as - Angelfire

advertisement
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
F inal Yayınları ÖSS Tarih
SAVAŞLAR
Konu Kavrama Testleri
KONU KAVRAMA TESTİ
E) Büyük Taarruz
4- Çerkez Ethem’in TBMM'ye isyan etmesi üzerine,
askeri ve siyasi durumu fırsat bilen Yunanlılar
işgal hareketlerini hızlandırdılar.
50
Aşağıdakilerden hangisinin, Yunanlıların bu
saldırılarla ulaşmak istedikleri amaçlardan
biri olduğu savunulamaz?
1- Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması
ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Eskişehir'i alarak Ankara'ya doğru ilerlemek
B) Barış antlaşmasının imzalanmasını
çabuklaştırmak
C) Askeri yönden güçlü olduklarını İtilaf
Devletleri’ne kanıtlamak
D) İtilaf Devletleri'nden daha fazla yardım ve
destek almak
E) İsyancılara yardım ederek düzenli ordunun
kurulmasını önlemek
A) Kars ve dolayları Ermenilerden alındı
B) TBMM'nin ilk askeri başarısının siyasi
sonucudur
C) Batı ve Güney cephelerini güçlendirdi
D) Doğu sınırının kesinleştiği son antlaşmadır
E) Ermeniler Sevr'deki isteklerinden vazgeçtiler
2- Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı'nın
siyasi sonuçlarından biri değildir?
5- Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı'nın
sonuçlarından biri değildir?
A) İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'nı
toplamaları
B) S. Rusya ile Moskova Antlaşması'nın
imzalanması
C) İtalya'nın Anadolu'daki askerlerini geri
çekmesi
D) Fransa ve İtalya'nın sorunu barış yoluyla
çözmeye yönelmeleri
E) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının
artması
A) Düzenli orduya katılımın artması
B) Sovyet Rusya'nın TBMM'yi tanıması
C) Halkın TBMM'ye güveninin artması
D) Yunan kuvvetlerinin savunma durumuna
geçmesi
E) Düzenli ordunun gücüne yönelik tereddütlerin
azalması
3- TBMM,
kesin
zaferi
kazanarak
yurdu
düşmandan kurtarmak üzere düzenli ordusunu
kurup Yunanlılara karşı yoğun bir mücadele
başlattı.
6- l. İnönü Savaşı’ndan sonra, Fransa ve İtalya,
sorunu barış yoluyla çözme gereği duyarak,
İngiltere'yi barışa zorladılar.
TBMM’nin
kurduğu
düzenli
ordunun
Yunanlılara karşı kazandığı ilk zafer
aşağıdakilerden hangisidir?
İtilaf devletlerinin, TBMM'nin hukuki varlığını
tanıdıkları
söz
konusu
gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Savaşı
D) Dumlupınar Savaşı
A) Londra Konferansı
B) Mudanya Mütarekesi
C) Paris Barış Konferansı
D) Lozan Barış Konferansı
295
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
E) San Remo Konferansı
7- Sovyet Rusya ile imzalanan 1921 Moskova
Antlaşması'nın bazı hükümleri şunlardır:
F inal Yayınları ÖSS Tarih
E) Yunanlılarının düzenli orduya karşı yeniden
harekete geçmesi
10- Anlaşma Devletleri, I. İnönü Savaşı’ndan sonra,
Londra’da bir konferans toplayarak savaşı sona
erdirmek ve Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye de
kabul ettirmek istediler. TBMM, Anlaşma
Devletleri’nin
Sevr’deki
isteklerinden
vazgeçmediğini
bildiği
halde,
Londra
Konferansı'na katılmaktan çekinmedi.
 Her millet, kendi geleceğine kendisi karar
verecektir.
 İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı
diğeri de tanımayacaktır.
 Türk devletinin egemenlik haklarına aykırı
hiçbir tutum kabul edilmeyecektir.
TBMM'nin, Anlaşma Devletleri’nin Sevr’e
yönelik isteklerini bilmesine rağmen, Londra
Konferansı’na
katılmakla
aşağıdaki
amaçlardan hangisine ulaşmaya çalıştığı
savunulamaz?
