İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR

advertisement
İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ
VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA
Abdulkadir BARUT
Yüksek Lisans Tezi
İşletme Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN
2014
Her Hakkı Saklıdır
T.C
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
Abdulkadir BARUT
İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR
UYGULAMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN
ERZURUM- 2014
I
İÇİNDEKİLER
ÖZET............................................................................................................................ VII
ABSTRACT ............................................................................................................... VIII
KISALTMALAR DİZİNİ ........................................................................................... IX
ŞEKİLLER DİZİNİ ....................................................................................................... X
TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................... XI
ÖNSÖZ ....................................................................................................................... XIII
GİRİŞ ............................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ VE KURAMSAL TEMELLER
1.1. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI .................................................................... 3
1.1.1. İşletme Sermayesi Tanımı................................................................................ 3
1.1.2. İşletme Sermayesi Türleri................................................................................ 4
1.1.2.1. Brüt İşletme Sermayesi ............................................................................ 4
1.1.2.2. Net İşletme Sermayesi .............................................................................. 4
1.1.2.3. Sürekli İşletme Sermayesi ........................................................................ 5
1.1.2.4. Değişken İşletme Sermayesi ..................................................................... 5
1.1.2.5. Olağan Üstü İşletme Sermayesi ............................................................... 6
1.1.3. İşletme Sermayesinin Özellikleri .................................................................... 6
1.1.4. İşletme Sermayesinin Unsurları ...................................................................... 8
1.1.4.1. İşletme Sermayesinin Varlık Unsurları ................................................. 8
1.1.4.2. İşletme Sermayesinin Kaynak Unsurları ............................................... 9
1.1.5. İşletme Sermayesini Belirleyen Etmenler ................................................... 10
1.1.5.1. İşletme Sermayesinin Belirleyen İşletme İçindeki Etmenler ............. 10
1.1.5.2. İşletme Sermayesini Etkileyen İşleme Dışı Faktörler ......................... 13
1.1.6. İşletme Sermayesinin Yeterli veya Yetersiz Olma Durumları ................... 14
1.1.6.1. İşletme Sermayesi Yetersizliği Durumu ............................................... 14
1.1.6.2. İşletme Sermayesinin Fazla olması ....................................................... 14
1.1.6.3. İşletme Sermayesinin Tam olma Durumu ............................................ 15
1.1.7. İşletme Sermayesi Finansman Yöntemleri................................................... 15
1.1.7.1. Finanslama Yöntemlerin Karşılaştırılması .......................................... 18
II
İKİNCİ BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ
2.1. NAKİT KAVRAMI............................................................................................... 20
2.1.1. Nakit Kavramının Tanımı ............................................................................. 20
2.1.2. Nakit Bulundurma Nedenleri ........................................................................ 20
2.1.2.1. İşlem Güdüsü .......................................................................................... 20
2.1.2.2. İhtiyat Güdüsü ........................................................................................ 21
2.1.2.3. Spekülasyon Amacı ................................................................................. 21
2.1.2.4. Telafi Edici Bakiye Tutma Gereksinimi ............................................... 21
2.2. Nakit Yönetimi ....................................................................................................... 21
2.2.1. Nakit Yönetimi Kavramı ............................................................................... 21
2.2.2. Nakit Yönetimin İşletmeler İçin Önemi ....................................................... 23
2.2.3. Nakit İhtiyacını Belirleyen Etmenler ............................................................ 23
2.2.3.1. İşletmelerin Alım Satım Koşulları ........................................................ 23
2.2.3.2. Kredi Bulma ............................................................................................ 24
2.2.3.3. Nakit giriş ve Çıkışlarının Gerçekleşme Olasılığı ................................ 24
2.2.3.4. İşletmenin Bulunduğu Sektördeki Rekabet ......................................... 24
2.2.3.5. İşletmenin Ödenmemiş Sermayesi ....................................................... 24
2.2.3.6. İşletmenin Borç Yapısı ........................................................................... 24
2.2.3.7. İşletmenin Yaşı ........................................................................................ 25
2.2.3.8. İşletmenin Stok Miktarı ......................................................................... 25
2.2.3.9. İşletmenin Maddi Duran Varlıkları ...................................................... 25
2.2.3.10. Enflasyon ............................................................................................... 25
2.2.3.11. İşletmenin Büyüme Olasılığı ................................................................ 25
2.2.4. Nakit Akım Tablosu ....................................................................................... 26
2.2.4.1. Nakit Akım Tablosunun Yapısı ............................................................. 26
2.2.4.2. Nakit Akım Tablosunun Unsurları ....................................................... 26
2.2.4.3. Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması................................................. 28
2.3. NAKİT BÜTÇESİ .................................................................................................. 31
2.3.1. Nakit Bütçesi Kavramı ................................................................................... 31
2.3.2. Nakit Girişlerinin Tahmini ............................................................................ 32
2.3.3. Nakit Çıkışlarının Tahmini ........................................................................... 33
III
2.3.4. Nakit Bütçesinin Hazırlanması ..................................................................... 33
2.3.5. Nakit Bütçesinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri ............................................ 37
2.3.6. Nakit Bütçesi Yöntemleri .............................................................................. 38
2.3.6.1.Nakit Giriş ve Çıkışlarının Tahmin Edilmesi Yöntemi ........................ 38
2.3.6.2. Düzeltilmiş Kâr Yöntemi ....................................................................... 38
2.4. NAKİT DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ............................................................. 39
2.4.1. İşletmelerde Güvenilir Nakit Düzeyinin Hesaplanması.............................. 39
2.4.1.1. Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin Hesaplanması ........... 39
2.4.1.2. Kısa Süreli Borçlanma Esasına göre Nakit Düzeyinin
Belirlenmesi .......................................................................................................... 39
2.4.1.3. Günlük Ortalama Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin
Belirlenmesi .......................................................................................................... 40
2.4.2. İşletmelerde Optimum Nakit Tutarının Belirlenmesi ................................. 41
2.4.2.1. Matematiksel Olmayan Yöntemler ....................................................... 41
2.4.2.2. Matematiksel Yöntemler ........................................................................ 41
2.4.2.2.1. Baumal Modeli ................................................................................ 41
2.4.2.2.2. Miller-Orr Modeli ........................................................................... 43
2.4.2.2.3. Beranek Modeli .............................................................................. 45
2.4.2.2.4. Stone Modeli .................................................................................... 46
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞLETMLERDE NAKİT YÖNETİMİ ETKİNLĞİNİN ARTIRILMASI SÜRECİ
3.1. NAKİT YÖNETİMİNİ ARTIRACAK ÖNLEMLER ........................................ 48
3.1.1. Tahsilat ve Ödemelerde Kullanılan Araçlar ................................................ 48
3.1.1.2. Tahsilât Kontrolü ve Tahsilatı Artıran Yöntemler ............................. 50
3.1.1.2.1. Bankacılık Hizmetlerinden Faydalanmak .................................... 50
3.1.1.2.2. Lockbox Sistemi .............................................................................. 51
3.1.1.2.3. Faturaların Gönderimini Hızlandırmak ...................................... 51
3.1.1.2.4. Erken Ödeme İskontosu ................................................................ 51
3.1.1.3. Ödemelerin Kontrolü Yöntemleri ......................................................... 51
3.1.1.3.1 Ödemelerin Merkezileştirilmesi ..................................................... 51
3.1.1.3.2. Karşılıksız Çekler............................................................................ 52
IV
3.1.1.3.3. Borçların Vadesinin Uzatılması .................................................... 52
3.1.1.3.4.Çek ile Ödeme Yapmak ................................................................... 52
3.1.2. Nakit Yönetiminde Kullanılabilecek Menkul Kıymetler ............................ 52
3.1.2.1. Hisse Senetleri ......................................................................................... 52
3.1.2.2. Tahvil ...................................................................................................... 54
3.1.2.2.1. Tahvil Türleri .................................................................................. 54
3.1.2.3. Repo-Ters Repo ...................................................................................... 55
3.1.2.4. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ............................................................. 56
3.1.2.5. Katılma Hesapları................................................................................... 57
3.1.2.6. Mevduat Sertifikaları ............................................................................. 57
3.1.2.7. Banka Bonoları ....................................................................................... 57
3.1.3. Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi ............................................................. 58
3.1.3.1. Pazarlanabilir Menkul Kıymet Yönetimini Etkileyen Faktörler ....... 58
3.1.3.1.1. Senetlerim Verim ve Emniyeti ....................................................... 58
3.1.3.1.2. Senetlerin Likidite ve Pazarlanabilme Derecesi........................... 59
3.1.3.1.3. Senetlerin Vergi Durumu ............................................................... 59
3.1.3.1.4. Senetlerin Risk Derecesi ................................................................. 60
3.1.4. Enflasyonist Ortamlarda Nakit Yönetimi ................................................... 62
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARS’TA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ
İŞLETMELERDE (KOBİ) NAKİT YÖNETİMİ VE NAKİT YÖNETİMİNE
VERDİKLERİ ÖNEM DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
4.1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELER
HAKKINDA GENEL BİLGİ ....................................................................................... 64
4.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Özelikleri ............................................ 65
4.1.2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Avantajları .............................. 66
4.1.3. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dezavantajları ........................ 67
4.1.4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomiye Katkıları ......................... 67
4.1.5. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu .......................... 69
4.2. KARS HAKKINDA GENEL BİLGİLER ........................................................... 72
V
4.2.1. Coğrafik Konum ............................................................................................. 72
4.2.2. Ticaret Yapısı ................................................................................................. 73
4.2.3. Sanayi Yapısı................................................................................................. 74
4.2.4. Tarım ve Hayvancılık .................................................................................... 77
4.3. ARAŞTIRMANIN AMACI ................................................................................... 78
4.4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ ................................................................. 78
4.4.1. Araştırmanın Modeli ...................................................................................... 78
4.4.2. Araştırmanın Kısıtları ................................................................................... 78
4.4.3. Veri ve Bilgi Toplama Aracı ve Yöntemi ..................................................... 79
4.4.5. Evren ve Örneklem ........................................................................................ 80
4.5. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
YORUMLANMASI ...................................................................................................... 82
4.5.1. KOBİ’lerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler ................................................... 83
4.5.2. KOBİ’lerin Faaliyet Süreleri ......................................................................... 84
4.5.3. KOBİ’lerin Ortaklık Türleri ......................................................................... 85
4.5.4. KOBİ’lerde Çalışan Personel Sayıları .......................................................... 86
4.5.5. KOBİ’lerin Maliye’ye Resmi Olarak Beyan Edilen Ortalama Gelirleri .. 87
4.5.6. KOBİ Sahibi (Ortak ya da Yöneticisinin) Eğitim Durumu ........................ 88
4.5.7. Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü ................................. 89
4.5.8. KOBİ’lerde Finansal Durumdan Memnunluk ............................................ 90
4.5.9. KOBİ’lerin Danışmanlık Desteği Alma Durumları .................................... 90
4.5.10. KOBİ’lerde Finansal Konularda Nihai Karar Vericiler .......................... 91
4.5.11. KOBİ’lerin Sermaye İhtiyacını Karşılama Yolları ................................... 92
4.5.12. KOBİ’lerin Fon Bulmada Sıkıntıları .......................................................... 93
4.5.13. KOBİ’lerin Fon Bulmakta Yaşadığı En Önemli Sorunlar ....................... 93
4.5.14. KOBİ’lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları ...................................... 94
4.5.15. KOBİ’ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletemeye Etkisi............ 95
4.5.16. KOBİ’lerin İşletme Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem
Düzeyleri.................................................................................................................... 96
4.5.17. KOBİ’lerin Nakit Tutma Nedenleri ........................................................... 97
4.5.18. KOBİ’lerin Borç Öderken En Sık Kullandığı Araçlar ............................. 98
4.5.19. KOBİ’lerin Alacak Tahsilinde En Sık Kullandığı Araçlar ...................... 99
VI
4.5.20. KOBİ’lerin Alacaklarının Ortalama Tahsil Süresi ................................. 100
4.5.21. KOBİ’lerin Alacakların Zamanında Tahsil Edilebilme Durumu ......... 101
4.5.22. KOBİ’lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süresi ............................ 102
4.5.23. KOBİ’lerin Alacakları Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler .................. 103
4.5.24. KOBİ’lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süresi ................................. 104
4.5.25. KOBİ’lerin Borçlarının Zamanında Ödenebilme Durumu ................... 105
4.5.26. KOBİ’lerin İskontolardan Yararlanabilme Durumu ............................. 105
4.5.27. KOBİ’lerin Finansal Planlama Yapma Durumları ................................ 107
4.5.28. KOBİ’ler Tarafından Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar .......... 108
4.5.29. KOBİ’lerin Nakit Bütçesi Hazırlama Sıklığı Durumları ........................ 109
4.5.30. KOBİ’lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları ....................... 109
4.5.31. KOBİ’lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri....................... 110
4.5.32. KOBİ’lerin Atıl Fon Değerlendirme Durumları ..................................... 111
4.5.32.1. Mikro İşletmelerde Atıl Fonları Değerlendirme Durumları .......... 111
4.5.32.2. Küçük Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme
Durumları ........................................................................................................... 112
4.5.32.3. Orta Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme
Durumları ........................................................................................................... 113
SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................................................ 114
KAYNAKÇA ............................................................................................................... 118
EKLER ......................................................................................................................... 125
EK 1. Nakit Akım Tablosu ................................................................................... 126
EK 2. Anketleri Değerlendirmeye Alınan KOBİ’ler ........................................... 127
EK 3. Anket ............................................................................................................. 129
ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 130
VII
ÖZET
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İŞLEMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA
Abdulkadir BARUT
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN
2014, 130 sayfa
Jüri: Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN ( Danışman)
Prof.Dr. Turan ÖNDEŞ
Yrd. Doç. Dr. Hayati AKSU
İşleme sermayesi yeterliliği, gerek büyük işletmeler gerekse küçük işletmeler
için oldukça önemli bir konudur. Özellikle küçük işletmelerin sermaye piyasasından
yeterince faydalanamamasından nedeniyle işletme sermayesi küçük işletmeler için çok
daha önem arz etmektedir.
Piyasada etkin bir şekilde mücadele etmek için işletmeler ellerinde bulunan
nakdi en iyi şekilde yönetmek zorundadır. Nakit yönetimindeki başarısızlık, işletmeleri
iflasa kadar sürükleyeceğinden işletmeler çeşitli yöntemlerle optimal nakit tutarını
hesaplayabilir ya da nakit bütçeleri yardımı ile nakit giriş ve çıkışlarını tahmin edip ona
göre hareket edebilirler.
İşletmeler ellerinde bulunan atıl fonları değerlendirmek için çeşitli menkul
kıymetlere yatırım yaparlar ve böylece atıl fonlardan da kazanç elde ederler.
Bu çalışmada ilk olarak işletme sermayesi üzerinde e durulmuş, daha sonra nakit
ve nakit yönetimi konuları açıklanmıştır. Son bölümde ise Kars’ta faaliyet gösteren
KOBİ’lerin nakit yönetimi konusundaki tutumları araştırılıp
çeşitli sonuçlara
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi, Nakit, Nakit yönetimi, KOBİ, Kars.
VIII
ABSTRACT
MASTER THESIS
İŞLEMELERDE NAKİT YÖNETİMİ VE KARS İLİNDE BİR UYGULAMA
Abdulkadir BARUT
Advisor : Assist. Prof. Dr. Osman Berna İPEKTEN
2014, Page: 130
Jury: Assist. Prof. Dr. Osman Berna İPEKTEN ( Advisor)
Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ
Assist. Prof. Dr. Hayati AKSU
Capital has become crucial for large corporations as well as small ones.
Particularly, small company’s the lack of access to capital market has more the situation
more serious and emergent.
Those companies need to employ their capital more efficiently in order to stay
competitive in this market. However, since the failures and mismanagements in cashuse may drive the companies toward bankruptcy, those companies can foresee cash
input and output before hand and act accordingly.
In doing so , they may manage to gain significant wealth through those idle fund
invested in market instruments such as bond, stock etc. which otherwise may just sit in
the vaults of the company and wait for the time they will be put in use.
In this study we have attempted to focus on company capital, cash management
and finally evaluated the small and medium enterprises (SMEs), operating in Kars,
attitude toward cash management.
Key words: Working capital, cash, cash management, Kars.
IX
KISALTMALAR DİZİNİ
AB
: Avrupa Birliği
ABD
: Amerika Birleşik Devletleri
TCMB
: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
AMB
: Avrupa Merkez Bank
BSMV
: Banka Sigorta Muamele Vergisi
DTS
: Doğrudan Tahsilat Sistemi
OTS
: Otomatik Tahsilat Sistemi
EFT
: Elektronik Fon Transferi
BİST
: Borsa İstanbul
KARSİAD
: Kafkas Sanayici İş Adamları Derneği
KATSO
: Kars Ticaret ve Sanayi Odası
KAÜ
: Kafkas Üniversitesi
KOSGEB
: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
KDV
: Katma Değer Vergisi
KKDF
: Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
KOBİ
: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlemeler
MKYF
: Menkul Kıymet Yatırım Fonu
ÖFK
: Özel Faiz Kurumları
REPO
: Repurchase Agreement
SERKA
: Serhat Kalkınma Ajansı
SMM
: Satılan Malın Maliyeti
SPK
: Sermaye Piyasası Kurlu
FVÖK
: Faiz ve Vergi Öncesi Kar
TKDK
: Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
TTK
: Türk Ticaret Kanunu
TMS
: Türkiye Muhasebe Standartları
TL
: Türk Lirası
USD
: Amerikan Doları
VUK
: Vergi Usul Kanunu
X
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1.1. İşletmelerde Nakit Döngüsü ............................................................................. 7
Şekil 1.2. Atılgan Finanslama Yöntemi .......................................................................... 16
Şekil 1.3. Dengeli Finanslama Sretejisi .......................................................................... 17
Şekil 1.4. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi ........................................................................ 17
Şekil 2.1. Nakit Dönüşüm Süreci................................................................................... 22
Şekil 2.2. Baumol Modeli ............................................................................................... 42
Şekil 2.3. Miller-Orr Modeli ........................................................................................... 44
Şekil 2.4. Alternatif Kasa Tutarlarının Yoğunluk Fonksiyonları ................................... 45
Şekil 2.5. Stone Model Günleri....................................................................................... 47
Şekil 3.1. Risk Unsurları ................................................................................................. 60
XI
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 4.1. Sanayi ve Ticaret odası KOBİ Tanımı .......................................................... 65
Tablo 4.2. Sektör ve Çalışan Sayılarına Göre Girişimlerin Dağılımı............................. 70
Tablo 4.3. KOBİ’lerin Ekonomideki Payının Yıllar İçindeki Seyri ............................... 71
Tablo 4.4. KOBİ’lerde Sektörel Bazda Çalışan Başına Düşen Katma Değer ve
İhracat ........................................................................................................... 72
Tablo 4.5 İldeki Küçük sanayi Sitelerinin İşyeri Sayıları...............................................77
Tablo 4.6. Organize Sanayi Bölgesinin Genel Özellikleri ve İşyeri-İstihdam
Sayıları ......................................................................................................... 77
Tablo 4.7. KOBİ’lerin Faaliyet Gösterdiği Sektör ........................................................ 82
Tablo 4.8. KOBİ’lerin Faaliyet Süreleri ......................................................................... 83
Tablo 4.9. KOBİ’lerin Ortaklık Türleri ......................................................................... 84
Tablo 4.10. KOBİ’lerde çalışan Personel Sayısı ............................................................ 85
Tablo 4.11. KOBİ’ler Tarafından Maliye’ye Beyan Edilen Yıllık Ortalama Gelirleri .. 86
Tablo 4.12. KOBİ Sahibi, Ortak Yada Yöneticisinin Eğitim Durumu .......................... 87
Tablo 4.13. Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü.................................. 88
Tablo 4.14.KOBİ'lerde Finansal Durumundan Memnunluk...........................................89
Tablo 4.15. KOBİ’lerin Danışmanlık Alma Durumları ................................................. 90
Tablo 4.16. KOBİ’lerde Finansal Konularda Nihai Karar Verici Durumu .................... 90
Tablo 4.17. KOBİ’lerin Çalışma Sermayesi İhtiyacını Karşılama Yolları .................... 91
Tablo 4.18. KOBİ’lerin Fon Bulmadaki Sıkıntı Durumları ........................................... 93
Tablo 4.19. KOBİ’lerin Fon Bulmada Yaşadığı Sorunlar.............................................. 93
Tablo 4.20. KOBİ’lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları ......................................... 94
Tablo 4.21. KOBİ’ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletmeye Etki Durumu ...... 95
Tablo 4.22. KOBİ’lerin Çalışma Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem
Düzeyleri ...................................................................................................... 96
Tablo 4.23. KOBİ’lerin Nakit Tutma Nedenleri ............................................................ 97
Tablo 4.24. KOBİ’lerin Sık Sık Kullandıkları Araç Durumu ........................................ 98
Tablo 4.25. KOBİ’lerin Alacaklarını Tahsil Ederken Sık Sık Başvurdukları Araçlar ... 99
Tablo 4.26. KOBİ’lerin Alacaklarını Ortalama Tahsil Süreleri ................................... 100
Tablo 4.27. KOBİ’lerin Alacaklarını Zamanında Tahsil Edebilme Durumları............ 101
XII
Tablo 4.28. KOBİ’lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süreleri............................. 102
Tablo 4.29. KOBİ’lerin Alacaklarını Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler .................. 103
Tablo 4.30. KOBİ’lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süreleri ................................. 103
Tablo 4.31. KOBİ’lerin Borçlarını Zamanında Ödeyebilme Durumları ...................... 104
Tablo 4.32. KOBİ’lerin İskontolardan Yararlanabilme Sıklıkları................................ 105
Tablo 4.33. KOBİ’lerin Finansal Planlama Yapma Durumları .................................... 106
Tablo 4.34. KOBİ’lerin Finansal Planlamada Kullandıkları Araçlar ........................... 107
Tablo 4.35. KOBİ’lerin Nakit Bütçesi Yapma Sıklıkları ............................................. 108
Tablo 4.36. KOBİ’lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları.......................... 109
Tablo 4.37. KOBİ’lerin Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri ...................................... 110
Tablo 4.38. Mikro Ölçekli KOBİ’lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları .......... 111
Tablo 4.39. Küçük Ölçekli KOBİ’lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları ......... 112
Tablo 4.40. Orta Ölçekli KOBİ’lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları ............. 113
XIII
ÖNSÖZ
Bu çalışmanın konusunu, günümüz ekonomisinin en önemli aracı olan nakit ve bu
nakdin nasıl yönetileceği, nasıl katma değer oluşturabileceği üzerine yazılmış olup
örnek il olarak Kars ili seçilmiştir.
Son
yıllarda
meydana
gelen
gelişmelerden
işletmelerin
etkilenmemesi
düşünülemez bir durumdur. Çünkü işlemelerde sürekli olarak kendini yenilemek ve
günün koşullarına entegre etmek durumdadır, aksi durumda piyasan silinip gidecektir.
Küreselleşen dünya üzerinde gelişmiş iletişim ağı sayesinde isteyen her insanın
dünyanın herhangi bir yerinde istediği bilgiye ulaşabilmektedir ve bu durumda ciddi bir
oranda sert rekabet koşulları meydana getirmektedir. Bu bağlamda işletmelere
baktığımızda bu durum işletmeler içinde geçerli olup işletmelerin, diğer işletmelerle
rekabet edebilmesinin ön şartının güçlü bir finansal yapıdan geçtiğini söyleyebiliriz.
Güçlü finansal yapı ise işletmelerin ellerindeki nakdi ne derece etkin kullanabildiği ile
bağlı olup, mevcut ekonomide etkin firmaların nakitlerini iyi kullanan firmalar
olduğunda görmekteyiz.
Bu çalışmamda Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin nakit yönetim etkinliği anket
ile ölçülmüş ve sonuç bölümünde dile getirilmiştir.
Çalışmama bilgi ve tecrübeleriyle ve de sonsuz desteğiyle katkılarda bulunan
danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Osman Berna İPEKTEN’e, gerek lisans gerekse
yüksek lisans eğitimim boyunca gerek bilgisiyle gerekse de tecrübesi ile bana her zaman
destek olan sayın hocam Doç.Dr. Hüsnü KAPU’ya, tezimi yazmaya başladığım ilk
günden bu güne kadar bilgi ve tecrübesi ile bana destek olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr
Mehmet Emin KARABAYIR’a ve yüksek lisansa başlamamda büyük etkisi olan, bana
daima destek olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Mukkades ÇİÇEK’e ve sayın Yrd. Doç.
Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR’a, eğitim hayatım boyunca desteğini benden esirgemeyen
babam Musa BARUT’a, maddi manevi her zaman yanımda olan beni eğitim hayatım
boyunca yönlendiren İrfan BARUT’a ve tüm BARUT ailesine teşekkür eder
çalışmamım tüm ilgilere faydalı olmasını dilerim.
Erzurum - 2014
Abdulkadir BARUT
1
GİRİŞ
Küreselleşme süreci ile birlikte dünyada ülkeler arasındaki sınırlar anlamını
yitirmiş ve dünya artık neredeyse tek bir ülke haline gelmiştir. Daha önceleri sadece
kendi ülkelerindeki işletmeler ile rekabet eden işletmeler küreselleşme süreci ile birlikte
artık dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ile rekabete girmek zorunda kalmışlardır.
Bu şartlarda mücadele etmenin en güçlü silahı ise şüphesiz sermaye ve sermayenin etkin
kullanımıdır. Sermayelerini iyi kullanan ve ellerinde yeterince sermaye bulunan
işletmeler genel olarak bu süreçten sağlam çıkmış ve yollarına devam etmişlerdir.
İşletmelerin temel üç amacından bahsedebiliriz bunlar; işletmelerinin piyasa
değerini maksimize etmek, ortakların karlarını artırmak ve sosyal sorumluluklardır.
İşletmelerin bu amaçlarına ulaşmalarındaki en önemli yol ellerindeki varlıkları en etkin
şekilde yönetmeleridir. Peki, işletmeler ellerindeki bu nakit ve nakit benzeri varlıkları
nasıl yöneteceklerdi? İşte burada devreye işletme sermayesi yönetimi ön plana
çıkmaktadır. İşletme sermayesi yönetiminin temel amacı ise işletmelerin ellerinde
bulunan bu varlıkları en iyi şekilde kullanması ve yukarıda saydığımız işletmelerin
temel amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır.
İşletmeler ellerinde bulunacak işletme sermayesi miktarına da dikkat etmelidir.
Çünkü gereğinden fazla işletme sermayesi ya da gereğinden az olan işletme sermayesi
işletmelere olumsuz etki yapmaktadır. Örneğin işleme sermayesinin gereğinden fazla
olması eğer işletme borçlanma ile bu sermayeyi elde etmişse bu paranın faiz gideri
olacaktır. Tersine işletme sermayesi gereğinden az olursa işletmenin verimliliğinin
düşmesine ve kârlı yatırım fırsatlarının kaçırılmasından dolayı fırsat maliyeti ortaya
çıkacaktır. Sermayenin etkin yönetimi ile optimal işletme sermayesi tespit edilmeye
çalışılır ve ne atıl fon ne de eksik fon oluşmaması sağlanır.
İşletmeler çeşitli finansman yöntemleri kullanarak nasıl hareket edeceklerini
belirlerler. Bu yöntemler; atılgan finansman yöntemi, ihtiyatlı finansman yöntemi ve
dengeli finansman yöntemidir. Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan bu
yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmakla birlikte işletmeler hangi yöntemin
kendilerine uygun olacağını belirleyebilirler.
İşletmeler ellerinde bulunduracakları nakit miktarını kısa dönemli finansal
planlanalar yardımı ile tahmin etmeye çalışırlar. Kısa dönemli bir planlama türü olan
2
nakit bütçesi yardımı ile işletmeler olası nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını tahmin
etmeye çalışarak optimal nakit tutarını belirlemeye çalışırlar.
Ayrıca işletmeler ellerinde bulunan fazla fonu da çeşitli menkul kıymetlere
yatırarak gelir elde etmek isterler. Bu menkul kıymetlerinde birbirinden farklı özellikler
taşırlar. Örneğin bazıları uzun vadeliyken bazıları da kısa vadelidir. Yine bazılarının
riski ve getirisi yüksek iken bazılarının getirisi sabit ve az risklidir. İşletmenin
bunlardan hangisine veya hangilerine yatırımın yapacağını ise piyasadaki durum ve
işletmenin risk alıp almayacağına bağlıdır.
İşletmelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli bir unsur ise enflasyondur.
Enflasyon işletmelere olumsuz etki eden bir durum olduğu için işletmeler
planlamalarını yaparken bu tür riskleri de göz önünde bulundurlar.
Çalışmanın ilk bölümünde çalışma sermayesinin ne olduğu, türlerini, unsurlarını,
özelliklerini, işletme sermayesine etki eden faktörleri ve finanslama yöntemleri ele
alınmıştır.
İkinci bölümde nakit kavramının ne olduğu, işletmenin neden nakit tutukları,
işetmenin tutukları nakit miktarını etkileyen etmenleri, nakit akım tablosu, nakit
bütçeleri ve optimal nakit düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden
bahsedilecektir.
Üçüncü bölümde işlemelerinin nakit akım sürecini başarılı bir şekilde nasıl
yürüteceği, nakit tahsilinde neler yapılması, borç ödemesinde neler yapılması gerektiği
üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde nakit benzeri varlıklar ve bu varlıkların
yönetimi üzerinde durulmuştur.
Son bölümde ise Karsta faaliyet gösteren işletmelerinin nakit yönetimi ile ilgili
tutumları anket ile araştırılmış, Karsta faaliyet gösteren ticaret işletmelerinin, nakit
yönetimindeki güçlü ve zayıf olduğu yönler, nakit yönetiminde bilinçli olup olmadıkları
araştırılmıştır. Bu çalışma Kars’ta faaliyet gösteren işletmelerin nakit yönetimindeki
eksiklikleri ile ilgili ileride yapılacak çalışmalara ön ayak olabilecektir.
3
BİRİNCİ BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ VE KURAMSAL TEMELLER
1.1. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI
1.1.1. İşletme Sermayesi Tanımı
Literatürü incelediğimizde işletme sermayesi ile ilgili birçok tanım ile
karşılaşmaktayız, bu bağlamda işletme sermayesi, işletmenin üretime başladıktan gelir
sağlayıncaya kadar geçen zamanda fonlara bağlanan fonlardan meydana gelmektedir
(Aksoy ve Yalçıner, 2008: 56).
İşletme sermayesi yâda diğer bir ifade ile çalışma sermayesi çalışma sermayesi;
işletmelerin günlük olağan işlerini yürütmeleri için gerekli olan ve bir yıldan kısa bir
sürede nakde çevrilme yeteneğine sahip varlıkların tümü olarak tanımlanır (şakrak,
1999). Daha basit bir tanım ile işletme sermayesini nakde dönüşme hızı yüksek olan
dönen varlıkların toplamıdır diyebiliriz (Öz ve Güngör, 2007:34).
Gerek büyük gerekse de küçük işletmelerin kısa dönemde dönen varlıklara
yapıkları yatırım önemli bir yere sahiptir ve ortakların kar oranlarının yükseltilmesinde
işletme varlıklarının yatırıldığı fonlar oldukça önemli bir yere sahiptir. İşletme
sermayesi ise, nakit, alacaklar, stoklar ve diğer cari varlıklardan meydana gelmektedir
(Bayrakdaroğlu, 2013). Bu tanım çerçevesinde işletme sermayesine brüt işletme
sermayesi de denilir (Şakrak, 1999:56).
İşletme sermayesi, işletmenin tam kapasite çalışabilmesi, üretimin kesintiye
uğramaması, iş hacminin artırılabilmesi, kısa dönemde borçlarını ödeyebilmesi,
kredibilitenin artırılması, karlılık ve verimin maksimize edilmesi açısından oldukça
önemlidir (Akgüç, 2006:87).
Çalışma sermayesi firmaların karlılığı için etkilidir. İşletmeler en az miktar
sermaye ile finansal maliyetleri azaltır ve karlılığını artırır (Quayyum, 2011:38)
İşletme sermayesi ile ilgili bu kadar çok tanım bulunmasının nedeni işletme
sermayesinin birçok türünün olmasındandır (Aksoy ve Yalçıner, 2008:65). Aşağıda bu
4
işletme sermayesi türleri ve ne anlama geldiklerini açıklayarak bu kavramı daha
netleştirebileceğiz.
