ADI-SOYADI:……………………………………………. SINIFI

advertisement
ADI-SOYADI:…………………………………………….
SINIFI-NO………………………….
NOT:………………..
DÜZİÇİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11
A-B-C-D-E-F SINIFLARI I.DÖNEM II.YAZILI (ORTAK) SORULARI
1- Savaşların önemli nedenlerinden biri de güçlenen bazı
devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve hammadde
kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi böyle bir amaca karşı
tepkinin sonucudur?
A) I.Dünya Savaşı B) Trablusgarp Savaşı C) I.Balkan Savaşı
D) II.Dünya
E ) Türk Kurtuluş Savaşı
2- I. Yurdun bütünlüğünü sağlamak
II. Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
III.Ulusun iradesini egemen kılmak
IV.Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozucu
ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkmak.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda öne sürülmüş olan görüşlerin
hangileri birbiriyle çelişmektedir?
A)Yalnız I
B) I ve III
C) I ve IV
D II ve III
B ) I ve III
7- 1921 Anayasası ile kabul edilen "güçler birliği" ilkesinin
anlamı aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?
A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.
B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından
kullanılır.
C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından
kullanılır.
E) Tüm yetkiler devlet başkanına verilir.
E) III ve IV
3- Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları
şunlardır:
I. Yabancı işgallere karşı direnme
II. Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal’in Kongre
başkanlığına seçme
III. Amerikan mandasını reddetme
IV. Ali Fuat Paşa’yı Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığı’na
atama
Bu maddelerden hangileri,kayıtsız şartsız bağımsızlığın
amaçlandığını gösterir?
A) I ve II
A) Hükümet işlerini meclis tarafından seçilen İcra Vekilleri
Heyeti yürütür.
B) Meclis başkanı meclis üyeleri tarafından belirlenir.
C) Din işleri meclis tarafından yürütülür
D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.
E) Milletvekilleri Türk halkının bütününü temsil eder.
C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
4.- Ulusal mücadele döneminde;
I. İstanbul resmen işgal edilmiştir.
II. Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.
III.Misak-ı Milli ilan edilmiştir.
IV. İstanbul Hükümeti,Mustafa Kemal’e 9.Ordu müfettişliği
görevini vermiştir.
V.İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu ile görüşme yapmayı
kabul etmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri Türk milletinin İstanbul
Hükümeti’ne olan güvenini sarsmıştır?
A) I ve II B)I ve III C)II ve III D) II ve IV E) IV ve V
5- I.TBMM’de, hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen
ilkelerden bazıları şunlardır:
I.Meclisin üstünde bir güç yoktur.
II.Mecliste toplanan Milli İrade’yi, doğrudan vatanın geleceğini
egemen kılmak esastır.
III.Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduğu zaman Meclis’in
düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır.
Bu ilkelerden hangileri halk egemenliğine dayanan bir
hükümet kurulmasının planlandığını gösterir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C) I,II ve III D)I ve II E) Yalnız III
6- Aşağıdaki kararlarından hangisi, Birinci TBMM döneminde
"meclis hükümeti" sisteminin uygulandığını kanıtlamaktadır?
8- 1921 Anayasasına göre, TBMM’nin yetkilerinden bazıları
şunlardır;
I. Hükümette görev alacak bakanları seçme
II.TBMM başkanını,İcra Vekilleri Heyeti’nin tabii başkanı
sayma
III.Süre dolmadan TBMM seçiminin yenilenmesine karar verme
IV. Savaş ve barışa karar verme
Bu yetkilerin hangilerinde , günümüze kadar bir değişiklik
olmamıştır?
A) III ve IV B) I , III C) II , III D) I , IV E) II , IV
9- Kurtuluş Savaşının başladığı yıllarda gerçekleşen ;
I.İstanbul’un İtilaf devletlerince işgal edilmesi
II.Temsil Kurulu’nun Ankara’ya gelişi
III.Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması
Olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III B) III-II-I C) III-I-II D) I-III-II E) II-III-I
10- II. İnönü Savaşı'nın Düzenli Ordu tarafından kazanılması,
Yunanlıların ilerleyişine engel olmuştur. Zaferin ardından
Düzenli Ordu birliklerinin güney kanadının komutanı Refet
Bey'in Yunan ordusu üzerine düzenlediği taarruzu ise
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt niteliğindedir?