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Taraflar birbirlerinin bağımsızlığına saygı
duymuşlardır
B) Taraflar siyasi alanda birlikte hareket etme
kararı almışlardır
C) Sovyet Rusya, kapitülasyon haklarından
vazgeçmiştir
D) Sovyet Rusya, Sevr Antlaşması’nın geçersiz
olduğunu kabul etmiştir
E) TBMM
ile
Sovyet
Rusya,
Anlaşma
Devletleri’ne
karşı
ortak
askeri
güç
kullanacaklardır
A) Barıştan yana olduğunu gösterme
B) Misak-ı Milli'yi Avrupa kamuoyuna duyurma
C) İtilaf Devletleri'nce hukuki olarak tanınma
D) İkili antlaşmalar yaparak esirleri kurtarma
E) Sevr Antlaşması hükümlerinin hafifletilmesini
sağlama
11- Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'nin Londra
Konferansı'na
çağrılmasına
etki
eden
faktörlerden biri değildir?
8- İtilaf Devletleri'nin, Türk ve Yunan savaşını
sona erdirmek üzere Londra Konferansı'nı
toplamalarında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi yoktur?
A) Doğu'da
Ermenilere
karşı
başarı
kazanılmasının
B) TBMM'nin Sovyet Rusya ile yakınlaşmaya
başlamasının
C) Düzenli ordunun giderek güçlenmesinin
D) Başkomutan
Meydan
Muharebesi'nin
kazanılmasının
E) Çerkez Ethem ve Yunan kuvvetlerinin
yenilmesinin
A) TBMM'nin kabul etmediği bir barışın
uygulanamayacağının anlaşılmış olması
B) İtalya'nın, sorunu barış yoluyla çözmeye
yönelmesi
C) II. İnönü Savaşı'nda Yunan kuvvetlerinin
düzenli orduya yenilmesi
D) Fransa'nın, daha fazla zarara uğramaktan
çekinmesi
E) TBMM’nin Doğu ve Güney'deki mücadelede
başarı kazanması
9- Aşağıdakilerden
hangisi,
Londra
Konferansı'nın sonuçlarından biri değildir?
12Aşağıdakilerden
hangisi,
Moskova
Antlaşması ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) TBMM ile Sovyet Rusya arasında siyasal
alanda dayanışma kararı alındı
B) TBMM'nin imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır
C) Doğu sınırının güvenliği sağlanarak, doğudaki
güçler batıya aktarıldı
D) Ordunun bazı ihtiyaçlarını karşılama imkanı
doğdu
A)
Milli mücadelenin haklılığının Avrupa
kamuoyuna duyurulması
B) S. Rusya'nın TBMM'ye yönelik kuşkularının
azalması
C) İngiltere'nin Yunanlıları desteklemekten
vazgeçmesi
D) TBMM’nin siyasal etkinliğinin artması
296
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
E) Batum'un Gürcistan'a bırakılması
kararlaştırıldı
13- Londra Konferansı karar almadan dağılmış
olmasına rağmen, uluslararası ilişkiler yönünden
TBMM lehine bir gelişmedir.
F inal Yayınları ÖSS Tarih
D) Bağımsızlığa saygı
E) Doğu sınırı
17- TBMM’nin Sovyet Rusya ile yaptığı Moskova
Antlaşması'nda
"iki taraftan birinin kabul
etmediği siyasi bir belgeyi diğer taraf da
kabul etmeyecektir" hükmü yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir
kanıtıdır?
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) TBMM'nin İtilaf Devletleri'nce hukuken
tanınması
B) İtilaf Devletleri'nin tüm isteklerinden
vazgeçmeleri
C) Savaş esirlerinin kurtarılması
D) Sevr Antlaşması'nın iptal edilmesi
E) Yunanistan'ın işgal ettiği yerleri boşaltması
A) S. Rusya, Sevr Antlaşması’nı tanımamıştır
B) S. Rusya, Misak-ı Milli’yi tanımıştır
C) TBMM’nin siyasal güç ve etkinliği artmıştır
D) S. Rusya, Boğazları savunmayı üstlenmiştir
E) TBMM ile S. Rusya, siyasal alanda birlikte
hareket etme kararı almışlardır
14- Moskova Antlaşması'nın aşağıda verilen
maddelerinden hangisi, Sovyet Rusya'nın,
Küçük Kaynarca Antlaşması'yla elde ettiği
kapitülasyon haklarından vazgeçtiğinin bir
göstergesidir?
18- Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya Eskişehir Savaşları’ndaki yenilginin etkisiyle
ortaya çıkan bir durum değildir?