1.1.2. İşletme Sermayesi Türleri
İşletme sermayesini; brüt işletme sermayesi, net işletme sermayesi, sürekli
çalışma sermayesi, değişken işletme sermayesi, olağan üstü çalışma sermayesi olmak
üzere beş başlık altında toplamak mümkündür.
1.1.2.1. Brüt İşletme Sermayesi
Brüt işletme sermayesi, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için dönen
varlıklara (nakit, çek, alacaklar, stoklar vb.) bağlanan fonları ifade eder. Diğer bir ifade
ile brüt işleme sermayesi; alacaklar, nakit, stoklar, alacaklar, menkul kıymetler
toplamından oluşur (Kaval, 2009:5 ).
Toplam aktifler dönen varlık ve duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen
varlıklar ise brüt işletme sermayesini ifade eder (Rehn, 2012:16)
1.1.2.2. Net İşletme Sermayesi
Net işletme sermayesi, dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı borçlar arasındaki
farka eşittir. İşletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu brüt sermaye
ihtiyacının bir kısmını borçlanarak bulur. Başka bir ifade ile işletmelerin faaliyetlerini
yürütebilmeleri için girdilere yani ilk madde ve malzemeye ihtiyaç duyar, işte bu girdiyi
borçlanarak alır ve böylece nakit akışı başlayıncaya kadar bu şekilde finansman
sağlanır.
İşletme yöneticisi işlemenin sahip olması gereken optimal işleme sermayesi
düzeyini iyi belirlemelidir. Yönetici ne işleme sermayesini hesaplayarak bu optimal
noktadan ne kadar uzak olduğunu veya yakın olduğunu saptayabilir.
Net işletme Sermayesi= Dönen varlıklar-Kısa vadeli yabancı kaynaklar şeklinde
formülüz edilir (Baweld,2012:6)
5
1.1.2.3. Sürekli İşleme Sermayesi
Eğer bir işletmenin nakit giriş ve çıkışları arasında tam bir zamanlama ayarlaması
yapılabilseydi çalışma sermayesi bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya
azaltabilir. Ancak gerçek yaşamda işletmelerin bu zamanlama ayarlamasını yapmak
gerçekten çok zordur. Özellikle faaliyetleri devresel olarak dalgalanma gösteren
işletmelerin çalışma sermayesi ihtiyaçları da dalgalanma gösterir. Bu işletmelerin
dalgalanmadan korunmak için kullandıkları yol ise en az düzeyde de olsa sürekli olarak
belli bir miktar nakit yani çalışma sermayesi bulundurmaktır. Nakit darboğazına
düşmemek için işletmede bulundurulan en az düzeydeki nakit, üretimi aksatmamak için
tutulan emniyet stoku vb. işletmenin dalgalanmalar dışındaki devamlı çalışma
sermayesini oluşturur. İşletmenin bulunduracağı devamlı (sürekli) çalışma sermayesi bir
minimumu ifade ettiği için sabit niteliktedir. İşletme faaliyetini sona erdirinceye kadar,
sürekli çalışma sermayesi işletmede bulundurulmak zorunda olacaktır. Sonuç olarak
işletmenin faaliyet hacmi genişledikçe, sürekli çalışma sermayesi miktarı da artacaktır
(Kırbaş, 2010:21 ).
1.1.2.4. Değişken İşletme Sermayesi
Mevsimsel ve konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak işletmeler sürekli işletme
sermayesinin yanında farklı bir işletme sermayesine de ihtiyaç duyar. İşte mevsimsel
dalgalanmalardan ve konjonktürden kaynaklanan bu sermaye çeşidine değişken çalışma
sermayesi denilir ve Mevsimlik ve Devresel işletme sermayesi olmak üzere ikiye ayrılır
(Erdoğan, 1990).
a-Mevsimlik İşletme Sermayesi; İş hacminin büyüdüğü dönemlerde işletmelerin
sürekli işletme sermayesine ek olarak ihtiyaç duydukları sermaye türüdür. Örneğin yaz
aylarında Antalya’ya gelen turist sayısında artış meydana gelmekte ve işletmeler bu
ihtiyacı karşılamak için daha fazla eleman, daha fazla yemek ve bunlara bağlı olarak ta
daha fazla likiditeye ihtiyaç duyacaktır, işte ihtiyaç duyulan bu likidite mevsimlik
işletme sermayesini ifade etmektedir (Kırbaş, 2010:21).
b-Devresel İşletme Sermayesi; İşletmeler devresel hareketlenmelere göre çalışma
sermayelerini artırmak isteyebilirler. Başarılı geçen bir dönem sonucunda işletme iş
6
hacmini büyütmek isteyebilir, işte burada ortaya çıkan sermaye çeşidine devresel
işletme sermayesi denir (Erdoğan, 1990).
Eğer işletme sürekli işleme sermayesini 50.000 TL olarak tutmuşsa ve devresel
işletme sermayesini 70.000 TL tutuysa, bu şu anlama gelir işletme devresel dönemlerde
cari aktifler 120.000 TL çıkmaktadır.
1.1.2.5. Olağan Üstü İşletme Sermayesi
Piyasada bulunan bütün işletmeler beklenmeyen olaylarla karşılaşma olasılığı
vardır. Grevler, yangın, sel, deprem, harp gibi beklenmeyen durumlara karşında rutin
faaliyetlerini sürdürebilmek için işletme sermayesine ihtiyaç duyabileceklerdir. İşte bu
durumlarda ortaya çıkan işletme sermayesi olağanüstü işletme sermayesi olarak kabul
edilir (Aksoy ve Yalçıner, 2005: 17).
Olağanüstü durumlar genel olarak, faaliyetleri aksatmakta olduğundan ve
işletmenin etkinliğini azalttığından bu tür beklenmeyen olaylar karşısında olağanüstü
çalışma sermayesi dediğimiz işletme sermayesi türüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bazen
olağanüstü durumların etkisiyle işletmenin faaliyetlerinde daralma olabilir ve buna bağlı
olarak atıl fonlar ortaya çıkabilmektedir. İşletmeler bu tür olayların ortaya çıkış
zamanlarını tahmin edemediğinden, karlı dönemlerinde ihtiyat amaçlı olarak para ayırır
ve böylece bu durumlar karşısında kısmen de olsa hazırlıklı olmuş olur (Coşkun,
2006:112).
1.1.3. İşletme Sermayesinin Özellikleri
Etkin bir işletme sermayesi yönetimi, likidite riskini azaltır, iş hacmini genişletir,
işletmesinin kredibilitesini artırır, üretimde devamlılığı sağlar, işletme faaliyetlerinin
karlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar (Arslan, 2003: 123). İşletme sermayesini
oluşturan unsurların ortak özeliklerini; kısa vadeli olması, birbirleriyle ilişkili olmaları
ve çalışma sermayesi unsurları ani olmayan birlikte meydana gelmeyen faaliyetlere
bağlı olmaları olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.
7
a. İşletme sermayesi Unsurlarının Kısa Vadeli Olması
Çalışma sermayesini oluşturan kalemlerinin çok büyük bir kısmı kısa vadeli olup
ömürleri bir yılı geçmez. Çalışma sermayesini oluşturan bu kalemlerin bazıları tamamen
likit (kasa, çek, banka), bazıları ise bir yıl içinde nakde dönüşebilen kalemlerdir.
Çalışma sermayesi kalemleri arasında yer alan ancak diğer kalemlerden farklı hareket
eden çalışma sermayesi unsurları da bulunmaktadır. Örneğin bir yıldan fazla sürede
tutulan hammadde stokları çalışma sermayesini oluşturan kalemler içinde yer alır ama
likit özelliği göstermez (Erdoğan, 1978: 19).
b. İşletme Sermayesi Kalemleri Birbirleriyle İlişkilidir
İşletme sermayesini oluşturan kalemler birbirleriyle yakın ilişki içindedir.
İşletmeler ürün üretmek için hammadde alırlar. İşletmede bu hammaddelerin
alınmasıyla işletmede stoklar oluşur ve bu arada satıcılara borçlanır. Daha sonra işletme
bu hammaddeleri üretim sürecine sokarak ürün elde ederler yani ellerinde ticari mal
oluşur. İşletmeler bu malları diğer işletmelere peşin veya vadeli satarak alacaklı duruma
geçer ve alacaklarını tahsil etme sürecine geçmiş olur. Bu çark işletmelerde var
oldukları sürece böyle devam edecektir (Kaval, 2009:12).
NAKİT
HAMMADDE
ALACAK
MAMUL
Şekil 1.1. İşletmelerde Nakit Döngüsü
Kaynak: http://www.reitix.com/Makaleler/isletme-Sermayesi-Nedir/ID=303
8
c. İşletme Sermayesi Kalemleri Ani Olmayan Birlikte Meydana Gelmeyen
Faaliyetlere Bağlıdır
İşletmelerin yukarıda şekilde de gördüğümüz gibi nakit, hammadde, mamul ve
alacaklardan meydana gelen bir döngüsü vardır. Ancak bu döngü içindeki kalemler aynı
zamanda hareket etmez. Dolayısıyla İşletmelerin bu kalemleri arasındaki hareketler aynı
anda meydana gelmez zaten eğer işletme tüm satışlarını peşin yapsaydı nakit
yönetiminin bir anlamı da kalmazdı (www.reitix.com).
1.1.4. İşletme Sermayesinin Unsurları
İşletme sermayesinin unsurları varlık unsurları ve kaynak unsurlar olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır.
1.1.4.1. İşletme Sermayesinin Varlık Unsurları
Bilançolarda, dönen varlık, cari aktifler vb. isimlerle altında toplanan bu unsurlar;
kasa, çek, senet, stok, pazarlanabilir menkul kıymetler, alacaklardan olmakta olup
işletme sermayesini meydana getirirler (Özdemir, 1997:163).
Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen varlık
olarak sınıflandırılır (UMS 1, madde 57):
a) işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının
veya tüketilmesinin beklenmesi;
b) özellikle ticari amaçla elde bulundurulması;
c) bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya
d) (UMS 7 Nakit Akım Tablosu’ nida tanımlandığı gibi) bilanço tarihinden sonra
en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka
bir nedenle sınıflandırılmamış olmak koşuluyla, nakit veya nakit benzerleri
olanlar.
- Kasa: İşletmenin elinde bulunan en likit kalemdir. İşletme sermayesini oluşturan
en önemli kalemlerin başında gelir. İşletmeler açısından oldukça önemli bir role sahip
olan bu unsurun iyi yönetilmesi ve dikkat edilmesi gerekmektedir.
9
- Banka: Bankada çok likit bir kalem olup istenildiği zaman likit olarak hemen
kullanılır.
- Çekler: Değerli bir kağıt olan çek banklara aracılığı ile hızlı bir şekilde likit
özelliğine sahip olur.
- Diğer önemli bir varlık ise stoklardır: Stoklar, hammadde, yarı mamullerden ve
mamullerden oluşmaktadır.
1.1.4.2. İşletme Sermayesinin Kaynak Unsurları
İşletmelerin sahip oldukları varlıklar yabancı kaynak (Uzun vadeli borç ve kısa
vadeli borç) ve özkaynaklardan olmak üzere iki kaynaktan sağlanmaktadır. Yabancı
kaynaklar yani uzun vadeli ve kısa vadeli borçlar işletmede belirli bir vade sonunda
anapara ve faiz ödemesi gerektirmektedir. Özkaynak yoluyla sağlanan fonların ise
işletme için bir vadesi yoktur ve faiz ödemesi gerektirmez (Çam,2006:1). İşletme
sermayesi kaynak unsurları, genellikle günlük işlemler için gerekli nakit, stoklar ve
alacaklar gibi işletme sermayesi varlık unsurlarının finansmanında kullanılmaktadır.
Finansman kaynakları kısa ve uzun vadeli kaynaklar olmak üzere ayrılır. İşletme
sermayesi kaynakları cari pasifler olarak adlandırılan kısa vadeli borçlardır (Ergül,
2011:22).
Bir kısa vadeli borç aşağıdaki kriterlerden birine uyduğu takdirde kısa vadeli
olarak sınıflandırılır: (UMS1 :60)
a) işletmenin normal faaliyet dönemi içinde ödenmesinin beklenmesi veya
b) özellikle ticari amaçla elde tutulması veya
c) bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya
d) işletmenin borcunu, bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde ödemesini
erteleyecek koşulsuz bir hakkının olmaması
UMS 1’in 60. paragrafında (yukarıya bakınız) belirtilen şartları karşılayanlar
dışındaki tüm yükümlülükler uzun vadeli olarak sınıflandırılır.
- İşletme sermayesinin kaynak unsurlarını şunlar oluşturmakladır;
1. Mali Borçlar (Tahvil, bono, senet vb.)
2. Ticari Borçlar (Satıcılar, Banka kredileri, vb.)
10
3. Diğer Borçlar (Ortaklara borçlar, Personel borçlar vb.)
1.1.5. İşletme Sermayesini Belirleyen Etmenler
İşletmelerin ihtiyaç duydukları sermaye tutarları işletmelerin kendisi ile ilgili olan
işletme içi etmenler ve kendisine bağlı olmayan çevresel yani işletme dışı etmenler
olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz.
1.1.5.1. İşletme Sermayesinin Belirleyen İşletme İçindeki Etmenler
Bir firmada işletme sermayesi ihtiyacı içinde bulunduğu duruma göre değişiklik
göstermektedir. Yıldan yıla, aydan aya, hatta günden güne bile firmanın ihtiyaç
duyacağı sermaye miktarı değişebilmektedir. Aşağıda firmanın kendisiyle ilgili olan
etmenleri açıklayacağız (Aksoy, 1993:50,51).
a. İşletmenin Faaliyet Konusu ve Büyüklüğü
İşletmenin büyüklüğü ve faaliyet konusu işletme sermayesini belirler. İşletmenin
büyüklüğü dediğimiz işlemelerin, küçük ölçekli, orta ölçekli yada büyük ölçekli olduğu
anlamında gelir. İşletmenin büyüklüğü işletmenin finans yapısını da ekiler
(Usta,2005:5).
İşletme sermayesi özellikle küçük işletmeler için oldukça önemlidir. Çünkü küçük
işletmeler sabit varlıkları (makine, bina vb.) kiralayarak bulabilir, ancak söz konusu likit
varlıklar (kasa, alacaklar, stok) olunca sıkıntı yaşarlar. Ayrıca küçük işletmelerin büyük
işletmeler kadar sermaye piyasasından faydalanmaması, işletme sermayesi yönetimini
küçük işletmeler için oldukça önemlidir (Akgüç, 1998:208).
Küçük işletmeler yeterli teknolojiye sahip değillerdir, üretim yapıları makinadan
çok insan gücüne dayanmaktadır. Ayrıca küçük işletmeler büyük işletmelere göre kredi
imkânlarından daha az faydalanırlar. Bu nedenle küçük işletmelerin çalışma sermayesi
ihtiyaçları büyük işletmelere göre daha fazladır (Howorth ve Westhead, 2003:95).
İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörde işletme sermayesi ihtiyacını etkilemektedir.
Örneğin bir hizmet işlemesi olan X hastanesi ile imalat sektöründe üretim yapan Y
işletmesinin ihtiyaç duyacağı işletme sermaye miktarı da farklıdır. Üretim yapan Y
işletmesi sürekli olarak hammadde alacak, satış yapacak, borç ödeyecek bu nedenle Y
11
işletmesi daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır. X hastanesi ise sağlık
sektöründe faaliyet gösterdiğinden kuruluş aşamasında daha çok sabit varlıklara yatırım
yapmış ve faaliyete geçtikten sonra daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır
(Erdoğan, 1990:90)
b. Varlık Devir Hızları ve Süreleri
İşletmeler için varlıkların devir hızları oldukça önemlidir. Çalışma sermayesi
yönetimin amacı; en az nakitle, faaliyetleri sürdürmek ve karı maksimum yapmaktır.
Burada varlıkların devir hızları artıkça işletmenin sermaye ihtiyacı daha çabuk karşılanır
ve üretimde aksamlar olmadan en verimli şekilde çalışılır. Örneğin işletmenin
alacakların devir hızında artış olması işletmenin alacaklarını çok çabuk tahsil ettiğini ve
buna bağlı olarak daha az fona ihtiyaç duyacağı anlamına gelir (Ceylan, 2003:53,54).
c. Kar dağıtımı ve İhtiyat Politikaları
Karı yüksek olan işletmenin, karı düşük olan işletmeye göre daha az işletme
sermayesi ihtiyacı olacağı olağan bir durumdur. Çünkü işletmeler her zaman peşin
olarak ticaret yapmaz çoğu bazen borçlanma yoluna giderler. Ancak kar düzeyi yüksek
olan işletme bu karı kullanarak dış kaynak kullanmaktan kaçınabilir (Aksoy,1993:73)
Kara payı dağıtım politikaları yatırımcıların beklentilerini ve buna bağlı olarak
potansiyel yatırımcıların davranışlarını etkileyerek, şirketin piyasa değerine etkide
bulur. Örneğin işletmenin ortakları karın büyük oranda dağıtılmasını, karın firmada
bulunmasından daha emniyetli bulabilirler. Eğer işletme bu yola giderse işletmenin
hisse senetleri fiyatları yükselir ancak işletmenin elinde bulunan sermaye azalacağından
karlı bir işe girişemeyebilir ve buna bağlı olarak büyümesi yavaşlayabilir. Ancak tersi
durumda ise karın büyük bölümü dağıtılmayıp işletmede bırakılırsa, işletmenin hisse
seneleri fiyatı düşer ama elinde sermaye olduğu için bunu karlı bir işte kullanabilir ve
işletmenin büyüme hızını artırabilir (Bolak, 2005:263).
d. Alım se Satım Koşulları
İşletmelerin mal alım ve mal satımında içinde bulunduğu koşullar işletme
sermayesini tutarını etkiler. Satışlarını peşin, alımlarını ise vadeli yapan işletmeler,
12
satışlarını vadeli, alımlarını peşin yapan işletmelere göre daha az işletme sermayesine
ihtiyaç duyarlar.
e. Stok Miktarı ve Stok Devir Hızı
İşletmelerin ellerinde bulunan stok miktarı da işleme sermayesini etkileyen
önemli bir faktördür. Elinde gerekenden fazla stok bulunduran işletmeler, satın alma
maliyeti yanında, depolama maliyetleri, bozulma maliyetleri gibi stoklama maliyetlerini
de içereceğinden daha fazla çalışma sermayesi gerektirmektedir.
Stok devir hızı da işletme sermayesini etkileyen bir diğer işletme içi faktördür.
İşletmenin stok devir hızı yaptıkça daha fazla satış yaptığını ve eğer bu satışlar da peşin
veya kısa vadeli olarak satılıyorsa işletme daha az sermayeye ihtiyaç duyar.
f. Sektördeki Rekabet
İşletmenin içinde bulunduğu sektörde çok sert bir rekabet ortamı var ise işletmeler
bu rekabet ortamında hayata kalmak ve mücadele etmek için daha fazla işletme
sermayesine ihtiyaç duyar, rekabet daha az olduğu sektörde ise işletmeler daha rahat
olduğundan rekabetin yoğun olduğu durumdan daha az işletme sermayesi gerektirir.
g. Üretimin Çeşitliliği
İşletmenin faaliyet gösterdiği alandaki ürün çeşitliliği fazla ise işletmelerin
ellerinde bulunduracağı sermaye miktarı da buna bağlı olarak fazla olmalıdır. Örneğin A
işletmesi sadece çam alıp kereste yapıp satacaktır. Burada işletme sadece çam alacaktır.
B işletmesi ise hem kerese yapıyor hem de bunları işleyerek mobilya haline getiriyor, o
zaman B işletmesi çam, çivi, boya, vb. daha fazla hammadde alacaktır. Böyle bir
durumda B işletmesinin A işletmesinden daha fazla işletme sermayesi ellinde tutması
gerecektir.
Sonuç olarak eğer işletmelerin ürettiği mallar çeşitlilik gösteriyorsa işletmeye
daha fazla hammadde girecektedir, buda işletmelerin bu karışık süreç içinde daha fazla
işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Yine işletmenin ürettiği
mallar daha homojen ise, işletmeye giren hammadde çeşitliliği daha azdır ve buna bağlı
olarak daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir.
13
h. Borçların Vadesini Uzatabilme İmkânı
İşletmeler
bazen
vadesi
gelen
borçlarını
çeşitli
nedenlerden
dolayı
ödeyemeyebiliyorlardır. İşte bazı işletmeler bu imkânlardan yararlanabiliyorken bazı
işletmeler ise bu imkândan yararlanamamakladırlar.
Eğer bir işletme ödeme zamanı gelen bir borcun vadesini uzatabilir yani konsolide
edebilirse daha az işetme sermayesine ihtiyaç duyar, tersi durumda ise işletme elinde
daha fazla sermaye bulundurmak zorunda kalmaktadır ( Aöf kitap,2010: 37).
1.1.5.2. İşletme Sermayesini Etkileyen İşleme Dışı Faktörler
a. Teknolojik Değişmeler
Günümüz piyasa şartlarında rekabet edebilmenin en önemli kaynağı maliyetlerin
düşürülmesidir. İşletmelerde gelişen teknolojiden yararlanarak işletmedeki gereksiz
işgücünü azaltması, hammadde israfının önüne geçmesi, üretim süresini kısalması gibi
faydaları vardır. Bu nedenle işletmeler teknolojinin imkânlarından faydalanarak daha az
işletme sermayesi ile faaliyetlerini sürdürürler.
b. Devresel Dalgalanmalar
İşletmelerin içinde olduğu durum işletme sermayesini etkiler. İşletmenin satış
hacminde meydana gelen artış veya azalmalar, işletmelerin daha az veya daha çok
sermayeye ihtiyaç duymalarını etkiler. İşletmenin iş hacmi artıyorsa daha fazla işletme
sermayesine ihtiyaç duyar, ersine satış hacmi azalırsa sermaye ihtiyacı da azalır.
c. Vergi Oranları
İşletmeler faaliyet gösterdikleri ülkeye, faaliyetleri sonucunda elde etikleri karın
belli bir oranını vermek zorundadırlar. Bu durumda işletmelerde belli miktarda nakdin
dışarı çıkmasına neden olur. Eğer işletmelerin içinde bulunduğu çevredeki vergi oranları
yüksek ise işletmeler daha fazla nakde ihtiyaç duyaralar.
d. Sektördeki Entegrasyon
Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde, işletme diğer işletmelerle entegre hale
gelmişse daha az işletme sermayesine gerek duyarlar (Güney, 2004:33,34).
14
İşletmeler faaliyetlerine başlamadan önce finansal hesaplamalara yaparak olası
işletme sermayesini hazırlar. Ancak bu süreç içinde beklenmeyen durumlardan dolayı
aksilikler meydana gelebilir. Bu durumda işletme rutin faaliyetlerini yürütemez,
hammadde alımında sıkıntı yaşayabilir ve bunlara bağlı olarak faaliyetler yavaşlayabilir
ya da durabilir (Özkanlı, 2011:20)
1.1.6. İşletme Sermayesinin Yeterli veya Yetersiz Olma Durumları
İşletme sermayesinin gereğinden eksik ya da gereğinden fazla olması bir takım
problemler doğurmaktadır. Bu problemlerin neler olduğunu aşağıda açıklayacağız.
1.1.6.1. İşletme Sermayesi Yetersizliği Durumu
İşletmeler için oldukça önemli bir konu olan işletme sermayesi miktarın tutarı
beraberinde bir takım olumlu veya olumsuz durumlar doğurabilmektedir. Aslında
önemli
olan
optimum
bilgisizliklerinden,
noktayı
yakalamaktır.
Ama
işletmeler
bazen
kendi
bazen tecrübesizliklerinden ya da bazen de konjoktürel
dalgalanmalar nedeniyle bu tutarı olması gerekenden az hesaplayabilmektedirler.
İşletme sermayesinin gereğinden az olması şu olumsuzluklara yol açmaktadır. (Akbulut,
20011:197).
• Kapasitenin tam olarak kullanılamamışı ve buna bağlı olarak atıl kapasitenin
ortaya çıkmasına,
• İşletmede ortaya çıkan sabit maliyeteler kapasite tam kullanılmazsa bile ortaya
çıkar, buda mamul başına birim maliyeti artırarak karı azaltıcı etki yapar.
• İskontolardan yararlanmama,
• Borçların zamanında ödenememiş olması ve buna bağlı olarak kredibilitenin
azalması,
• Satışlarda esnekliği azaltması durumlarına yol açar.
1.1.6.2. İşletme Sermayesinin Fazla olması
İşletme sermayesinin fazla olması her ne kadar işletmelerin rahat hareket
edebilmesini sağlasa da, bu tutarının gereğinden büyük olması işletmelerde atıl fonların
15
ortaya çıkmasını ve karlılığın azalmasına neden olur. İşletme sermayesinin gereğinden
fazla olması: (Bayrakdaroğlu,2013:50) ;
• İşletmenin gereksiz harcamalar yapmasına,
• Ana faaliyetleri dışına çıkmalarına,
• Sermayenin fazla olmasına güvenilerek gereksiz harcalar yapılması nakit
dengesinin bozulmasına,
• Bu
fazlalık
borçlanmadan
kaynaklanıyorsa
ileride
faiz
ödemesi
gerektireceğinden karlılığın düşmesine neden olur.
1.1.6.3. İşletme Sermayesinin Tam olma Durumu
Yukarıda gördüğümüz gibi işletme sermayesinin hem gereğinden az olması hem
de gereğinden fazla olması durumları kendileriyle birlikte bir takım olumsuzluklar
getirmektedir. Bundan dolayı işleme sermayesinin optimum olduğu durum göz önüne
alınarak planlamalar bu çerçevede yapılmalıdır. İşletme Sermayesinin tam olması
(Turaboğlu,2008:22,24 );
• Faaliyetlerin aksamadan devam etmesine,
• İskontolardan yararlanma,
• Borçların zamanında ödenmesine
• Kredibilitenin yükselmesine
• Gereksiz harcamaların önüne geçilmesine,
• Karlılığın artmasına
• Atıl fonların ve atıl kapasitenin azaltılması gibi olumlu katkılar sunar.
1.1.7. İşletme Sermayesi Finansman Yöntemleri
Finansmanın temel kuralı dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarla, duran
varlıkları ise uzun vadeli kaynaklar ve özkaynaklarla finanse etmektedir.
İşte işletmeler bazen finansın bu temel kuralının dışına çıkarak daha fazla risk ve
daha faza kazanç veya daha az risk ve daha az kazanç hedefi koyarak çalışma sermayesi
finansmanında birbirinden farklı olumlu ve olumsuz yönleri olan yöntemler
kullanmaktadırlar.
16
a. Atılgan Finanslama Yöntemi
Bu yöntemde firmalar işletme sermayelerini optimal seviyede tutarak karı
maksimize etmek isterler. Atılgan finanslama yönteminde işletme duran varlıklarını
uzun vadeli kaynaklarla, işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile dalgalanma
gösteren kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edilmekledir. Bu yöntemde
maliyeteler az olduğundan karlılık yüksek ama riski yüksektir (Nazir and
Afza,2009:19,20).
Dalgalan
Çalışma
Sermayesinin
Kısa Vad. Yab.
Dalganan kısım
sürekli işletme sermayesi
Uzun Vad. Yab.
Sabit Varlıklar
Şekil 1.2. Atılgan Finanslama Yöntemi
Kaynak: (Poyraz, 2012:50)
b. Dengeli Finanslama Yöntemi
Bu yönteme göre işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile sabit varlıklar
uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilirken, işletme sermayesinin dalgalanma
gösteren kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilecektir. Dengeli
finans yönteminde atılgan finanslama yöntemine göre risk daha azdır ve buna
bağlı olarak ta karda atılgan yönteme göre azdır.
17
Kısa vad. Yab.
Dalgalanan işlt ser.
Sürekli işletme ser.
Uzun vad.yab.
Sabit varlıklar
Şekil 1.3. Dengeli Finanslama Sretejisi
Kaynak: (Poyraz, 2012:50)
c.
İhtiyatlı Finanslama Yöntemi
Bu yönteme göre sabit varlıklar ve işletme sermayesinin devamlı ve sürekli kısmı
uzun vadeli kaynaklarla finanse edilecektir. Diğer iki yönteme göre maliyet daha fazla,
karlılık düşük ama risk azdır (Poyraz, 2012:49, 51).
Uzun vad.yab.
İşletme ser.dalgalanan kısım
Sürekli işlt. Ser.
Sabit varlıklar
Şekil 1.4. İhtiyatlı Finanslama Yöntemi
Kaynak: (Poyraz, 2012:50)
18
1.1.7.1. Finanslama Yöntemlerin Karşılaştırılması
Risk
Maliyet
Getiri
Atılgan finanslama yöntemi
Dengeli ,,
İhtiyatlı ,,
,,
,,
Atılgan finanslama yöntemi en riski olup maliyeti az ama en kazançlı yöntem
olup, ihtiyatlı finanslama yöntemi riski az maliyeti yüksek ve kazancı azdır. Dengeli
finanslama yöntemi ise atılgan yönteme göre daha az riski daha maliyetli ve daha az
karlıdır, ihtiyatlı yönteme göre ise daha riskli, daha az maliyetli ve daha kazançlıdır.
Örnek: Bunu bir örnek yardımıyla daha somutlaştıralım:
X
Atılgan
Y
Dengeli
Z
İhtiyatlı
Dönen Varlıklar
115.000
115.000
115.000
Duran Varlıklar
105.000
105.000
105.000
TOPLAM
220.000
220.000
220.000
Kısa Vad. Borç
60 .000
50.000
30.000
Uzun Vad. Borç
30.000
40.000
60.000
Toplam Borç
80.000
80.000
80.000
Özsermaye
50.000
50.000
50.000
TOPLAM
220.000
220.000
220.000
Tahini Satışlar
400.000
400.000
400.000
Beklenen FVÖK
40.000
40.000
40.000
Faiz (-)
Kısa Vad.(%10)
(6000)
(5000)
(3000)
Uzun Vad. (%12)
(3600)
(4800)
(7200 )
Vergi Öncesi Kar
30.400
30.200
29.800
Vergi (-) %40
(12160 )
(12360)
(12200)
Net Kar
18700
17840
17600
Öz Sermaye Karlılığı (%)
37.4
35.68
35,20
Net İşletme Ser.
55.000
65.000
85.000
Cari Oran
1,91
2,30
3,83
19
Yukarıdaki bu işlemler ışığında ortaya çıkan durumu yorumlayacak olursak
atılgan işletme sermayesi finanslama yöntemini kullanan (X) işletmesi, mevcut
sermayesini %37 artırarak varlıklarını en iyi kullanan işletme olmuştur, Uzun vadeli
borç faiz oranın kısa vadeli borç faiz oranından 2 puan yüksek olması atılgan
finanslama yöntemini kullanan işletmeyi gereksiz faiz ödemelerinden kurtarmış ve karlı
hale getirmiştir. Yine cari rasyonun yaklaşık 2 olması işletmenin kısa vadeli borç
ödemede sıkıntı yaşamayacağını göstermektedir.
İhtiyatlı finanslama yöntemini kullanan Z işletmesi ise uzun vadeli borç almış ve
bu borç atıl olarak kenarda durmaktadır. Buda işletemeye fazladan faiz yükü
bindirmektedir. Ayrıca cari rasyonun 3 ün üzerinde olması da atıl fonların varlığını
kanıtlar niteliktedir.
Dengeli finanslama yöntemini seçen Y işletmesi ise uzun vadeli borçlarını biraz
daha kısarak varlık kullanımını daha da etkinleştirebilir.
20
İKİNCİ BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ
2.1. NAKİT KAVRAMI
2.1.1. Nakit Kavramının Tanımı
İşletmeye alınacak hammadde, ödenecek işçilik giderleri, ve buna benzer tüm
giderler kasadan veya bankadan çeklerle ödeniyorsa nakit kavramından söz edilebilir.
