Bitki Materyali I:Gymnosperm-9.Ders - AVES

advertisement
BİTKİ MATERYALİ I:
GYMNOSPERMAE
YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı
GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR
Yaşayan örnekleri bulunan Gymnospermae
sınıfları ve karakteristik özellikleri:
Cycadinae Sınıfı
Ginkgoinae Sınıfı
Coniferae Sınıfı
Gnetinae Sınıfı
JUNIPERUS SP. (ARDIÇLAR) GENEL ÖZELLIKLERI
Herdem yeşil, odunsu ağaç, ağaççık, çalı ya da yer
örtücüdürler. Bir cinsli bir evcikli ya da bir cinsli iki
evciklidir.
Gövde kabuğu yaşlı fertlerde ince, şeritler halinde
boyuna çatlaklı, kırmızımtırak-kahverengidir.
Tomurcuklar çıplak (J. drupacea dışında)dır.
Yapraklar iğne ya da pul yaprak biçimindedir.
İğne yapraklar sürgünlere 3lü çevrel dizilirken, pul
yapraklar ise çapraz karşılıklı dizilir. İğne yapraklar
sert, diken gibi batıcıdır. İğne yaprakların üst yüzünde
belirgin halde bir ya da iki stoma çizgisi ile iletim
demetlerinin altında bir reçine kanalı bulunmaktadır.
Erkek çiçekler yumurta ya da silindir biçiminde,
kozalakçık halindedir. Bir çok etamin pulu ve her bir
etamin pulunun da 2-6 adet çiçek tozu torbası vardır.
Sürgünlerde pulların koltuğunda yer alır, sürgüne
oturmuş veya üzeri pullu bir sapı vardır. Nadiren tek,
çoğunlukla bir kaçı bir arada bulunur.
Dişi
çiçekler
yuvarlakça-küre
formunda
kozalakçık halindedir. Dişi kozalaklar ya pullu bir sap
üzerinde ya da sürgünlerin ucunda yer alırlar. Dişi
çiçekler karşılıklı veya 3lü çevrel dizilmiş 3-8 adet sivri
uçlu puldan oluşur. Kozalaklar 1-2 ya da 3 yılda
olgunlaşır. Olgun kozalak etli ve üzümsü yapıda olup,
hiçbir zaman açılmazlar. Kozalaklar 1-12 adet tohum
taşır.
Tohumlar küçük, kanatsız, yuvarlak veya
yumurta formundadır. Bazı taksonlarda tohumlar reçine
bezelidir. Tohumlar derimsi veya odunsudur.
Bir türü (J. procera) hariç hepsi Kuzey
Yarımküre’de Kuzey ve Doğu Afrika, Ön Asya, Himalaya,
Orta, Doğu ve Kuzey Asya, Kuzey Amerika, Alaska, Orta
Amerika ve bütün Avrupa’da yayılış yapan 67 (bazı
botanikçilere göre 53, bazılarına göre 54 tür) tür, 28
varyete, 7 kadar formu vardır.
Ardıçlar ışık ağacıdırlar. Hafif olan gölgeye kısmen
dayanırlar. Defne ve kestanenin yayılış yaptığı her
bölgede
yetişebilirler.
Toprak
istekleri
açısından
kanaatkardırlar. Nemli hatta batak yerlerde olduğu gibi,
kurak topraklarda da yetişen türleri vardır. Kurak, kısır,
fakir topraklarda, taşlık, kayalık ve kireçli yerlerde,
kumluklarda ve kumsal arazilerde yetişen türleri vardır.
Önceleri yavaş, daha sonraları hızlı gelişirler.
Sanayi ve mobilyacılıkta ayrıca düzenlemelerde
estetik amaçlı kullanıma sahiptirler.
Ardıçlar; dişi çiçek, kozalak pulu ve tohum
tomurcuğu ilişkisine ve de yaprak formuna göre 3
seksiyona ayrılırlar. Bunlar;
 Juniperus Seksiyonu
 Caryocedrus Seksiyonu
 Sabina Seksiyonu
Ancak bazı kaynaklarda;
1. Seksiyon Juniperus
a. Alt Seksiyon Juniperus : J. communis
b. Alt Seksiyon Oxycedrus : J. oxycedrus
c. Alt Seksiyon Caryocedrus : J. drupacea
2. Seksiyon Sabina
J. chinensis
J. excelsa
J. chinensis iğne (Juvenil)
yaprak, pul yaprak
ve olgun erkek kozalaklar
J. communis yaprak, meyve
SEKSİYON JUNİPERUS
SEKSİYON SABINA
J. communis yaprak,
J. chinensis yaprak,
tomurcuk
Ardıç kozalakları ve tohumu
Juniperus Seksiyonu:
Yaprakların tümü iğne yaprak biçiminde ve
sürgünlere 3lü çevrel dizilmiştir.
Erkek ve dişi çiçek kozalakçıkları sürgün ucunda
değil, yaprak koltuklarında yer alır. Kozalağın en uçtaki
pulları arasında yer alan terminal durumlu 3 tohum
tomurcuğu vardır. Kozalak 3 üreyimli puldan oluşur ve
tohumlar kaynaşmamıştır. Üstten bakılınca kozalak
pullarının birleşme izleri 3 kollu yıldızı andırır.
Bu seksiyonda bulunan doğal ardıç türlerimiz;
1. J. oxycedrus
2. J. communis

Caryocedrus Seksiyonu:
Yapraklar iğne yaprak biçiminde, sert ve sivri uçlu,
3-4 mm. eninde ve sürgünlere 3lü çevrel dizilmiştir.
Erkek çiçek kozalakçıkları yaprak koltuklarında 36sı bir arada, demetler halinde yer alır. Dişi çiçek
kozalakçıkları ise üzümsü olup, 2,5 cm. çapındadır. Dişi
çiçek kozalakçıkları yaprak koltuklarında kısa bir
sürgünün ucunda yan durumlu olarak bulunur. Tohum,
kozalak pullarının odunlaşmasıyla oluşan sert bir
koruyucu içinde yer alır. Diğer iki seksiyondan farklı
olarak bu seksiyonda tomurcuklar pullarla örtülüdür.
Bu seksiyonda bulunan doğal ardıç türlerimiz;
1. J. drupacea