A) M. Kemal'e başkomutanlık görevinin verilmesi
B) M. Kemal'in Meclis’te Halk Fırkası'nı kurması
C) M. Kemal’in Tekalif-i Milliye Emirleri'ni
çıkarması
D) M. Kemal'e, Meclis’in ordu ile ilgili yetkilerini
kullanma hakkı tanınması
E) M. Kemal’in, devlet işlerinde tek başına
hareket etme imkanına kavuşması
A) Karşılıklı olarak yardımlaşılacaktır
B) Sovyet Rusya, Misak-ı Milli ile belirlenen
sınırları tanımaktadır
C) Türk devletinin egemenlik haklarını sınırlayıcı
faktörler ortadan kaldırılacaktır
D) Siyasi alanda birlikte hareket edilecektir
E) Batum'un Gürcistan'a bırakılması koşuluyla
Gümrü Antlaşması yürürlükte kalacaktır
19- Aşağıdakilerden hangisi, II. İnönü Savaşı ile
ilgili doğru bir ifade değildir?
15- Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı'nın
siyasi sonuçlarından biridir?
A) TBMM'nin siyasal etkinliği arttı
B) İsmet Paşa tümgeneralliğe yükseldi
C) Kars Antlaşması'nın yapılmasına yol açtı
D) İtalya Anadolu'dan çekilme kararı aldı
E) Düzenli orduya duyulan güven arttı
A) İtalya’nın Anadolu’dan çekilmesi
B) Sovyet Rusya’nın Misak-ı Milli'yi tanıması
C) Çerkez Ethem sorununun çözümlenmesi
D) Yunan ilerleyişinin durdurulması
E) Düzenli ordunun gücünü kanıtlaması
20- Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında devletin en
çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden
hangisidir?
16- İlk TBMM ile Sovyet Rusya arasında
imzalanan
Moskova
Antlaşması'nda,
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir karar
yoktur?
A) Yerli sanayinin geliştirilmesi
B) Ordunun savunma ihtiyacının karşılanması
C) Bayındırlık ve imar faaliyetlerinin yürütülmesi
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
A) Kapitülasyonlar
B) Osmanlı-Rus ilişkileri
C) Boğazlar Komisyonu
297
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
E) Milli ekonominin kurulması
KONU KAVRAMA TESTİ
F inal Yayınları ÖSS Tarih
E) M. Kemal'e, Meclis’in ordu ile ilgili yetkilerini
devretme ve başkomutanlık görevi verme
4- Daha önce iki kez yenilmiş bulunan Yunan
kuvvetleri,
Anadolu'ya
iyice
yerleşme
isteklerinden vazgeçmeyerek tekrar harekete
geçtiler ve Kütahya - Eskişehir Savaşları'nda
düzenli orduya karşı başarılı oldular.
51
Yunanlıların
savaşı
sürdürmekte
ısrar
etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu savunulamaz?
1- M. Kemal'e, “devlet işlerinde tek başına hareket
etme”
imkanı
sağlayan
gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli ordunun henüz taarruz gücüne
kavuşmamış olması
B) Çerkez Ethem isyanını bir fırsat olarak
değerlendirmek istemeleri
C) Seferberlik ilan ederek güçlendirdikleri
ordularına güvenmeleri
D) Kamuoylarındaki muhalefeti azaltmak
istemeleri
E) Yenilgiye rağmen İngilizlerin desteğini almayı
başarmaları
A) Manda yanlılarını susturması
B) TBMM başkanı seçilmesi
C) Tekalif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması
D) Askeri alanda TBMM adına karar verme
yetkisi alması
E) Erzurum ve Sivas kongrelerine başkan
seçilmesi
2- Kurtuluş Savaşı yıllarında alınan;
5- Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın 1920-21 yıllarına
rastlayan en sıkıntılı günlerinde, ordunun
ihtiyaçları, Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılarak
halktan karşılanmıştır.
 Halkın, elindeki silahları teslim etmesi,
 Demirci,
dökümcü
ve
marangozların
hükümetin emrine alınması,
 Bedeli sonradan ödenmek üzere, tarım
ürünlerinin yüzde kırkına el konulması
kararları,
aşağıdakilerden
kapsamında dile getirilmiştir?