Günümüzde işletmeler senet, bono, poliçe gibi varlıklarda kullanmaktadır ama alıcı
bunları kabul etmeyebilir de, eğer alıcı bunları kabul eder bunlar belirli bir Vade
içerinsin de geçerli olacaklardır. Bu bakımdan nakit ile aynı işlevi yürütemeyeceklerdir
Bu bağlamda nakit kavramını tanımlayacak olursak; Kasadaki banknot ve bozuk
paralar, henüz tahsil edilmemiş çekler, dövizler, banka ve posta havaleleri toplamına
nakit adı verilmektedir (Erdoğan, 1989:5)
Dar anlamda ise nakit kasadaki para ne bankalar şeklinde ifade edilebilir
(Tüccarın El Kitabı,2007:5)
2.1.2. Nakit Bulundurma Nedenleri
İşletmeler 4 temel neden ile ellerinde nakit bulundurlar, bunlardan birincisi
işletmenin günlük faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan işlem amacı, ikincisi
piyasada meydana gelebilecek fırsatlardan faydalanmak için spekülasyon, üçüncü neden
ise grev, sel gibi beklenmeyen olaylar karşısında hazırlıklı olmak için elde tutulan
ihtiyaç amaçlıdır (Türko,1999:249). Şimdi yukarıda saydığımız nedenleri daha ayrıntılı
olarak anlatacağız.
2.1.2.1. İşlem Güdüsü
İşlemeler günlük rutin faaliyetlerini sürdürmek, işçi maaşlarını ödemek, vergi
borçlarını ödemek gibi işlemler için işletmelerin kullandığı nakittir. İşletmeler günlük
işlerinde sıkıntıya düşmemek için, faaliyetlerinin durmaması için ve verimliliğin
düşmemesi için işletmeler işlem amaçlı nakit bulundur.
21
2.1.2.2. İhtiyat Güdüsü
İşletmeler gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını tam olarak tam olarak bilemezler ,
bunun yanında alacaklarını zamanında tahsil edemeyebilirler
işte bu bilinmezlik
karşısında işletmeler ellerinde nakit bulundururlar. Ayrıca İşletmeler ileride meydana
gelecek beklenmeyen kötü durumlar (sel, deprem, harp) karşısında nakit bulundururlar
(Önal, 1996:94)
İşletmeler ileriye dönük planlarını sağlıklı bir şekilde yaparsa, ihtiyat amaçlı
ayıracağı para miktarı azalır. Bu durumda işletme meydana gelecek fırsatlardan
yararlanacak ve fırsat maliyetine katlanmayacaktır (Şen,2012: 133).
2.1.2.3. Spekülasyon Amacı
İşlemeler ileride meydana gelecek fiyat değişmelerinden faydalanmak için para
saklayabilirler. Menkul kıymet fiyatlarının düşmesi, faizlerin yükselmesi gibi
fırsatlardan yararlanma için işletmeler ellerinde nakit bulundururlar.
2.1.2.4. Telafi Edici Bakiye Tutma Gereksinimi
Bankacılık sistemi, işletmeler için birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler için
de işletmeler, bazen zamanlar doğrudan komisyon ödeme, bazı zamanlarda ise dolaylı
olarak bankada işlem masrafını telafi edici hesap bakiyesi bulundurma mecburiyetinde
kalırlar. Telafi edici bakiye, işletmenin bankadaki cari hesabında tutmayı taahhüt ettiği
minimum bakiyeyi ifade etmektedir. Bu tutulan bakiye, işletme için bir tür dolaylı
komisyon ödemesi olmaktadır (Güngör, 2009:52)
2.2. Nakit Yönetimi
2.2.1. Nakit Yönetimi Kavramı
Nakit yönetimi; İşletmelerin nakit girişlerini hızlandırmak, nakit çıkışlarını
yavaşlatmak ve elinde bulunan nakdi en iyi şekilde değerlendirmektir.
Nakit yönetimin 4 temel fonksiyonu vardır (Rimo and Panbunyen, 2010:22)
1. Ödemeleri kontrol altına almak ve alacakların tahsil süresini kısaltmak.
22
2. Borçların vadesini olabildiğince uzatmak.
3. Atıl olarak bulunan fonların en iyi şekilde değerlendirmek.
4. Nakit giriş ve çıkışlarını tahmin etmek ve nakit ihtiyacını iyi belirlemek
İşletmelerde finansın temel ilkelerden birisi nakdi mümkün olan en kısa vadede
tahsil etmek ve yine olabildiğince ödeme süresini olabildiğince uzatmaktır. Nakit
yönetimi genel olarak nakit dönüş süresi ile bağlantılıdır. Nakit dönüş süresi, işletmenin
faaliyetlerinin başlangıcında aldığı hammadde alımı ile başladığı, ürettim için
kullanıldığı hammaddelerinin borçlarının ödendiği ve üretim sürecinde üretilen
ürünlerin satılması ve tahsil edilmesi sürecidir. Nakit dönüş süresi, işletmenin stok
dönüş süresi ile alacak tahsilat süresinin toplamından tedarikçilere yapılan ödeme
süresinin çıkartılması ile bulunur. Firma, satışlarında esnek bir kredi politikası izleyen
işletmeler satışlarını arttırabilir. Böyle bir durumda nakit dönüş süresi uzar ancak
beraber birlikte karlılıkta artış olur. Ancak klasik görüşe göre uzun nakit süresinin firma
karlılığını azaltacağı savunulmaktadır. Nakit dönüş süresinin hesaplanmasında
kullanılan stok dönüş süresi, alacak tahsil süresi ve borç ödeme süresi işletmenin
likiditesini etkilemektedir.
Küreselleşen dünya ekonomisinde işletmeler daha fazla işletme ile rekabete
girmektedir, yani hem iç piyasada hem de dış piyasada şiddetli bir rekabet olur. Buda
işletmelerin nakit yönetimine daha çok önem vermesini gerektirmektedir (Yüzel Ve
Kurt,2002: 2).
Şekil 2.1. Nakit Dönüşüm Süreci
Kaynak: http://acikogretimx.com/konu-anlatimlari/finansal-yonetim-kitabi/finansal-unite-6.html
23
2.2.2. Nakit Yönetimin İşletmeler İçin Önemi
Nakit, işlemelerin varlıklarını devam etmesi, hacminin artırılması, üretimin
aksamaması için vb. nedenlerle ellerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken bir
varlıktır. Bunun farkında olan işletmeler sürekli olarak günlük işlemler için bir fon
bırakırlar, ancak işlemelerin bir amacı da kar etmek olduğu için de işletmeler bu nakit
tutarını en az düzeyde tutmak isterler.
Nakit işletmeler için en önemli varlıktır çünkü işletmelerin büyümelerinde ve
güçlü bir finansal yapıda olmalarında nakdin ve yönetimin önemli bir payı vardır
(Soaga, 2012:3).
Nakit ve nakit benzeri varlıkların önemi günümüzde oldukça önem kazanmıştır.
Bunun başlıca nedeni son yıllarda, bu varlıkların toplam varlıklılar içinde ve işletme
sermayesi içindeki oranının artmasıdır(Özdemir,1999:149)
Firmaların bulundurdukları nakit ve nakit benzeri varlıkların tutarları önemli
miktarlara ulaşmaktadır (Türko, 1999:249). Son yıllarda yapılan araştırmalara göre
işlememelerin nakit olarak elinde bulundurdukları değerlerin toplamı toplam aktifler
toplamının % 10’nu aştığı yönündedir.
Nakit yönetimin bir diğer önemi ise faaliyetlerin en az nakitle yürümesini
sağlaması ve böylelikle diğer nakitle iş yapmayı ve bundan kazanç elde etmeyi amaçlar,
çünkü nakittin işletmeye herhangi bir getirisi olmaz tersine fırsat maliyetine neden
olmaktadır (Özdemir, 1999:150).
2.2.3. Nakit İhtiyacını Belirleyen Etmenler
2.2.3.1. İşletmelerin Alım Satım Koşulları
İşletmelerin alım ve satım koşulları nakit ihtiyacını belirlenmesinde önemli bir
etkendir. Eğer bir işletme alımları vadeli yapıyor, satışlarını ise peşin yapıyorsa o
işletme daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyar. Tersine eğer işletme peşin mal
alıyor, vadeli satıyorsa bu işletme daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyar.
24
2.2.3.2. Kredi Bulma
İşlemeler atıl fon bulundurmaktansa zor zamanlarında banklardan ya da diğer
finansal kuruluşlardan borç alarak ihtiyacını karşılar. Ancak küçük işletmelerin kredi
bulması büyük işletemeye göre daha zor olduğu için küçük işlemeler için işletme
sermayesi daha önemli bir hal alır.
2.2.3.3. Nakit giriş ve Çıkışlarının Gerçekleşme Olasılığı
İşletmeler geleceğe yönelik bir takım finansal planlamalar yaparlar. Eğer
işlemelerin yaptığı bu nakit giriş ve çıkış planlamalarındaki gibi olmazsa işletme daha
fazla nakde ihtiyaç duyacaktır.
Ayrıca nakit giriş ve çıkışı arasındaki makas planlamadaki makastan daha açık
olursa yine işletme daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyacaktır.
2.2.3.4. İşletmenin Bulunduğu Sektördeki Rekabet
Günümüzde işletmeler için rekabet kaçınılmaz bir hal almıştır Dolayısıyla
işletmeler pazardaki mevcut paylarını korumak gerekse de pazardaki fırsatlardan
yararlanmak için kasalarında nakit bulundururlar (Çam, 2006: 9,10).
2.2.3.5. İşletmenin Ödenmemiş Sermayesi
İşletmeler nakdi sıkıntısına düştükleri zaman sermaye taahhüdünde bulunup
taahhütlerini yerine getirmeyen kişilerin ihtiyaç olunan tutarı karşılar. Böyle bir olanağa
sahip olan işletmeler daha az nakde ihtiyaç duyar.
2.2.3.6. İşletmenin Borç Yapısı
Kısa vadeli borçları çok olan bir işletme ile uzun vadeli borçları çok olan bir
işletmenin işletme sermayesi ihtiyaçları farklı olacaktır. Kısa vadeli borçları olan
işletme yaklaşan borçlarını ödeyebilmesi için daha fazla nakde ihtiyaç duyacaktır.
25
2.2.3.7. İşletmenin Yaşı
Genç işletmelerin nakit ihtiyaçları, piyasada eskiden beri var olan ve düzenleri
oturmuş olan işletmelere göre daha fazla olur.
2.2.3.8. İşletmenin Stok Miktarı
Stoklar diğer dönen varlıklara göre daha az likit olmalarına rağmen yine de
stokları çok olan işletmeler daha az nakit bulundurma eğilimindedirler.
2.2.3.9. İşletmenin Maddi Duran Varlıkları
Ellerinde maddi duran bulunan varlılar herhangi bir zor durum karşısında bu
duran varlıklardan bir kısmını satıp nakde çevirebileceğinden duran varlıkları fazla olan
işlemelerin nakit tutma eğilimleri daha az olur. (Sayman, 2006:67,74)
2.2.3.10. Enflasyon
Enflasyon fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir artış yada paranın değerinde sürekli
olarak düşüş olarak tanımlanabilir (Labonte, 2011:1)
Enflasyon işletmelere olumsuz etki yapacağından işletmelerin enflasyon
dönemlerinde, normal dönemlerine göre daha fazla nakit tutması gerekir (Sayman,
2006: 66).
2.2.3.11. İşletmenin Büyüme Olasılığı
Satışların artması diğer bir deyişler oranının artması. İşletmenin ihtiyaç duyacağı
nakit miktarının da artacağı anlamına gelir.
Amerika’da yapılan araştırmalar büyüme hızı ile nakit ihtiyacının doğru orantılı
olduğunu göstermektedir (Naser, Nusaibeh and Hadeya, 2103: 17)
26
2.2.4. Nakit Akım Tablosu
2.2.4.1. Nakit Akıt Tablosunun Yapısı
Nakit akım tablosu işletmenin bir dönem içerisinde fonlarını nereden sağladığını,
bu bu fonların nerede kullanıldığını gösteren tablodur.
İşletmeler Yukarıda yer alan nakit akım tablosunu göz önüne alarak ona göre
nakit akım tablosu hazırlarlar.
2.2.4.2. Nakit Akım Tablosunun Unsurları
a. Fon Kaynakları :Aktif kalemlerdeki azalışlar ile pasif kalemdeki artışlar fon
kaynaklarını oluşturur.
1.Faaliyetlerden sağlanan Karlar: İşletmenenin olağan faaliyelerinden doğan
kaynaklardır.Bu kalemin hesaplanmasına olağan kar sağlayan faaliyetler fon kaynağı
olarak kabul edilir.Bu tutara karın oluşuna etki eden ancak gerçek manada fon girişi
veya çıkışı sağlamayan bu fonlar eklenir, fon hareketi sağlamyan giderler ise çıkarılır.
Bunlar,fon çıkışı gerektirmeyen;
• Amortismanlar
• Karşılıklar
• Gelecek dönemlere ait giderlerin, işlem dönemi içindeki payı eklenir.
Karı etkileyen ama nakit hareketi sağlmayan,fon girişi sağlayan;
• Gelecek aylara ait gelirlerin işlem dönemindeki payı
• Ve konusu kalmayan karşılıklar indirilir.
2-Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Fonlar: Bu kalemde düzenli olmayan
bazen ortaya çıkan karlar göserilir. Olağandışı gelir ve kârlar ile olağandışı gider ve
zararlar arasındaki olumlu yani pozitif farkı ifade eden olağan dışı kâra, nakit çıkışı
gerektirmeyen kalemler eklenir ve nakit girişi sağlamayankalemler bu kârdan indirilir
3. Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Dönen varlıkların brüt tutarlarında
ortaya çıkan eksilmeyi ifade eder.
27
4.Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Duran varlıkların tutarındaki
azalışlar da bir fon kaynağıdır. Duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı
üzerinden tabloda gösterilir.
5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: Bilançolarda yer alan borç ve
gider karşılıkları kalemleri dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artışları
da gösterir
6.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: İşletmenin bilançosunda yer
alan borç ve gider karşılıkları kalemleri dışında, uzun vadeli yabancı kaynak
kalemlerindeki artışıda ifade eder.
7.Sermaye Artırımı: İşletmenin sermayesinde dış kaynaklardan elde ettiği
varlıklardan sağladığı artış miktarını ifade eder.
8.Hisse Senetleri İhraç Primleri: Cari dönemde ihraç edilen hisse senedi ihraç
primi tutarları da fon kaynaklarını oluşuran bir kalemdir.
b. Fon Kullanımları
Genel olarak varlıklardaki artışlar ile kaynaklardaki azalışlar fon kullanımlarını
oluşturur.
1. Faaliyetlerle İlgili Fon Kullanımı: Eğer işletme dönem faaliyetini zararla
kapatıyorsa burada bir kaynak kullnımı vardır.
Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler, olağan zarar tutarını azaltır. Buna karşın,
nakit girişi sağlamayan gelirler, olağan zarar tutarını yükseltir. Bu ekleme ve indirimler
sonucunda eğer ortaya pozitif (olumlu) bir tutarın ortaya çıkarsa budurumunda; söz
konusu tutar, fon kaynağı olarak dikkate alınır.
2. Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve kârlar kalemi
i1e olağandışı gider ve zararlar kalemi arasındaki negatif fark, olağandışı zararı ifade
eder. Bu olağandışı zarara, fon çıkışını gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girişi
sağlamayan kalemlerin indirilmesi sonucunda bulunan negatif fark, olağandışı
faaliyetlerle ilgili fon kullanımıdır. Bu farkın pozitif bir tutar olması halinde ise, fon
kaynağı olarak dikkate alınması gerekir.
28
3. Ödenen Vergi ve Benzerleri: Bir önceki dönem kârından ödenen kurumlar ve
gelir vergileri ile diğer sosyal güvenlik ödemeleri kesintilerini gösterir.
4. Ödenen Temettüler: Bir önceki dönem kârından ortaklara ve diğer kişilere
ödenen temettüleri (kar payı) ve yedeklerden dağıtılan temettüleri ifade eder.
5. Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar: İşletmenin dönen varlık
kalemlerinde brüt tutarlarında meydana gelen artışları ifade eder.
6.
Duran
Varlıkların
Tutarındaki
Artışlar:
Yeniden
değerlemeden
kaynaklananlar dışında, duran varlıkların brüt tutarında, meydana gelen artışları içerir.
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider
karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki azalışları ifade eder.
8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider
karşılıkları dışındaki, uzun vadeli yabancı kaynaklarında ortaya çıkan azalışları ifade
eder.
9. Sermayedeki Azalış:
İlgili mevzuat uyarınca sermayede yapılan indirim
tutarlarını ifade eder (MEGEP,2008: 54,57)
2.2.4.3. Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması
Nakit akım tablosu aşağıdaki yol takip edilerek hazırlanır;
I-
İşletmenin durumunu ifade eden finans tablosu işletme faaliyetlerine ilişkin
performans göstergesi haline getirilir. Bu dönüştürme dönem başı ie dönem sonundaki
kalemler arasındaki değişim bulunarak yapılır.
İşletmenin varlık kalemlerinde dönem başı ve dönem sonu değerleri arasında
pozitif farklar nakit girişlerini, negatif farklar ise nakit çıkışlarını gösterir
İşletme yükümlülüklerindeki dönem sonu ve dönem başı değerleri arasındaki
olumlu farklar nakit girişlerini, olumsuz farklar ise nakit çıkışlarını gösterir
II- Kapsamlı gelir tablosunun işletme faaliyetlerine dair bir performans göstergesi
olmasından dolayı herhangi bir dönüştürme yapılmaz.
III- Aynı
sınıflandırılır.
türe
dönüştürülen
finansal
tablo
kalemleri
faaliyetlere
göre
29
· İşletme faaliyetleri
· Yatırım faaliyetleri
· Finansman faaliyetleri
IV-
İzleyen aşamada ise nakit girişi ve çıkışı yaratmayan yani nakit hareketi
meydana getirmeyen tutarlar iptal edilir (www.muhasebetr.com)
Yukarıda anlattığımız teorik bilgileri şimdi bir örnekler daha somut bir hale
getirelim
AKTİF
31.12.2010
31.12.2010
Kaynak
Kullanım
Kasa
26.000
22.000
4.000
Alacaklar
30.000
24.000
6.000
Stoklar
130.000
180.000
50.000
13.000
13.000
196.000
239.000
Tesis, makine ve cihazlar
50.000
75.000
Tesis, makine amortismanı
(9.000)
(14.000)
Taşıtlar
34.000
40.000
Taşıt amortismanı
(7.000)
(8.000)
DURAN VARLIK
TOPLAMI
73.000
93.000
AKTİF TOPLAM
272.000
332.000
DÖNEN VARLIKLAR
Peşin Ödenen Vergiler
DÖNEN VARLIK
TOPLAMI
DURAN VARLIKLAR
25.000
5.000
6.000
1.000
30
PASİF
31.12.2010 31.12.2010
Kaynak
Kullanım
KISA VADELİ KAYNAK
Banka kredileri
40.000
46.000
6.000
Satıcılar
51.000
66.000
15.000
Borç Senetleri
35.000
55.000
20.000
126.000
167.000
Satıcılar
90.000
104.000
14.000
Borç Senetleri
13.000
25.000
12.000
Dağıtılmayan kârlar
26.000
36.000
10.000
UZUN V.KAYNAK
TOPLAMI
136.000
165.000
KISA V.KAYNAK
TOPLAMI
UZUN VADELİ KAYNAK
PASİF TOPLAMI
272.000
332.000
FON AKIM TABLOSU
FON KAYNAKLARI
TUTARLAR
YÜZDELER (%)
Kasadaki azalış
4.000
%4,6
Amortismanlarda artış
6.000
%6,9
Banka kredilerinde artış
6.000
%6,9
Satıcılarda artış
15.000
%17,2
Borç senetlerinde artış
20.000
%23
Satıcılarda artış
14.000
%16
Borç senetlerinde artış
12.000
%13,8
Dağıtılmayan kârlarda artış
10.000
%11,5
FON KAYNAKLARI TOPLAMI
87.000
%100
6.000
%6,9
Stoklarda artış
50.000
%57,5
Tesis, makinelerde artış
25.000
%28,7
6.000
%6,9
87.000
%100
FON KULLANIMLARI
Alacaklarda artış
Taşıtlarda artış
FON KULLANIMLARI
TOPLAMI
31
2.3. NAKİT BÜTÇESİ
2.3.1. Nakit Bütçesi Kavramı
Plan, bir amaca ulaşmak için izlenecek yolun kâğıda dökülmüş halidir. Planlama
ise planın uygulanmasında izlenecek yolu gösteren yol haritasıdır. Finansal planlama ise
gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünden bir programa bağlanmasıdır.
Uzun vadeli finansal planlamada, proforma bilanço ve proforma gelir tablosu
kullanırken, kısa vadeli planlamalarda bütçeler kullanılmaktadır.
Nakit bütçesi, nakit yönetiminin en önemli ve etkili yöntemidir. Nakit Bütçesi;
nakit giriş ve çıkışlarının gerek miktar gerekse de zaman olarak uyumlu hale
getirilmesidir. Nakit bütçeleri, günlük, haftalık, 3 aylık veya 6 aylık olarak hazırlanır.
Nakit bütçesi; her dönem sonunda tahmini para miktarını, olası para çıkışını ve
olası para girişini buna bağlı olarak bütçe açığı olup olmayacağı, ek finansman gerekip
gerekmediğini ortaya koyar (Tüccarın El Kitabı, 2007:21)
Bütçelemenin amaçların dört başlık altında toplayabiliriz; (Dalgar, 2002:16)
• Planlama
• Koordinasyon
• İletişim
• Denetim
Planlama: İşletmelerde amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara hangi araçlarla
anasıl ulaşılabileceği konusu gelir.
Planlama modern bir yönetimi biçimidir. Planlama sayesinde yöneticiler daha
sağlıklı düşünebilir ve amaçlara daha kolay ulaşılmanın yolunu bulurlar. Bu bağlamda
planlama amaçlara ulaşmak için bugünden en uygun hareket biçimi bulmaktır.
Yine planlamanın yöneticilere birçok faydası vardır. Planlama, işgücü, personel,
zaman, para, yer ve zamanın en iyi şekilde yönetilmesini sağlar. Ayrıca planlama
gelecekteki olası durumları yöneticiye göstererek rehberlik eder (Arıkanlı ve Ulubaş,
2004:25)
32
Koordinasyon: İşletmelerin belirlenen hedeflerine ulaşması için işletmedeki farklı
bölümlerin birbirine uyumlu haline getirilmesidir (Memiş, 2006: 58)
Koordinasyonun unsurları
Yapılan işler
Hedefler
Hedeflerin tanınması
Faaliyetler
Hedef ulaşmak için faaliyetlerin ayrıştırılması
Aktörler
Faaliyetleri sürdürecek kişilerin belirlenmesi
Bağımlılıklar
Birimler arasında idarenin sağlanması
İletişim: Herhangi bir kişiden diğer kişiye yada kişilere, bilgi, veri, sezgi ve
anlayış gönderme sürecidir.
İşletme içerinde iletişim iki yönlü olmalıdır. Yöneticilerin işletme politika ve
hedeflerine alt bölüme iletmesi ve bunun sonunda ortaya çıkan sonuçların alt yönetim
tarafından üst yönetime iletilmesidir (Hayırsever, 1995:25)
Denetim: işletmelerin hedeflerine ulaşması sürecinde görev alan kişilerin işlerinde
ne derece başarılı ve verimli olduğunu, hedeflerde sapma varsa düzeltilmesi sürecidir.
Özellikle finansal planlamalarda hedeflenen rakamlar ile gerçekleşen rakamlar arasında
uyum sağlanması açısından denetimin rolü oldukça önemlidir. (Bilgin, 2007:69).
2.3.2. Nakit Girişlerinin Tahmini
Nakit bütçesi oluşturmanın ilk adımı bütçenin kapsayacağı zamanı bulmaktır. Bu
zaman dilimi günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya altı aylık olabilir.
Nakit bütçesinin ikinci aşaması ise nakit girişlerinin de tahmin edilmesidir. Nakit
bütçesinin en önemli saç ayağı gelecekte yapılacak satışların öngörülmesidir. Para
miktarı, zaman ve satışlar birbirileriyle yakından ilişkili olan üç unsurdur. Bütçede ilk
olarak,
yapılacak satışlar ışığında, meydana gelecek olan nakit girişlerinin
saptanmasıdır. Para girişlerinin saptanmasında işletmenin izlediği tahsilat politikası,
satışlarda işletmelere sağlanan vadeler
gibi satış koşullarının iyi
bilinmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda işletmenin içerisinde bulunduğu sektör ve ekonomik
durumda göz önünde bulundurulmalıdır.
33
2.3.3. Nakit Çıkışlarının Tahmini
İşletmeler nakit girişi planlaması yaptığı gibi olası nakit çıkışlarını da planlayarak
sağlıklı bir nakit bütçesi hazırlayabilirler. Bunun için işletmenin hammadde alımlarında
uygulanan politika iyi bilinmelidir. Örneğin işletmeye tanınan vade,
iskonto olup
olmayacağı gibi durumlar iyi bilinmelidir (Dalgar, 2002:30,31)
2.3.4. Nakit Bütçesinin Hazırlanması
Yukarıda saydığımız, nakit bütçesinin kapsayacağı dönem, nakit girişleri ve nakit
çıkışları tahminleri yapıldıktan sonra bütçe hazırlamaya geçebiliriz.
Örnek: Satışların % 10’u peşin, % 90’ı vadeli alınıyor. Hammaddeler 30 gün
vadeli alınacaktır.
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Satışlar
3.000.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
2.500.000
Alışlar
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
DİG
125.00
150.000
150.000
150.000
150.000
90.000
GÜG
350.000
375.000
375.000
375.000
375.000
300.000
Yönetim
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Pazarlama
100.000
125.000
125.000
125.000
125.000
80.000
Hammadde
500.000
525.000
525.000
525.000
525.000
500.000
İşletme satış politikalarının şu şekilde gerçekleştiği saptanmıştır;
- Peşin satışlar için iskonto yapılmamaktadır.
- Kredili satılan malların %1.i müşteriler tarafından iade edilmektedir.
- Alacakların %1.i çürük alacak haline dönüşmektedir
- Alacakların %50.si 30 gün içinde tahsil edilmektedir.
- Alacakların tamamı 60 gün içinde tahsil edilmektedir.
Yukarıdaki bilgilere ilaveten işletmenin dönem içerisinde başka nakit giriş ve
çıkışlarının da olacağı tespit edilmiş ve aşağıda gösterilmiştir.
34
Diğer Nakit Girişleri
Aylar
Alınan Faiz
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
30.000
-
-
-
-
30.000
-
-
-
350.000
-
-
-
1.000.000
-
-
-
1.380.000
Alınan Temettü
-
Hisse Sen. Satışı
-
Toplam
350.000
-
30.000
350.000
Haziran
Diğer Nakit Çıkışları
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Aylık Faiz Öd
20.000
-
-
-
-
-
Temmetü Öd
100.000
-
100.000
-
-
-
Makine taksit
-
-
-
-
-
300.000
Uz.Vad.Borç
-
-
-
-
-
200.000
Toplam
120.000
100.00
500.000
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bütçeyi aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz.
Ocak Nakit Girişler
satışlar
3.000.000 ×%10 = 300.000
Şubat Ayı Girişler
Satışlar
3.500.000 ×% 10 = 350.000
Ocak alacakların yarısı 30. günde Tahsil edilecektir
3.000.000- 3000= 2.700.000
2.700.000 ×0.001= 27.000 satış iade
2.700.000×0.001 = 27.000 çürük alacaklar
27.000+ 27.000 = 54.000
2.700.000- 54.000= 2.646.000 Tahsil edilebilir alacaklar
30. günde alacakların % 50 ‘i tahsil edilecektir.
2.646.000× 0.5 = 1.323.000 TL alacak tahsili
35
Mart Ayı Girişleri
satışlar 350.000× %10 = 350.000
Şubat alacakların % 50 ise Nisan ayında tahsil edilir.
3.500.0000-350.000=3.150.0000
3.150.000×0.01= 31.500 satış iadeleri
3.150.000×0.01=31.500 çürük alacaklar
31.500+31.500= 63.000
3.150.000- 63.000=3.087.000
Alacakların % 50 ‘i tahsil edilir
3.087.000×0.5=1.543.500 Tl tahsil edilen
Nisan Ayı Nakit Girişleri
3.500.000×%10= 350.000
Mart ayı alacakların % 50’i tahsil edilir
3.500.000-350.000= 3.150.000
3.150.000×%10= 31.500
3.150.000×%10= 31.500
31.500+31.500= 63.000
3.150.000- 63.000=3.087.000
Alacakların % 50 ‘i tahsil edilir
3.087.000×0.5=1.543.500 TL tahsil edilen
Mayıs Ayı Nakit Girişleri
3.500.000×%10= 350.000
Mart ayı alacakların % 50’i tahsil edilir
3.500.000-350.000= 3.150.000
3.150.000×%10= 31.500
3.150.000×%10= 31.500
31.500+31.500= 63.000
3.150.000- 63.000=3.087.000
Alacakların % 50 ‘i tahsil edilir
3.087.000×0.5=1.543.500 TL tahsil edilen
36
Haziran ayı Nakit Girişleri
2.500.000×%10= 250.000
Mayıs alacakların % 50’i tahsil edilir
3.500.000-350.000= 3.150.000
3.150.000×%10= 31.500
3.150.000×%10= 31.500
31.500+31.500= 63.000
3.150.000- 63.000=3.087.000
Alacakların % 50 ‘i tahsil edilir
3.087.000×0.5=1.543.500 TL tahsil edilen
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Nakit Giriş
Peşin sat.
300.000
350.000
350.000
350.000
350.000
250.000
1.323.000
2.866.500
3.087.000
3.087.000
3.087.00
Alacak Tah
-
Alınan Faiz
30.000
-
Alınan Temettü
-
-
Hisse se..
-
-
Toplam
330.000
350.000
-
1.673.000 3.566.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1000.000
3.437.000
3.437.000
4.337.000
Nakit Çıkış
Mal alış
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
DİG
125.000
150.000
150.000
150.000
150.000
90.000
GÜG
350.000
375.000
375.000
375.000
375.000
300.000
Yön. Gid
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Paz.Gid
100.000
125.000
125.000
125.000
125.000
80.000
Hammadde
500.000
525.000
525.000
525.000
525.000
500.000
Ödenecek faiz
Öd. Temettü
20.000
-
-
100.000
-
-
100.000
-
-
-
-
Mak. Taksit
-
-
-
-
-
300.000
Uz.Vad
-
-
-
-
-
200.000
Toplam
1.445.000
1.375.000 1.375.000
1.475.000
1.375.000 1.680.000
37
Nakit bütçesi düzenlendikten sonra işletmenin gelecekteki nakit fazlalıkları yada
nakit eksiklikleri belirlenmiş olacaktır. Daha sonra nakit ihtiyacı varsa, bu nakit
ihtiyacının hangi kaynaklardan sağlanacağı ve fazlalık varsa fazlalıkların nasıl
değerlendirileceğine karar verilmektedir.
Yukarıda düzenlemiş olduğumuz nakit bütçesinde işletmenin Ocak ayında geçici
finansmana gereksinim duyacağı, geçici finansman yoluyla sağlayacağı borçları Şubat,
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeyeceği görülmektedir. İşletmenin Nisan, Mayıs ve
Haziran aylarında ise elinde fazla nakdi bulunacaktır. İşletme bu fazla nakdi
değerlendirmek amacıyla kısa süreli yatırımlar yapabilir.
2.3.5. Nakit Bütçesinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Nakit bütçelerinin olumlu yönlerinin olduğu kadar olumsuz yönleri de vardır.
Şimdi bunların neler olduklarını görelim (www.somut.net)
Nakit Bütçesinin Olumlu Yönleri;
• Yöneticilerin alacakları kararlarda daha akılcı davranmalarına ve planlama
yapmalarına yarımcı olur.
• Yöneticilerin gelecekteki olumsuzlukları tahmin etmelerine yardımcı olur
• İşletmenin izleyeceği yolu gösterir yani rehberlik eder.
• Denetime olanak sağlayarak, hedeflere ne derece yakın veya uzak olunduğunu
gösterir.
• Üretim faktörlerinin en verimli kullanımını sağlar.
• İşletmenin bölümleri arasında köprü görevi yapar.
Nakit Bütçesinin Olumsuz Yönleri:
• Hayali sayılara yer vermesi.
• Hedeflere gereğinden fazla yoğunlaşıyorlarsa işletme asıl amaçlarının
unutulmasına neden olur.
