyal
formu üre sentezinde, sitoplazmik formu ise pirimidin bazlarının sentezinde rol oynar?
72. Adrenalin aşağıdaki amino asitlerin hangisinden
sentezlenir?
A) Aspartat transkarbamoilaz
B) Ornitin transkarbamoilaz
A) Triptofan
C) Karbamoil fosfat sentetaz
B) Tirozin
D) Treonin
C) Metionin
E) Glisin
D) Arjinaz
E) Orotidilik asit dekarboksilaz
73. ACTH, kortizol biyosentezinde hangi basamakta
etkili olur?
A) Kolesterol → pregnenolon
69. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi, pirimidin bazlarının yıkım ürünü değildir?
A)
β -Alanin
C) Amonyak
E)
B) Pregnenolon → progesteron
C) Progesteron → 17-hidroksiprogesteron
B) Karbondioksit
D) 17-hidroksiprogesteron → 11-deoksikortizol
D) Ürik asit
E) 11-deoksikortizol → kortizol
β -Aminoizobütirik asit
70. Aşağıdaki nükleotid çiftlerinin hangisinde bir
nükleotid diğerinin metillenmiş formudur?
A) UMP-CMP
B) dUMP-dTMP
C) AMP-GMP
D) dUMP-dCMP
74. İnsanda, keton cisimleri aşağıdaki doku ya da
organların hangisinde oluşur?
E) dAMP-dGMP
A) İncebağırsak
B) Karaciğer
C) Kas dokusu
D) Adipoz doku
E) Böbrekler
Diğer sayfaya geçiniz.
24
A
2006-B-TTBT-2
75. Aşağıdaki pankreas enzimlerinden hangisinin
zimojen formu yoktur?
78. Aşağıdakilerden hangisi mukopolisakkarit (glikozaminoglikan) değildir?
A) Kimotripsin
B) Tripsin
A) Kondroitin sülfat
B) Hiyalüronik asit
C) Elastaz
D) Karboksipeptidaz
C) Heparin
D) Keratan sülfat
E) α -Amilaz
E) L-fukoz
79. Bir multienzim kompleksi olan pirüvat dehidrogenazın gereksinim duyduğu aşağıdaki koenzimlerden hangisinin görevi, karşısında belirtilen değildir?
76. Pentoz fosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi
oluşmaz?
A) Eritroz 4-fosfat
B) Ksiloz 5-fosfat
C) Fruktoz-1,6-difosfat
D) 6-Fosfoglukonat
Koenzim
E) Fruktoz 6-fosfat
Görevi
A)
FAD
Tepkimede son elektron
alıcısı olmak
B)
Lipoik asit
Açil grubunu taşımak
C)
Koenzim A
Açil grubunun son alıcısı
olmak
D)
NAD
FADH2 yi oksitleyerek
rejenere etmek
E)
Tiamin pirofosfat
Pirüvatı dekarboksile
etmek
+
77. Aşağıdakilerden hangisi, glukoneogenez yolunda
rol oynayan enzimlerden biri değildir?
80. Aşağıdakilerden hangisi lesitinin yapısında
bulunmaz?
A) Fosfoenolpirüvat karboksikinaz
B) Pirüvat karboksilaz
A) Yağ asidi
B) Gliserol
C) Pirüvat kinaz
C) Fosfat
D) Kolin
D) Fruktoz-1,6-difosfataz
E) Serin
E) Glukoz 6-fosfataz
Diğer sayfaya geçiniz.
25
A
2006-B-TTBT-2
81. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi en yüksek
miktarda trigliserid içerir?
84. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin katabolizması
için B12 vitamini gereklidir?
A) Ara dansiteli lipoproteinler
A) Hidroksimetil glutaril-KoA
B) Düşük dansiteli lipoproteinler
B) Asetoasetil-KoA
C) Yüksek dansiteli lipoproteinler
C) Süksinil-KoA
D) Şilomikronlar
D) Asetil-KoA
E) Çok düşük dansiteli lipoproteinler
E) Metilmalonil-KoA
82. Malat aspartat yolunda ( α -gliserol fosfat yolu)
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
85. Tay-Sachs hastalığında aşağıdaki enzimlerden
hangisinde eksiklik gözlenir?