A) Batı Cephesi savaşlarının son bulduğuna
B) Düzenli Ordu'nun tek başına yeterli olmadığına
C) Düzenli Ordu'nun henüz taarruz gücüne ulaşmadığına
D) Bölgedeki Kuvva-i Milliyeciler'in daha başarılı olduklarına
E) Düzenli Ordu'nun disiplinden yoksun olduğuna
11. İlk TBMM’nin yasama ve yürütme güçlerini kendisinde
toplamasıyla,
I.Meclis’te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak gruplaşmaların
önlenmesi
II.Meclis üstünlüğünün sağlanması
III. Meclis’te üye sayısının arttırılması
Sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir?
A)Yalnız I B) ) I ve II C) Yalnız III D Yalnız II E) II ve III
12- Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi,
iki devlette rejim değişikliği olduğunun kanıtıdır?
A) Boğazlar rejimi Karadeniz'de kıyısı olan devletlerce
belirlenmiştir.
B) İki taraf arasında ekonomik, mali ve askeri işbirliği
yapılacaktır.
C) Kapitülasyonların kaldırılması kabul edilmiştir.
D) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan
antlaşmalar geçersizdir.
E) Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de
tanımayacaktır.
13- İlk TBMM Gümrü , Moskava ve Ankara anlaşmalarını
hangi devletlerle yapmıştır.
Gümrü
Moskava
Ankara
A) Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
B) Fransa
Ermenistan
Sovyet Rusya
C) Ermenistan
Fransa
Sovyet Rusya
D) Sovyet Rusya Ermenistan
Fransa
E) Fransa
Sovyet Rusya Ermenistan
14- Birinci TBMM’nin,
I. üyelerinin iki yılda bir yapılan milletvekili seçimleriyle
yenilenmesinin kararlaştırılması,
II. üyelerinin çok çeşitli mesleklerden olması,
III. yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip
Olması özelliklerinden hangilerinin, vergi almak ve asker
toplamak için otoritesini korumada etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
15. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na
katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de
Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin
Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.
Bu bilgilere göre;
I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.
II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından
kabul edilmiştir.
III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.
IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından
hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
18- Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra Mustafa
Kemal'in başkomutan seçilmesi gündeme gelince mecliste
muhalefet yapan kişilerin de olumlu oy kullandıkları
görülmüştür.Siyasi açıdan Mustafa Kemal'e ters düşen bu
kişilerin başkomutanlık yetkisinin verilmesinde, Mustafa Kemal'i
desteklemelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
A) Zaferin sadece Mustafa Kemal'in komutasında
kazanılabileceğine inanılması
B) Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olması
C) Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarında başarılı olması
D) Mustafa Kemal'e güvenilmemesi
E) Mustafa Kemal'in yenilgiden sorumlu tutulacağı düşüncesi
19- Son Osmanlı Mebusan Meclisnde kabül edilen Misak-ı Milli
kararlarında aşağıdakilerden hangisine yönelik karar
alınmamıştır?
A)Bogazlar
B)Azınlık Hakları
C)Tam Bağiımsızlık
D)Ulusal Egemenlik
E)Sınırlar
20-İlk TBMM deki Bakanlar Kuruluna …………………..
…………………..
…..………………. adı verilir.
21-Kuvay-ı Milliyenin ……………… ………………………
yenilmesi üzerine düzenli ordu kurulmuştur.
22-İtilaf Devletleri ...………………… . ……………………..ile
TBMM Hükümetini hukuken tanımışlardır.
23-İlk TBMM deki hükümet sistemine ……………………
……………………
………………… adı verilir.
24-Birinci Dünya Savaşını bitmesine neden olan antlaşmaların
şartları ……………… …………......………………………….da
Sevr Antlaşmasının taslağı ve şartlaı …………………………
…………………………….. da belirlenmiştir.
25-Sevr Antlaşmasının; hukuki dayanağı olmayan geçersiz bir
antlaşma olmasının nedenini yazınız.
16- Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM’nin kendi otoritesine karşı
çıkan ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
A) Hıyaneti Vataniye Kanununu çıkarmak
B) Takriri Sükun kanununu çıkarmak
C) İstiklal mahkemelerini kurmak
D) Karşı fetva çıkarmak
E) Çeşitli organlarında yazılar yayınlandı.
NOT; HER SORUNUN DEĞERİ 4 PUANDIR.
17-. Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi,
Sovyet Rusya'nın Sevr Antlaşmasını tanımadığının kanıtıdır?
A) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan
antlaşmalar geçersizdir.
B) İki taraf arasında ekonomik, mali ve askeri işbirliği
yapılacaktır.
C) Kapitülasyonların kaldırılması kabul edilmiştir.
D) Boğazlar rejimi Karadeniz'de kıyısı olan devletlerce
belirlenmiştir.
E) Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de
tanımayacaktır.
Download