• Yaratıcılığı yok eder.
• Giderlerin kontrolüne gereğinden fazla önem verilmesi ve bunun sonucunda
büyüme hedefinin 2. plana itilmesi.
• Üstlerin astlara baskı kurmalarına neden olur
38
2.3.6. Nakit Bütçesi Yöntemleri
2.3.6.1.Nakit Giriş ve Çıkışlarının Tahmin Edilmesi Yöntemi
Bu yöntem yıllık işletme bütçesinin düzenlendiği durumlarda hazırlar. Bu
yöntemde nakit girişleri ve nakit çıkışları ayrı ayrı tahmin edilir.
Öncellikle nakit girişi sağlayacak işlemlerin tahminleri yapılır. Daha sonra nakit
çıkışı gerektirecek işlemler ve buna bağlı olarak nakit çıkışı tahminleri yapılır. Nakit
bütçesi hazırlanırken nakit çıkışı gerektiren bazı kalemlere dikkat etmek gerekir. Bunlar
Amortismanlar, şüpheli alacaklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen bu kalemler nakit
bütçesi içerisinde yer almamalıdır. Tahakkuk esasına göre işleyen bu kalemlerin, nakit
esasına göre hazırlanan bu bütçelerde yer almaması olağan bir durumdur.
Nakit giriş ve çıkışlarının tahmini yapıldıktan sonra ileride meydana gelecek olası
ek finansman kaynakları da tahmin edilir (Hayırsever, 1995:32,33)
Bu yöntem hem basit hem de genel bir işletme bütçesinin hazırlanmasına
uygundur. Uzun vadeli işletme bütçeleri çok kapsamlı olduğu için bu tür planlamalarda
doğrudan tahmin yöntemi kullanılmaz ancak kısa vadeli nakit bütçelemesinde oldukça
yararlıdır.
Özellikle uzun vadeli bütçe hazırlanılmak isteniyorsa başvurulacak bütçe türüdür.
Bu yöntemde öncelikle net girişler tahmin edilir. Net gelirler, alacaklar, stoklar gibi
kalemler nakde dönüştürülür. Daha sonra ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak
ihtiyaçların nerden ve nasıl finanse edileceği tahmin edilir. Bu yöntemde kalemler
ayrıntılı olmadan ele alındığı için uzun vadeye uygundur.
2.3.6.2. Düzeltilmiş Kar Yöntemi
Bu yöntem daha çok uzun dönemli nakit bütçesinin düzenlenmesinde kullanılır.
Yöntem net karın öngörülmesi ile başlar. Bu kara amortisman gibi nakit çıkışı
göstermeyen kalemler eklenerek faaliyetler tarafından yaratılan nakit belirlenir. Böylece
net kar tahakkuk esasında nakit esasına dönüştürülür. Daha sonra diğer nakit giriş ve
çıkışları öngörülür ve bu verilere dayanılarak nakit bütçesi düzenlenir. Bu yöntemde
nakit giriş ve çıkışları ayrı olarak gösterilmezler (http://fbemoodle.emu.edu.tr/).
39
2.4. NAKİT DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
2.4.1. İşletmelerde Güvenilir Nakit Düzeyinin Hesaplanması
İşletmelerde güvenilir nakit düzeyinin hesaplanmasında kullanılan üç yöntem
vardır. Bunlar satış tutarı yöntemi, kısa vadeli borçlanması esası yöntemi ve günlük
ortalama nakit tutarı yöntemidir.
2.4.1.1. Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin Hesaplanması
İşletme asgari olarak 10, 15, 20, 25 veya 30 günlük satışına tutarına eşit tutarda
nakdin elde bulunmasını uygun görebilir.
Örnek: X işletmesine ilişkin gelecek aylarda beklenen veriler aşağıdaki gibi
olduğu varsayılırsa, satış tutarı yöntemine göre güvenceli nakit düzeyini hesaplayalım;
Aylık Ortalama Satış Tutarı
: 1.500.000
Elde Kaç Günlük Nakit Bulunduracağı
: 15 gün
Günlük Ortalama Satış Tutarı
: 1.500.000/30 = 50.000 TL
Güvenli Nakit Düzeyi
: 50.000*15 = 750.000
2.4.1.2. Kısa Süreli Borçlanma Esasına göre Nakit Düzeyinin Belirlenmesi
İşletmeler kısa vadeli borç toplamının belirli bir oranında elinde nakit
bulundurmak isteyebilir.
Örnek: ABC işletmesinin gelecek aylara ait verilerinin aşağıdaki gibi olduğu nu
varsayarak kısa süreli borçlanma esasına göre güvenli nakit düzeyini hesaplayalım;
Ortalama Kısa Vadeli Borçların Toplamı
: 750.000
Kısa Vadeli Borçlara Karşılık Ayrılan Oran : % 40
Güvenceli Nakit Düzeyi
: 750.000* %40 =300.000
40
2.4.1.3. Günlük Ortalama Satış Tutarı Yöntemine Göre Nakit Düzeyinin
Belirlenmesi
İşletmeler günlük ortalama nakit çıkışının karşılığı olarak elde nakit bulundurmayı
isteyebilirler.
Güvenceli Nakit Düzeyi= Elde Kaç günlük Nakit Bulundurulacağı*Nakit Çıkış
Düzeyi
Örnek:
Aylık Ortalama Naki Çıkışı
: 900.000
Elde kaç günlük Nakit Bulunduracağı : 10
Günlük Ortalama Nakit Çıkışı
: 900.000 /30=30.000
Güvenceli Nakit Düzeyi
: 30.000*10= 300.000
Yukarıda verdiğimiz örnekler olağan dönemlerde yapılan işlemlerdir. İşletmeler
olağanüstü dönemlerde de güvenceli nakit bulundurmak ister. Olağanüstü dönemlerde
yine aynı işlem yapılır. Ancak günlük ortalama nakit tutarı yöntemine göre en yüksek
nakit çıkışının olduğu yada günlük nakit girişinin olduğu tutarların ortalaması alınarak
hesaplama yapılır.
Örnek:
En yüksek nakit girişinin olduğu günler: 07.01.2014
400.000
10.01.2014 500.000
17.01.2014
600.00
25.01.2014
500.00
Elde kaç günlük Nakit bulundurulacağı:
Günlük Ortalama en Yüksek Nakit Çıkışı : 2.000.000/ 4 = 500.000
Güvenceli Nakit Tutarı
Yukarıda
anlattığımız
: 500.000/ 8=62.500
3
yöntem
işletmelerin
ellerinde
günlük
bulundurulması gereken nakit tutarını ifade etmektedir (Kaya, 2007:51,53)
olarak
41
2.4.2. İşletmelerde Optimum Nakit Tutarının Belirlenmesi
İşletmelerde optimum nakit tutarının belirlenmesi için kullanılan iki tür yöntem
vardır. Bunlar biri matematiksel olmayan yöntemler diğeri de matematiksel
yöntemlerdir.
2.4.2.1. Matematiksel Olmayan Yöntemler
Bu yöntemde, firmanın belirli bir süre içindeki nakdi giderlerinin tutarı,
bulundurulacak nakit miktarını belirlemede esas alınır.
Matematiksel olmayan yöntemlerin, basit olması gibi avantajlı yönlerinin
bulunmasına rağmen, soruna optimum çözüm getirdikleri tartışma konusudur. Bu gibi
pratik yöntemlerden yararlanmanın yanı sıra, finans yöneticisi, optimal para mevcudunu
belirleme amacıyla kendisi basit bir model kurabileceği gibi, bu amaçla geliştirilmiş
modelleri de kullanabilir (Kaya, 2007:54).
2.4.2.2. Matematiksel Yöntemler
2.4.2.2.1. Baumal Modeli
Baumal, nakit ve stok yönetimi arasındaki benzerlikleri tanımladı. Baumal
ekonomik sipariş miktarı bakımından economik order quantity (EOQ) genişletilmiş bir
modeldir. Bu model üretim işletmelerinde siparişin toplu halde değil sürekli olarak
partiler halinde alınmasını sağlar. Bu model işletmenin sipariş ve stok maliyetlerini
minimuma indirmeye çalışır.
42
Şekil 2.2. Baumol Model’s
Kaynak: http://www.themanagementor.com/enlightenmentorareas/finance/cfa/baumols_model.htm
Baumol modeline göre;
• Nakit ödemelerinin belli bir dönem için devamlı ve düzenlidir.
• Nakit girişleri zaman içeresinde dalgalanmaz.
• Likit fonların maliyetinin sabit kalması ve işletmenin yalnız işlem nedeniyle
para talep (Ogden and sundaram,1998:27,28)
𝑄=�
2𝐶𝐵
𝐾
Örnek: Bir işletmede gelecek dönemde gereksinme duyulacak nakit tutarı
10.000.000 TL, nakit tedarik giderleri 200.000 TL ve nakde bağlanan sermayenin
maliyeti % 2,5'tur. Optimum nakit tutarı kaç TL' olmalıdır?
2∗200.000∗10.000.000
�
0.025
=12.649.110 TL
Baumal modeli hesaplanması kolay olmasına rağmen fazlalığı bazı eksiklikler
barındırmaktadır. Bunlar;
• Bu modele göre işletme nakit ihtiyacını sadece menkul kıymet satarak
karşılamakladır.
Oysa
bu
modelde
karşılanabileceğinden bahsedilmemiştir.
nakit
yetersizliğinin
başka
kaynaklardan
43
• Nakit giriş- çıkışlarının düzenli olacağı varsayımına dayanan bu model,
ekonominin dalgalanma(kriz, enflasyon) göstereceği dönemleri yok saymıştır. Oysa
ekonomide dalgalanma olmazsa bile uzun süreçte nakit giriş ve çıkışlarının düzenli
olmayacağı bir gerçektir.
• Bu
modelde
işletmelerin
sadece
işlem
güdüsüyle
para
tutacağını
varsaymaktadır. Oysa işlemeler sadece işlem güdüsüyle değil, spekülasyon ve ihtiyat
amaçlı olarak ta nakit tutmaktadırlar (Galimidi, 2010: 57)
2.4.2.2.2. Miller-Orr Modeli
Miller ve Orr önceden görülmesi yani tahmin edilmesi zor olan tesadüfi nakit
akışları üzerinde durmaktadır. Miller ve Orr firmanın optimum nakit dengesinin üç
faktöre bağlı olduğunu belirtmişlerdir. (http://www.abigem.org/appmanager/tr/portal)
Bunlar;
1. İşlem maliyeti
2. Nakit akımının maliyeti
3. Faizdir.
Miller-Orr modelinin varsayımları;
• Nakit mevcudu ve menkul kıymetler portföyü homojen bir yapıya sahiptir.
• Nakit varlıklar ile portföy arasındaki değişimin, değişim büyüklüğüne ve
önceki aktarma zamanına bakılmaksızın sabit bir maliyeti vardır.
• Nakit ile nakit benzeri menkul kıymetler arasındaki değişim süresi
önemsenmeyecek kadar kısadır.
• Minimum nakit düzeyi model tarafından belirlenmemektedir.
• Nakit düzeyindeki dalgalanmalar tamamen tesadüfidir.
• Nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki farkı temsil eden net nakit akımları,
gözlem sayısının artmasıyla normal dağılım gösterecektir.
44
Nakit
Miktarý
h
z
0
t'
3
t'
1
zaman
t'
2
Şekil 2.3. Miller-Orr Modeli
Kaynak: (Michalski, 2009:11)
• Nakit miktarı, maksimum olduğunda (h) ulaştığında, (h-z) miktarında nakit
menkul kıymete çevrilir, nakit düzeyi (z) seviyesine indirilir.
• Nakit miktarı minimum olduğunda (o) düştüğünde, (o-z) kadar menkul kıymet
satılarak, nakit miktarı (z) düzeyine çıkarılır.
• Nakit akışlarındaki günlük değişmeler büyük veya menkul kıymet alış ve satış
maliyeti yüksekse, işletme, üst ve alt sınırları birbirinden uzak belirlemelidir.
• Fakat, faiz oranları yüksekse, sınırlar birbirine yaklaştırılmalıdır (Berk, 1995:
105, 107)
Sınırlar arasındaki mesafeyi veren formül ise şöyledir (bozkurt, arıkan vedoğu
kanlı; 199:564)
𝑁𝑎ℎ𝑖𝑡 𝑑ü𝑧𝑒𝑦𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑒 ü𝑠𝑡 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤 =
3 𝑖ş𝑙𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 × 𝑛𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑎𝑘𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠𝚤 1/3
3( ×
)
4
𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤
Geri dönüş noktası= alt sınır + fark
3
Örnek: Asgari nakit düzeyi: 10.000 TL
Günlük nakit akımlarının varyansı : 6.250.000 (günlük 2.500 TL)
Faiz oranı: %0.025
Her bir menkul kıymet için alım –satım maliyeti : 20 Tl
45
Çözüm: Fark=3(
20×6.250.000
0,00025
3
× 4)1/3 = 21.634
Üst sınır=10.000+21.634= 31.600
Geri dönüş Noktası= 10.000+21.634 = 17.211,33
3
2.4.2.2.3. Beranek Modeli
Beranek, pazardan tam bilgi alınabileceği varsayımını yok saymış, bunun yerine
planlanan dönem içerisindeki nakit akımlarının tahmininde olasılıkları kullanmaktadır.
Buradan da anlaşılacağı üzere Beranek nakdin sadece işlem amaçlı değil bunun yanında
ihtiyat güdüsüyle de tutulacağını göz önüne almıştır.
Beranek ayrıca bir nakit düzeyi sınırı belirlemiş ve eğer bu düzey aşılırsa
işletmede nakit yetersizliğinin ortaya çıkacağı maliyetlerden bahsetmiştir.
II
0
I
15
25
35
45
Şekil 2.4. Alternatif Kasa Tutarlarının Yoğunluk Fonksiyonları
Planlama dönemi başında kasada bulunan yüksek nakit nedeniyle planlama
döneminin sonunda kasada bulunan varlıkların dağılım olasılıkları, I. durumda 15
birimin altına düşmezken ikinci durumda nakit yetersizliği nedeni ile nakit
bulundurmama maliyetleri ortaya çıkacaktır.
Ayrıca kasada yeterince nakit bulundurulmadığından nakit bulundurmama
maliyetinin yanında fırsat maliyeti ortaya çıkar (Berk, 1995:107, 08)
46
Örnek: ABC işletmesinin ortalama nakit durumu aşağıdaki gibi olsun:
Hafa
Ortalama Nakit Düzeyi
1
5000
2
6000
3
4000
4
9000
Toplam
24.000
Yıllık faiz oranının %20 olduğu varsayılarak, işlemenin nakit balanslarından aylık
ortalamama kazancını şöyle hesaplarız.
Aylık ortalama nakit balansı: 24.000
= 6000
4
İskontodan yararlanmama maliyeti: ödeme koşuları 2/20,net 45 iken ıskontodan
yararlanmama maliyeti;
Fırsat Maliyeti= iskonto oranı
* 365
100-iskonto oranı
2
100-2
* 365
N
= % 29,79
25
2.4.2.2.4. Stone Modeli
Stone modeli bir çok yönüyle Miller- Orr modeline benzer. Miller- Orr modelinde
olduğu gibi Geri dönüş, noktasını, alt sınır ve üst sınırını tanımlar. Ancak stone modeli
alt sınır ve üst sınırı dış sınır olarak kabul eder ve bunun dışında iki tane iç sınır ilave
eder.(Dağlı 2001:176).
47
Nakit Dengesi
Ü
Ü-X
G
A+X
A
Şekil 2.5. Stone Model Günler
Kaynak: (Michalski, 2009:12)
Stone modelini uygulayan nakit yöneticisi nakit düzeyi belirlenen kontrol
sınırlarını aşmadığı sürece müdahale etmeyecektir. Bu kontrol sınırlarının aşılması
durumunda işletme gelecek N gün için beklenen nakit akışlarına göre piyasada işlem
yapacaktır. N dediğimiz sayı daha önce nakit yöneticisi tarafından belirlenmiştir.
Belirlenen bu N gün içerinde eğer nakit düzeyi iç kontrol sınırlarını aşarsa menkul
kıymet alımı veya satımı yapılır. Bu işlem yani menkul kıymet alım- satımı hedeflenen
(G) nakit düzeyine ulaşılıncaya kadar yapılır (Pamukçu,1999:332)
48
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞLETMLERDE NAKİT YÖNETİMİ ETKİNLĞİNİN ARTIRILMASI SÜRECİ
3.1. NAKİT YÖNETİMİNİ ARTIRACAK ÖNLEMLER
3.1.1. Tahsilat ve Ödemelerde Kullanılan Araçlar
Nakit: Nakit özellikle küçük miktarlı ödemelere konu olan malım alım
satımlarında kullanılan diğer ödeme ve tahsil yöntemlerine göre çok kullanılan tahsil ve
ödeme aracıdır. Kolay taşınabilmesi nedeniyle ve pratik olması nedeniyle en çok
kullanılan araçların başında gelmektedir (Kırtaban,2005:4)
Ancak yapılan araştırmalar günümüzde nakit kullanımın azaldığını nakittin
yerine ise kredi kartlarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 2011 yılında 50 milyon
olan kredi kartı kullanıcı sayısının 2012 yılında 52 milyona çıkması, yine son 5 yıl
içinde kredi kartı kullanımının %10 civarında yükselmesi bu tezi doğrular niteliktedir.
Nakit kullanımı etkiyen faktörler ise;
• Gelir
• Faiz oranları
• ATM’lerin yaygınlığı
• Dükkanlarda POS makinesinin yaygınlaşması
• Geçmiş alışkanlıkları (Kırtaban,2005:4)
Çek TTK hükümlere göre bankaya hitaben yazılmış ve ticari işlemlerde sıkça
kullanılan bir araçtır. Çekte üç taraf vardır. Bunlar;
Keşideci: Çeki düzenleyen kişidir.
Hamil: Çekin ödemesini bankadan tahsil edecek kişidir.
Muhatap: Çeki ödeyecek olan banka şubesine denir (www.enm.blogcu.com).
49
TTK' nın 692. maddesine göre çekte bulunması gereken unsurlar şunlardır:
1. Çek sözcüğü (eğer çek. Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde çek
karşılığı olarak kullanılan sözcük),
2. Kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi için havale (ödenme emri),
3. Ödeyecek kimsenin "muhatabın" ad ve soyadı,
4. Ödeme yeri (Ödeme yeri gösterilmemişse muhatabın adının yanında gösterilen
yer, ödeme yeri kabul edilir.),
5. Keşide günü ve yeri,
6. Keşidecinin imzası.
Kredi Kartı : Mülkiyeti bir banka veya finansal kuruma ait olup müşterilerine
belirlenen limitler içinde yurt içi ve yurt dışında alış- verişlerde otomatik çekim
makinaları yardımı ile çekilen ve hesap kesim tarihinde harcanılan miktarın
taksitlenerek veya istenildiği taktirde toplu olarak mülkiyet sahibi olan banka veya
finansal kuruma ödenen araçtır.
Kredi kartları temel üç fonksiyona sahiptir:
• Mal ve hizmetler için ödeme aracıdır.
• Nakit bulma aracıdır.
• Devamlı olan bir kredi sağlar.
Elektronik
Para:
Elektronik
para
geniş
anlamda,
işlemlerde
banka
hesaplamalarına ihtiyaç olmadan paranın değerinin teknik bir aygıt üzerine elektronik
olarak depolanması, bir firmadan diğerine ödemede bulunurken hamiline(adına) yazılı
bir senet gibi kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır (Öztürk ve Koç,211).
Avrupa Birliği elektronik para ile ilgili olarak hazırladığı direktif taslağında
elektronik parayı (ECB, 2000: 40):
• Çip kart ya da bilgisayar hafızası gibi elektronik araçlarda saklanan,
• İhraç eden kuruluş dışında diğer kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul
edilen,
• Madeni ya da kağıt paranın amacına elektronik olarak hizmet eden,
• Sınırlı ödemelerin elektronik transferi için oluşturulmuş parasal değer, şeklinde
tanımlamıştır.
50
3.1.1.2. Tahsilât Kontrolü ve Tahsilatı Artıran Yöntemler
3.1.1.2.1. Bankacılık Hizmetlerinden Faydalanmak
‘’Bilindiği üzere, 4.7.2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak
yürürlüğe giren 320 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mükelleflerin
ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları
5.000.000.000.- Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini 01.08.2003 tarihinden
itibaren banka veya özel finans kurumları aracılığı ile yapmaları ve bu kurumlarca
düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunluluğuna
ilişkin düzenlemeler kamuoyuna duyurulmuştu.’’
‘’Bu uygulamaya ilişkin herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmaması ve
uygulamanın tüm tarafların gönüllü katılımı ile gerçekleştirilebilmesi amacıyla tespit
edilen limitin 10.000.000.000.- Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiş olup
konuya ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür (04.07.2003
VUK).
Bankaların sağladığı hizmetlerden bazıları;
• Banklar emanet kabul ederler
• Bankalar ticari senetleri tahsil ederler
• Bankalar müşteri adına alım satım yaparlar
• Kiralık kasa bulundururlar
• Havale işlerini yerine getiriler
• Çek tahsile ve ödemesine aracılık ederler
• Müşterileri adına kupon ödemesi yaparlar
• Finansal konularda danışmalık yaparlar
• Akreditif kredisi açarlar
• Müşterilerin yerine kupon tahsili yaparlar
• Müşterilerin yerine kupon ödemesi yaparlar
Yukarıda saydığımız bu hizmetler işletmelerin alacakları daha erken tahsil
etmesine ve faaliyetlerinin aksamadan yürütmesine yardımcı olur. Örneğin çeklerin
51
tahsil edilmesi, havale, kredi gibi para ile yakından konular işletmelerin alacaklarının
yönetiminde etkin bir yol izlemesine yardımcı olurlar (www.ekodialog.com).
3.1.1.2.2. Lockbox Sistemi
Bu sistemde postanede bir kutu kiralanır ve alıcılara bu posta kutusunun adresi
verilir. Borcu olan işletmeler buraya çek veya diğer ödeme belgelerini gönderir. Çekler
bankanın talebi ile işletmeye gitmeden direk bankaya gider ve hemen tahsil edilir
böylelikle alacaklarda hızlanılmış (Federal Finance, 2012: 13, 16)
3.1.1.2.3. Faturaların Gönderimini Hızlandırmak
Nakit girişlerinde etkinliği artırabilecek bir yöntem olan faturaların gönderimin
hızlandırılması, faturaların kısa bir sürede hazırlanması ve muhatabına gönderilmesidir
3.1.1.2.4. Erken Ödeme İskontosu
İşletmelerin zorda olduğu dönemlerde başvurduğu borçların tahsil edilmesini
hızlandıran ve karlılığı artıran bir yöntemdir. Bu yöntemde belirlenen günler içinde
ödeme yapmaları durumda indirim yapılacağı açıklanır ve böylece borcunu vadesinden
önce ödeyen işletmeler hem daha fazla para ödemekten kurtulacak hem de işletmede
nakit akımını hızlandırmış olacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken unsur iskonto yapmış olan işletme borcunun
olması gerekende daha az aldığı için zarar etmiş olacak ama bu parayı karlı bir işte
kullanıp gerçekten karsa ederse bu işlemden karlı çıkmış olur yani zararı kara çevirmiş
olur.
3.1.1.3. Ödemelerin Kontrolü Yöntemleri
3.1.1.3.1 Ödemelerin Merkezileştirilmesi
Ödemelerin tek bir elde toplanması hem nakit çıkışlarını yavaşlatır hem de olası
karışıklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Eğer işletmeler bu yöntemi uygulamayı
başarabilirlerse hem nakit çıkışı yavaşlar hem de karlılık artacaktır.
52
İşlemeler bu yolla haftanın veya ayın belirli günlerinde ödeme yaparlar. O gün
geldiğinde merkezden borçlu olunan kişilerin veya işletmelerin hesabına para aktarılır.
Paranın elde bir saat fazla kalması bile işletmeler açısından karlı olunacağından bu
yöntem ödemelerde başvurulan karlı yöntemlerden biridir.
3.1.1.3.2. Karşılıksız Çekler
İşletmelere müşterilere karşılıksız ya da var olan borçtan daha düşük tutarda bir
çek verir. Bunun yanında işletmenin bankada ana bir hesabı vardır. Çekin karşılığını
almak için bankaya giden kişi çekin karşılıksız ya da limitinin karşılanmadığını görünce
işletmeyi arar o arada belirli bir zaman dilimi geçer ve daha sonra işletme kendi ana
hesabından oraya para aktararak o borcu öder ama o zaman diliminde de parasını
işlettiği için karlı olmuş olur.
3.1.1.3.3. Borçların Vadesinin Uzatılması
İşletmeler vadesi gelen borç ödemelerin son gününe kadar bekleyerek borç için
verecekleri parayı o zaman diliminde işleterek kazanç elde eder.
3.1.1.3.4.Çek ile Ödeme Yapmak
İşletmeler nakit olarak ödeme yapmaktansa çek ile ödeme yaparlar. Çünkü çeki
alan alacaklı hemen bankaya gitmeyebilir arada kalan zaman diliminde yine bankadaki
parası işlem görmüş olur (Okutmuş,2008:66,76).
3.1.2. Nakit Yönetiminde Kullanılabilecek Menkul Kıymetler
3.1.2.1. Hisse Senetleri
Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
ve özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir
bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul
kıymetlerdir (Hisse senedi-alım satım klavuzu,2010:2).
53
Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan,
• Şirket sermayesine katılımı temsil eden,
• Yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır
Hisse senetlerinin sahiplerine sağladıkları haklar: (SPK bilgilendirme Kitapçıkları,
2010:4,5)
• Ortaklık hakkı
• Kardan pay alma
• Yönetime katılma hakkı
• Rüçhan hakkı (Öncelik hakkı)
• Tasfiyeden pay alma
• Bilgi edinme
Hisse senedi Türleri;
Nama ve Hamiline yazılı Hisse Seneleri: Hisse senedinin üzerinde sahibinin adı
yazıyorsa bu tür hisse senetlerine nama yazılı hisse senedi denir. Hisse senedinin
üzerinde isim belirtmiyor ve elinde bulunan kişiye alçak hakkı sağlıyorsa bu tür hisse
senetlerine de hamiline yazılı hisse senedi denir.
Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: Sahiplerine eşit haklar sağlayan senet türlerine
adi senet, ana sözleşme ile ortaklarına; rüçhan hakkı, oy hakkı gibi diğer kişilere
verilmeyen haklar tanıyan senet türlerine de İmtiyazlı hisse senedi denir.
Primli ve Primsiz Hisse Seneleri: Hisse senedi üzerinde yazan bedele nominal
değer denir, Eğer hisse senedinin değeri nominal değerden yüksek ise primli hisse
senedi, hisse senedinin üzerinde yazan değer değerden yani nominal değer ise primsiz
hisse senedi denir.
Bedeli ve Bedelsiz Hisse Senetleri Kuruluş esnasında yada sermaye artırımı
esnasında çıkarılan senetlere bedelli hisse senedi, işletmenin bazı varlıklarında meydana
gelen değer artışlarının sermayeye eklenmesiyle çıkarılan senetlere bedelsiz hisse
senetleri denir.
Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri: İşletmede emeği geçenler için çıkarılan,
sahibine ortaklık ve şirket yönetimine katılma hakkı vermeyen senetlere kurucu hisse
54
senetleri denir. Bazı kişilerin alacak ya da emeklerine karşılık kişilere verilen ve
ortaklık hakkı vermeyen hisse senetlerine ise intifa hisse senetleri denir (MEGEP,2007:
13,14)
3.1.2.2. Tahvil
Türk hukukunda TTK.m.420 hükmüne göre "Anonim Ortaklıkların ödünç para
bulmak için itibarî kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç
senetlerine tahvil denir."
Tahvil sahibinin işlemeye kullandığı sermaye yabancı sermayedir. Tahvil sahibi
tahvili alan şirketin uzun vadede alacaklısıdır. Tahvil sahibine ortaklık hakkı vermez,
ancak meydana gelecek kardan ve faiz arışlarından öncelikli alacaklıdır. Tahvil sahipleri
alacaklarını tahsil ettikten sonra şirket üzerinde bir hak idea edemezler.
Tahvil sahipleri şirketlerin karına veya zararına katılmazlar. Tahvil sahipleri
belirli bir vade sonunda anapara ve faiz gelirini alırlar.
3.1.2.2.1. Tahvil Türleri
Devlet Tahvilleri- Özel Kesim Tahvilleri: Devlet Tahvilleri: Devletler
tarafından çıkarılan uzun vadeli borçlanma kağıtlarıdır. Devlet tahvilleri ihalelerde
teminat olarak kullanabilirler. Devlet tahvilleri işlemiş faizi ile birlikte istenilen anda
nakde çevirtilebildiğinden faizi düşüktür.
Özel Kesim Tahvilleri: Özel kuruluşlar tarafından çıkarılan vadesi uzun olan ve
riski fazla olduğundan devlet tahvillerine göre daha çok karlı olan tahvillerdir.
Primli Tahviller-Başabaş Tahviller-İskontolu Tahviller İhraç edilen bir tahvil
üzerinde yazan ,yani nominal değeri satışa çıkarılıyorsa bu tür tahvillere başabaş tahvil,
nominal değeri yani üzerinde yazan değerden yüksek bir fiyattan satılıyorsa primli
tahvil, TTK 286.m’ye göre; hisse senetleri nominal değerinin altında bir değer ile
satılmaz. Ancak tahvillerde böyle bir kısıtlama yoktur.
Nama ve Hamiline Yazılı Tahvil : Tahviler nama yazılı veya hamiline yazılı
olabilirler, anacak halka arz edilmeksizin doğrudan piyasaya sürülen tahvillerin nama
yazılı olarak çıkarılması SPK mevzuatına göre zorunludur.
55
Garantili Ve Garantisiz Tahviller: Çıkarılan tahvillerin satışını artırmak yani
talebini artırmak için şirketler yada holdingler tarafından alacakların ödeneceği garantisi
verilir. Bu garanti anapara ve işleyen faiz tutarını kapsar. Ayrıca tahvili çıkaran şirketin
bağlı oldu holding in garantisi sayesinde şirket piyasada tanınmamışsa bile holdingin
garantisi etkisiyle tahvillerinin talebi artar.
Borsa Endeksli Tahviller Enflasyon dönemlerinde rastlan bir tahvil türüdür. Bu
tür tahviller altın yada dövize endekslidir. Bu tip tahvillerde ihraç tarihi ile vade günü
arasında altın fiyatlarında ya da belli bir dövizin kurundaki artış yüzdesine göre anapara
artırılarak tahvil sahibine ödenir (Nabant,2008:6,10:
3.1.2.3. Repo-Ters Repo
Bir menkul kıymetin, işlemin başlangıç tarihinde satılıp, bitiş tarihinde geri
alınmasıdır. (www.isbank.com.tr) .
-Ters repo; ise bir menkul kıymetin geri satılmak üzere alınmasıdır. Repo terimi
satma ve yeniden satın alma antlaşmasıdır. Repo bir para piyasası elemanı olduğundan
bu işlemde iki taraf vardır.
• Bir taraf menkul kıymeti ileri bir tarihte satın almak üzere satıyor,
• Diğer taraf menkul kıymeti kullanım süresi içinde bedeli veriyor
• Burada yasal prosedürler fazla olmasına rağmen her iki tarafta riskten
korunmuş oluyor
• Söz konusu olan nakit ise repoyu alan taraf karşı tarafa faiz ödeyecektir.
Yukarıda ki nedenlerden dolayı repo güvenilir bir kredidir (Choudhry, 2000:5)
Repo işlemlerinin Özellikleri (Çoşkun,2012:60,65) :
• Para ve kıymet piyasalarını arasında köprü olması
• Kısa vadeli nakit sağlaması
• Finansal mühendislik boyutunun bulunması
• Teminatlı işlem özelliği
• Vadeli işlem özelliği
• Risk yönetimi ve arbitraj olanağı
• Kaldıraç özelliği
56
• Kredi mekanizması niteliği
• Riskli sermaye Piyasaları ile ilişikli olması
Repo ve Ters Reponun Bazı Faydaları:
• Maliyetinin az olması
• Banklar arası ödünç sermaye piyasasına erişemeyen küçük bankların birinci
elden fonlama imkanı sağlar.