Sabina Seksiyonu: Yapraklar gençlik çağında iğne
yaprak biçiminde ve sürgünlere 3lü çevrel dizilir. İleri
yaşlarda iğne yapraklar pul yaprağa dönüşür ve sürgünlere
çapraz karşılıklı dizilir. Dişi çiçek kozalakçıkları sürgün
ucunda yer alır ve genellikle karşılıklı dizilmiş 6 puldan
oluşur. Tohum tomurcuğu 3-9(-12) tanedir ve bu tohum
tomurcukları kozalak pullarının arasında değil, önlerinde
teker teker veya çoğunlukla ikili, bazen de terminal
durumlu ve tektir. Kozalak pullarının birleşme izleri futbol
topu dilimlerini andırır.
Bu seksiyonda bulunan doğal ardıç türlerimiz;
1. J. excelsa
2. J. foetidissima
3. J. phoenicea
4. J. sabina

Türkiye ormanlarının %5,3 ü ardıçlarla
kaplıdır. Ülkemizde doğal yetişen ardıç türleri;
J. drupacea
 J. communis
 J. oxycedrus
 J. phoenicea
 J. sabina
 J. foetidissima
 J. excelsa’dır.

Doğal türlerin ayırdım anahtarı;
1. Yapraklar iğne yaprak şeklinde ve 3lü çevrel dizilir. Erkek ve dişi çiçekler yaprak koltuklarında yan
durumlu olarak yer alırlar.
2. Erkek çiçekler yaprak koltuklarında demetler halindedir, dişi kozalak mavimsi renkte,
yuvarlakça form, 20-25 mm. Çapında, tohumlar serbest değil, odunsu bir koruyucu
tabaka içindedir.
J. drupacea
2. Erkek çiçekler yaprak koltuklarında tek-tek bulunur. Kozalak 18 mm. yi
geçmez, tohumlar serbesttir.
3. Yaprakların üst yüzeyinde beyazımsı bir stoma çizgisi vardır ve
olgun kozalak dumanlı siyahımsı renktedir.
J. communis
3. Yaprakların üst yüzeyinde beyazımsı iki stoma çizgisi vardır ve
olgun kozalak turuncu-kırmızımsı renktedir.
J. oxycedrus
1. Yapraklar pul yaprak şeklinde ve çapraz karşılıklı dizilir. Eğer iğnemsi ise de kaidede
birleşmemiştir. Erkek ve dişi çiçekler sürgünlerin ucunda yer alırlar.
4. Pul yaprakların kenarındaki yeşil olmayan zarımsı yapı dar ve ince dişlidir., olgun
kozalak koyu kırmızı renktedir.
J. phoenicea
4. Pul yaprakların kenarı yukarıdaki gibi değil, olgun kozalak koyu pembe ve
siyahımsı renktedir.
5. Olgun kozalakların sapı geriye doğru kıvrıktır.
J. sabina
5. Olgun kozalakların sapı düz veya düze yakındır.
6. Genç sürgünleri dört köşeli, tohumlar 1-2(-3) adet
J. foetidissima
6. Genç sürgünler yuvarlaktır, tohumlar 4-6(-9) adettir
J. excelsa
JUNIPERUS
SEKSİYONU
Juniperus communis- Adi Ardıç
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı: Ardıçlar içerisinde Kuzey Yarı Küre’de en geniş yayılışa
sahip ardıç türüdür. Ülkemizde Çoruh Vadisi, Erzincan, Erzurum,
Kars’ta 2000-2700 m.lerde, volkanik kayalıklar ve orman
kenarlarında yetişen J.c. var. communis ile Kuzey Anadolu,
Karadeniz, Güney Doğu Anadolu’da kayalık yerlerde, sırtlarda,
çalılıklar ve orman kenarlarında 1300-2700 m.lerde yayılış yapan
J.c. var. saxatilis varyeteleri bulunmaktadır.
 Habitusu: 15 m. kadar boylanan, piramidal veya yuvarlak tepeli,
çoğunlukla fazla gövdeli ağaç, ağaççık ya da yerde sürünen yatık
tepeli bodur çalı formlu bitkilerdir. Kabukları gençken düzgünpürüzsüz, sonra asma gibi boyuna ince şeritler halinde çatlaklı, grikahve rengindedir.
 Sürgün Özellikleri: Sürgünler az-çok 3 köşeli olup, gençken grikahverengindedir. Dallar dağınık ya da belirli olmayan çevreler
durumda bağlanmış, ağaç formunda olanlarda dallar dik açılı
olarak ana gövdeye bağlanır, dal uçları yukarı doğrudur. Ağaç
durumunda olan Adi Ardıçlar dış görünüşleri ile servileri
andırırlar.
Juniperus communis- Adi Ardıç