Bu
uygulamanın
aşağıdakilerden
savunulabilir?
hangisinin
temel
hangisi
nedeninin
olduğu
A) Ekonomik kalkınmaya önem verilmesi
B) Asker sayısının azaltılmak istenmesi
C) Devlet gelirlerinin savaş giderlerini
karşılamakta yetersiz kalması
D) Kuva-i Milliye'nin halktan para almasının
önlenmek istenmesi
E) Halka, sosyal dayanışma anlayışının
benimsetilmek istenmesi
A) Firariler Kanunu
B) Tekalif-i Milliye Emirleri
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
E) Kabotaj Kanunu
3- Kütahya - Eskişehir Savaşları'ndan sonra
TBMM, ordunun maddi ve manevi gücünü
artırmak ve yönetimini sağlamlaştırmak için
aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
6- Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı ile
ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Yunanlıların taarruz gücü kırıldı
B) TBMM'ye siyasi üstünlük sağladı
C) İlk kez farklı bir taktik uygulanarak, savaş
stratejilerine yeni bir boyut kazandırıldı
D) Kesin başarı kazanmak üzere bir yıllık
hazırlık süreci başladı
A) Düzenli orduyu kurmaya öncelik verme
B) Kuva-i Milliye birliklerini eğitme
C) Dışarıdan silah ve teknik malzeme alma
D) İtilaf devletleriyle anlaşma yolları arama
298
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
E) Yunan kuvvetleri Batı Anadolu'dan tamamen
atıldı
C) Ankara'nın güvenliğinin tehlikeye düşmesi
D) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması
E) İnönü savaşlarıyla oluşan iyimserliğin
kaybolması
11- Aşağıdakilerden hangisi, TBMM ile Fransa
arasında yapılan Ankara Antlaşması’yla ilgili
doğru bir ifade değildir?
7- Askeri ve siyasi sonuçları yönünden Sakarya
Savaşı'nın Ulusal Kurtuluş Savaşı içerisindeki
yeri oldukça önemlidir.
Aşağıdakilerden
hangisi,
bu
önemi
kanıtlayan dış gelişmelerden biri değildir?
A) Fransa ile İngiltere arasındaki görüş ayrılığı
açığa çıktı
B) Rusya, çıkarlarına ters düştüğü için
antlaşmayı engellemeye çalıştı
C) Fransa, Suriye üzerindeki mandater yönetimi
kaldırarak Avrupa’ya çekildi
D) İngiltere'nin, yeni Türk devletinin
güçlenmesinden korkmasına neden oldu
E) Fransa, Hatay hariç, işgal ettiği tüm yerleri
boşalttı
A) ABD'nin, Türkiye'ye yönelik politikasını
değiştirmesi
B) İngiltere'de, yönetime karşı muhalefetin
şiddetlenmesi
C) Yunanlıların ideallerine ulaşamamaları
D) İngilizlerin Sevr'den bütünüyle vazgeçmeleri
E) Fransa'nın askerlerini Anadolu'dan çekmesi
8- Sakarya Savaşı'ndan sonra İngiltere ile
Fransa arasında görüş ayrılığı çıkmasına
neden
olan
gelişme
aşağıdakilerden
hangisidir?
12- Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı'nın
sonuçlarından biri değildir?
A) M. Kemal'e gazilik ve mareşallik ünvanları
verilmesi
B) İtilaf Devletleri ile Lozan Barış
Görüşmeleri’nin başlatılması
C) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın
imzalanması
D) Doğu ve Güney cephelerinden Batı
Cephesi'ne takviye yapılması
E) Sovyet cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın
imzalanması
A) Fransa'nın, Yunanistan'a bırakılan yerleri
almak istemesi
B) İngiltere'nin, sorunu barış yoluyla çözmek
üzere harekete geçmesi
C) Fransa'nın, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı
onaylaması
D) Rusya'nın, TBMM'yi desteklemekten
vazgeçmesi
E) Fransa'nın, İngiliz kamuoyunu hükümete
karşı kışkırtması
9- Kurtuluş Savaşı yıllarında;




F inal Yayınları ÖSS Tarih
13- TBMM ile Fransa arasında
Antlaşması’nın imzalanması;
Doğu ve güneydeki savaşların kazanılması,
Anadolu’da çıkan isyanların dağıtılması,
TBMM ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşması,
Yunan ilerleyişinin durdurulması
I.
II.
III.
IV.
V.
gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili olmamıştır?
A) Londra Konferansı'nın toplanması
B) İtalya'nın Anadolu'dan çekilme kararı alması
C) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması
D) TBMM'nin varlığının hukuken tanınması
E) Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması
Ankara
İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının
açığa çıkması,
Edirne'nin savaşılmadan kurtarılması,
Boğazlar bölgesinin TBMM'ye bırakılması,
Güney Cephesi’ndeki savaşın sona ermesi,
Sovyet Rusya'nın Misak-ı Milli'yi tanıması
gelişmelerinden
ilgilidir?