• Merkez bankasının faizleri yönlendirmesini sağlar
• Tahvil ve bono piyasalarında karlılığı artırır.
• Alternatif bir yatırım alanı sunar
3.1.2.4. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Varlığa dayalı menkulleştirme, likit olmayan kalemlerin, sermaye piyasasında
ihraç edilecek ve alım- satım yapılabilecek hale getirilmesidir.
Bankaların tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat kredileri; finansman
şirketlerinin kendi mevzuatları uyarınca açmış oldukları krediler; finansal kiralamaya
(leasing) yetkili kuruluşların finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar;
gayrimenkul
yatırım
ortaklıklarının
portföylerindeki
gayrimenkullerin
yatırım
ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden
kaynaklanan senetli alacakları karşılığında doğrudan ihraç edecekleri kıymetli evraktır.
Menkul kıymetleştirmenin güçlü yanları:
• Yatırımcılar yüksek getiri imkanına sahip olur
• Finansman giderlerini azaltır
• Varlık-kaynak dengesini sağlar
• Düşük maliyetli fon bulmaya olanak sağlar
• Otofinansmana yardımcı olur
Menkul kıymetleştirmenin olumsuz (zayıf) yönler
• Portföyün kalitesini düşürmesi
• Sağlıklı finansal planlamayı önlemek
• Piyasadaki kredi stoklarını çok yükseltmesi
57
• Merkez
bankasının
piyasa
üzerindeki
denetimini
zorlaştırması
(Alptekin,2009:11,13).
3.1.2.5. Katılma Hesapları
Kar/ Zarar esasına dayanan, daha çok muhafazakâr kesimler tercih edilen ve vade
sonunda kesin olarak ne kadar kazanç sağlayacağı garantisi olmayan bir nevi bir
ortaklık türüdür. Bu ortaklık türünde faiz uygulaması olmadığından daha İslami kesim
tarafından başvurulan bir yöntemdir (www.somuncubaba.net).
3.1.2.6. Mevduat Sertifikaları
Banka tahvilleri olarak ta tanımlayabileceğimiz mevduat sertifikaları, bankalar
tarafından vadeli hesap açtıran müşterilerine istekleri doğrultusunda verdikleri senet ve
makbuzlardır.
Devredilebilir mevduat sertifikaları, borsada işlem gören diğer menkul kıymetler
satılabilir ve ya alınabilir. Faiz oranları düştüğü zaman nominal değerleri üzerinden
satılıp kara geçilir
Bir borçlanma belgesi de olan bu belge sayesinde, kişiler veya kurumlar
bankalardan bu belgeleri teminat göstererek kredi alılar (www.biraz.gen.tr)
3.1.2.7. Banka Bonoları
Bankalar tarafından çıkarılan, ihraçsı dışından
diğer atahvil çeşitleriyle aynı
özelliği taşıyan kıymetli belgedir.
Özellikleri: (www.halkbank.com.tr)
• Vadeleri en az 60 gündür
• İskontolu olarak ihraç edilirler
• Sabit getiri imkânı sağlar
• Bu bonoların kazancı üzerinden % 10 stopaj kesilir
• Diğer bono çeşitlerine göre daha çok kazanç sağlar
• İkincil piyasaları vardır.
58
3.1.3. Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi
Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için elde bulundurulan ve
yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit
benzeri olarak kabul edilebilmesi için, değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde
dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin ise önemsiz olması şarttır. Buna
göre, vadesi 3 ay veya daha az olan yatırımlar nakit benzeri yatırım olarak kabul edilir.
Özsermayeyi temsil eden menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, vadesine kısa bir süre
kala iktisap edilen ve üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlı hisse senetlerinde
olduğu gibi özellikli durumlar hariç, nakit benzeri olarak kabul edilmez(TMS 7.m).
3.1.3.1. Pazarlanabilir Menkul Kıymet Yönetimini Etkileyen Faktörler
Bir tasarruf sahibi yatırım kararı alırken hangi yatırım araçlarını seçeceğine,
beklentisi doğrultusunda zaman ve risk faktörlerini göz önünde bulundurarak karar
vermelidir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri olan
enflasyonist ortamda ve değişen ekonomik koşullarda kararların alınması ve
yatırımların yapılması tasarruf sahiplerinin karar vermelerini daha da zorlaştırmaktadır.
Bir yandan enflasyon etkisiyle paranın zaman değerini koruyabilecek bir yatırıma
yönelmek bir yandan yatırım riskini minimize etmek çok kolay değildir. Son yıllarda
yatırım araçlarının sayısı hızla artmaktadır. Seçeneklerin artmasıyla birlikte bilgi
ihtiyacı artmakta ve karar verme güçleşmektedir. Karar veren için, yatırım kararında
göz önüne alınacak genel kriterler aşağıda sıralanmaktadır (Kaya,2007: 91).
3.1.3.1.1. Senetlerim Verim ve Emniyeti
Verimlilik, en genel ve basit tanımıyla, iki değişkenin birbirine oranlanmasıyla
elde edilen bir katsayıdır. Burada sözü edilen iki değişken, üretim süreci sonunda elde
edilen mal veya hizmetlerle, bu üretimi gerçekleştirmek için kullanılan mal veya
hizmetlerdir”. Üretim sürecinden çıkan büyüklükler ile üretim sürecine giren
büyüklükler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi ise, verimliliğin amacıdır. Verimlilik
oranlarının zaman içindeki gelişimi izlenerek verimlilik analizi yapılmaktadır ve bu
analiz, verimliliğin arttığını ya da azaldığını açık bir şekilde göstermektedir.
59
Verimlilik unsuru, hem ekonominin tümü açısından, hem de onu oluşturan
firmalar açısından oldukça önemlidir. Makro ve mikro olarak verimlilik için yapılacak
olan tanımların içeriği, kapsamı farklı olmaktadır ve her iki anlamda da verimlilik
gelişmeleri birbirlerini çok yakından etkilemektedir. Sermaye piyasasında etkinlik
sağlanabilmesi için, tasarrufların verimli yatırımlara dönüştürülmesi hususu önemle ele
alınmalıdır.
Bir tasarruf sahibi, menkul kıymete yatırım yapacağı zaman, yapmış olduğu
yatırımdan bir verim beklemektedir. Yatırım sonucunda elde ettiği verim, yatırım öncesi
beklediği verimden daha düşük olursa, o menkul kıymeti portföyünden çıkaracak,
elinde bulunan fonları başka bir yatırım aracında değerlendirecektir. Bu nedenle
yatırımcı sürekli olarak elinde bulunan menkul kıymetlerin verimlerini ölçme
ihtiyacındadır (Erturan, 2003:94,95)
3.1.3.1.2. Senetlerin Likidite ve Pazarlanabilme Derecesi
“Likidite, bir malın pazar fiyatını kırmadan kolayca nakde çevrilmeyi ifade eder”.
Menkul kıymetler borsasında bulunan borsa üyeleri, faaliyetleri sonucu, menkul
kıymetler borsasının likiditesini yükseltirler. Likiditenin oldukça yüksek olduğu
pazarlarda, bütün menkul kıymetler, pazar fiyatından alınır ve satılırlar.
Bir
pazarın
likiditesi;
derinlik,
genişlik
ve
esneklik
ölçütlerine
göre
değerlendirilmektedir. Pazarın derin olması; menkul kıymetlerin pazarda işlem
görmeleri sırasında, alım ve satım fiyatlarının altında ve üzerinde çeşitli alım satım
emirlerinin
bulunması
anlamına
gelmektedir.
Menkul
kıymetin
diğer
fiyat
kademelerinde alım satım emirleri yok ise, bu durumda pazar sığdır. Bir pazarda,
menkul kıymetlerin alım ve satımlarında işlem hacmi yüksek ise bu pazar geniştir,
yeterli kadar işlem hacmi yok ise, pazar dardır. Menkul kıymetlerin fiyatlarında
meydana gelen değişmelere pazar anında tepki veriyor olması ise, pazarın esnek
olduğunu göstermektedir.
3.1.3.1.3. Senetlerin Vergi Durumu
Yatırım yapılacak menkul kıymet belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir
durumda vergi unsurdur. Vergi, menkul kıymetten elde edilecek kazancı azaltacağından
60
yatırımcılar daha fazla kazanmak isteyeceklerinden vergileri olmayan yada vergileri
düşük olan menkul kıymetlere yatırım yapma yönelimindedirler (Erturan, 2003:109).
Türkiye’de Gelir Vergisi Kanuna, 5281 sayılı Kanunun 30.maddesiyle eklenen
Geçici67.maddesiyle belirtildiğine göre; 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen,
devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvili, hisse senedi alım-satım kazançları ve
faiz gelirleri ile01.10.2006 tarihinden itibaren Yatırım Fonu Katılma Belgeleri alım
satım kazançları, menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hisse Senedi alım satım
kazançları % 10 oranında stopaja tabi olacaktır (Gelir Vergisi Kanunu 5282/30).
3.1.3.1.4. Senetlerin Risk Derecesi
Menkul kıymet yatırımını en çok etkiyecek olan faktörlerin başında risk gelir.
Risk meydana gelebilecek olası durumlar olarak tanımlanır. Menkul kıymet yatımını
etkileyen iki tür risk vardır bunlar,
sistematik olan riskler ve sistematik olmayan
risklerdir.
Şekil 3.1. Risk Unsurları
Sistematik Risk Sistematik risk, politik, ekonomik ve sosyal yapı gibi dış
etkilerden kaynaklan ve menkul kıymetler üzerinde olumsuz etki yaratan risk türüdür.
Sistematik riskin çeşitleri şunlardır:
• Piyasa riski
• Fiyatlar genel düzeyinde artış
61
• Faiz riski
• Politik risk
• Döviz kuru riski
-Piyasa riski: Yatırımların yatırım kararlarında meydana gelecek olumsuz bir
tutum piyasada işlem gören menkul kıymetlerin fiyatlarının düşmelerine neden olur. İşte
bu tür sistematik risklere piyasa riski denir.
Piyasa riskinden en olumsuz etkilenen menkul kıymetlerin başında gelen hisse
senetleri, borsada işlem işletmenin değerinde bir düşüş olmamışsa bile ortaya atılacak
bir spekülatif haber hisse senedinin piyasa fiyatı üzerinde olumsuz etki yapar
(Bıtırak,2010:5,6).
-Faiz Riski: Piyasada faiz hadleri ile ilgili meydana gelebilecek risktir. Belirli bir
oranda getiri beklenen bir menkul kıymetin faiz haddinin düşmesi ile birlikte beklenen
verimin azalması riskidir. Özellikle genç ekonomilerde faiz ile ilgili ve diğer
belirsizlikler daha fazla olacağından bu ülkeler bu tür risklere daha açıktır. Genç
ekonomilerde faaliyet süren işletmeler, işletmenin devamlılığı için daha fazla sermayeye
ihtiyaç duyan işletmeler piyasada borç alırlar ve Borç / Özsermaye arasındaki makas
açıldıkça işletmelerin faiz riskinden daha fazla etkilenmesine neden olacaktır.
-Döviz Kuru Riski: Döviz kurlarında meydana gelebilecek olumsuz değişmeler
beklenen getiriyi azaltan bir etkiye sahiptir. Ayrıca döviz kurlarında ki artış ülkelerin
ödemeler dengesi makasını da açarak enflasyona neden olur.
-Politik Risk: Ülkelerin ekonomilerindeki belirsizlik sonucunda burada faaliyette
bulunanların ülke dışına çıkmasını engellemesi ile ilgili risktir.
-Fiyatlar Genel Düzeyinde Artış: Fiyatlar genel düzeyinde yani enflasyonda
meydana gelebilecek artış menkul kıymetten beklenen getiriyi azaltır. Dolayısıyla
enflasyon menkul kıymet yatırımında tasarruf sahiplerini etkileyen önemli bir etkendir
(Öcal ve Demirelli, 2010:27)
Sistematik Olmayan Riskler: Sistematik olmayan risk müdahale edilebilen
risklerdir. Sistematik olmayan riskler portföy oluşturularak azaltılabilir. Örneğin, riski
az olan tahvil ile riski yüksek olan hazine bonosundan oluşturulacak bir portföyün riski
azaltılmış olur.
62
-Finansal Risk: İşletmelerin finansal olumsuzluklardan dolayı yükümlülüklerini
yerine getirememesi durumudur. İşletmelerin büyük tutarlarda borçlandığı bir
ekonomide, satışlarda meydana gelen dalgalanmalar, rekabetin yoğunlaşması, yönetim
hataları, bankalar nezdinde kredibilitenin düşmesine dolayısıyla finansal riskin
artmasına yol açar.
-Endüstri Riski: İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörden kaynaklan risktir.
-Yönetimi
Riski:
İşletmelerin
yönetiminden
kaynaklanan
hatalarından
kaynaklanan risktir. Yöneticilerin alacakları kararlar bazı durumlarda ileride olumsuz
olaylara neden olabilir (Demirelli, 2007: 126,127).
3.1.4. Enflasyonist Ortamlarda Nakit Yönetimi
İşletmeler hayat süreçleri boyunca piyasada belirsizlik içindedirler. Ekonomi
içinde ortaya çıkacak olan, para politikası değişiklikleri, faiz oranlarındaki değişmeler,
kredi bulmada yaşanacak problemeler, küresel çapta ekonomideki daralma, enflasyon
gibi bu olumsuz belirsizlik durumları işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Özellikle
ekonomik bunalım dönemlerinde, planlanan satışların yapılamaması, yatırımların
yapılmamasına, alacak tahsilinde zorlanmalar ve buna bağlı olarak ta borç ödemlerinde
sorunlar oraya çıkmaktadır (Şen, Baştürk ve Oruç, 2009:138,139).
İşletmeler için nakit yönetiminin önemine önceki konularda değinmiştik.
İşletmelerin bazı durumlarda ise nakit yönetimine daha fazla dikkat edilmesidir ki bu
durumların başında enflasyon durumu gelir.
Enflasyonu fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış veya paranın sürekli değer
kaybetmesi
olarak
tanımlamıştık.
İşletmeler
enflasyon
dönemlerinde
günlük
faaliyetlerinin aksamaması ve verimliliğin düşmemesi için daha fazla nakde ihtiyaç
duyarlar. Aynı zamanda enflasyonist ortamlarda nakit yönetiminin önemi de bit kat
artacaktır. Bu dönemde eğer işletme bir üretim işletmesi ise işletme dışarıdan
hammadde alacaktır. Ancak meydana gelen enflasyon hammaddenin fiyatını da
yükselteceği için işletme bu dönemde aynı miktarda ki hammaddeyi daha yüksek bir
fiyata almış olacaktır. Yine enflasyon ülke parasının değer kaybetmesine neden olacağı
63
için işletmenin sermayesi de enflasyona karşı erimiş olacaktır. İşte böyle bir ortamda
işletme faaliyetlerini devam ettirmek için daha fazla nakde ihtiyaç duyacaktır.
İşlemelerin enflasyon dönemlerinde daha fazla nakde ihtiyaç duyduklarını
söylemiştik. İşletmeler bu nakit ihtiyacını eğer alacakları varsa tahsil etmeli, uzun vadeli
satış yapmamalı ve nakit giriş –çıkışlarını düzenli bir hale sokmalıdır.
Ancak enflasyonist ortamlarda işletmelerin borç ödeme alışkanlıklarının
değişmesi ve fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış, finansal konularda alınacak
kararları olumsuz etkilemektedir. Genel olarak işletmelerde nakit yetersizliğinin
nedenleri şunlar (Önal,1994:95):
• Hammadde fiyatlarında artış
• Alacak tahsilinde gecikme
• Kredilerin faiz oranlarının yüksek olması
64
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARS’TA FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ
İŞLETMELERDE (KOBİ) NAKİT YÖNETİMİ VE NAKİT YÖNETİMİNE
VERDİKLERİ ÖNEM DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
4.1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELER HAKKINDA
GENEL BİLGİ
Küçük ve Ortak Büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için Genel Bilgi Türkiye’de
yakın zamana kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için ortak bir tanım
bulunmamaktaydı. KOSGEB, Halk Bankası, Eximbank, Hazine Müsteşarlığı, Dış
Ticaret Müsteşarlığı vb. farklı KOBİ tanımlarından hareket etmekteydi ve bu durum
uygulamada farklılıkların oluşmasına ve istatistiksel verilerin farklı çıkmasına neden
olmaktaydı. Türkiye’de var olan bu tanım karmaşası, 2012 yılı Kasım ayında Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması” hakkındaki yönetmeliğin Resmi Gazete’de
yayımlanması ile belirli bir standarda kavuşmuş oldu. Söz konusu yönetmelikte
KOBİ’ler “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
ya da mali bilançosu 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro
işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca
"KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.
Yönetmeliğe göre, 10 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık hasılatı 1 Milyon
TL’yi aşmayan işletmeler “mikro”, 50 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı 8 milyon TL’yi aşmayan işletmeler “küçük”, 250 kişiden az personel
istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’nin üzerindeki işletmeler de
“orta” büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanmaktadır (www.resmi.gazete.gov.tr).
KOBİ’leri tanımlayabilmek için birçok kriter kullanılmıştır.
etkileyen belli başlı kriterler şunlardır (Erol, 2010:171, 172).
• Zaman
• Ekonomik Düzeyi
KOBİ tanımını
65
• Sanayileşme Düzeyi
• Kullanılan Teknoloji
• Pazarın Büyüklüğü
• Faaliyette bulunulan işkolu
• Kullanılan Üretim Tekniği
• Üretilen Malın Özellikleri
• İş gören Sayısı
• Kuruluş ve Araştırmadır
Tablo 4.1. Sanayi ve Ticaret odası KOBİ Tanımı
Çalışan sayısı
Ölçek
Mali Bilanço
Yıllık Net Satış
Değeri (TL)
Hasılatı
0-9
Mikro
1.000.000
1.000.000
10-49
Küçük
8.000.000
8.000.000
50-249
Orta
40.000.000
40.000.000
≥ 250
Büyük
≥40.000.000
≥40.000.000
4.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Özelikleri
KOBİ'ler, çoğunlukla piyasada oluşan farklarından (üretici rantı) yararlanmak
isteyen küçük girişimlerdir. Piyasaya girişler, denge fiyatına kadar devam eder; bu
yönüyle serbest piyasanın işler hale gelmesinde ve bunu sürdürmesinde önemli rolleri
vardır. Diğer yandan, sayıca çok ve hiçbirinin piyasa payı tek başına belirlemeye
yetmediği için tekellerin oluşmasını da engellemektedir. Zayıf ve verimsiz olanların, iyi
yönetilemeyenlerin piyasadan çekilmesi de piyasanın sağlığı açısından önemlidir.
KOBİ'lerin yenilikçi yanları ekonomiye, piyasalara canlılık getirir. Yeni ürünler,
yeni teknolojiler, yeni yöntemler yeni talepler yaratır. KOBİ'lerin piyasaların büyük
işletmelerce erişilemeyen segmentlerine nüfuz etmesiyle yeni ve ilave talep yaratıldığı
gibi, refahın tüm sosyal kesimler tarafından daha adil şekilde paylaşılması da sağlanır
(İTO yayınları, 2006: 43).
66
4.1.2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Avantajları
KOBİ’ler birçok durumda büyük firmalardan daha fazla avantajlara sahiptirler.
Şimdiki büyük işletmelerin birçoğu dinamik lider tipleriyle iyi yönetilmesi sonucunda
önceden birer KOBİ iken artık büyük bir işletme haline gelmiştir. KOBİ girişimcileri
faaliyette bulundukları yerel pazarı daha iyi tanıyan, pazarın özelliklerini ve
gereksinimlerini daha iyi görebilen, pazardaki alıcı ve satıcılarla daha yakın ilişkiler
içerisinde olabilen kişilerdir. Pazarı yakın takip edebilen, müşterilerin ihtiyaçlarını daha
iyi bilen ve personeliyle daha yakın ilişkiler kurabilen KOBİ’ler, üretim, pazarlama ve
hizmet konularında büyüklerden daha fazla bir esnekliğe sahiptirler. Bu esneklik, dış
çevrede meydana gelen değişikliklere yerinde ve zamanında uyum sağlayabilme olanağı
tanıdığından
KOBİ’ler
birçok
olumsuzluğu
daha
az
bir
zararla
gerçekleştirebilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra KOBİ’ler şu çeşit ortamlarda
birtakım avantajlar elde edebilmektedirler (Erol, 2010: 166).
• Büyük miktarda yatırıma girmeden önce yeni bir fikir veya buluşa pazarın
tepkisinin bilinmesinin zorunlu olmasında,
• Yönetimde çok yakın denetime ihtiyaç hissedilmesinde
• Üretilen mal ve hizmetin pazarının sınırlı olmasında
• El emeğinin mal ve hizmetin üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer
almasında
• Üretilen mal ve hizmete olan talebin sınırlı olmasında
• Kolay bozulabilen malların pazarlama ya da üretilmesinde
• Personel ile yakın ilişkilerin gerekli olmasında
• Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip olmasında
• Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık verilmesinde,
• Desteklenmelerinde aynı zamanda ülkedeki işsizliğin azalması anlamına
gelmesinde
• İş görenlerin kendi bölgeleri veya yaşamak istedikleri bölgelerde kurulmasında
• Ülke içindeki farklı bölgelerin kullanılmasında ve çevrenin korunmasında
67
4.1.3. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Dezavantajları
Yukarıda açıklanan avantajların yanında KOBİ’lerin bazı dezavantajları da vardır.
Bunlar (Erol, 2010:175) :
• Olumsuz rekabet,
• Genel yönetim yetersizliği,
• Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınıp orta veya alt
düzey görevlilerin tam katılımının sağlanması,
• İşletme bünyesinde mali danışman veya uzman istihdam edememeleri,
• Uzman bir finansman ekibi veya departmandan yoksun olmaları,
• Sermaye yetersizliği,
• Finansal planlama yetersizliği,
• Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe,
• Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama,
• Ürün geliştirme eksikliği,
• Üretim ve satış arasındaki koordinasyon yetersizliği,
• Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe,
• İşletmelerin küçük ve orta ölçekli olması sonucu ihale vb. etkinlikleri
izleyememesi,
• İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü,
• Bağımsızlığını kaybetme batma riski,
• Yetenekli eleman sağlamamak,
• Mevcut bürokrasi gibi durumlardır.
4.1.4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomiye Katkıları
KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını 5 başlıkta inceleyebiliriz.
a) İstihdam yaratması: KOBİ’ler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte hemen her
ülkede istihdamda büyük öneme haizdirler. ABD’de yeni istihdamların % 80’i 20
kişiden az işçi çalıştıran işletmelerdir. Avusturya ve Almanya’da 1-99 işçi çalıştıran
işletmeler, tüm işletmelerin %98’idir. Avusturya’da toplam istihdamın % 55’ini,
Almanya’da %54’ünü KOBİ’ler teşkil ederler (Meydan, 2003:32).
68
b) Esneklik sayesinde yeniliklere hızlı uyum sağlaması: Genel olarak teknoloji
ve buna bağlı olarak üretim teknolojisi hızla değişmektedir. Bununla birlikte tüketici
eğilimleri de sürekli değişim halinde, insanlar artık sıradan herkesin kullandığı ürünler
yerine kendini özel hissedeceği ürünleri tercih eder hale geldi. Bu durum KOBİ’lerin
önemini daha da arttırmaktadır. Çünkü değişimlere esnek ve küçük yapıları sayesinde
büyük işletmelerden daha hızlı sağlama şansına sahiplerdir. KOBİ’ler ekonomideki
daralma ve hareketlerden daha kolay uyum sağlarlar. Bu esneklik onlara avantaj sağlar.
c) Firmaların birbirine bağlı çalışmaları: Büyük ölçekli firmaların faaliyetlerini
daha verimli olarak sürdürmelerinde KOBİ’ler önemli yararlar sağlamaktadır. Yapılan
bir araştırmaya göre ABD’lerinde otomotiv endüstrisindeki 211 bin tamirhanenin %80’i
işçi çalıştırmaktadır. Japonya’da bir otomotiv firmasında üretimin % 70’ini ana üretim
tesisleri dışındaki 36 bin yan sanayi firması yaparken, bunların 35 bini 100 kişiden az
işçi çalıştıran şirketlerdir. Bu veriler küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük
işletmeler arasında özellikle bazı sektörlerde birbirini tamamlayan bir bağ olduğu
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
d) Ekonomiye dinamizm kazandırması: Bağımsız olarak ayakta kalabilmek ve
başarmak güdüsü ile yönlendirilen ve yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmeler, bir
ekonominin canlılığının barometresidir ve o ekonomiyi kemikleşmekten ve çökmekten
korurlar. Bir ekonominin sağlığı çok sayıda yeni işletmelerin doğuşunu ve bazılarının
mevcut endüstri liderlerine meydan okuyarak ve yerini alabilecek kadar büyüyerek bir
rekabet ortamının oluşturulmasını gerektirmektedir (Akkuş, 2009 :11).
.
e) Bölgesel kalkınmayı hızlandırması: Büyük ölçekli sanayi işletmeleri,
genellikle belli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. KOBİ’ler ise tüm coğrafi bölgelere
yayılmış durumdadırlar. KOBİ’ler çok az sermaye ile kurulabilen, atıl kalan ve marjinal
özellikte
işgücü,
hammadde
ve
finansman
kaynaklarını
küçük
yatırımlarda
değerlendirerek bölgeler arasında dengeli dağılımı sağlarken, aynı zamanda bölgesel
istihdam sağlamaktadır. KOBİ’lerin bölgesel düzeyde işgücü yaratma ve dolayısıyla
gelir sağlama etkisi, bölgenin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir (
Zengin, 2008: 26).
69
4.1.5. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık İş İstatistikleri 2012 yılı verilerine göre
ülkemizde 250’den az çalışanı olan 3 milyon 470 bin girişim bulunmaktadır. Çalışan
sayısı bilgisinin yanında satış hâsılatı ve bilanço değerlerini de içerecek şekilde düzenli
yayınlanan başka veri bulunmadığından, TÜİK Yıllık İş İstatistikleri verisinde 250’den
az çalışanı olan girişim sayısı, toplam KOBİ sayısı olarak kabul edilmektedir. Çalışan
sayısı 250’den az olmasına rağmen satış hâsılatı veya bilanço kriterleri bakımından
KOBİ sayılma eşiğini aşan işletme sayısının toplam işletmelerin çok küçük bir oranı
(yaklaşık binde bir) olduğu öngörülmektedir. Bu itibarla, KOBİ sayısı olarak TÜİK İş
Kayıtlarındaki 0 - 250 çalışanı bulunan girişim sayısını esas almak mevcut durumda
seçilebilecek en iyi alternatif olarak görülmektedir.
TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2012 yılı verilerine göre tüm girişimlerin sektör ve
ölçek bazındaki dağılımı ve KOBİ’lerin ana sektör gruplarına göre dağılımı aşağıda
verilmiştir. Buna göre Türkiye’de toplam
işletmelerin %99,9’unu KOBİ’ler
oluşturmaktadır. 0-9 çalışana sahip mikro ölçekli işletmeler, toplamın %95,62’sini teşkil
etmektedir. KOBİ’lerin %82’si hizmet ve ticaret, %13’ü imalat sektöründe faaliyet
göstermektedir (www.kobi.org.tr.).
70
Tablo 4.2. Sektör ve Çalışan Sayılarına Göre Girişimlerin Dağılımı (2011)
B: Madencilik ve taş ocakçılığı
C: İmalat
D: Elektrik, Gaz, buhar ve sıcak su
Su üretim ve dağıtımı
H: Ulaştırma -Depolama
I: Konaklama ve Yiyecek hizmetleri
J: Bilgi ve İletişim
M: Mesleki ve bilimsel faaliyetler
E: Su temini, kanalizasyon artık yönetimi N:İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri
faaliyetleri
F: İnşaat
R: Kültür, sanat, eğlence ve dinlenme faaliyetleri
S: Diğer faaliyetler
G: Toptan ve perakende ticaret
P: Eğitim
Q: İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler
KOBİ’lerde girişimlerin ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre;
%42,4’ü Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin
Onarımı, %16,5’i Ulaştırma ve Depolama, %12,9’u İmalat Sanayi’nde faaliyet
göstermişlerdir.
Girişim sayısında en yüksek paya sahip olan Toptan ve Perakende Ticaret;
Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerde;
istihdam payı %34,5, maaş ve ücret payı %27,9, ciro payı %56,8, faktör maliyetiyle
katma değer payı %29,9, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise %28,3 olarak
gerçekleşmiştir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13146).
71
KOBİ’lerin ana sektör gruplarına göre dağılımı:
- Hizmet: %42
- Ticaret: %40
- İmalat: %13
- İnşaat: %5
- Madencilik: %0.2
KOBİ’ler Türkiye’de:
- Toplam istihdamın %76’sını
- Toplam katma değerin %53,3
- Toplam satışların %65,5’ini
- Toplam yatırımların %50’sini
- Toplam ihracatın %62.6’sını oluşturmaktadır.
- Toplam ithalatın %38,5’ni oluşurmaktadır.
- KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payı %23’tür.
Tablo 4.3. KOBİ’lerin Ekonomideki Payının Yıllar İçindeki Seyri ( 2003-2008)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Toplam istihdam içindeki pay (%)
78,7
79,2
80,6
79,4
78,5
78,0
Toplam katma değer içindeki pay (%)
60,9
56,6
58,5
57,3
56,2
55,2
Toplam satışlar içindeki pay (%)
67,3
69,3
69,4
67,4
67,2
65,5
Toplam yatırım içindeki pay (%)
61,3
57,6
62,0
44,6
44,6
50,0
Kaynak: ERGÜN Nihat, KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı,(2011), 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı,
Ankara, s 27.
72
Tablo 4.4. KOBİ’lerde Sektörel Bazda Çalışan Başına Düşen Katma Değer ve İhracat
Çalışan
Sektör
başına
yıllık Sıralama
katma değer - TL (2008)
Çalışan başına yıllık Sıralama
ihracat USD (2007)
Madencilik
28.624,2
2
7.203,9
4
İmalat
19.543,3
4
11.587,1
3
Enerji
239.424,3
1
14.631,2
1
İnşaat
22.262,0
3
1.496,7
5
Ticaret
17.335,2
6
12.121,3
2
Hizmet
18.075,8
5
908,5
6
Kaynak: ERGÜN Nihat, KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı,(2011), 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı,
Ankara, s 28.
4.2. KARS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.2.1. Coğrafik Konum
Kars, 814.578 km²‘lik Türkiye topraklarının 171.061 km²’sini oluşturan Doğu
Anadolu Bölgesi’nin kuzey doğusunda yer almaktadır. İlin doğusunda Ermenistan,
güneyinde Iğdır ve Ağrı, batısında Erzurum ve kuzeyinde Ardahan yer almaktadır.
10.127 km² yüzölçümüne sahip olan il, ülke topraklarının %1,3’ünü kaplamaktadır.
2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kars ilinin
nüfusu 304.821 kişi ile TRA2 Düzey II Bölgesi nüfusunun %26,4’ünü teşkil etmektedir.
İldeki kadın nüfusu 146.418 kişi (%48) olup erkek nüfusu il nüfusunun %51,9’ini
(158.403 kişi) oluşturmaktadır ( Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu, 2013:5).
İlin içerisinde bulunduğu TRA2 Bölgesi’nde çok geniş alanlara sahip olan ovalar
mevcuttur. Kars Ovası, Iğdır Ovası, Ağrı-Eleşkirt Ovası, bölgenin en önemli ovalarıdır.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en geniş ovası olan Kars Ovası, Allahuekber Dağları ile
Sarıkamış-Kars platosu arasında yer almakta olup ovanın yüzölçümü 2.500 km²’dir.
73
Büyük bir plato özelliği gösteren il coğrafyasında bitki örtüsü genel olarak bozkır
görünümündedir. İlde kışlar oldukça soğuk ve sert, kısa süren yazlar ise yağışlı
geçmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, il geneli ortalama sıcaklık
4,8 °C olup, kış mevsiminde -36,6 °C, yazın ise 35,4 °C’ye varan sıcaklık ölçümleri
yapılmıştır. Kars’ta en çok yağış yaz mevsiminde, en az yağış ise kış mevsiminde
gerçekleşmektedir (Tutar vd, 2012:5).