Yaprak Özellikleri: Yapraklar, iğne yaprak formunda olup, sürgünlere geniş (dik)
bir açı ile üçlü çevrel dizilirler. İğne yapraklar yassı, kalın, sert, sivri uçlu ve
batıcıdır. 8-16 mm. Uzunlukta, 1-2 mm. Genişlikte, üst yüzü az olukludur. İğne
yapraklar tabanda sürgünden ayrılmıştır. Açık yeşil renkli yaprakların üst
yüzünde, yaprağın ortasında, uzunlamasına olarak mavimsi-beyaz renkte, geniş
tek bir stoma çizgisi vardır. Üst yüzdeki beyaz stoma bantları kenarlardaki yeşil
çizgilerden daha geniştir. Yaprak kenarları açık yeşildir.
Çiçek Özellikleri: Bir cinsli iki evciklidir. Erkek çiçekler kozalakçık halinde,
sürgün üzerindeki yaprakların koltuklarında yan durumlu olarak, teker-teker
bulunur. Sonbaharda oluşurlar.
Kozalak Özellikleri: Dişi çiçek kozalakçıkları da yaprak koltuklarında yan
durumlu olarak kısa bir sap ucunda, teker –teker bulunurlar. 6-9 mm çapındaki
üzümsü kozalak, 2 senede olgunlaşır. Küre ya da geniş yumurta formunda olup,
birinci yılın sonbaharında yeşil, ikinci yılın sonbaharında üzeri dumanlı,
siyahımsı bir renk alır. Olgun kozalak ise mavimsi-mor bir renk alır. Her bir
kozalakta 2-3, nadiren tek bir tohum bulunur. Üzümsü meyveler «cin»
imalatında kullanılır.
Tohum Özellikleri: Tohumlar 3 köşeli ve uzun-yumurtamsı formdadır.
Tohumların kabuğu serttir. Tohumun çimlenmesi ikinci yılın ilkbaharında
gerçekleşir.
Kurak, fakir topraklarla, kayalık, taşlık, kumsal topraklarda kolayca yetişir.
Yavaş büyür.
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis ‘Hibernica’
Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan pek çok kültür formu içinde
önemli olanlar;
Alçak Boylu Kalan Çalı Formlular:
‘Depressa’: Boyu 1 m.yi bulmayan, yayvan görünüşlü çalı
formunda, ana dallar yukarı doğru, yapraklar iğne yaprak şeklinde,
ana türden daha enli, fakat daha kısadır.
‘Depressa Aurea’ : ‘Deprasa’ ile aynı özelliklere sahip fakat
yaprak kenarları altunidir.
‘Repanda’ : Yassı, yuvarlak, yastık formlu, 1,5 m. çapında, 30
cm. boyda, kısa ve kalın olan dalları dağınık dizilen, yaprakları 5-8
mm. Uzunlukta, yumuşak, batıcı değil, sürgünler öne doğru kavisli, o
kadar ki beyaz üst yüz biraz göze çarpar, yaprakların alt yüzü koyu
yeşil, İrlanda menşeilidir.
Sütun Formlu Büyüyenler:
‘Hibernica’: Düzgün piramit ya da sütun formlu ağaççıktır.
Ana dallar dik ve yukarı doğrudur. Sürgün uçları aşağı doğru
sarkık değil, Yapraklar iğne yaprak formunda, kısa ve az batıcıdır.
Uçları beyaz renktedir.
‘Suecica’: 20 m. kadar boylanan, uzunca yumurta ya da sütun
görünüşlü, ağaç ya da ağaççıktır. Dallar yukarı doğru olup,
sıkçadır. Dal uçları eğridir. Yapraklar açık yeşil renkte, sivri uçlu
ve batıcı, ‘Hibernica’dan daha uzun ve daha geniştir. Üzümsü
kozalak büyükçedir.
‘Compressa’: Çok yavaş büyüyen, bodur, tamamen dar sütun
oluşturan, yaşlılıkta 1 m. boya ulaşan, dalları çok yoğun-sık olan,
yaprakları 3-6 mm. Uzunlukta ve koyu yeşil renktedir.
Sarkık Dallı Olanlar:
‘Oblonga Pendula’: Düzensiz, geniş sütunumsu formlu
büyüyen, dallar önceleri dik duruşlu, sürgünler uzun ve kalın,
narin sarkıcı formda, ancak gevşek yapraklanan, yaprakları ince,
keskin sivri uçlu ve 1,8 cm. uzunlukta.
Juniperus oxycedrus - Katran Ardıcı
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı: Akdeniz, Batı Suriye, Kuzey İran ve Kafkasya’da doğal
yayılışa sahiptir. Özel yetişme ortamı isteği neredeyse olmayan bu
ardıç türü ülkemizde bozuk meşe, kızılçam, ve karaçam
meşcerelerinin açıklıklarında, Kocaeli, Ayancık, Trabzon ve Artvin
çevresinde, Antalya, İçel, Adana, Gümüşhane-Kelkit Vadisi’nde,
300-1000 m. yükseltilerde bazen küçük ağaç, bazen bodur çalı
görünümünde, diğer maki türleriyle karışık olarak bulunmaktadır.
Kayseri-Erciyes Dağı’nda, Ulukışla çevresinde, 1500 m.ye kadar
olan yerlerde yayılış yapar. Ayrıca Manisa Spil Dağı’nda yetişen
endemik katran ardıcı taksonu; Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus var. spilinanus bulunmaktadır.
 Habitusu: 10-15 m. boylanabilen ağaç, dipten itibaren sık dallı,
geniş tepeli ya da piramidal veya konik tepeli, bazen de yerde
sürünen bodur çalıdır. Gövde kabuğu gri-kahverengi, boyuna, ince
şeritler halinde çatlaklıdır.
 Sürgün Özellikleri: Sürgünler yuvarlak ya da 3 köşeli, yukarı
doğru yönelmiş ve ya dağınıktır.
Juniperus oxycedrus - Katran Ardıcı





Yaprak Özellikleri: Yaprakları iğne yaprak formunda olup, sürgünlere dik
açı yapacak (60-90°) şekilde 3lü çevrel dizilirler. 12-18 mm. Uzunlukta, sert,
sivri uçlu, batıcı, üst yüzü oluklu ve oluğun iki tarafında mavimsi-beyaz
renkte belirgin iki stoma çizgisi vardır. Yaprağın ortası ve kenarlarıyla, alt
yüzü açık yeşil renktedir.
Çiçek Özellikleri: Bir cinsli, iki evciklidir. Erkek çiçek kozalakçıkları kirli
sarı-kahverengi olup, bir yıl önceki sürgünlerde bulunan iğne yaprakların
koltuğunda, kısa bir sap ucunda teker-teker bulunur. İlkbahar başında
görülmeye başlarlar. Erkek çiçek kozalakçıkları 3lü çevrel dizilmiş 8-12
kalkanımsı puldan oluşur. Her bir pulun altında 4-6 adet çiçek tozu torbası
bulunur.
Kozalak Özellikleri: Dişi çiçek kozalakçıkları iğne yaprakların koltuklarında,
üzeri pul yapraklarla örtülü kısa bir sap ucunda yan durumlu olarak tek-tek
bulunurlar. İki yılda olgunlaşan kozalaklar küre ya da yumurta
formundadır, kızıl kahve renginde ve parlaktır. Kozalak 5-11 mm.
Çapındadır. Kozalak 3 bazen de 6 puldan oluşur. Kozalakların içinde
çoğunlukla tohum bulunur.
Tohum Özellikleri: Tohumlar kirli sarı renkte, yumurta formunda, 4-6 mm
uzunlukta, üzeri de uzunlamasına oluklar ve reçine bezelerine sahiptir.
Odunundan katran elde edilir.
Juniperus oxycedrus
Ülkemizde Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus alt
türünün 3 varyetesi doğal olarak yayılış yapmaktadır.
Bunlar;
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus var. spilinanus
 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus var. oxycedrus
 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus var. macrocarpa

