Kurtuluş Savaşı`nda Cepheler 2 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
TEST
7
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 2
1.
4. I. Çerkez Ethem’in isyan etmesi
II. İtilaf Devletleri isteklerinin TBMM’ye kabul ettirilmek
istenmesi
III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi
IV
I
III
Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?
II
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden
hangileri Kurtuluş savaşı sürecinde TBMM’ye bağlı
düzenli ordular tarafından işgalden kurtarılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2. I. İngiltere
II. Yunanistan
III. Rusya
Kurtuluş savaşı sürecinde Türk ordusu yukarıdaki
devletlerden hangileri ile silahlı bir mücadele yapmamıştır?
A)Yalnız I
C) Yanız III
E) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
3. Kurtuluş Savaşı sürecinde en fazla silahlı mücadele aşağıdaki devletlerden hangisi ile hangi bölgede
yapılmıştır?
A) Yunanistan – Batı Anadolu
B) İngiltere – Marmara
C) Fransa – Güney Doğu Anadolu
D) Ermenistan – Doğu Anadolu
E) İtalya – Güney Batı Anadolu
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
5. I. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
III. 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi
I. İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri askeri zaferlerin siyasi zaferleri de beraberinde getirdiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Londra
Konferansı ile ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
A) Yunan ordularının toplanabilmesi için zaman kazandırmak
B) Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak
C) Yumuşatılmış Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye onaylatmak
D) Askeri başarısızlıkları diplomatik yollarla telafi etmek
E) TBMM ile İstanbul hükümetinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak
TEST
TEST
23
7
Precautionary
Measures
- Preferences
Kurtuluş
Savaşı’nda
Cepheler
2
7. Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa
devletidir. Misak-ı Milli sınırlarını tanımış, Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM’ye ekonomik destek sağlamıştır.
10. I. Çanakkale Savaşı
II. Kütahya Eskişehir Savaşı
III. Sakarya Savaşı
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinde Mustafa Kemal orduyu düşman hattından uzaklaştırıp, ordunun tamamen imha olmasını engelleyerek askeri
dehasını göstermiştir?
A) Afganistan
B) ABD
C) Rusya
D) İtalya
E) Fransa
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in
bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde Londra
Konferansı’na bir heyet göndermesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yunanlılara tekrar saldırmak için zaman kazanmak
B) İşgallerin haksızlığını tüm dünyaya göstermek
C) TBMM’nin barış yanlısı olduğunu göstermek
D) Misakımilliyi gerçekleştirme konusundaki kararlılığı
ortaya koymak
E) TBMM’nin İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlamak
9. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşının ardından yapılan Londra Barış Görüşmeleri’nin sonuçlarından biri değildir?
A) İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanıdı
B) TBMM ile İstanbul Hükümeti uluslararası anlaşmalarda birlikte hareket etme kararı aldı
C) İtilaf devletleri Sevr Antlaşması’nın büyük çapta değiştirilmesi gerektiğini anladı
D) Yunanlılar yeniden harekete geçti, II. İnönü Savaşı
başladı
E) Misakımilli tüm dünyaya tanıtıldı
:.............................................
EESSTT
AATT
KKAAZZAAN
N
KKAAVVRRAAMM
IMIM
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. I. İnönü Zaferi’nin ardından İtilaf Devletleri Londra’da
düzenledikleri barış konferansına İtalya aracılığı ile
TBMM’yi de davet etmişlerdir. Kesin zaferler kazanılmadan masa başında bir sonuç alınamayacağını bilen
Mustafa Kemal yine de Türk heyetini temsilen Bekir
Sami Beyi konferansa göndermiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
11. Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden
hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?
A) Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de
tanımayacaktır
B) Rusya Misakımilliyi tanıyacaktır
C) İki taraf arasında ekonomik ve askeri alanda yakınlaşma sağlanacaktır
D) Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında imzalanmış olan
antlaşmalar geçersiz sayılacaktır
E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul
edecektir
12. Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir savaşının sonuçlarından biri değildir?
A) Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunan işgaline uğradı
B) Mustafa Kemal’e karşı muhalefet arttı.
C) İtalyan ve Fransızlar geri çekilmeyi durdurdu.
D) TBMM ilk ve tek yenilgisini aldı
E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı
10 11
11 12
12
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
..............
Download