4.2.2. Ticaret Yapısı
İlimizin ekonomisi çok büyük bir oranda tahıl tarımı ve geleneksel mera
hayvancılığına dayalıdır. Bu ekonomik yapının bir sonucu olarak il nüfusunun ağırlığı
kırsal kesimde yaşamaktadır. İlde geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile
sağlayanların oranı %77,4 tür. Nüfusun tarım sektöründeki bu yoğunlaşması, Kars ili
Gayri Safi Hasılasından tarımın aldığı payda da görülmektedir. Zira bu oran % 31,6, dır.
Tarımsal üretimde temel iktisadi sektör olan hayvancılık yaklaşık % 75, bitkisel
üretim ise % 25 orana sahiptir. İl ekonomisinde bu denli ağırlığı olan hayvancılık ise
genellikle küçük aile işletmeciliği şeklinde ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yapılan ekonomik bir faaliyet durumundadır.
İlimizde şu anda 284.000 büyükbaş, 471.000 küçükbaş hayvan ile 55.000 arı
kovanı bulunmaktadır. Yılda ortalama 1000 ton bal, 3000 ton beyaz peynir, 5000 ton
kaşar peyniri ile 112 bin ton süt üretilmektedir. Bitkisel üretimde ise tahıl ürünleri başta
gelmektedir.
Kars Gayri Safi Yurtiçi Hasılasından yaklaşık binde 6 pay almaktadır. Ayrıca faal
nüfusun yaklaşık % 3'ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. İlimizde var olan
imalat sanayi tesisleri ağırlığını hayvansal ve tarımsal ürünlerin işletilmesine dayalı
işletmelerin oluşturduğu bir yapı sergilemektedir. İlimizde mevcut sanayi tesisleri;
şeker, ayakkabı, karma yem, çimento, et, değirmen taşı, süt ürünleri, metal bağlantı
elamanları, mobilya, tuz, bordür ve parke gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.
İlimiz ekonomisinde çok düşük olan sanayi payını artırma amaçlı çalışmalara özel
bir önem verilmekte olup, bu amaca yönelik çalışmalardan başta geleni Kars Organize
74
Sanayi Bölgesidir. Toplam 93 parselden oluşan Organize Sanayi Bölgesindeki bu
parsellerin 86'sı girişimcilere tahsis edilmiştir. Bölgede 2014 yılı itibariyle 73 firmadan
51’üretime geçmiş olup 19’u inşaat halinde ve 16’ı ise proje safhasındadır. Yine 2014
yılı sayılarına göre Kars ilinde 5.223 esnaf 5.503 iş yeri olmak üzere 10.726 işletme
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kars'ta son yıllarda gelişme gösteren ve bir başka ekonomik sektör olan turizmde
ise ilimiz gerek doğal, gerekse tarihi ve kültürel değerleriyle büyük bir potansiyeline
sahiptir. Sarıkamış Kayak Tesisleri, Kars Kalesi, Antik Ani Kenti, Kars Müzesi, Evliya
Cami, Yusuf Paşa Camii, Fethiye Camii, Taş Köprü, İlbeyi Oğlu Hamamı, Mazlumağa
Hamamı, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı,Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı,
Abdüllatif Paşa Konağı tarihi ve turistik önemi olan yerlerin başlıcalarıdır. Son yıllarda
Sarıkamış ilçemizde yapılan yatırımlar neticesinde kış turizminde önemli atılımlar
yapılmıştır.
Turizm merkezi ilan edilen Sarıkamış'ta açılan kayak merkezi, etrafını çevreleyen
meşhur sarıçam ormanları, ülkenin en modern telesiyej tesislerine sahip olması ve kar
kalitesi ile kısa zamanda ilgi çekmiştir. Kayak merkezin için öngörülen toplam yatak
kapasiteleri ise 2665’ tir.
4.2.3. Sanayi Yapısı
Kars'ta imalat faaliyetleri avcılık-toplayıcılık dönemlerinin aşıldığı ve araç-gereç
yapımının farklılaştığı Yazılı Tarih Öncesinde Üst Paleolitik Dönemde başlamıştır. Bu
dönemde çeşitli malzemelerden araç-gereç yapımına geçilmiştir. Mezolitik dönemden
kalma mikrolit adı verilen küçük araç-gereçler Aras Vadisindeki araştırmalarda ortaya
çıkmıştır. Kalkolitik dönemi belgeleyen bakır eşyalara Kağızman yöresinde, ayrıca Ani
ve Azat köylerindeki höyüklerde de rastlanmıştır.
Bunun yanı sıra Azat höyüğünde çeşitli renklerde, temiz ve katkısız çamurdan iyi
pişirilmiş çanak-çömlekler, hayvan kemiklerinden yapılmış takılar tespit edilmiştir.
Ayrıca yine kemikten yapılmış dokuma tarağı ve bakır iğneler bulunmuştur. Bulunan bu
araç-gereçler bizlere bu yörede o dönemde yaşayan insanların dokumacılık yaptıklarını
göstermektedir. Bakır ve kalayın birleştirilmesiyle elde edilen tuncun araç yapımında
75
kullanılmaya başlandığı dönem olan İlk Tunç Çağı'na ait açkı taşı, el değirmeni taşları,
çekiç ve çanak-çömlekler Yazılıkaya'da ve Kurbanağa Mağarası'nda bulunmuştur.
Oldukça ilkel biçimlerde gerçekleştirilen bu üretimleri günümüz sanayisi ile
karşılaştırma olanağı mümkün olmamakla birlikte, Kars'ta imalat sanayi adına yapılan
ilk faaliyetleri sergilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira bu bulgular sayesinde
Kars'ta Yazılı Tarih Öncesinde bile maden işlemeciliği, dokumacılık gibi günümüz
ekonomilerinde dahi
büyük önemi olan sanayi kollarında üretim
yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Tarih
boyunca
bu
topraklarda
yaşayan
çeşitli
medeniyetler
maden
işlemeciliğinden dokumaya kadar birçok üretim dalında faaliyette bulunmuşlardır. Fakat
bunlar daha çok küçük el sanatları biçiminde gerçekleştiriliyordu.
Kars'ta günümüzdeki manada sanayi tesislerinin ortaya çıkması 19. yüzyılın
sonlarında gerçekleşmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Kars Ruslarca
işgal edildi ve o güne kadar tahıl tarımı ve hayvancılığa dayalı üretim yapılırken,
özellikle sanayi bitkileri ve ticari amaçlı üretilen mallara özel önem verilmeye başlandı.
Bu alanda özellikle ayçiçeği ekiminin yaygınlaşması, yörede bitkisel yağ üretiminin
gelişmesini ve bu dalda imalat tesisleri açılmasını da beraberinde getirdi. Ayrıca tütün
ekimine başlanması, ardından küçük de olsa sigara imalathanelerinin kurulmasına
olanak sağladı.
Rus emperyalizminin Kars'ın tarım deseninde yaptığı bu değişikliklerin bir
benzeri de hayvancılıkta görülmüş ve Zavot ya da Malakan ineği adı verilen melez bir
inek türünün geliştirilmesi sonucu artan sütçülük birçok mandıranın kurulmasına neden
olmuştur. Hayvancılıkta sağlanan belli verim artışları ise özellikle deri sanayi ile
uğraşan imalathane sayısında bir artışın yaşanmasını sağlamıştır.
O güne kadar kendine yeterli özellikler gösteren, sanayileşmemiş ve
ticarileşmemiş tarımsal yapıdaki bu değişimin getirdiği ürün çeşitliliği ve miktarındaki
artış Kars-Tiflis arasında kurulan demiryolu ile Tiflis'e, oradan da Rusya'ya
aktarılıyordu.
Türkiye'de planlı kalkınma dönemine girildikten sonra, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nca bölgesel dengesizlikler meydana getirmeden geri kalmış bölgelerin
kalkınmalarını teşvik ederek, sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmek suretiyle dengeli
76
bir kalkınmayı sağlamak amacıyla ülkede Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması
başlatılmıştır. Bu amaçla teşkilatlanmış bulunan müteşebbis yürütücü kuruluşlara
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düşük faizli ve uzun vadeli krediler verilerek,
yörelerinde Organize Sanayi Bölgelerinin gerçekleşmesine ve hizmete açılmasına
yardımcı olunmaktadır.
Bakanlar Kurulu'nca 07.11.1975 gün ve 7/10992 sayılı kararname ile Kars ilinde
dengeli bir kalkınmayı sağlamak amacıyla Kars Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması
kararı alındı. Bunun üzerine il merkezinin Paşaçayırı Mahallesi ile Kümbetli Köyü
arasında 1.947.000 m2'lik bir alan üzerinde 75 parselden oluşan bir fabrika sahası
planlanmış ve 1976 yılında Kars Valisi başkanlığında, İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi
ve Kars Sanayi ve Ticaret Odası'nın iştirakiyle oluşturulan Müteşebbis Teşekkül
Heyeti'nin sorumluluğunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.
İnşaatına 1976 yılında başlanan Organize Sanayi Bölgesinde bugüne kadar idare
binası, çıraklık okulu, bakım garajı, personel lojmanı ile kafeterya binası
tamamlanmıştır. Altyapı inşaatı olarak ise 1380 m uzunluğundaki dere ıslahı, yağmur
suyu kanalı ve bu kanal üzerinde dört adet köprü menfezi tamamlanmıştır. Bölgenin
13.000 m uzunluğundaki iç yollarının 9.058 m 'lik bölümünün stabilize dolgusu
tamamlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin içme suyu bölgeye 300 m mesafedeki
Kars Çayı yatağından 40 m derinlikten çıkarılmış ve yaklaşık 8 lt/sn çıkarılan su 500
m3 su kapasiteli depodan dağıtılmaktadır..
Bölgenin daha önce yapılan elektrik enerjisi ihalesi feshedilerek 1998 yılında
yeniden ihale edilmiş, gerekli projeler tamamlanarak Enerji Bakanlığının onayına
sunulmuştur. Bakanlıktan alınacak onaydan
çalışmalarına
tamamlanarak
başlanacaktır.
işletmeye
(www.kars.gov.tr.).
Ancak
açılan
Organize
fabrikalara
sonra bölge üzerinde uygulama
Sanayi
geçici
Bölgesinde
olarak
enerji
yatırımları
verilmiştir
77
Tablo 4.5. İldeki Küçük Sanayi Sitelerinin İşyeri Sayıları, (2012)
Küçük Sanayi Sitesi Adı
iş yeri sayısı
Dolu işyeri
Boş İşyeri
Doluluk
oranı (%)
Kars KSS
408
300
108
74
Sarıkamış KSS
54
26
28
78
Toplam
462
326
136
71
Kaynak: (SERKA: Kars iş Gücü Piyasası Araştırması -2013)
Tablo 4.6. Organize Sanayi Bölgesinin Genel Özellikleri ve İşyeri-İstihdam Sayıları,
(2012)
Kars Organize Sanayi Bölgesi
Faaliyete Başlama Yılı
2002
Alan (Hektar)
206
Parsel Sayısı
88
Tahsisli Parsel Sayısı
83
Doluluk oranı
%93.2
Mevcut İstihdam (Kişi)
400
Tahsis Yapılan Firma Sayısı
74
Üretimdeki Firma Sayısı
53
Kapalı Firma Sayısı
6
Proje Safhasında olan Firma
8
İnşaat Halinde olan Firma
7
Kaynak: (SERKA: Kars iş Gücü Piyasası Araştırması -2013)
4.2.4. Tarım ve Hayvancılık
İlde nüfusun önemli bir bölümü geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden
sağlamaktadır. Bu iki alan bölge ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Günümüzde
gelişen teknoloji ve çeşitli teknikler ile bu faaliyet alanları insanların gıda ihtiyacını
karşılamasının yanında sanayi için gerekli hammaddeyi de sağlamaktadır.
78
İldeki işletmelerin büyük çoğunluğu aile işletmeleridir ve bu işletmelerde
çalışanlar, ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Bölgede tarım sektöründeki
istihdamın, tüm istihdam içindeki payı 2009 yılında %64,5 iken 2011 yılında %55,8’e
düşmesine rağmen 2011 yılı Türkiye genelindeki tarım istihdam oranından (yüzde 25,5)
oldukça yüksektir.
Kars, coğrafi yapısı ve sahip olduğu geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle
özellikle büyükbaş hayvancılık için oldukça elverişli şartlara sahiptir. Geniş meralar ve
iklimin yem bitkisi üretimine uygun olması hayvancılığın gelişmesine katkı sağlarken,
kışların uzun ve sert geçmesi hayvancılığı olumsuz etkilemektedir.
4.3. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırma, Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin nakit yönetim politikaları,
nakit yönetim araçlarını kullanma durumları ve finansal yönetim faaliyetleri
kapsamında nakit yönetimine verdikleri önem düzeyini tespit etmeye yöneliktir.
Araştırma bir nedensel araştırma olmayıp, sonuçları doğrultusunda, nakit yönetiminde
eksikliği görülen bölümler için sonraki nedensel araştırmalara konu olması
planlanmaktadır.
4.4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
4.4.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, araştırmanın amacına uygunluğu açısından, mevcut durumu
belirlemeye yönelik “Tanımlayıcı Araştırma Modeli” uygulanmıştır. Tanımlayıcı
araştırma modelinde amaç, durum ve ya olgunun düzgün bir portresini çizmektir.
4.4.2. Araştırmanın Kısıtları
Çalışmamızda son dönemde (2002-2014) Türkiye’de meydana gelen ekonomik
gelişmelere bağlı olarak ekonomisi yeni yeni canlanmaya başlayan ve
konularda sıkıntı yaşayan Kars ele alınmıştır.
finansal
79
Bu çalışmada işletme sahipleri ile yüz yüze görüşülerek anketler doldurulmuş ve
anketteki sorular açıklanmış olan göre cevaplandırılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu sebeple
anketi cevaplayanların uç cevaplardan kaçmak amacıyla merkez cevaplara yönelmeleri
her zaman mümkündür. Bu da sonuçların güvenilirliğini etkileyen en önemli unsurdur.
Ayrıca işletme sahibi ve yöneticilerinden bazıları, anket finansal konularla alakalı
olduğundan, işletme politikaları gereği ya tamamen soruları cevaplamayı uygun
görmemiş ya da bazı soruları yanıtlamaktan çekinmiştir.
4.4.3. Veri ve Bilgi Toplama Aracı ve Yöntemi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
yönteminin uygulanmasında yüz yüze görüşme yönteminden faydalanılmıştır.
Her ne kadar asıl ana kütlemiz Kars ilindeki geliri en yüksek 100 işletme olsa
da Kars Deftarlığın’dan işletme gelirlerine ilişkin bilgileri bilgilerin gizlilik nedeni ile
alınmamasından dolayı
Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin oluşturduğu evreni
temsilen, Kars Defterdarlığı tarafından 2012 yılı için hazırlamış olduğu, Kars’ta vergi
sıralamasında ilk 10’na arasında giren KOBİ’ler hedef alınarak onlara ulaşılmış ve
bunlar aracılığı ile yani kartopu metodu kullanılarak geliri yüksek ilk 100 işletemeye
ulaşılmaya çalışılmıştır ve bu 100 işletme ana kütle olarak seçilmiştir. Kars Sanayi ve
Ticaret Odası aracılığı ile geliri en yüksek 10 işletme ile yüz yüze görüşülmüş ve
anketlerin cevaplandırılması sağlanmıştır. Kars ilinde binlerce işletme olmasına rağmen
bunların büyük çoğunluğunun
kurumsallaşma açısından oldukça zayıf olmaları,
bazılarının finansal konularda geleneksel yöntemlerle hareket etmeleri ve gelirlerinin
düşük olması nedeni ile seçilen işletmelerin geneli temsil etmelerine oldukça önem
verilmiştir.
Anket çalışması 20 Nisan–23 Mayıs tarihleri arasında işletmelerin konuyla ilgili,
işletmeye göre değişen, mali işler, finans ya da muhasebe birimlerinden yetkili kişilere
uygulanmıştır. EK-3’te bir örneği verilen anket formu açıklayıcı bir ön yazı ile çoktan
seçmeli 33 sorudan oluşmaktadır. Anket soruları hazırlanırken öncelikle ilk üç bölümde
yapılan literatür çalışmaları sırasında alınan notlardan yararlanılmıştır. Ön yazı anketin
cevaplanması ve sorulara doğru yanıt alma olasılığını arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.
80
Araştırmada veri kaynağı olarak işletmelerin, işletme sahipleri, genel müdürleri,
finans müdürleri ve işletmede çalışan diğer yetkili kişiler seçilmiştir. Bu düzeydeki
kişilerin belirlenmesinin nedeni nakit yönetimi ile ilgili işletmedeki konumları itibariyle
sorulara en sağlıklı yanıtları verebilecekleri düşünülmesidir.
Ankete katılan 50 işletmeden 10 tanesinin bilgililerini sağlıklı şekilde
vermemeleri ve bu çalışma için belirlenen yıllık ortalama gelirinin 80.000 TL olma
kıstasının altında kalmaları nedeni ile 40 işletmede değerlendiremeye alınmıştır.
4.4.5. Evren ve Örneklem
𝑛=
𝑁𝑃𝑞
(𝑁−1)𝐵2 +𝑃𝑞𝐴𝑍 2
Formülde yer alan sembollerin anlamları:
𝑍2
n= Örneklem sayısını
N= Araştırmaya konu olan topluluğu temsil edeceğine inanılan sayı (100)
P= Topluluk oranını veya tahminini (0,5)
q= 1-P’yi
B= Katlanılabilir hata oranını (0,05)
Z= Z tablosu değeri (istenilen güven aralığında) (1,96)
Buna göre;
n= 70 olarak hesaplanmıştır.
Örnekleme sayısının belirlenmesi için araştırmacının önceden bazı kararlar
vermesi gereklidir. Araştırma konusu ile ilgili daha önceden herhangi bir araştırma
yapılmamış ise topluluk oranı ve tahminini ifade eden P değeri 0,5 olarak alınır. Örnek
sayısının belirlenmesinde katlanılabilir hata oranı Hurst’un da ifade ettiği gibi bir
matematiksel kavram olup araştırmaya konu olan topluluk ile seçilen kitlenin
uyumsuzluğunu gösterir ve araştırmacının bunu önceden tahmin etmesi gerekir.
Katlanılabilir hata oranı % 3-5 arasında tahmin edilmelidir. % 3’e yaklaştıkça örneklem
sayısı büyüyecek, bununla birlikte araştırmanın güvenilirliği artacak; % 5’e yaklaştıkça
81
ise örneklem sayısı azalacaktır. Bu araştırmada katlanılabilir hata oranı, maddi olanaklar
ve zaman unsuru da dikkate alınarak % 5 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte,
araştırmalarda yapılan çalışmaların bir güven aralığında olması büyük önem arz
etmektedir. Araştırmacıların tespit ettiği bu aralık ise artı eksi % 2,5’dur diğer bir
ifadeyle güven aralığı % 95’dir. Buna bağlı olarak Z değeri ise 1,96’dır.
Fakat kısıtlarda da belirtildiği gibi firmaların bu konudaki duyarsızlığı sebebiyle
bu orana ulaşmak neredeyse imkânsız olmuş, ulaşılan firmaların bazılarının bilgilerini
yanlış, eksik ve anketi bilimsel gerçeklikten uzak bir şekilde doldurmaları nedeni ile
ancak 40 tane anket, onlarda çok yoğun ısrarlar sonucu toplanabilmiştir. Bu oran n≥30
oranını geçmekte ve istenen düzeyde olamasa da belli bir güven aralığında ana kütleyi
temsil etmektedir. Toplanan örnek büyüklüğünün güven aralığı aşağıda şu şekilde
hesaplanmaktadır;
40 =
100 × 0.5 × 0.5
(100−1)0.052 +0.5×0.5×𝑍 2
𝑍2
Buna göre;
Z değeri; 0,79≤ Z ≤ O,83 olarak hesaplanmaktadır. Buradan da Z tablosundan
bakılarak güven aralığı 21≤ X ≤ 20 olarak bulunmuştur. Yani 40 örneklem sayısıyla, bu
aralık yaklaşık %20’dir ve güven aralığı %60’tır. Topladığımız örnek sayısı, ana kütleyi
%5 katlanabilir hata oranıyla, %50 tahmini topluluk oranı, ve %60 güven seviyesiyle
temsil etmektedir.
82
4.5.
ARAŞTIRMA
VERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YORUMLANMASI
4.5.1. KOBİ’lerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler
Araştırma kapsamına giren işletmelerin faaliyet gösterdiği sektör Tablo 4.7’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.7. KOBİ’lerin Faaliyet Gösterdiği Sektör
Faaliyet
Sektör
Gösterilen Mikro
işletmeler
Küçük
İşletmeler
Orta
İşletmeler
Sayı
Sayı
%
Sayı
Gıda-İçecek
3
19
4
Kimya-Plastik
1
5
-
Tekstil-Dokuma
2
13
3
16 -
Elektirk-Elektoronik
5
30
1
6
Orman Ürünleri
2
13
4
Otomotiv
1
5
İnşaat
1
Metal
Toplam %
%
Sayı
%
-
7
22
-
1
2
-
5
13
1
20
5
13
16
4
80
10
25
1
6
-
-
2
4
5
-
-
-
-
1
2
-
-
6
-
1
2
-
2
4
-
5
13
100
40
100
%
22 -
Makine
1
5
1
6
Tarım ve Hayvancılık
1
5
4
22
TOPLAM
17
100
18
100
-
5
Ankete katılan işletmelerin 40 işletmeden 17 tanesi mikro ölçekli işletme olup
mikro işletmeler arasından 5 tanesi yani yaklaşık % 30 u elektirik-elektoronik sektörü,
3 tanesi yani %19’u gıda-içecek sektörü, % 13 ‘er tekstil-dokuma ve orman ürünleri
sektörü ve geri kalan %30 ‘u ise kimya-plastik, otomotiv, inşaat, makine, tarım ve
hayvancılık sektörlerinden oluşmaktadır.
Ankete katılan 40 işletmeden 18’i küçük ölçekli işletme olup, gıda-içecek ve tarım
ve hayvancılık sektörü % 44 yer kaplamakta, bu sektörü % 16’şar oran ile orman
83
ürünleri sektörü ve tekstil dokuma sektörü takip etmekte ve geri kalan % 32 ise
elektrik-elektronik, otomotiv, metal ve makine sektörlerinden oluşmaktadır.
Yine ankete katılan işletmelerin 5 büyük ölçekli işletme olup, bu işletmelerin %
80’ni otomotiv sektöründe % 20 ise elektrik-elektronik sektöründe faaliyet
göstermektedir.
4.5.2. KOBİ’lerin Faaliyet Süreleri
Araştırma kapsamına giren işletmelerin faaliyet gösterdiği sektör tablo 4.8’ de
gösterilmiştir.
Tablo 4.8. KOBİ’lerin Faaliyet Süreleri
Faaliyet Süresi Mikro işletmeler Küçük işletmeler
Orta işletmeler
Toplam
(yıl)
Sayı
%
Sayı
1 yıldan az
1
6
-
-
1-5
3
18
-
-
6-10
1
6
6
11-15
3
18
16 ve üzeri
9
Toplam
17
Sayı
%
%
Toplam
%
-
1
2
2
40
5
12
33
2
40
9
23
6
33
1
20
10
10
52
6
33
15
38
100
18
100
40
100
-
-
5
100
Ankete katılan mikro ölçekli işletmelerin % 52 ‘sinden fazlası 16 ve üzeri
kurulmuş olup yapılan yüz yüze görüşmelerde bu işin babalarından beri yaptıklarını
ifade etmişlerdir. 11-15 yıl arası yıldır faaliyet gösteren işletmelerin ve 1-5 yıl arasında
faaliyet gösteren işletmelerin sayısı ise üçer tane olup bunu 6-10 yıl arası 1, 1 yıldan az
1 işletme takip etmektedir.
Ankete katılan küçük ölçekli işletmelerinde ise faaliyet sürelerinin aynı olduğu
görülmüştür.
84
Orta ölçekli işletmelerin ise % 40 1-5 yıl, %40 6-10 yıl ,% 20 ise 11-15 yıldır
faaliyet göstermektedirler.
4.5.3. KOBİ’lerin Ortaklık Türleri
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin ortaklık türleri Tablo 4.9’da gösterilmiştir.
Tablo 4.9. KOBİ’lerin Ortaklık Türleri
Mikro ölçekli
Küçük Ölçekli
Orta Ölçekli
işletmeler
İşletmeler
işletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Anonim Şirket
1
6
3
17
Limited Şirket
11
64
14
77
Kollektif Şirket
1
6
1
Tek Kişi İşletmesi
4
24
-
Adi Ortaklık
-
Toplam
17
100
Sayı
%
Toplam
%
-
4
10
3
60
28
70
6
1
20
3
8
-
-
1
20
5
12
-
18
100
-
-
5
100
-
40
100
Ankete katılan mikro ölçekli işletmelerin % 64 ‘ü limited şirket, %24’ü tek kişi
işletmesi, % 6 anonim şirket, %6 kolektif Şirket’tir.
Ankete katılan küçük ölçekli işletmelerin % 77’si limited şirket, %17’s, anonim
şirket % 6’sı kolektif Şirket’tir.
Ankete katılan orta ölçekli işletmelerin % 60’sı limited şirket, % 20’si tek kişi
işletmesi, % 20’si kolektif Şirket’tir.
4.5.4. KOBİ’lerde Çalışan Personel Sayıları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerde çalışan personel sayıları sektör Tablo
4.10’da gösterilmiştir.
85
Tablo 4.10. KOBİ’lerde çalışan Personel Sayısı
Çalışan sayısı
Mikro ölçekli
Küçük ölçekli
Orta Ölçekli
işletmeler
İşletmeler
İşletmeler
(Kişi)
Sayı
1-9
17
10-49
43
-
50-249
-
Toplam
17
Sayı
%
-
-
%
18
18
Sayı
-
45
%
-
18
-
5
Toplam
- 17
12
5
5
40
1-9 kişi arasında personel çalıştıran KOBİ oranı %45, 10-49 arasında personel
çalıştıran KOBİ’lerin oranı %43 ve 50-249 arasında personel çalıştıran KOBİ oranı
%12’dir.
Sanayi ve ticaret bakanlığı KOBİ tanımı bağlamında ankete katılan ve
değerlendirmeye alınan işletmelerin % 43’i mikro ölçekli işletme, % 45’ü küçük ölçekli
işletme, %12’si orta ölçekli işletmelerden meydana gelmektedir.
86
4.5.5. KOBİ’lerin Maliye’ye Resmi Olarak Beyan Edilen Ortalama Gelirleri
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin yıllık ortalama gelirleri Tablo 4.11’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.11. KOBİ’ler Tarafından Maliye’ye Beyan Edilen Yıllık Ortalama Gelirleri
Yıllık Ortalama
Mikro Ölçekli
Küçük Ölçekli
Orta Ölçekli
Gelir (TL)
İşletmeler
İşletmeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
81.000-100.000
6
35
3
17
-
-
9
23
101.000- 150.000
4
23
5
27
-
-
9
23
151.000-200.000
2
12
5
27
1
20
8
20
201.000-300.000
3
18
1
6
1
20
5
12
301.000-400.000
1
6
-
-
-
-
1
2
401.000-500.000
-
-
1
6
-
1
2
501.000-750.000
-
-
-
-
-
-
-
-
751.000-1.000.000
1
6
-
2
40
3
8
1.001.000-5.000.000
-
-
3
17
1
20
4
10
5.000.000 ve üzeri
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
-
Sayı
-
%
Toplam
Ankete katılan mikro ölçekli işletmelerin % 35 ‘i 81.000 ile 100.000 TL arası
yıllık ortalama gelir elde etmektedir. Mikro ölçekli işletmelerin % 23 101.000-150.000
TL arası yıllık ortalama gelir elde etmektedir. Yine bu işletmelerin % 18 ‘i 151.000200.000 TL arasında yıllık gelir elde etmekte ve bunları % 6 ile 301.000-400.00 TL
ve 751.000- 1.000.000arası yıllık ortalama gelir elde etmektedir.
Ankete Katılan küçük ölçekli işletmelerin % 27 ‘şer olmak üzere
150.000 ve 151.000- 200.000 TL arası
101.000-
yıllık ortalama gelir elde etmektedir. Bu
işletmeleri % 17’şer oranla 751.000.000- 1.000.000 TL ve 81.000- 100.000 TL yıllık
ortalama elde eden işletmeler takip etmektedir. Yine bunları % 6 ‘şar oranla 201.000300.000 TL ve 401.000- 500.000 TL arası yıllık ortalama gelir elde eden işletmeler
takip etmektedir.
87
Ankete katılan orta ölçekli işletmelerin % 40’ı 751.000-1.000.000 TL yıllık
ortalama gelir elde etmektedir. Orta ölçekli işletmeler %20’şer oranla 1.000.0005.000.000, 201.000-3000.000 ve 151.000- 200.000 TL arası yıllık ortalama gelir elde
etmektedirler.
4.5.6. KOBİ Sahibi (Ortak ya da Yöneticisinin) Eğitim Durumu
Araştırma kapsamına giren KOBİ sahibi, ortak ya da yöneticisinin eğitim durumu
sektör Tablo 4.12’de gösterilmiştir.
Tablo 4.12. KOBİ Sahibi, Ortak Yada Yöneticisinin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Okumam-Yazmam Yok
Mikro
Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
-
Küçük
Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Orta
Ölçekli
İşletmeler
Sayı %
Toplam
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5
İlkokul-İlk Öğretim Terk
1
5
1
5
Orta Okul- Lise Mezunu
8
51
9
50
4
80
21
53
Üniversite Mezunu
7
40
8
45
1
20
16
40
Lisansüstü Eğitim
1
5
-
-
-
-
1
2
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
Ankete katılan işletmelere genel olarak baktığımızda işletme sahibi, ortak ya da
yöneticilerinin eğitim durumlarının % 50 sinden fazlasının ortaokul –lise mezunu
olduğu yine yaklaşık olarak % 40’nın üniversite mezunu olduğu görülmektedir.
Mikro ölçekli işletmelerde işletme sahibi, ortak ya da yöneticisinin eğitim
durumları yaklaşık % 51 ‘i ortaokul- lise mezunu, %40’nın üniversite mezunu olduğu
görülmektedir.
Küçük ölçekli işletmelerde işletme sahibi, ortak ya da yöneticilerinin durumu
% 50 ortaokul-lise mezunu ve yaklaşık % 45 ‘nin eğitim durumu ise üniversite
mezunu olduğu görülmektedir.
88
Orta Ölçekli işletmelerde işletme sahibi, ortak ya da yöneticilerinin eğitim
durumları ise % 80 ortaokul- lise mezunu, % 20’nin ise Üniversite mezunu olduğu
görülmektedir.
4.5.7. Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerde anketi dolduran kişilerin işletme
içerisindeki statüsü Tablo 4.13’de gösterilmiştir.
Tablo 4.13. Anketi Dolduran Kişinin KOBİ İçerisindeki Statüsü
Anketi Dolduran
Kişi
Mikro ölçekli
İşletmeler
Küçük Ölçekli
İşletmeler
%
Orta
Ölçekli
İşletmeler
Sayı %
Sayı
%
Sayı
Toplam %
İşletme Sahibi
7
41
7
39
-
-
14
35
Genel Müdür
4
24
4
22
-
-
8
20
Finans Müdürü
-
-
1
6
2
40
3
8
Diğer
6
35
6
33
3
60
15
37
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
Ankete katılan işletmeler içerisinde anketi dolduran kişilerin statülerine
baktığımızda yaklaşık % 38’nin işletmede çalışan diğer (yönetici, çalışan vb.) kişiler
tarafından doldurulduğunu ve diğer diye tabir ettiğimiz kişilerin daha çok yönetici
olduklarını görmekteyiz. Anketi dolduran kişilerin % 35’i ise işletme sahibidir.
Mikro ölçekli ve küçük ölçekli işlemelerde anketleri daha çok işleme sahiplerinin
cevapladığını, orta ölçekli işletmelerde ise daha finans müdürü ve diğer yetkililerin
cevapladığını görmekteyiz.
4.5.8. KOBİ’lerde Finansal Durumdan Memnunluk
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin finansal durumundan memnunluk durumu
Tablo 4.14’de gösterilmiştir.