CARYOCEDRUS
SEKSİYONU
Juniperus drupacea- Andız, Suriye Ardıcı (Syn: Arceuthos
drupacea)
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı: Suriye, Lübnan ve özellikle Doğu Lübnan Dağları, lokal
olarak da Yunanistanda doğal yayılış yapar. Ülkemizde ise Güney
Anadolu, Toroslar ve Amanoslar’da Toros göknarı ve Toros sediri
ile karışım yapar, genellikle 650-1500 m. yükseltilerde doğal yayılış
yapmaktadır. Juniperus seksiyonunun Caryocedrus seksiyonunda
yer almaktadır.
 Habitusu: 12 m. bazen de daha fazla boylanan (40 m. ye kadar),
gençlikte piramidal, ileri yaşlarda geniş ve yuvarlak tepeli
ağaçlardır. Ağaççık görünümünde olanlar da vardır. Gövde kabuğu
kahverengi-gri renkte, ince şeritler halinde boyuna çatlaklıdır.
 Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar, yumurta formundadır ve sivri
uçlu pullarla örtülüdür (diğer ardıç türlerinde tomurcuklar
çıplaktır). Yaprak koltuklarında bulunan bu tomurcuklar çok
küçüktür.
Juniperus drupacea- Andız, Suriye Ardıcı





Yaprak Özellikleri: Yapraklar, iğne yaprak formunda olup, sert, sivri uçlu,
ince-uzun mızrak biçiminde ve sürgüne 3lü çevrel dizilirler. 1-2,5 cm.
uzunlukta olan iğne yaprakların üst yüzünde ortada yeşil renkte ve yaprak
uzunluğunca devam eden bir çizginin iki tarafında belirgin halde iki stoma
çizgisi vardır. Yaprakların alt yüzünde, ortada uzunca bir çıkıntı vardır.
Çiçek Özellikleri: Bir cinsli iki evciklidir. Erkek çiçekler kozalakçık şeklinde
ve yaprak koltuklarında 3-6 tanesi bir arada demet halinde bulunur.
Kozalak Özellikleri: Dişi çiçekler de üçer üçer çevrel dizilmiş, çok sayıda
pullardan oluşmuş kozalak halinde olup, yaprak koltuklarında kısa bir
sürgünün ucunda, yan durumlu olarak ve tek-tek yer alırlar. Kozalak etli, iki
yılda olgunlaşır, yuvarlak formlu, 1,5-2,5 cm. çapında, olgunlaştıklarında
mavi ya da mavimsi-mor renktedir ve içinde genellikle 3(-1-6) adet tohum
bulunur.
Tohum Özellikleri: Tohum, kozalak pullarının odunlaşmasıyla oluşan sert
bir koruyucu içinde yer alırlar. Yani diğer ardıçlar gibi tohumlar serbest
değildir.
Parkçılık bakımından dekoratif bir ağaç olmasına rağmen bahçe
düzenlemelerinde pek rastlanmamaktadır. Soliter kullanıma uygundurlar.
Juniperus drupacea
SABİNA
SEKSİYONU
Juniperus excelsa- Boylu Ardıç
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı:
Oldukça geniş bir yayılışa sahiptir. Arnavutluk,
Makedonya, Ege ve Yunanistan adaları, Balkanlar, Bulgaristan,
Kıbrıs, Suriye, Lübnan, Irak, Azarbaycan ve Türkmenistan’da
doğal yayılış yapmaktadır. Türkiye’de kuzey, batı, orta ve güney
Anadolu’da, özellikle Toros ve Anti Toroslarda kuru, taşlık ve
kayalık yamaçlarda tek tek ya da toplu halde görülürler.
Ülkemizde genellikle 150-2700m. Yükseltiler arasında yayılış
gösterirler. Toroslarda ağaç sınırını oluştururlar. Güney
Anadolu’da sedir, göknar, çam, meşe taksonları ve kokulu ardıç
(J.foetidissima)ile karışıma girerler.
 Habitusu: 15-25 m.ye kadar boylanan, düzgün gövdeli ve gençlikte
dar konik tepeli, yaşlanınca yuvarlak veya dağınık tepeli ağaç,
nadiren çalı formundadırlar. Ana dallar yatay duruşlu ya da az
yukarı doğrudur. Gövde kabuğu gri-kahverengi, boyuna şeritler
halinde çatlaklıdır.
 Tomurcuk
Özellikleri: Tomurcuklar yaprak koltuklarında
gizlenmiş şekildedir.
Juniperus excelsa- Boylu Ardıç