A) Amino asitlerin mitokondriye taşınması
A) Beta-galaktozidaz
B) Krebs döngüsü ara ürünlerinin mitokondriye taşınması
B) Hekzosaminidaz
C) Arilsülfataz A
C) Sitoplazmik NADH ın indirgeyici gücünün mitokondriye taşınması
D) Glukoserebrozidaz
D) Trigliserid sentezi için gliserol sağlanması
E) Sfingomiyelinaz
E) Glukoneogenez için substrat sağlanması
83. Aşağıdakilerden hangisi, ATP sentetazın sap kısmına bağlanarak protonların mitokondriyal matrikse yeniden girişini engeller ve elektron transportunu durdurur?
A) Oligomisin
B) 2-4 dinitrofenol
C) Atraktilozid
D) Sodyum azid
86. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği sonucunda
beriberi hastalığı gözlenir?
A) Tiamin
B) Biotin
D) Kalsiferol
C) Retinol
E) Alfa tokoferol
E) Siyanür
Diğer sayfaya geçiniz.
26
A
2006-B-TTBT-2
87. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi detoksifikasyonda rol oynamaz?
91. Aşağıdakilerden hangisi hipofizde sentezlenen
hormonlardan biri değildir?
A) PAPS
B) Metionin
A) Prolaktin
B) Aldosteron
C) Glisin
D) Fumarik asit
C) ACTH
D) Oksitosin
E) Glutatyon
E) Vazopresin
88. Başka karaciğer hastalığı olmayan bir kişide, alkol kullanımı ve bırakılmasının izlenmesinde aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum konsantrasyonundaki değişmeler önemli bir kriter olarak
kullanılır?
92. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi, tiroksin
sentezinde görev alır?
A) Tirozin
B) Glisin
C) Alanin
D) Valin
E) Serin
A) Serum glutamil oksaloasetat transaminaz
B) İzositrat dehidrogenaz
C) Alkalen fosfataz
D) Laktik dehidrogenaz
E) Gama glutamil transferaz
93. Aşağıdakilerden hangisi lipolizi inhibe eder?
89. Protein biyosentezi, aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde gerçekleşir?
A) Ribozom
B) Golgi cisimciği
C) Lizozom
D) Mitokondri
A) Büyüme hormonu
B) ACTH
C) İnsülin
D) Glukagon
E) Adrenalin
E) Nükleus
94. Aşağıdaki hormonlardan hangisi plazmada
proteinlere bağlı olarak taşınmaz?
90. Aşağıdaki steroid hormonlardan hangisi, 18 karbonlu olup aromatik bir halkaya sahiptir?
A) Testosteron
B) Progesteron
A) T3
B) Kortizol
C) Östradiol
D) Androstenedion
C) Testosteron
D) Kalsitonin
E) Kortizol
E) Progesteron
Diğer sayfaya geçiniz.
27
A
2006-B-TTBT-2
95. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikoprotein
yapısındadır?
98. Aşağıdaki enzimlerden hangisi kollajendeki
çapraz bağların oluşmasında görev alır?
A) Tiroid stimüle edici hormon
A) Prokollajen peptidaz
B) ACTH
B) Lizil oksidaz
C) Kortikotropin releasing hormon
C) Lizil hidroksilaz
D) Noradrenalin
D) Prolil hidroksilaz
E) Kortizol
E) Galaktozil transferaz
96. İnsülin, aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini azaltır?
99. Glutamik asidin dekarboksilasyonu sonucunda,
aşağıdaki nörotransmitterlerden hangisi oluşur?
A) Glukokinaz
B) Fosfofruktokinaz
A) Asetilkolin
B) Noradrenalin
C) Pirüvat kinaz
D) Glikojen sentaz
C) γ -Aminobütirik asit
D) Serotonin
E) Glukoz 6-fosfataz
97. Aşağıdaki yüksek enerjili bileşiklerden hangisi
kas dokusunda depo enerji kaynağı olarak
bulunur?
A) UTP
B) Kreatin fosfat
C) Süksinil-KoA
D) GTP
E) Dopamin
100. Kan pıhtılaşması sırasında fibrinojeni fibrine
çeviren enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plazmin
B) Kallikrein
D) Kollajenaz
C) Elastaz
E) Trombin
E) CTP
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
28
Download