89
Tablo 4.14. KOBİ’lerde finansal durumdan memnunluk durumu
Finansal Durumdan
Memnunluk
Mikro ölçekli
İşletmeler
Sayı
11
6
17
Evet
Hayır
Toplam
Küçük
Ölçekli
İşletmeler
Sayı %
10
55
8
45
18
100
%
65
35
100
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
5
5
%
100
Toplam
26
- 14
100
40
%
65
35
100
Ankete katılan işlemelerin % 65’i finansal durumundan memnun iken % 35 i
finansal durumundan memnun değildir.
Ankete katılan mikro ölçekli işletmelerin % 65’i finansal durumundan memnun
iken % 35 ‘i finansal durumundan memnun değildir.
Ankete katılan küçük ölçekli işletmelerin % 55 ‘i finansal durumlarından memnun
iken % 45 i finansal durumlarından memnun değildir.
Ankete katılan orta ölçekli işletmelerin hepsi finansal durumlarından memnundur.
Genel olarak baktığımızda Kars’ta faaliyet KOBİ’lerin finansal durumundan
memnun
oldukları,
özellikle
orta
ölçekli
işlemelerde
finansal
durumundan
memnuniyetin yüksek olduğu, küçük ölçekli işletmelerde ise genel duruma göre
finansal durumundan memnun olmayan KOBİ sayısının oranının yüksek olduğu
görülmektedir.
4.5.9. KOBİ’lerin Danışmanlık Desteği Alma Durumları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin dışarıdan danışmalık alma durumları tablo
4.15’de gösterilmiştir.
Tablo 4.15. KOBİ’lerin Danışmanlık Alma Durumları
Destek Alma
durumu
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
Evet
1
5
1
5
3
60
5
13
Hayır
16
95
17
95
2
40
35
87
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
90
Ankete katılan işletmelerin sadece yaklaşık % 13 ü üniversite yada diğer
kurumlardan danışmanlık desteği alırken, % 87 si herhangi bir danışmanlık desteği
almamaktadırlar.
Mikro ve Küçük ölçekli işletmelerde danışmanlık desteği oldukça düşükken orta
ölçekli işletmeler diğer iki KOBİ’ye göre danışmanlık hizmetine daha fazla önem
verdiği görülmektedir.
Bu konuda Özellikle ilde faaliyet gösteren Kafkas Üniversitesi, ilin gelişme
dinamiği olması gerekirken bu işlevden uzak olması, üniversite ile işletmeler arasında
sağlıklı bir iletişim olmaması, üniversitenin işletmelerden oldukça kopuk olması bu
sonucu doğurmaktadır.
Bu konuda gerek işletmeler gerekse de üniversite üzerine
düşeni yaparsa Kars için önemli gelişmeler olabilir.
4.5.10. KOBİ’lerde Finansal Konularda Nihai Karar Vericiler
Araştırma kapsamına KOBİ’lerde finansal konularda nihai karar verici durumu
Tablo 4.16’da gösterilmiştir.
Tablo 4.16. KOBİ’lerde Finansal Konularda Nihai Karar Verici Durumu
Nihai Karar
Mikro Ölçekli
Küçük Ölçekli
Orta Ölçekli
Verici
İşlemeler
İşletmeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
İşletme sahibi
15
88
17
95
1
20
33
82
Finans Müdürü
1
6
-
1
20
2
5
Genel Müdür
-
-
-
-
3
60
3
8
Diğer
1
6
1
5
-
2
5
Toplam
17
100
18
100
100
40
100
-
5
Ankete katılan işletmelerin yaklaşık % 82 inde finansal konularda son karar verici
işletme sahibidir. Genel müdür, finans müdürü ve diğerlerinin (Yönetim kurulu) son
karar verici merci olduğu işletmeler oldukça azdır.
91
Orta ölçekli işletmelerde kurumsallaşmanın oldukça yüksek olduğu buna karşın
mikro işletmelerde ve küçük işletmelerde kurumsallaşmanın düşük olduğu ve
geleneksel işletmecilik literatüründeki patron her şeyi bilir çerçevesinde işlerin
yürütüldüğü görülmektedir.
4.5.11. KOBİ’lerin Sermaye İhtiyacını Karşılama Yolları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin çalışma sermayesi ihtiyacını karşılama
durumları Tablo 4.17’de gösterilmiştir.
Tablo 4.17. KOBİ’lerin Çalışma Sermayesi İhtiyacını Karşılama Yolları
Sermayenin
Mikro
Küçük
Ölçekli
Ölçekli
Ölçekli
İşletmeler
İşletmeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
Banka Kredileri
9
53
14
78
3
60
26
65
Sermaye Artırımı
4
23
2
12
2
40
8
20
2
12
1
5
-
-
3
7,5
Diğer
2
12
1
5
-
-
3
7,5
Toplam
17
100
18
5
40
100
Karşılandığı Yer
Yakın Çevreden borç
Alarak
Orta
Ankete katılan işletmeler arasında işletme sermayesi ihtiyacını karşılama yolu
olarak banka kredilerini tercih ettikleri görülmektedir.
Mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmelerin büyük bir oranda banka kredilerini
tercih ettiklerini buna karşın mikro ölçekli işletmelerin sermaye artırımına küçük ölçekli
işletmelere göre daha fazla önem verdiği görülmektedir. Yine Küçük ölçekli
işletmelerin bazılarının diğer (oto finansman) yolun da başvurdukları görülmektedir.
Orta ölçekli işletmelerin ise banka kredilerine ve sermaye artırımına başvurdukları
ve kurumsallaşma ile birlikte geleneksel borç- alacak ilişkisinden kaçındığı
görülmektedir.
92
4.5.12. KOBİ’lerin Fon Bulmada Sıkıntıları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin fon bulmada sorun yaşayıp yaşamadıkları
Tablo 4.18’de gösterilmiştir.
Tablo 4.18. KOBİ’lerin Fon Bulmadaki Sıkıntı Durumları
Fon Bulma
Durumu
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Toplam
%
Evet
7
41
7
39
2
40
16
40
Hayır
10
59
11
61
3
60
24
60
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
Ankete katılan işletmelerin % 60’nın fon bulmada sıkıntı yaşamadığı % 40’nın ise
sıkıntı yaşadığını görmekteyiz.
Mikro ölçekli ve küçük ölçekli ve orta ölçekli işletmelerin fon bulmada büyük
oranda sıkıntı yaşamadığı bunun ise muhtemel nedeninin bankalarla ve çevreleriyle iyi
ilişkilerden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.
4.5.13. KOBİ’lerin Fon Bulmakta Yaşadığı En Önemli Sorunlar
Araştırma kapsamına KOBİ’lerin fon bulmakta sorun yaşadıkları en önemli
sorunlar Tablo 4.20’de gösterilmiştir.
Tablo 4.19. KOBİ’lerin Fon Bulmada Yaşadığı Sorunlar
Fon Bulmada Karşılaşılan
Sorunlar
Mikro
Küçük
Ölçekli
Ölçekli
İşletmeler İşletmeler
Sayı % Sayı %
%
Toplam
%
-
-
1
6
50
5
31
-
7
44
1
12
Düşük Kredi Notu
2
33
2
25
Borcu Ödeyememe Korkusu
3
50
4
50
-
2
50
1
50
3
19
100
8
100
2
100
16
100
Toplam
6
-
Sayı
Teminat Bulamama
Diğer
-
Orta Ölçekli
İşletmeler
1
-
93
Ankete katılan işletmelerden 16 tanesi fon bulmada sıkıntı yaşadığını dile
getirmiştir. Fon bulmada sıkıntı yaşan işletmelerin çoğunun yani yaklaşık %44 ‘nün en
büyük sıkıntısı aldığı borcu geri ödeyememe ve buna bağlı olarak yüklü bir faize maruz
kalmaktan çekindikleri görülmektedir. Yine işletmelerin yaşadığı önemli bir problem
ise düşük kredi notudur.
Özellikle mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmelerin finansal konulardaki
sıkıntıları ve orta ölçekli işletmelere nazaran daha düşük kredi notu nedeni ile
bankalardan kredi bulmada sıkıntı yaşadığı görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli
işletmelerde bir diğer önemli problem ise finansal konulardaki yetersizlikleri nedeni ile
aldıkları borcu geri ödeyememe korkusudur.
4.5.14. KOBİ’lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin dışarıdan fob kullanma durumları Tablo
4.20’de gösterilmiştir.
Tablo 4.20. KOBİ’lerin Dışardan Fon Kullanma Durumları
Dışardan Fon
Kullanma
Durumları
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
Evet
1
5
3
16
Hayır
16
95
15
84
Toplam
17
100
18
100
%
Toplam
%
-
4
10
5
100
36
90
5
100
40
100
-
Ankete katılan işletmelerin sadece % 25 ‘i dışardan fon almıştır. İşletmelerin
% 75 gibi ciddi bir oranı, dışardan fon kullanmamıştır. Buda işletmelerin
kapasitelerini çok fazla büyütme ihtiyacı duymadığını ya da bu konuda yeterli bilgiye
sahip olmadıklarını göstermektedir.
Özel kuruluşlardan, kamu kuruluşlarından ve yurt dışından fon kullanma
konusunda mikro ölçekli işletmelerin ve küçük ölçekli işletmelerin orta ölçekli
işletmelere göre daha istekli oldukları da göze çarpmaktadır.
94
4.5.15. KOBİ’ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletemeye Etkisi
Araştırma kapsamına giren KOBİ’ler tarafından dışarıdan alınan fonun işletmeye
katkısı Tablo 4.21’de gösterilmiştir.
Tablo 4.21. KOBİ’ler Tarafından Dışardan Alınan Fonun İşletmeye Etki Durumu
Fonun Etkisi
Mikro Ölçekli Küçük ölçekli Orta Ölçekli
İşletme
İşletme
İşletme
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
Aldığımız fon ile işlem
1
100
1
33
-
-
-
-
-
2
%
50
hacmimizi genişlettik
Borçlarımızı Ödedik
Teknoloji
-
-
-
-
-
yatırımı -
-
1
33
-
-
1
25
-
-
1
33
-
-
1
25
100
3
100
-
4
100
yaptık
Diğer
Toplam
1
-
Anket yapılan işletmemelerden sadece 4 tanesi özel kuruluşlardan kamu
kuruluşlarından ve yurtdışından alınan fonlardan yararlanmıştır.
Kars’taki faaliyet gösteren ve dışardan fon kullanan işletmelerin çoğu bölgede
faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı’ndan (SERKA)
ve Tarımsal ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan fon desteği almaktadırlar.
Özellikle SERKA’nın bu konuda çok ciddi çalışmaları ve fon desteği olmasına
rağmen
Kars’ta
faaliyet
gösteren
faydalanmadıkları görülmektedir.
işletmelerin
çoğunun
bunlardan
yeterince
95
4.5.16. KOBİ’lerin Çalışma Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem Düzeyi
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin çalışma sermayesi fonksiyonlarına
verdikleri önem dereceleri Tablo 4.22’de gösterilmiştir.
Tablo 4.22. KOBİ’lerin Çalışma Sermayesi Fonksiyonlarına Verdikleri Önem
Düzeyleri
Çalışma Sermayesi
Fonksiyonları
Mikro
Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Nakit yönetimi-Stok Yönetimi5
Alacak Yönetimi
Nakit Yönetimi-Alacak
6
Yönetimi-Stok Yönetimi
Stok Yönetimi-Alacak
Yönetimi-Nakit Yönetimi
Stok Yönetimi- Nakit
2
Yönetimi-Alacak Yönetimi
Alacak Yönetimi- Nakit
4
Yönetimi-Stok Yönetimi
Alacak Yönetimi-Stok
yönetimi-Nakit yönetimi
Toplam
17
Küçük
Ölçekli
İşletmeler
Sayı %
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Top
%
-
-
9
23
29
4
22
35
3
17
3
60
12
30
-
2
11
1
20
3
7
12
4
22
1
20
6
15
24
4
22
-
-
8
20
-
1
6
-
-
1
5
100
18
100
100
40
100
5
Bu tabloyu genel olarak değerlendirecek olursak Kars’taki işletmelerin çalışma
sermayesi fonksiyonlarından nakit yönetimine oldukça önem verdikleri hemen göze
çarpmaktadır. Nakit yönetiminden sonra ise en önemli kalemi alacak yönetimi olarak
görmektedirler.
Mikro ölçekli işletmeler ise genel tabloya paralel bir görüntü sergileyip sırasıyla
nakit yönetimi ve alacak yönetimi önemli bir yer almaktadır.
Ancak küçük ölçekli işletmelerde genel tablodan farklı olarak stok yönetimi daha
ön plana çıkmaktadırlar. Kars’ta faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin çoğunu
Gıda, Orman ürünleri işletmeleri oluşturduğundan ve bunların hammaddelerinden
dolayı bu işletmelerin stok yönetimine önem vermelerinin nedeni olabilir.
96
Orta ölçekli işletmelerde ise yine nakit yönetiminin daha öncelikli olduğunu
söyleyebiliriz.
4.5.17. KOBİ’lerin Nakit Tutma Nedenleri
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin nakit tutma nedenler tablo 4.23’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.23. KOBİ’lerin nakit tutma nedenleri
Nakit Tutma Nedenleri Mikro Ölçekli Küçük Ölçekli
İşlemeler
Orta Ölçekli
İşletmeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
İşlem Amaçlı
8
47
11
61
4
80
23
58
Spekülasyon Amaçlı
3
18
-
3
7
Tedbir Amaçlı
6
35
7
39
1
20
14
35
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
-
-
-
Kars’ta faaliyet gösteren işletmelerin nakit tutma nedenleri arasında en önemli
faktör günlük faaliyet için gerekli olan nakit tutarı olup bu oran toplam işletmelerin %
50’sinden fazladır. Yine yaklaşık olarak işletmelerin %35’i tedbir amaçlı olarak nakit
tutmaktadır.
Mikro ölçekli işletmelerin yaklaşık % 50‘i işlem amaçlı nakit tutmakta olup,
yaklaşık % 30 ‘u tedbir amaçlı nakit tutmakta ve yaklaşık % 16 ‘sı gelecekteki karlı
işler için nakit tutmaktadır.
Küçük ölçekli işletmelerin ise %50 ‘sinden fazlası işlem amaçlı nakit tutmaktadır.
Orta ölçekli işletmeler ise küçük işletmelere benzer nedenlerle nakit tutmakta olup, karlı
yatırımlar için nakit tutmamaları olası fırsatlardan yararlanamamalarına neden
olabilecektir.
97
4.5.18. KOBİ’lerin Borç Öderken En Sık Kullandığı Araçlar
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin borç öderken sık sık başvurdukları araçlar
tablo 4.24’ de gösterilmiştir.
Tablo 4.24. KOBİ’lerin Sık Sık Kullandıkları Araç Durumu
Borç Ödemede
Mikro Ölçekli
Küçük Ölçekli
Orta Ölçekli
Kullanılan Araç
İşletmeler
İşletmeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
Nakit
6
35
9
50
4
80
19
48
Çek
9
53
6
34
-
-
15
38
Senet
1
11
1
4
-
-
2
5
Kredi Kartı
1
11
1
4
20
3
7
-
1
4
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
17
100
18
100
5
5
40
100
Elektronik Para Diğer
Toplam
1
-
Ankete katılan işletmelerin yaklaşık % 50 ‘i borç öderken en sık nakit kullanırken,
yaklaşık % 38’i ise borç öderken en sık çek kullanmaktadır.
Mikro ölçekli işletmelerin % 50’sinden fazlası borç öderken çek kullanmakta
iken, bunu yaklaşık % 30 oran ile nakit izlemektedir. Senet ve kredi kartı ise % 11 ‘er
oranla bunları takip etmektedir.
Küçük ölçekli işletmeler ise borç öderken % 50 oran ile nakit kullanmaktadır.
Nakit kullanımı yaklaşık % 34 ile çek kullanımı ve bunları senet, kredi kartı ve
elektronik para takip etmektedir.
Orta ölçekli işletmelerin ise borç ödemede yoğun olarak nakit kullandıkları
görülmektedir.
98
4.5.19. KOBİ’lerin Alacak Tahsilinde En Sık Kullandığı Araçlar
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin alacaklarını tahsil ederken sık sık
başvurdukları araçlar Tablo 4.25’de gösterilmiştir.
Tablo 4.25. KOBİ’lerin Alacaklarını Tahsil Ederken Sık Sık Başvurdukları Araçlar
Borç Ödemede
Mikro Ölçekli
Küçük Ölçekli
Orta Ölçekli
Kullanılan Araç
İşletmeler
İşletmeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
Nakit
7
40
4
22
5
100
16
40
Çek
3
18
6
33
-
-
9
22
Senet
2
12
5
28
-
-
7
18
-
-
7
18
Kredi Kartı
424
3 17
Elektronik Para
1
6
-
-
-
-
1
2
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
17
100
18
100
5
5
40
-
Toplam
Ankete katılan işletmelerin % 40’ı alacaklarını nakit şeklinde tahsil ederken,
yaklaşık % 22’i alacaklarını çek ile tahsil etmektedir. Çek ve nakit ile tahsili yaklaşık %
18’er oranla senet ve kredi kartı takip etmektedir.
Mikro ölçekli işletmelerin alacaklarını daha çok (%40) nakit şeklinde tahsil ettiği,
%24’nün ise ile kredi kartı alacaklarını tahsil ettiği görülmektedir. Nakit ve kredi kartını
sırasıyla, çek, senet ve elektronik para takip etmemektedir.
Küçük ölçekli işletmeler ise alacak tahsilinde %33 oran ile en çok çek aracını
kullanmaktadır. Çek aracını ise % 28 ile senet, % 22 ile nakit, % 17 ile kredi kartı ile
tahsilat takip etmektedir.
Orta ölçekli işletmelerin ise alacaklarını büyük oranda nakit şeklinde tahsil
ettikleri görülmektedir.
99
4.5.20. KOBİ’lerin Alacaklarının Ortalama Tahsil Süresi
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin alacaklarının ortalama tahsil süresi Tablo
4.26’da gösterilmiştir.
Tablo 4.26. KOBİ’lerin Alacaklarını Ortalama Tahsil Süreleri
Alacakların
Mikro Ölçekli
Ortalama Tahsil
İşletmeler
Süresi
Sayı
%
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
10-20 gün
2
12
6
33
2
40
10
25
1-2 ay
4
24
2
11
3
60
9
23
3-4 ay
2
12
4
22
-
-
6
15
5-6 ay
4
24
3
17
-
-
7
17
Diğer
5
28
3
17
-
-
8
20
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
Ankete katılan işletmelerin % 25’i alacaklarını ortalama 10-20 gün içerinde tahsil
etmektedir. Yine işletmelerin yaklaşık % 23’ü alacaklarını 1-2 ay içerinde, % 20‘si ise
12 ay-24 ay içerinde, yaklaşık % 17’i 5-6 içerisinde, %15’i ise 3-4 ay içerisinde
alacaklarını tahsil etmektedir.
Mikro ölçekli işletmeler alacaklarını % 28 ile diğer (12 ay ve üzeri) sürede tahsil
etmektedirler. Yine İşletmeler alacaklarını % 24’er oranla 1-2 ay ve 5-6 ay, % 12’şer
10-20 gün ve 3-4 ay sürede tahsil etmektedirler.
Küçük ölçekli işletmelerde ise, işletmelerin Yaklaşık % 33’ü 10-20 gün arasında,
yaklaşık %22’si 3-4 ayda, %17’şer olarak 5-6 ay ve diğer (12 ay ve üzeri) sürede tahsil
etmektedir.
Orta ölçekli işletmelerin ise % 60’ı 1-2 ay, % 40’ı 10-20 gün arasında tahsil
etmektedir.
Orta ölçekli işletmelerin alacaklarını tahsil etmede mikro işletmelere ve küçük
işletmelere göre daha etkin olduğu görülmektedir. Özellikle mikro işletmelerin diğer iki
işletme türüne göre tahsil sürenin daha uzun olduğu görülmekte ve buna dikkat
100
edilmemesi durumunda tehlikeli durumlarla karşılaşması olası bir durumdur. Eğer
mikro ölçekli işletmeler borç ödemelerini de kısa vadede yaparsa nakit krizi ile karşı
karşıya kalması kaçınılmazdır.
4.5.21. KOBİ’lerin Alacakların Zamanında Tahsil Edilebilme Durumu
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin alacaklarını zamanında tahsil edebilme
durumları Tablo 4.27’de gösterilmiştir.
Tablo 4.27. KOBİ’lerin Alacaklarını Zamanında Tahsil Edebilme Durumları
Alacakların
Zamanında Tahsil
Edilme Durumu
Mikro
Ölçekli
İşlemeler
Sayı
%
Küçük
Ölçekli
İşlemeler
Sayı
%
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Toplam
%
Evet
5
30
10
55
3
80
18
45
Hayır
12
70
8
45
2
20
22
55
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
Ankete katılan işletmelerin Yaklaşık % 50’si alacaklarını zamanında tahsil
edememektedir.
Alacaklarını tahsil edemeyen işletmelerin başında ise mikro ölçekli işletmeler
gelmektedir. Uzun vadeli olarak satış yapan ama alacaklarını tahsil edemeyen mikro
ölçekli işlemeler için bu durum oldukça tehlikeli olup, bu durum işletmeyi iflasa kadar
sürükleyebilir. Bu olası kötü durumlardan kaçınmak için işletmeler alacak politikalarını
ve satış politikalarını güncellemeli ve tahsilatı hızlandırıcı tedbirler almalıdır
Küçük ölçekli işlemelerin ise yaklaşık % 45’i alacaklarını zamanında tahsil
edememekte ve eğer bu konuda tahsilatı hızlandırıcı tedbirler alınmaz ise tehlikeli
sonuçlar ile karşılaşma kaçınılmaz bir durum olabilir.
Orta ölçekli işlemeler ise tahsilat konusunda daha başarılı bir politikalar
izledikleri görülmektedir.
101
4.5.22. KOBİ’lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süresi
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin alacaklarının ortalama gecikme süreleri
Tablo 4.28’de gösterilmiştir.
Tablo 4.28. KOBİ’lerin Alacaklarının Ortalama Gecikme Süreleri
Alacakların
Ortalama
Gecikme Süresi
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Küçük Ölçekli
İşlemeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
1-15 gün
1
8
1
12
1
50
3
14
15-29 gün
3
25
1
12
-
4
18
1-3 ay
1
8
3
39
50
5
22
3-5 ay
5
43
2
25
-
-
7
32
Diğer
2
16
1
12
-
-
3
14
Toplam
12
100
8
100
100
22
Ankete
katılan
işletmelerden
22
tanesi
Orta Ölçekli
İşletmeler
1
2
alacaklarını
zamanında
tahsil
edemediklerini beyan etmiş ve bu çerçevede işletmelerin yaklaşık % 32 alacaklarını 3-5
ay içerinde, yaklaşık % 22’i 1-3 ay içerinde, yaklaşık % 18’i 15- 29 gün içerinde ve geri
kalanlar ise
6 ay
üzeri ve 1-15 gün arasında alacaklarını tahsil edebildiklerini
söylemişlerdir.
Burada yine mikro ölçekli işletmelerin alacaklarını tahsil etmesinde oldukça
zorlandıkları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu konuda daha başarılı olduğu
görülmektedir.
102
4.5.23. KOBİ’lerin Alacakları Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin hızlandırmak için başvurdukları işlemler
Tablo 4.29’da gösterilmiştir.
Tablo 4.29. KOBİ’lerin Alacaklarını Hızlandırmak İçin Yaptığı İşlemler
Alacakların hızlandırılması için Yapılan
İşlemler
Mikro
Ölçekli
İşletmeler
Sayı
Küçük
ölçekli
İşletmeler
Sayı
Orta
Ölçekli
İşletmeler
Toplam
Sayı
Sayı
%
Ödenmeyen Borçların İzlenmesi
16
15
3
34
92
Şüpheli Alacakların Takibi
10
16
1
27
67
2
2
4
12
-
-
Borçluların Kredi dönemlerinin Gözden
Geçirilmesi
Borçlulara İskono Yapılması
Lockbox Sisemi
-
EFT’den Yararlanma
-
Factoring şirketleri ile çalışmak
-
Toplam
Anketimizin
17
bu
sorusunda
soruları
-
-
2
1
18
yanıtlayanlar
5
birden
fazla
2
6
1
3
40
100
seçenek
işaretleyebilmektedirler.
Anket sonuçlarına göre; işletmeler alacakların tahsilâtında, yaşadıkları sorunlarla
doğru orantılı olarak, çeşitli yöntemlerden yararlanmaktadırlar. En sık kullanılan
yöntem % 92 ile ödenmeyen borçların izlenmesidir. Bunu takiben %68 ile şüpheli
alacakların takibi ve alacak tahsilâtı için bankalardan yararlanma gelmektedir.
Firmaların borçlarının tahsilatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için iskonto
uygulamak, factoring şirketleriyle işbirliği yapmak, locbox sistemi, EFT sistemi
yöntemlerini ancak birkaç firmanın uyguladığı görülmüştür.
Buradan sonuçla, alacak tahsilatında karşılaşılan sorunlarda sebeplerin, bunu
yaşayan neredeyse her firma tarafından arandığı, fakat çözüm yolunda etkin adımlar
atılmadığı söylenebilir.
103
4.5.24. KOBİ’lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süresi
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin borçlarının ortalanma ödenme süreleri
Tablo 4.30’da gösterilmiştir.
Tablo 4.30. KOBİ’lerin Borçlarının Ortalama Ödenme Süreleri
Borçların
Ortalama
Ödenme Süresi
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Orta Ölçekli
İşletme
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
10-15 gün
4
24
5
28
1
20
10
25
1-2 ay
5
29
5
28
4
80
14
35
3-4 ay
6
35
4
22
-
-
10
25
5-6 ay
1
6
4
22
-
-
5
13
Diğer
1
6
-
-
-
-
1
2
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
Anket katılan işletmelerin % 35’i 1-2 ay içerisinde borçlarını öderken, işletmeler
% 25’şer oranla 10-15 gün ve 3-4 ay içerisinde, işletmelerin % 13’ü ise borçlarını 5-ay
içerisinde ödemektedir.
Mikro ölçekli işletmelerin %35’i 3-4 ay içerisinde, %29’u 1-2 ay içerisinde, %24
‘ü 10-15 gün arasında borçlarını ödemektedir.
Küçük ölçekli işletmelerin %28’er olmak üzere 10-15 gün, 1-2 ay, işletmeler
%22’şer olarak, 3-4 ay ve 5-6 ay içerinde borçlarını ödemektedirler.
Orta ölçekli işletmeler ise genel olarak 60 gün içerisinde borçlarını
ödemektedirler.
104
4.5.25. KOBİ’lerin Borçlarının Zamanında Ödenebilme Durumu
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin borçlarını zamanında ödeyebilme
durumları Tablo 4.31’de gösterilmiştir.
Tablo 4.31. KOBİ’lerin Borçlarını Zamanında Ödeyebilme Durumları
Borçların
Ödenebilme
Durumu
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Evet
16
5
18
100
5
100
39
98
Hayır
1
95
-
1
2
Toplam
17
100
100
40
100
-
18
100
5
İşletmeler büyük bir oranla (%98) borçlarını zamanında ödemektedirler. Yüz
yüze yapılan anket çalışmaları sırasında işletmelerin tekrar hammadde, mal vb.
gereksinimlerini almak için borçlarını düzenli olarak ödemek zorunda kaldıklarını dile
getirmekteydiler.
İşletmelerin küçük bir kısmı borçlarını ödeyememekte ve bu gecikmede ortalama
olarak en fazla 10-15 gün olduğu yapılan çalışmada göze çarpmaktadır.
4.5.26. KOBİ’lerin İskontolardan Yararlanabilme Durumu
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin ıskontolardan yararlanma durumları ve
sıklıkları Tablo 4.32’de gösterilmiştir.
105
Tablo 4.32. KOBİ’lerin İskontolardan Yararlanabilme Sıklıkları
İskolardan
Mikro Ölçekli
Küçük ölçekli
Orta Ölçekli
Yararlanma
İşletmeler
İşlemeler
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
Sık Sık
3
18
6
33
1
20
10
26
Bazen
6
36
7
39
2
40
15
37
Hiçbir Zaman
8
46
5
28
2
40
15
37
Toplam
17
100
18
100
5
100
40
100
yapılan
iskontolardan
Durumu
İşletmelerin
%
26
‘sı
işletmeler
tarafından
yararlanabiliyorken, yaklaşık % 37’si bazen, yine yaklaşık % 37’i Hiçbir zaman satıcı
tarafından yapılan ıskontolardan yararlanamamaktadır. Buda gösteriyor ki KOBİ’lerin
gerek finansal açıdan gerekse de alımdaki miktarlardan dolayı büyük işletmelere göre
daha dezavantajlı durumdadır.
Mikro ölçekli işletmelerin iskonto konusunda oldukça sıkıntılı oldukları
görülmektedir. Bunu nedeni ise mali yapıdaki yetersizlikler olabilir.
Küçük ölçekli işletmelerin ise iskonto konusunda diğer iki işleteme türüne göre
daha üstün olduğu görülmektedir.
106
4.5.27. KOBİ’lerin Finansal Planlama Yapma Durumları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin finansal planlama yapma durumları tablo
4.33’ de gösterilmiştir.
Tablo 4.33. KOBİ’lerin Finansal Planlama Yapma Durumları
Planlama Yapma Durumu
Yazılı finansal planlama
yapıyoruz.
Yazılı değil ama tahmini
planlama yapıyoruz
Ne yazılı nede tahmini
planlama yapmıyoruz
Toplam
Mikro
Ölçekli
İşletmeler
Küçük
Ölçekli
İşletmeler
Orta
Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
3
18
7
39
2
40
12
30
6
36
5
28
3
60
14
35
8
46
6
33
-
14
35
17
100
18
100
40
100
5
Toplam %
İşletmelerin sadece %30’u geleceğe yönelik yazılı planlama yaparken,
işletmelerin % 35’i tahmini planlama yaparken, %35’i ne yazılı nede tahmini planlama
yapmamaktadır. Kart’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin bu konuda oldukça yetersiz
oldukları ve bu konuda bilgi verilmesi gerekmektedir.
107
4.5.28. KOBİ’ler Tarafından Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin finansal planlamada kullandıkları araçlar
Tablo 4.34’de gösterilmiştir.
Tablo 4.34. KOBİ’lerin Finansal Planlamada Kullandıkları Araçlar
Kullanılan Araç
Mikro Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Küçük Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Nakit Bütçesi
1
67
3
43
2
100
6
50
Proforma Nakit
Akım Tablosu
Basit Gelir-Gider
Tahmini
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
2
33
4
57
-
-
6
50
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
3
100
7
100
2
100
12
100
İşletmelerin % 50 nakit bütçesi ile geleceğe yönelik planlamalar yaparken, %
50’si basit gelir-gider tahmininde bulunmaktadır.
Orta ölçekli işletmeler diğer iki işletme türüne göre nakit bütçesi kullanma
konusunda daha ısrarlı oldukları görülmektedir. Özellikle Mikro ölçekli işletmelerde
geleceğe yönelik planlamaların oldukça az önem arz ettiği de gözden kaçmamakladır.
İşletmelerin geleceklerini daha iyi görebilmeleri ve sağlıklı finansal karalar
alabilmeleri için oldukça önem arz eden nakit bütçesinin Kars’taki işletmelerde az
kullanılması, buradaki işletmelerin geleceğe yönelik pekte plan yapmadığı, günü birlik
geçiştirmelerle işlerini yürüttükleri ve bununda olası olumsuz sonuçları konusunda pek
bilgileri olduğu söylenememektedir.
108
4.5.29. KOBİ’lerin Nakit Bütçesi Hazırlama Sıklığı Durumları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin nakit bütçesi yapma sıklıkları Tablo
4.35’de gösterilmiştir.
Tablo 4.35. KOBİ’lerin Nakit Bütçesi Yapma Sıklıkları
Nakit Bütçesi Mikro Ölçekli
Hazırlama Sıklığı İşletmeler
Küçük
Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Sayı
%
Günlük
-
-
1
Haftalık
-
-
Aylık
1
3 Aylık
Orta Ölçekli
İşletmeler
Sayı
%
Toplam
%
33
2
100
3
50
-
-
-
-
100
1
33
-
-
-
-
-
-
-
-
Yıllık
-
-
1
33
-
-
1
22
Toplam
1
-
3
100
2
100
6
100
2
33
-
-
İşletmelerin % 50’i günlük olarak nakit bütçesi hazırken, % 33’ü aylık ,% 22’si
yıllık nakit bütçesi hazırlamaktadır.