Yaprak Özellikleri: Yapraklar açık yeşil veya mavimsi yeşil renkte, kısmen
iğne, kısmen de pul yaprak şeklinde olup, karşılıklı ve ya 3lü ya da 4lü
çevrel dizilirler. İğne yapraklar 5-6 mm. Uzunlukta, üst yüzünde iki
mavimsi-beyaz çizgi bulunur, genel olarak sürgünlere gevşek şekilde
kapanmış ya da sürgünlerle dar açı yapacak şekilde ve sık dizilişlidirler.
İğne yaprakların uçları sivri, batıcıdır. Pul yapraklar oval veya eşkenar
dörtgen formunda, sürgünlere tamamen yatmış haldedir. Pul yaprakların
uçları içeriye doğru bükülmüştür ve sırtlarında belirgin halde yağ bezesi
vardır. Pul yapraklar sürgünlere karşılıklı ya da 3lü çevrel dizilirler.
Sürgün Özellikler: Genç sürgünler kısa, kalın ve belirgin şekilde 4 köşelidir.
Çiçek Özellikleri: Erkek çiçek kozalakçıkları kirli sarımtırak renkte,
silindirik yapıda olup, sürgün uçlarında terminal olarak yer alırlar.
Kozalak Özellikleri: Dişi çiçek kozalakçıkları, turuncu yeşil renkte ve sürgün
uçlarında terminal olarak tek-tek yer alırlar. İki yılda olgunlaşan üzümsü
kozalak, 8-12 mm. çapında ve 4-6 puldan oluşur. Kozalakların içinde 4-10
adet tohum bulunur.
Tohum Özellikleri: Tohumlar; iki yılda olgunlaşır, 7-12 mm. Kalınlıkta,
yumurta formunda, sivri uçlu ve küçüktür. Kestane rengindedir. Tohumların
uçları kozalağı delerek dışarıya çıkmış durumdadır.
Juniperus excelsa
Ülkemizde iki alt türü doğal olarak yayılış
yapmaktadır. Bunlar;
 J. excelsa subsp. excelsa
 J. excelsa subsp. polycarpa’dır.
Juniperus foetidissima’ya çok benzer. Ondan
sürgün, yaprak, kozalak ve tohum sayısı ile ayrılırlar.
Juniperus excelsa
Juniperus foetidissima- Kokulu Ardıç
 Familyası: Cupressaceae
 Habitusu: 10-15 metreye kadar boylanabilen, gençlikte
düzgün ve piramidal bir yapıya sahip düzgün bir ağaçtır.
Dallar yukarı doğru yönelmiştir. Öz odunu açık kırmızı ve
çok güzel kokulu.
 Sürgün Özellikleri: Genç sürgünler kısa, kalın, belirgin
şekilde dört köşeli
 Yaprak Özellikleri: Yapraklar ovuşturulunca çok fena kokar.
foetidissima=latince fena kokulu demektir. Yapraklar
kısmen iğne, kısmen pul yaprak şeklindedir. İğne yapraklar
sürgüne gevşek bir şekilde kapanmıştır. (Uçları kalkık, koyu
yeşil, daha büyük yapraklar ile J.excelsa’dan ayrılır).
 Kozalak Özellikleri: Üzümsü kozalak siyah, üzeri mavi
dumanlı. Her bir kozalakta 1- 2, en çok da 3 tohum bulunur.
Bazen 3 tohum birbiriyle kaynaşmıştır. (Kozalakları
J.excelsa’dan daha büyüktür.)
Juniperus foetidissima
Juniperus sabina- Sabin Ardıcı
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı: Güney ve Orta Avrupa’nın dağlık bölgelerinde, Akdeniz
Bölgesi’nde, Kuzey Afrika, Kırım, Kafkasya, Güneydoğu Rusya,
İran, Batı Kazakistan, Moğolistan, Kuzey ve Kuzeybatı Çin’in
dağlık bölgelerinde 400-3300 m. arasında doğal yayılış yapar.
Ülkemizde Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’de doğal
yayılış yapar. Yüksek dağlık yörelerde, kurak yamaçlarda, orman
sınırının üstünde görülmektedir.
 Habitusu: 3-4 m. boylanabilen boylu çalı, çoğunlukla yerde sürünen
bir çalı, bazen de 10-12 m.ye kadar boylanabilen kısa ve kalın
gövdeli küçük bir ağaçtır. Gövde kabuğu kırmızımsı kahverengi
olup, önceleri düzgün, boz ya da yeşilimsi renkte, sonraları kızıl
kahve renginde ve boyuna ince levhalar halinde çatlaklıdır.
 Sürgün Özellikleri: Genç sürgünler yeşil, yaşlı dallar grikahverengidir. Sürgünler genellikle 4 köşeli ve incedirler.
Sürgünler yoğundur, yatay veya yukarıya yönelmişlerdir.
Juniperus sabina- Sabin Ardıcı

Yaprak Özellikleri: Yapraklar hem iğne hem de pul yaprak şeklindedir.
İğne yapraklar (juvenil) daha çok genç bitkilerde (10 yaşına kadar
olanlarda), bazen de yaşlı olanlarda bulunur. Kültür formlarında her iki
yaprak tipine rastlanır. İğne yapraklar(juvenil) 4 mm. Uzunlukta, uçları
sivri, üst yüzleri oluklu ve mavi-yeşil renkte, üst yüzlerinde bir ya da iki
stoma çizgisi bulunur. Pul yapraklar 1 mm uzunlukta, ana sürgünlerde daha
uzun 3 mm, yumurta formunda, koyu yeşil renkte, tam kenarlı, küt uçlu,
kabarık (çıkıntılı) ve çoğunlukla sırtlarında yağ bezesi bulunur. Yapraklar
oğuşturulduğunda kötü koku verirler. İğne yapraklar 3lü çevrel dizilir, pul
yapraklar karşılıklı ikişerli ve çatı kiremiti şeklinde sıralanmıştır.

Çiçek Özellikleri: Erkek çiçek kozalakçıkları sarı-kahverenginde olup,
sürgünlerin ucunda yer alırlar. İlkbaharda oluşmaya başlarlar.

Kozalak Özellikleri: Dişi çiçek kozalakçıkları kısa sürgünlerin ucunda
bulunur. İlkbaharda oluşmaya başlarlar. Kozalak dalcıkların ucunda, sarkık
olarak bulunur. 2 yılda olgunlaşır, küre formlu üzümsü kozalak şeklindedir.
5-9 mm. Çapında olup, 6 adet kozalak pulundan oluşur. Kozalaklar ya birinci
yılın sonbaharında, ya da ertesi yılın ilkbaharında olgunlaşır. Kozalak
olgunlaştığında mavimsi-siyah renge dönüşür, üzeri dumanlı olur. Her
kozalakta 1-3(-4) adet tohum bulunur.

Tohum Özellikleri: Tohumlar kalın ve sert kabuklu, kahverengi renkte,
yumurta formunda, üzerleri girintili-çıkıntılıdır.
Juniperus sabina
Juniperus sabina
Peyzaj düzenlemelerinde ana türden başka çok makbul olan
kültür formları vardır. Sabin ardıcı ve bunun kültivarları yer örtücü
olarak, çalı bitkilendirmelerinde bol miktarda kullanılmaktadır. Bu
kültür formları ve özellikleri;
 ‘Blue Danube’, Yaprakları gri-mavidir.
 ‘Cupressifolia’, Yayılıcı – yatık formda gelişen dallarıyla yerde
sürünen, kısa boylu çalılardır. Sürgünler kalınca, yapraklar pul
formunda, basık, koyu yeşil, çok sıkçadır.
 ‘Hicksii’, Dalları eğri yükselen, bütün sürgünleri kuvvetli olarak
öne doğru yönelir. Yapraklar iğne formlu, 5 mm.kadar uzunlukta,
gri-yeşil renkte.
 ‘Tamariscifolia’, Alçak, çok yayılıcı, 1 m. boylanan bir çalıdır.
Dalları horizontal uzanan, ancak uçları her zaman yukarı doğru
yönelmiştir. Yapraklar her zaman iğne formlu, keskin sivri uçlu,
açık yeşil renkte, çoğunlukla dikilen bir formdur.
PEYZAJ
DÜZENLEMELERİNDE
KULLANILAN EGZOTİK
JUNIPERUS TÜRLERİ
Juniperus squamata- Pullu Ardıç