A) I-II
D) III-IV
hangileriyle
B) II-III
E) IV-V
doğrudan
C) I-IV
14- Sakarya Savaşı'ndan sonra, Fransa'nın
Hatay dışındaki topraklarımızı boşaltması
aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
10- Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir
Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir?
A) Afyon, Kütahya ve Eskişehir’in işgal edilmesi
B) TBMM'de yoğun tartışmaların çıkması
A) Ankara Antlaşması
299
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
D) Karaağaç, Yunanistan'dan savaş tazminatı
olarak alındı
E) Osmanlı yönetiminin hukuken sona ereceği
gerçeği açığa çıktı
18- Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanistan uzun
bir savunma savaşına, Türk tarafı ise geniş
kapsamlı bir taarruz hareketine hazırlandı.
Başkomutan, taarruz amacıyla bir dizi önlem
alarak, orduyu her yönden güçlendirdi.
B) Kars Antlaşması
C) Mudanya Mütarekesi
D) Lozan Antlaşması
E) Montrö Sözleşmesi
15- Fransa, Kurtuluş Savaşı sürecinde, çeşitli
nedenlerle
Anadolu'da
tutunamayacağını
anlamış, her defasında biraz daha beklemeyi
tercih etmişse de, daha sonra, Hatay dışta
tutulmak koşuluyla, Suriye sınırına kadar olan
topraklarımızı boşaltmayı kabul etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amaçla alınan
önlemlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden
hangisinin,
Fransa'nın
Anadolu’yu terk etmesine etki eden
faktörlerden biri olduğu savunulamaz?
A) Doğu ve güneydeki birliklerin batıya
kaydırılması
B) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere
dışarıdan malzeme alınması
C) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
D) Milletten, yeni fedakarlıklarda bulunmasının
istenmesi
E) Ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması
A) Güney'de başarılı bir direniş hareketinin
yürütülmesi
B) Kütahya - Eskişehir savaşlarının başlaması
C) I. İnönü Savaşı'nda Yunan ordusunun
yenilmesi
D) Doğuda Ermenilere karşı başarı kazanılması
E) Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun
taarruz üstünlüğü elde etmesi
16- Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalya, Anadolu'da
işgal ettiği toprakları kendiliğinden terk etmiş;
Fransa ise, Ankara Antlaşması ile, Hatay hariç,
işgal ettiği yerleri geri vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu
ortak sonuçlarından biridir?
F inal Yayınları ÖSS Tarih
19- Büyük Taarruz’dan sonra;
 Yunan ordusunun yenilmesi,
 İngilizlerin siyasi alanda yalnız kalması,
 Rusya'nın, Boğazlar sorununa karışma
ihtimalinin belirmesi
gelişmelerin
gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisine ortam
hazırlamıştır?
A) İngiltere'nin siyasal alanda yalnız kalması
B) S. Rusya'nın Misak-ı Mili'yi resmen tanıması
C) İngiltere'nin Yunanistan'ı desteklemekten
vazgeçmesi
D) TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması
E) Yunanistan'ın TBMM'ye barış çağrısında
bulunması
A) Londra Konferansı'nın toplanmasına
B) Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasına
C) İngiltere'nin Boğazlar bölgesini işgal etmesine
D) Ankara Antlaşması'nın imzalanmasına
E) Montrö Sözleşmesi'nin imzalanmasına
20Aşağıdakilerden
hangisi,
Mudanya
Mütarekesi'nin sonuçlarından biri değildir?
17Aşağıdakilerden
hangisi,
Mudanya
Mütarekesi ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Doğu Trakya'nın savaşılmadan kurtarılması
B) İngiltere'de yönetime karşı tepkinin artması
C) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
D) İstanbul'un TBMM'ye bırakılmasının
kararlaştırılması
A) Edirne ve çevresi savaşılmadan kurtarıldı
B) M. Kemal'in diplomatik başarılarının bir
ürünüdür
C) İstanbul ve Boğazlar bölgesinin TBMM'ye
bırakılması kararlaştırıldı
300
Muharebeler ve Siyasi Sonuçları
Konu Kavrama Testleri
E) Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele
döneminin sona ermesi
301
F inal Yayınları ÖSS Tarih
Download