4.5.30. KOBİ’lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin alacaklarını tahsil ederken sık sık
başvurdukları araçlar Tablo 4.36’da gösterilmiştir.
Tablo 4.36. KOBİ’lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Durumları
Güvenli Nakit Düzeyi
Belirleme durumu
Mikro
Ölçekli
İşlemeler
Sayı
%
Küçük
işlemeli
İşletmeler
Sayı
%
Orta Ölçekli
işletmeler
Sayı
%
Toplam
%
Evet
11
65
8
44
2
40
21
52
Hayır
6
35
10
56
3
60
19
48
Topla
17
100
18
100
5
100
40
100
109
İşletmelerin %52’i güvenli nakit düzeyini belirlerken, işletmelerin % 48’i güvenli
nakit düzeyini belirlemektedirler.
Mikro ölçekli işletmelerin %65’i güvenli nakit düzeyini belirlerken, %35’i
güvenli nakit düzeyini belirlememektedir. Güvenli nakit düzeyi konusunda mikro
ölçekli işletmeler genel olarak duyarlı davranmaktadır.
Küçük ölçekli işletmeler ise güvenli nakit düzeyi belirlemeye dikkat
etmemektedir. Orta ölçekli işletmeler bu konuda daha dikkatli olmalıdır. Eğer bu
konuda dikkat edilmezse işletmeler günü gelen işlemlerinde zorluk çekebilirler.
Orta ölçekli işletmeler ise güvenli nakit düzeyi konusunda biraz daha duyarlı
olmalıdırlar.
4.5.31. KOBİ’lerin Güvenli Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin güvenli nakit düzeyi belirleme yöntemleri
Tablo 4.37’de gösterilmiştir.
Tablo 4.37. KOBİ’lerin Nakit Düzeyi Belirleme Yöntemleri
Güvenli Nakit Düzeyi
Mikro Ölçekli Küçük ölçekli Orta Ölçekli
İşletme
İşletme
İşletme
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Toplam
%
Kasa Tutarına Göre
7
64
1
14
-
-
8
38
Kısa vadeli Borçlara Göre
3
27
5
72
-
-
8
38
Günlük Ortalama Çıkışına
Göre
Diğer
-
-
1
14
3
100
4
19
1
9
-
-
-
-
1
5
Toplam
11
100
7
3
100
21
100
İşletmeler %38’er oranla güvenli nakit düzeyini belirlerken kasa tutarı ve kısa
vadeli borçlara göre güvenli nakit düzeyi belirlerken, % 19’u günlük çıkışlara göre
güvenli nakit düzeyini belirlemektedir.
Mikro ölçekli işletmeler güvenli nakit düzeyini belirlerken daha çok kasa tutarını
göz önüne alırken, küçük ölçekli işletmeler daha çok kısa vadeli borçları göz önüne
almaktadır.
110
Orta ölçekli işletmeler ise daha çok günlük nakit çıkışlarına göre güvenli nakit
düzeyini belirlemektedirler.
4.5.32. KOBİ’lerin Atıl Fon Değerlendirme Durumları
4.5.32.1. Mikro İşletmelerde Atıl Fonları Değerlendirme Durumları
Araştırma kapsamına giren mikro ölçekli KOBİ’lerin atıl fonları değerlendirme
durumları Tablo 4.38’de gösterilmiştir.
Tablo 4.38. Mikro Ölçekli KOBİ’lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları
Her Zaman
Bazen
Hiçbir Zaman
Tahvil
-
1
Hisse Senedi
-
1
VDMK
1
1
Kar/Zarar
-
2
Repo/Ters Repo
-
-
1
Hazine Bonosu
-
-
1
Tasarruf
2
1
Kapasite artırımı
2
3
Atıl fon
6
-
-
-
-
-
Cevap Verilmedi -
-
-
Toplam
9
2
Ortaklığı
kalmıyor
Diğer
11
Araştırma kapsamına giren mikro ölçekli işletmelerin büyük bir kısmında atıl fon
kalmamakta ya da fon kalsa bile alternatif yatırım alanları konularında yeterli bilgiye
111
sahip
olmadıklarından
atıl
fonları
yastık
altı
olarak
tutarak
fonlarını
iyi
değerlendirememektedirler.
Mikro ölçekli işletmelerin çok küçük bir kısmı tahvil, hisse senedi gibi alanlarda
bazen değerlendirmektedirler.
4.5.32.2. Küçük Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları
Araştırma kapsamına giren küçük ölçekli KOBİ’lerin atıl fonları değerlendirme
durumları Tablo 4.39’da gösterilmiştir.
Tablo 4.39. Küçük Ölçekli KOBİ’lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları
Her Zaman
Bazen
Tahvil
-
-
Hisse Senedi
-
-
VDMK
1
1
Kar/Zarar
-
1
Repo/Ters Repo
-
-
Hazine Bonosu
1
-
Tasarruf
3
-
Kapasite artırımı
-
3
fon 7
3
-
-
Cevap Verilmedi -
-
Toplam
8
Hiçbir Zaman
Ortaklığı
Atıl
kalmıyor
Diğer
12
Araştırma kapsamına giren küçük ölçekli işletmelerde yine mikro ölçekli
işlemelerde olduğu gibi atıl fon kalmamaktadır.
112
4.5.32.3. Orta Ölçekli İşletmelerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları
Araştırma kapsamına giren orta ölçekli KOBİ’lerin atıl fonları değerlendirme
durumları Tablo 4.40’da gösterilmiştir.
Tablo 4.40. Orta Ölçekli KOBİ’lerin Atıl Fonları Değerlendirme Durumları
Her Zaman
Bazen
Tahvil
-
1
Hisse Senedi
-
1
VDMK
-
1
Kar/Zarar Ortaklığı
-
-
Repo/Ters Repo
1
-
Hazine Bonosu
-
-
Tasarruf
-
-
Kapasite artırımı
-
-
Atıl fon kalmıyor
2
-
Diğer
1
-
4
3
Hiçbir Zaman
Cevap Verilmedi
Toplam
Orta ölçekli işletmelerde de ise mikro ve küçük ölçekli işletmelere göre bu
konuda daha bilinçli oldukları ama yine de atıl fonları değerlendirmede yeterli düzeyde
olmadıkları söylenebilir.
113
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun bugün bütün ülkelerde KOBİ’ler,
gerek toplam işletmeler içindeki payları ve gerekse istihdama sağladıkları katkılar
açısından ( Türkiye’de %78, ABD’de % 80, Almanya’da %54 ) toplam işletmelerin
tamamına yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Bu durum Kars ili için de geçerlidir.
Kars’ta büyük işletme diye nitelendirebileceğimiz işletme de olmadığından KOBİ’ler bu
şehrin gelişim dinamiği olarak görev almaktadırlar.
Günümüz gelişen ve globalleşen piyasa koşullarında, artan sabit maliyetler ve
azalan kar marjı ile yoğun rekabet, KOBİ’leri ve diğer işletmeleri daha farklı
yöntemlerle kar elde etme yollarını aramaya sevk etmiştir. Paranın değerinin giderek
artması ve buna paralel olarak da nakit yönetiminin öneminin artması kaçınılmaz bir
durumdur.
KOBİ’lerin finans yapıları büyük işletmelere göre daha zayıf olduğu için nakit
yönetimi bu işletmeler için daha önemli olmaktadır. Çünkü büyük işletmeler
bankalardan borç alma gibi konularda daha esnek şartlarda olmakta ve sermaye
piyasasından kolaylıkla ihtiyaçları olan fonu bulabilmektedirler.
Kars’ta faaliyet gösteren ve araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin büyük bir
çoğunluğu (%88) mikro ve küçük ölçekli işletmelerdir. KOBİ’lerin bu yapısı bir takım
sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin, Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin,
genelde işletme sahiplerinin gerçek kişilik olduğu, kurumsaldan çok, aile şirketi
yapısında olduğu görülmektedir. Yine bu işletmelerde, KOBİ sahipleri aktif olarak
yöneticilik yapmakta, aynı zamanda, finansal konularda yeterli bilgileri olmadan bile,
tek başına söz sahibi olabilmektedir. Bu durum da KOBİ’lerin içinde bulunduğu kabuğu
kıramamalarına ve birçoğu çok uzun ( %38’i 16 yıl ve üzeri süredir faaliyet
göstermektedir.) zamandır kurulmuş olmalarına rağmen önemli düzeyde gelişim
sağlamamalarına neden olmuştur.
Araştırma kapsamına giren KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğu (%87’si ) herhangi
bir kurumdan (üniversite vb.) danışmanlık hizmeti almamakta ve bu durumda gerek
çalışanlar için gerekse de finansal konularda işletmeler için karar verici durumdaki
işletme sahibinin geleneksel yönetim tarzı dışına çıkmamasına yani kendisini
yenilememesine yol açmaktadır. Bu da günümüz işletme yönetim tarzının önemli bir
114
hareket noktası olan “işletmeler de canlıdır ve çevresiyle sürekli etkileşim içinde
olmalıdır” fikrine ters düşmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre Kars’taki KOBİ’lerin yarısından fazlasının (%58’i)
bünyelerinde günlük faaliyetlerini karşılayacak nakitten fazlasını bulundurmamaktadır.
KOBİ’ler ileride ortaya çıkabilecek karlı yatırım alanları için bünyelerinde nakit
tutmamakta ya da bu konuda hakkında bilgileri olmadığından böyle bir yönelimde
bulunmamaktadırlar.
Yine Kars’taki KOBİ’lerin önemli bir kısmının (%35) geleceğe dönük finansal
planlama yapmadığı, finansal planlama yapan işletmelerin ise %50’nin basit gelir-gider
tahmininde
bulundukları
görülmüştür.
İşletmelerin
geleceği
daha
sağlıklı
yorumlamalarına yardımcı olacak nakit bütçesi ve proforma nakit akım tablosu gibi
araçları çok az kullanmaları, geleceği yorumlamalarında ve ileriye yönelik yatırım vb.
fırsatlardan yararlanmalarında sıkıntılara neden olabilmektedir. Nakit bütçelerinin
kullanılması KOBİ’lere şu faydaları sağlar.
•
Yöneticilerin alacakları kararlarda daha akılcı davranmalarına ve planlama
yapmalarına yardımcı olur.
•
Yöneticilerin gelecekteki olumsuzlukları tahmin etmelerine yardımcı olur
•
İşletmenin izleyeceği yolu gösterir yani rehberlik eder.
•
Denetime olanak sağlayarak, hedeflere ne derece yakın veya uzak olunduğunu
gösterir.
•
Üretim faktörlerinin en verimli kullanımını sağlar.
•
İşletmenin bölümleri arasında köprü görevi yapar.
Yukarıdaki bu faydalardan dolayı KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi ve en kısa
zamanda nakit bütçesi gibi hedeflerini daha somut şekilde ifade eden ve sağlıklı karar
almasını sağlayan araçlara yönlendirilmesi gerekmektedir.
Ankete
katılan
işletmelere
bakıldığında,
ölçek
büyüdükçe
yatırımların
çeşitlendiği, fakat bu yatırımların işletme büyüklüğünden bağımsız olarak büyük ölçüde
aynı araçlar ( hisse senedi, tahvil, tasarruf, repo, vb.)
üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Teoride de belirtildiği üzere, işletmeler genellikle repo-ters repo, yatırım
115
fonları ve mevduat hesapları gibi kısa vadeli ve daha az riskli yatırımlara
yönelmektedirler. Bunun sebebi, nakitlerini uzun süreli olarak bir yatırımda bağlı
tutamamaları olabileceği gibi, hisse senedi gibi riskli fakat buna bağlı olarak getirisi de
yüksek
yatırımlar için ek, sadece bunları takip edecek yeterli bilgide personel
bulundurmanın getirdiği ek maliyetlere katlanamamaları da olabilir.. Ayrıca ülkemizde
bireysel yatırımları bile sermaye piyasalarına yönlendirmek oldukça zor iken,
yöneticilerin nispeten daha büyük fonların kullanılmasını gerektiren kurumsal
yatırımlara yönelme riskine katlanmaları beklenmez. Bu yüzden yöneticiler, daha az
karlı olsa da, alternatif maliyetleri bir anda değişebilecek olan risksiz yatırımlara
yönelirler.
Çalışmada göze çarpan önemli bir durum da, işletmelerin satın alımlarında vadeyi
genellikle kısa tutmaları (işletmelerin % 50 i 2 ay ) fakat satışlarında daha uzun vade
kullanmaları (% 37 6 ay ve üzeri ), KOBİ’lerin ileride nakit sıkıntısına düşmesine,
kredibilitenin düşmesine ve kredibilitenin düşmesine bağlı olarak bankalarla olan
ilişkilerin bozulmasına, alımlarda ıskontolardan yararlanamama gibi olumsuzluklara yol
açabilmektedir. KOBİ’ler bu konuda alacakları hızlandıracak olan, bankacılık
hizmetleri, erken ödeme iskontosu, faturaların gönderimini hızlandır vb. yöntemleri
kullanmalı ve borçlarının da vadesini, çek kullanarak, ödemeleri merkezîleştirerek
olabildiğince uzatmalıdır.
KOBİ’ler nakit yönetimine çok önem verdiklerini söyleseler de, bazı sebeplerden
dolayı, nakit yönetimi bölümlerinden tahsilat ve alacak yönetimini gerçekleştirmekte
fakat paranın katma değerini yaratma yeri olan, likit yönetimi kısmını pek başarılı
olarak gerçekleştirememektedirler.
Bunun sebebi, finansal yöneticilerin bilgi düzeyindeki yetersizlikler, yöneticinin
risk alma derecesi, piyasa koşullarının tutarsızlığı, bilgili personelin ve buna
ayrılabilecek bütçenin kısıtlılığı ya da tepe yönetime onaylatamama gibi faktörler
olabilir.
Yapılabilecekler ve eksikliği giderilmesi gereken konular ise;
• KOBİ yönetici ve sahiplerinin çoğunlukla yönetim ve organizasyon konusunda
yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve buna bağlı olarak sağlıklı bir vizyon ve misyon
116
çizememeleri, finansal konularda yeterli olmamaları nedeniyle yönetimin profesyonel
yöneticilere bırakılması gerekmektedir.
• Nakit yönetiminin etkin yapılabilmesi için bilgisayar sisteminden ve çeşitli
kolay kullanımlı yazılımlardan yararlanılmasının sağlanması gerekmektedir.
• Özellikle mikro ölçekli işletmelerin alacaklarını tahsil etme konusunda sıkıntı
yaşadığı görülmektedir. Mikro ölçekli işletmeler bu durumu aşmak için alacakları
hızlandıracak olan aşağıdaki yöntemlerden ve hizmetlerden faydalanmalıdır.
1. Bankacılık Hizmetlerinden Faydalanmak
2. Locxbox Sistemi
3. Şüpheli Alacakların Takibi
4. Kredi Dönemlerinin Gözden Geçirilmesi
5. Faturaların Gönderimini Hızlandırması
6. Erken Ödeme İskontoları
• Mikro ölçekli işletmeler borçlarını ödemede ise aşağıdaki yöntemleri
kullanarak olabildiğince vadeyi uzatmaya çalışmalıdırlar ve ıskontolardan yaralanma
sıklıklarını artırmalıdırlar.
1. Ödemelerin Merkezileştirilmesi
2. Karşılıksız Çekler
3. Çek kullanımı
4. Borçların Vadesini Uzatmak
5. Çek ile Ödeme Yapmak
• KOBİ’lere alternatif yatırım alanlarının tanıtılması ve bu çerçevede bunlardan
leasing gibi nispeten kullanılan ve bilinen bir araç ve diğer yönetim tekniklerinin,
özellikle Kars’ta faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabilecekleri finansal tekniklerden
“Risk Sermayesi”, “Barter”
ve “Kredi Garanti Fonu” hakkında başta Kafkas
117
üniversitesi olmak üzere, SERKA, KOSGEB, Sanayi ve Ticari Odası gibi kuruluşlar
tarafından bilgi verilmesi gerekmektedir.
• KOBİ’lerin ekonomideki yapı ve işleyişlerini sürdürebilmeleri için, gerekli
olan mali ve teknik yardımların devlet tarafından sağlanması gerekmektedir. KOBİ’lere
düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarının sağlanması, bürokrasinin ve diğer
zorlukların minimize edilmesi gerekmektedir.
• Kars ilindeki KOBİ’lerin dışardan fon almadan kaçındıkları görülmekte ve
dışardan fon kullanmak yerine kendi öz sermayelerini kullanma yoluna başvurdukları
görülmektedir. Halbuki KOBİ’ler dışardan fon alarak kaldıraç etkisinden de
yararlanabilirler
118
KAYNAKÇA
Akbulut R. (2011). “İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi
Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma’’,
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 195-206.
Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basım ve Yayım.
Aksoy A. ve Yalçıner K. ( 2005). İşletme Sermayesi Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
Aksoy A. (1993). İşletme Sermayesi Yönetimi. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.
Alptekin E. (2009). “Menkul Kıymetleştirme ve Küresel Finans Krizindeki Rolü’’, AR
& GE Bülten, Nisan-Ekonomi,11-16
Arıkanlı A. ve Ulubaş B. (2004). Yönetim Fonksiyonları ve Yönetici Davranışları.
Ankara: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
Arslan Ö.(2003) ‘’Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı
Finansal Yönetim Uygulamaları’’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1).
Basics of Cash Management For Financial Management and Reporting, Volume–VI,
Number-01, January-June, 2011.
Başkanlığı, (2011, 2011-2013). KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara.
Baveld M. (2012). Impact of Working Capital Management on the Profitability of
Public Listed Firms in The Netherlands During the Financial Crisis, (Yüksek
Lisans Tezi). Enschede: Unıverstiy Of Twente Business Administrarion
Bayrakdaroğlu A. (2003). İşletme Sermayesi Yönetimi Ders Notları. Muğla : MSKÜ
Berk N. (1995). Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen Yayınevi.
Bıtırak İ. (2010). Türkiye’deki Makro Ekonomik Verilerin İMKB’de İşlem Gören Hisse
Senetleri Getirileri Üzerinde Etkisinin, Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Analizi.
(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: SDÜ, S.B.E.
Bilgin N. (2007). Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri: Ankara Örneği.
(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Atılım Üniversitesi S.B.E
Bolak M. (2005). İşletme Finansı. İstanbul: Birsen Yayınevi.
Bursa Sanayi Ve Ticaret Odası (2007). Tüccarın El Kitabı –X serisi.
Ceylan A. (2003). İşletmelerde Finansal Yönetim. Bursa: Ekin Yayınevi.
119
Coşkun M. (2006). Finansal Yönetim. Nurhan Aydın (Ed.). “Çalışma Sermayesi
Yönetimi”. Eskişehir: Açıköğretim Yayınları.
Çam A. (2006). İşletmelerde Nakit Yönetimi Stratejilerinin Karlılık Üzerinde Etkisi:
İMKB’ye Kayıtlı İşletmeler Üzerinde Etkisi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).
Konya: Selçuk Üniversitesi S.B.E.
Dalgar H. (2002). Finansal Planlamada Öngörü Metodu Olarak Rasyoların
Kullanılması ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. (Yayımlanmış Yüksek Lisans
Tezi). Isparta: SDÜ S.B.E
Demirelli E. (2007). “Finansal Yatırım Kararlarında Risk Unsuru ve Riske Maruz
Değer’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 122134.
Erdinç S. (2008). Konaklama işletmelerinde Nakit Yönetimi Etkinliğinin İncelenmesi.
(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi S.B.E
Erdoğan M. (1989). İşletme Nakit Yönetiminde Nakit Bütçelerinin Hazırlanması ve
Bağlantılı Tablolar. Eskişehir: A.Ü..İ.İ.B.F, No:302
Erdoğan M. (1990). İşletme Finansmanı. Diyarbakır: Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu
Yayın No:2
Erturan A.(2003). Menkul Kıymetlerin Pazarlanması ve Aracı Kurumlar Üzerine Bir
Uygulama, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi,
S.B.E.
Fisher, Stanley (1974). “Money and Production Function”, Economic Inquiry, 12(4),
517-533.
Frazer, William Jr. (1964). “The Financial Structureof Manufacturing Corporations and
the Demand for Money: Some Empirical Findings”. The Journal of Political
Economy, 72(2), April,176,183.
Galimidi B. (2010). İşletmelerde Nakit yönetimi ve Bu çerçevede Bir Finansal Analiz
Örneği, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara:
Ankara Üniversitesi
S.B.E.
Genç Girişimcinin Desteklenmesi Operasyonu (2013), Kars İli Profili
Güney S.(2004). Üretim İşletmelerinde İşletme Sermayesi İhtiyacının Tespit Edilmesi
Analizi ve Aşkale Çimento Fabrikasında Örnek Bir Uygulama. (Yayımlanmış
Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi S.B.E.
120
Güngör B. (2009). Bankacılıkta Nakit Yönetimi ve Toplu Ödeme Sisteminde Bir
Uygulama, (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi S.B.E.
Hayırsever F.( 1995). Nakit Bütçesi Hazırlanması Sırasında İşletme Yöneticilerinin
Sorumlulukları ve Örnek Uygulama (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, S.B.E
Howorth, C. Westhead P. (2003). The Focus Of Working Capital Management İn
UKSmall Firms. UK: Nottingham.
Kaval S. (2009). Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması.
(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi S.B.E.
Kaya B. (2007). İşletmelerde Nakit yönetimi ve Bursa’daki Sanayi ve Ticaret
İşletmelerinde Bir Uygulama. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul:
Yıldız Teknik Üniversitesi, S.B.E.
Kırbaş H.(2010). Hastane İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetimi: Antalya ili
Sağlık
Bakanlığına
Bağlı
Kamu
Hastanelerinin
Çalışma
Sermayesi
Etkinliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Antalya:
Akdeniz Üniversitesi, S.B.E.
Kirtaban M. (2005). Ödeme Sistemlerindeki Gelişmeler ve Ödeme Sistemlerinin
Finansal Sistem İstikrarı Üzerindeki Etkileri. (Uzmanlık Yeterlilik Tezi).
Ankara: TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Labonte M. (2011). “Inflation: Causes, Costs, and Current Status”. Congressional
Research Service.
MEB (2007). Muhasebe ve Finansman, Menkul Kıymetler. Ankara: MEB.
MEB (2008). Muhasebe ve Finansman, Finansal Tablo ve Raporlar. Ankara: MEB.
Memiş M. (2006). İç Denetimin Yönetim Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesindeki
Rolü: Türkiye’deki
Büyük İşletmeler
üzerinde Bir
Saha
Araştırması,
(Yayımlanmış Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi, S.B.E.
Meydan C. (2003). Kars İli Sanayi İşletmelerinin Finansal Yapı ve Sorunlarının
Analizi, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik
Üniversitesi, S.B.E
Michalski G. (2009). “Target Liquid Balances and Value of the Firm”. Zagreb
International Review of Economics & Business, 12(1), 1-18.
121
Nalbant M. (2008). Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları İle M.S.İ’nin
Tanımı ve Tüm Yönleriyle Vergilendirme Sürecinin Örnekli Anlatımı. Sakarya:
SPK Yayınları.
Naser K, Chowdhury, Anup, Amin, Muntasir (2007). ‘’Working Capital Management
Practiced in Pharmaceutical Companies Listed in Dhaka Stock Exchange”.
BRAC University Journal, IV(2), 75-86.
Naser K. Nuseibeh R. Al-Hadeya A. (2009). “Factors Influencıng Corporate Workıng
Capıtal Management: EvıdencE From An Emergıng Economy”. The IUP
Journal of Applied Finance, 15(8), 11-30.
“Of A Firm's Line Of Credit”. Journal of Financial And Strategic Decisions. Volume
11, Number 1 Spring, 27-35
Ogden A. Sudaram S. (1998). A Model For Optimal utIlızatıon
Öcal U, Demirelli E. (2010) “Risk Bileşenleri Analizi: de Bir Uygulama”, ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi, 6(12), 25–36.
Öcal U. (2005). İşletme Finansı ve Finansal Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık
Özdemir M. (1997). Finansal Yönetim. Ankara: Gazi.
Özdemir M. (1999). Finansal Yönetim. İstanbul: Türkmen Yayınevi.
Özkanlı S. (2011). İşletmelerde Finansal Sıkıntı Durumu ve Finansal Yeniden
Yapılandırma: Türkiye’de Bir Vaka Çalışması. (Yayımlanmış Doktora tezi).
Adana: Çukurova Üniversitesi S.B.E.
Öztürk N, Koç A. (ty). “Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve
Olası Etkileri”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 207, 243.
Pamukçu A. ( 1999). Finans Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.
Poyraz E. (2012). “İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları
Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması)”. Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 47-56.
Quayyum S. (2008). ’’Effects of Working Capital Management and Liquidity”.
Evidence from the Cement Industry of Bangladesh, 38-47.
Rimo A. and Panpunyuen P. (2010). The Effect of Company Characteristics on Working
Capital Management, (Yüksek Lisans Tezi). Umeå School of Business.
122
Sayman Y. (2006). Hisse Senetleri İ.M.K.B’de İşlem Gören İmalat İşletmeleri
Açısından Nakit Yönetimini Etkileyen Faktörler. (Yayınlanmış Yüksek Lisans
Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.E.
SERKA (2013). Kars iş Gücü Piyasası Araştırması
Sermaye Piyasası Kurulu (2010). Sermaye Piyasası Araçları. Ankara: SPK Yayınları
Şakrak M. (1999). “Kriz Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü”, Muhasebe Finansman Dergisi, Haziran, Yıl: 8, Sayı: 10.
Şen M. (2012). Spor Finansmanı, (Ed.). Güven Sevil. “Spor İşletmelerinde Nakit
Yönetimi”. Eskişehir: A.Ü. Yayını No: 2468.
Şen, Mehmet - H. Baştürk, Feride – Oruç, Eda (2009).“İMKB’de Faaliyet Gösteren
Firmalarda 1992- 2007 Dönemi İçin İşletme Sermayesi Yönetim Etkinliğinin
Ölçümü ve Genel Değerlendirme’’. 13. Ulusal Finans Sempozyumu Afyon
Karahisar.
Tutar H, Elyıldırım G, Demir E, Boztemir
İ, Sarışen M. (2012). Kars’ın Sosyo-
Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırımın Alanları, Serka
Tutar H, Elyıldırım G, Demir E, Boztemir İ, Sarışen M. (2012). TRA2 Bölgesinde Sınır
Ticareti ve Sınır Kapıları, Serka
Türko M. (1998). Finansal Yönetim. Erzurum: Alfa Yayınevi.
Yener C. (2012). “Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi Sonrası Ortaya
Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika Önerileri”. Business
and Economics Research Journal, 3(1), 59-90.
Yüzel T. ve Kurt G. (2002). “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yöneim ve Karlılık İMKB
Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”. İMKB Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 22, 1,16
Zengin Y. (2008). KOBİ'lerde Finansal Sorunlar ve Basel II'nin KOBİ'lere Etkileri;
Kars ilinde Bir Araştırma, ( Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi ). Kars: Kafkas
Üniversitesi,S.B.E
ı
Ağ Siteleri
Bütçe nedir, Erişim Tarihi: 30.05.2014, http://fbemoodle.emu.edu.tr/pluginfile.php
/29340/mod_resource/content/0/butce_nedir_.pdf
123
İşletme sermayesi, Erişim Tarihi: 12.01.2014. http://www.reitix.com/Makaleler/isletmeSermayesi-Nedir/ID=303
Nakit Yönetimi Erişim Tarihi: 05.02.2014.
http://www.abigem.org/appmanager/tr/
portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageKobiFinans&nodeName=KobiFinans_05.e
rşim
Banka hizmetleri, Erişim Tarihi :07.02.2014.
http://www.ekodialog.com/uluslararasi_ekonomi/bankaciilik-hizmetleri.html
Çek, Senet, Poliçe nedir, Erişim Tarihi: 07.02.2014.
http://enm.blogcu.com/senet-police-cek-nedir/9353344
Kredi Kartı Çeşitleri, Erişim Tarihi: 07.02.2014.
http://www.ekodialog.com/kredi-karti-piyasasi/kredi-karti-cesitleri.html
Repo Nedir?, Erişim Tarihi: 10.02.2014
http://www.isbank.com.tr/content/TR/Yardim/Yatirim/Repo-346-306.aspx
Nakit Akış Tablosu, Erişim Tarihi: 08.02.2014
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/aliosmaneflatun/001/
Katılım Bankacılığı ve Katılım Belgeleri, Erişim Tarihi: 10.02.2014
http://www.somuncubaba.net/pdf/0158/www.somuncubaba.net-2013-12-015813katilim_bankalari.pdf
Mevduat Sertifikaları, Erişim Tarihi: 10.02.2014
http://www.biraz.gen.tr/bankacilik/mevduat-sertifikalari
Tahvil ve Banka bonoları, Erişim Tarihi: 10.02.2014
https://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=2145
Finansal Yönetim Ders Notları, Erişim Tarihi: 10.02.2014
http://www.somut.net/773/aof3ders/finansal-yonetim-ders-notlari-1-7.1.html
UFRS, Erişim Tarihi: 21.05.2014
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/UFRS/UMS%201.pdf
KOBİ Girişim İstatistikleri, 2011, Erişim Tarihi: 15.07.2014
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13146
Kars Ekonomisi, Erişim Tarihi: 15.07.2014
http://www.kars.gov.tr/kars_ekonomi.html
124
Mevzuat ve Yönetmelikler:
TTK: 286. , 420. ve 692. Mad.
320 No’lu VUK.
TMS 7. Mad.
Gelir Vergisi Kanunu 5282/30
UMS 1-Mad. 57 ve 60
ECB (Avrupa Merkez Bankası) Elektronik Para Taslağ
125
EKLER
EK 1. NAKİT AKIM TABLOSU
126
EK-2. Anketleri Değerlendirmeye Alınan KOBİ’ler
1.
HASEL YEM SANAYİ TİCARET A.Ş
2.
HASEL DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ A.Ş.
3.
SER SÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4.
BEKO GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5.
CAN FIRAT PETROL GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ KARS ŞUBESİ
6.
CAN KARS TURGUT REİS PETROL VE OTOBÜS İŞLETMESİ
7.
CİHAN PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT
GIDA
PAZARLAMA
SANAYİ
TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ
KARS
HYUNDAİ ŞUBESİ
8.
CİHAN PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT
GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARS OPET
ŞUBESİ
9.
DOĞU TARIM MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
10. EVİN TEKSTİL İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
11. HABİLOĞLU SÜT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
12. HACALOĞLU ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
13. HACI MEHTİOĞLU METAL TARIM MAKİNALARI İMALAT PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
14. HACIMEHTİOĞLU PETROLCULUK NALBURİYE İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
15. HAŞİMOĞLU TARIM NAK. MAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
16. HEKİMOĞULLARI TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
17. KADİROĞLU PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
18. KALE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19. KIRMIZITAŞLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
20. KARS SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
127
21. LATİFOĞLU SÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
22. MCK TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
23. POSOF MOBİLYA DEKORASYON MÜHENDİSLİK, MÜMESSİLLİK,İNŞAAT
VE TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
24. SULOBANLILAR ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
25. TOPÇULAR MOBİLYA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
26. ŞİVAHANLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
27. EVİN GIDA CANLI HAYVAN İNŞAAT TURİZM NAKLİYE DAĞITIM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
28. BİRİNCİLER HALI. MOB.KOLL.ŞTİ.
29. IŞİL TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
30. AKÜZÜM KOLLEKTİF ŞİRKETİ
31. AN-KA TİCARET
32. BULUTCAN VİNÇ
33. ÖGEL KARDEŞLER
34. ŞARK 89
35. ZAVOTLAR
ŞAHIS İŞLETMELERİ
1.
GÖNDOĞDU MOBİLYA
2.
MISIRLIOĞLU VESTEL BAYİİ
3.
ONUR PEYNİRCİLİK
4.
BY- SİMİT
5.
BULUT MARKET
128
EK 3. ANKET
129
130
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
Abdulkadir Barut
Doğum Yeri ve Tarihi
Karakoçan/ 20.05.1986
Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi
İşletme
Y. Lisans Öğrenimi
İşletme
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
Bilimsel Faaliyetleri
İş Deneyimi
Stajlar
Projeler
Çalıştığı Kurumlar
Çalışmıyor.
İletişim
E-Posta Adresi
Tarih
[email protected]
Download