Familyası: Cupressaceae
Vatanı: Çin’in orta ve batı bölgelerinde, Himalayalar’da ve
Formoza adasında doğal yayılış yapar. Ülkemiz için
egzotiktir.
Habitusu: Düzensiz görünüşlü, dik ya da yatık formlu çalı ya
da 12 m. ye kadar boylanabilen kısa boylu ağaçlardır. Ana
dallar uzunca, dalcıklar yukarı doğru ve kısadır. Gövde
kabuğu önceleri yeşil renkte, yaşlılarda koyu renkte ve
yapraklar halinde parçalanmıştır. Düzenlemelerde yer
örtücü olarak kullanılmaktadır.
Sürgün Özellikleri: Yaşlı sürgün kısımlarında pek çok
kahverengileşmiş iğne yapraklara sahiptir. Espalye ya da
yastık formlu çalı ya da büyük ağaçtırlar.
Juniperus squamata- Pullu Ardıç
 Yaprak
Özellikleri: Yaprakların tamamı iğne yaprak
formundadır ve sürgünlere 3lü çevrel dizilirler.
İğne
yaprakların dip tarafları sürgüne kaynaşacak şekilde
uzamıştır. Yani yapraklar tabanda sürgünden ayrılmamış,
bilakis bir parça sürgün üzerine yayılmıştır. İğne yaprakların
uzunluğu 4 mm., genişliği 1 mm.den fazladır. Yapraklar
belirgin olarak iki renklidir. İğne yapraklar sivri uçlu,
sürgünlere az-çok yatık vaziyettedir. İğne yaprağın üst yüzü
mavimsi yeşil renkte 2 çizgili, kayık formunda oyulmuştur.
Yaprağın alt yüzü saf beyaz renktedir. Dipten uca kadar kama
şeklinde çıkıntılı omurgalıdır.
 Kozalak Özellikleri: Kozalaklar 6-8 mm. çapında, kırmızıkahverengi,
erguvani-siyah
renkte,
üzümsü
kozalak
formundadır. Kozalak 2. yılda olgunlaşır. Her bir kozalağın tek
bir tohumu vardır.
 Tohum Özellikleri: Tohum, bezelye formunda ve serttir.
Peyzajda kullanılan önemli kültür formları;
J. squamata var. fargesii: Dalları dik olarak yayılan, sürgünleri sarkıcı
formda olan, yaprakları 8 mm. Kadar uzunlukta, dar, soluk ya da mavimsiyeşil renktedir.
J. squamata ‘Blue Carpet’: 40 cm. kadar boylanan, gümüşi-mavi
yapraklı, iyi bir yer örtücüdür.
J. squamata ‘Blue Star’: Yavaş büyümlü, kompakt formlu, gümüşi-mavi,
yer örtücü bir kültür formudur.
J. squamata ‘Meyeri’: 3 m. kadar boylanan, ağaççık ya da çalıdır. Ana
dallar sarkık ve diktir. Sürgüncükler yukarı doğru düz ve kısadır.
Yapraklar, çok sayıda yan dallar üzerinde çok sık bir şekilde dizilirler.
Yapraklar 6-8 mm. Kadar uzunlukta, öne doğru yönelirler, hafifçe
kavislidirler. Üst yüzleri karımsı beyaz renkte, alt yüzleri gümüşi boz
renktedir. Yaprakların iki renkliliği ve alışılmadık büyümesi sayesinde
dikkat çekicidir. Eski iğne yapraklar kahverengidir ve uzunca bir süre
yapışık kalırlar.
J. squamata ‘Wilsonii’: Dik, az-çok sıkıca kapanmış, çok gövdeli
çalılardır. Sürgüncükler çok sıkışık durur, sürgüncüklerin uçları hemen
hemen çengel formunda aşağı doğru eğilmiştir. Yapraklar biz formunda, 35 mm. uzunlukta, eğilmiş sürgün uçlarında bitişik olarak, diğer yerlerde
dik açılı olarak dururlar. Yaprakların, üst yüzleri uzunlamasına uzanan
yeşil orta çizginin yaprak ortasına kadar mavi-beyaz renkte 2 çizgi
bulunur. Yaprakların alt yüzleri dar açık renk kenarlı ve açık renk sırt
çizgili yeşil renktedir. İçlerinde çok sayıda kuru, kahverengi iğne yaprak
bulunan çalıların çengelimsi bükülmüş olan sürgün uçları onların yalnış
tanınmasını engeller.
J. squamata ‘Blue Carpet’:
Juniperus chinensis- Çin Ardıcı





Familyası: Cupressaceae
Vatanı: Asya’nın doğu bölgelerinde, Japonya’da, Çin’de, Moğolistan’da
doğal olarak yetişmektedir.
Habitusu: Vatanında 20-25 m. boylanan, değişik dış görünüşe sahip
ağaçlardır. Kültür formlarında genellikle piramit ya da sütun
formundadırlar. Çin ardıcının dalları genel olarak yatay duruşludur.
Dalcıklar sık ve incedir.
Sürgün Özellikleri: Sürgüncükler ince, genç fidanlarda ve yaşlı bitkilerin
bazı dallarında yapraklar biz gibidir. Biz yapraklar sürgünlere 3lü çevrel
dizilirler.
Çiçek Özellikleri: Bir cinsli iki evciklidir. Erkek ve dişi bitkiler farklı
görünüş ve özelliktedirler. Dişi çiçeklerin bulunduğu bitkiler geniş ve
seyrek piramit görünüşlüdürler. Yapraklar bitkinin iç kısımlarında iğne
yaprak durumunda, genel olarak mavimsi-yeşil renkte ve pul yaprak
görünüşündedir. Erkek çiçeklerin bulunduğu bitkiler dar piramit
görünüşündedir. Bitkinin üst bölümünde bulunan ve erkek çiçekleri
taşıyan dallar her zaman pul yaprak formunda, alt dallardakiler ise iğne
yaprak şeklindedir. Erkek bitkilerin genel görünüşü mavimsi-yeşil
renktedir. Erkek çiçekler sarı renklidir.
Juniperus chinensis- Çin Ardıcı





Yaprak Özellikleri: Yapraklar pul ve iğne yaprak şeklindedir. Pul
yapraklar yamuk biçimde, eşkenar dörtgen formunda, arkasında uzunca bir
yağ bezesi bulunur. Beyaz çizgi yoktur. Yeşil renktedir. 1-1,5 mm.
Uzunluğunda, Sürgünlerde sık, yatık ve çatı kiremidi durumunda ve
karşılıklı dizilir. İğne yapraklar; 12 mm. Uzunlukta, sivri uçlu, batıcı, üst
yüzünde 2 beyaz çizgi bulunur ve 3’lü çevrel dizilirler.
Kozalak Özellikleri: Dişi çiçekler sarımsı renkte, tek olarak bulunur.
Kozalak yuvarlakça, üzümsü formda, ikinci yılda olgunlaşır, Olgun meyveler
5-18 mm. Çapında, koyu mavi renktedir. Üzerleri mavi-beyaz dumanlıdır. 48 puldan oluşur. Her bir kozalakta 2-3 nadiren 4-5 hatta bazen tek bir tohum
bulunur.
Tohum Özellikleri: Tohumlar kanatsız, parlak kahverengidir.
Ülkemiz için egzotiktir. Ancak parkçılıkta sayısız denecek kültür formlarına
sahiptir. Konik, sütun veya piramit yapıda olanlar klasik stildeki bahçe ve
parklarda, mezarlıklarda kullanılmaktadır. Soliter kullanıma uygundurlar.
Yerde sürünen kültür formlarını kayalık yerlerde, eğimli yamaçlarda şev
tutucu olarak kitlesel boyutta kullanmak mümkündür.
Bütün ardıçlar açıklık alanlarda kullanılmayı gerektirirler.
Peyzajda kullanılan önemli kültür formları ve özellikleri;
J. chinensis ‘Keteleerii’: 10 m. kadar boylanan, yoğun sütun formludur.
Sürgünler çok ince, kısa ve sıktır. Yapraklar pul yaprak formunda, yeşil
renktedir. Üzümsü meyveler hafif yuvarlakça, 5-9 mm. çapında, mavibeyaz renkte ve dumanlıdır. Sonraları parlak yeşil renkte ve genellikle çok
sayıdadır.
J. chinensis 'Mas', dar sütun formlu, 10 m.nin üzerine kadar
boylanabilen, yaprakları genellikle iğne formunda, alelade, 3’lü çevrel
dizilir, keskin sivri uçludur, çiçek taşıyan sürgünlerdeki yapraklar
çoğunlukla pul yapraklıdır, sarımsı-yeşildir.
J. chinensis 'Pyramidalis’, dar, konik formlu, yapraklar genellikle iğne
yaprak formunda, sert, mavi-yeşil renktedir. Erkek formdur.
J. chinensis ‘Obelisk’, Düzensiz, dar sütun formludur. Çok yoğun dallı,
yaprakları iğne yaprak formunda, 1-1,5 cm. uzunlukta, 1,5-2 mm
genişlikte, çok sert ve keskin batıcıdır. Yaprakların üst yüzü göze çarpıcı
şekilde mavi-beyazdır.
J. chinensis var. sargentii: 1 m. kadar boy, 3 m. kadar genişleyen, bodur
çalıdır. Dallar adeta toprağa yayılmış durumdadır. Sürgüncükler uzunca ve
yukarı doğru, yapraklar mavimsi-yeşil renkte, küçük pul yaprak formunda,
yeni sürgünlerde yapraklar kısmen iğne formundadır. Dişi bitkilerde
kozalak mavi renktedir.
J. x pfitzeriana (J. chinensis x J. sabina) (J. x media), 2 m.nin üzerinde
boylanan boylu çalı yada 2 m.ye kadar boylanabilen kısa boylu çalıdır.
J. x pfitzeriana ‘Pfitzer’ Yatay uzanan dallarıyla geniş çalımsı bir
formdur. Yaklaşık 4 m. boylanır ve 4 mden fala genişler. Dal uçları ve
sürgünler yukarıdan asılı vaziyette, Dallanma çok yoğun, sürgüncükler
ince, uçları kısmen yukarıdan asılı, yapraklar ağırlıklı olarak pul
formunda, mavi-yeşil, bitkinin iç taraflarındaki yapraklar genellikle iğne
formlu, keskin sivri uçlu, üst yüzü mavi-yeşil, sıklıkla dikilen formdur.
J. x pfitzeriana ‘Pfitzer Compacta’, ‘Pfitzer’ kültür formundan daha
küçük ve daha kompakt formludur.
J. x pfitzeriana ‘Pfitzer Aurea’, Sadece açık sarıdan, sarı-yeşile
doğru renklenmesiyle ayrılır.
J. x pfitzeriana ’Old Gold', Tıpkı ’Pfitzer Aurea‘ gibi, fakat kışın
da bronz sarı renklenmesini devam ettirir.
J. x pfitzeriana ‘Plumosa', 1 m. boyunda çalımsı, dallanması
yassı tüyümsü, yaprakları pul formlu, koyu yeşil renkte.
J. x pfitzeriana ‘Plumosa Aurea', 2 m. kadar boylanan, yoğun
ve kısa dallanan, geniş, dik büyümlü çalıdır. Yapraklar pul formlu,
önceleri altın sarısı, kışın bronz sarıdır.
J. x pfitzeriana ‘Variegata', Koni formlu, yoğun dallı, 2,5 m.
boylanır. Yapraklar iğne formundauzanır, mavi-yeşil, bazı
sürgüncükler beyaz ya da beyaz alacalıdır.
Juniperus horizontalis- Yatık Ardıç






Familyası: Cupressaceae
Vatanı: Anavatanı Kuzey Amerika’dır. Taşlık yamaçlarda ve kumsal
kıyılarda yetişir. Ülkemiz için egzotiktir.
Habitusu: Toprak üzerinde yatan, toprağa genişçe yayılmış çalı
durumundadır. Dalları etrafa uzanır. Ana dallar ve sürgüncükler çok
sayıda ve sıktır. Gövde kabuğu koyu kahve rengi, ya da karamsı renktedir.
Kabuk şeritler halinde yırtılmıştır.
Yaprak Özellikleri: Yapraklar; 2-6 mm. Uzunlukta, kültür formlarında
iğne yaprak durumunda, mavimsi-yeşil ya da çelik mavisi renkte, sivri
uçlu, 3lü çevrel dizilir. Sürgünlerden ayrık vaziyette bulunurlar. Sürgün
uçlarındaki yapraklar pul yaprak formunda, dar eliptik yapıda, sivri uçlu,
sırtları hörgüç biçiminde çıkıntılı yağ bezelidir. Pul yapraklar aynı
renktedir.
Kozalak Özellikleri: Üzümsü kozalak, küçük, mavimsi, fakat her zaman
dumanlı değil, içinde de 2-3 adet tohum bulunur.
Juniperus sabina’ya çok benzer. Dikkat çekici mavi-yeşil, çok sivri, batıcı
uçlu pul yaprakları ve üzeri dumansız kozalakları ile ayrılır.
Juniperus horizontalis
Parkçılıkta makbul pek çok forma sahiptir. Bunlar;
Çokça iğnemsi yapraklı Çeşitler:
J. horizontalis ‘Andorra Compact’, ‘Plumosa’dan daha yoğun
dallanma yapar.
J. horizontalis ‘Plumosa’, 0,5 m.den biraz fazla boylanan, yayvan
duruşlu çalıdır. Ana dallar yatay, toprak yüzeyine yayılmış halde
bulunur. Dallar tüy görünüşünde, yapraklar biz yaprak formunda ve
açık yeşil renktedir. Sonbahardan başlayarak kış aylarında yaprak
rengi
erguvani-kırmızı
görünüşündedir.
Yamaçlarda,
şev
bitkilendirmelerinde kullanılmaya uygun formdur.
J. horizontalis ‘Prostrata’, 30 cm. kadar boylanan, çok uzun dallı,
orta sürgünü belli olmayan, çalı formundadır. Tali dallar sık ve çok
sayıdadır. Dalcıklar küçük olup, uçları erguvani-kırmızı renkte,
yapraklar çokça iğne yaprak formunda ve boz mavi renktedir.
Sürgün ucundaki yapraklar pul yaprak formunda ve erguvanikırmızı renktedir.
J. horizontalis
‘Viridis’, yarım metreden biraz daha fazla
boylanır. Bodur ve yayvan görünüşlü çalıdır. Ana dallar yatay
duruşlu, toprak yüzeyinde yayılıcı formdadır. Dal ve dalcıklar tüysü
durumda olup, her ikisi de çok sıktır. Yapraklar çoğunlukla iğne
yaprak biçiminde ve açık yeşil renktedir.
Çokça pulumsu yapraklı Çeşitler:
J. horizontalis ‘Douglasii’, Geniş ve yayvan görünüşlü çalıdır.
Yapraklar parlak çelik mavisi renktedir. Sonbahardan başlayarak
kış aylarında açık erguvan renginde görülür ve
J. horizontalis ‘Glauca’, Yayvan görünüşlü, bodur çalıdır. Ana
dallar uzun ve genişçe olup, yayvandırlar. Dalcıklar sık, ince ve
uzundur. Yapraklar mavi renkte, çokça pul yaprak formunda, iğne
yapraklar
nadirdir.
İğne
yaprak
uçları
küttür.
Şev
bitkilendirmelerinde yoğun kullanılırlar.
J. horizontalis
‘Bar Harbor’, Güçlü yerörtücü bir kültür
formudur. Yüksekliği 20 cm. ye ulaşan zarif sürgünlü bir bitkidir.
Narin sürgünleri yazın kahverengimsi-gri, kışın ise lila rengi
yaprakları taşır. Gölgede kayraklarını kaybedeceğinden güneşli
yerleri tercih eder.
Juniperus virginiana- Kalem Ardıcı, Kurşun Kalem Ardıcı
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı: Anavatanı Kuzey Amerika’nın doğusudur. Kanada, Florida,
Missisipi, Teksas, Batı Virginiana’da doğal yayılışa sahiptir.
Ülkemiz için egzotiktir.
 Habitusu: 20-30 m. boylanan dar veya geniş piramit tepeli ağaçtır.
Gövde kabuğu önceleri düzgün ve kızıl kahve renginde, sonraları
ince çatlaklı, bozumsu kızıl kahve renginde olur. Sürgünler gayet
incedir.
 Yaprak Özellikleri: Yapraklar çokça pul formundadır. Mavi-yeşil
renkteki pul yapraklar, 1-2 mm. Uzunlukta, sivri uçlu, karşılıklı ve
haç görünüşünde sürgünlerde yer alır. Dala yatmış veya çatı
kiremidi gibi dizilmiştir. İğne yapraklar 10 mm. Uzunlukta, ucu
sivri ve batıcı, üst yüzü oluklu, beyaz çizgi bulunur. Sürgünlerde
3lü çevrel dizilirler. Her iki yaprak biçiminde de sırt kısımlarında
yuvarlakça yağ bezesi bulunur ya da bulunmaz.
 Kozalak Özellikleri: Kozalaklar üzümsüdür. 4-6 mm. Çapında,
yuvarlakça, olgunlaştığında parlak koyu mavi renkte, ilk yılın
sonbaharında olgunlaşırlar. Her kozalakta 1-2 adet tohum bulunur.


Kurşun kalem yapımında, parfümeri ve ilaç sanayiinde kullanılır.
Juniperus virginiana
Düzenlemelerde en çok rastlanan kültür formları;
Sütun ve konik formlu büyüyenler;
J. virginiana ‘Skyrocket’, çok dar sütun formlu,
yaprakları mavi-gri renkte olan kültür formudur.
J. virginiana ‘Fastigiata’,
J. virginiana ‘Glauca’,
Gevşek Şekilde Büyüyenler;
J. virginiana ‘Grey Owl’,
J. virginiana ‘Tripartita’,
J. virginiana ‘Kosteri’,
Yerde Sürünücü Formda Gelişenler;
J. virginiana ‘Reptans’,
Renkli İğne Yapraklı Olanlar;
J. virginiana ‘Elegantissima’,
Juniperus scopulorum- Dağ Ardıcı
 Familyası: Cupressaceae
 Vatanı: Kuzey Amerika’nın batı bölgelerinde, Oregon’da, Teksas’ta
doğal olarak yetişir. Daha çok kurak yerlerde görülürler.
 Habitusu: 10 m.den fazla boylanan, geniş ve düzensiz tepeliağaç
durumundadır. Dallar kalınca, gövde kabuğu koyu kızıl kahve
rengindedir.
 Yaprak Özellikleri: Yapraklar pul yaprak formunda, arkalarında
yağ bezesi vardır. Koyu ya da açık mavimsi-yeşil renktedir.
 Kozalak
Özellikleri: Üzümsü kozalaklar 6 mm. Çapında,
yuvarlakça, koyu mavi renkte, tatlı lezzette, ikinci yılın sonunda
olgunlaşır. Her kozalakta genellikle 2 adet tohum bulunur.
Değişik kültür formları vardır.
 J. scopulorum ‘Skyrocket’,
 J. scopulorum ‘Springbank’,
 J. scopulorum ‘Tabletop Blue’,
 J. scopulorum ‘Blue Heaven’,
 J. scopulorum ‘Gray Glem’,
Juniperus scopulorum
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards