"t"-Testi

advertisement
PARAMETRİK ANALİZ TEKNİKLERİ
T-Testi
t testi, hipotez testlerinde en yaygın olarak kullanılan
yöntemdir. t testi ile iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak,
aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak
anlamlı mı olduğuna karar verilir.
Küçük örnekleme teorisi olarak da bilinen t dağımı, küçük
örneklemlerle çalışmaya imkan verdiğinden, araştırmacılar
için büyük kolaylık sağlamaktadır.
İncelenen bir değişken açısından bir gruba ait ortalama
değerin önceden belirlenen değerden farklı olup olmadığı,
İncelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında
fark olup olmadığı “t” testi ile incelenir.
Tek grup "t"-Testi (One-sample test)
Bu test genellikle herhangi bir konuda belirli öngörülerde
bulunulduğunda bu öngörünün doğruluk derecesini test
etmek amacıyla uygulanır. Örnekler:
- A işletmesinde çalışan 5000 personelin yaş ortalamasının
37 olduğu biliniyor. Rasgele seçilen 500 kişilik örneklemin
yaş ortalaması 37'den farklı mıdır?
Bağımsız iki grup arası farkların
(Independece Samples "t" test)
testi
Bir araştırmada çoğu kez farklı ana kütleden elde
edilen gruplar arasında karşılaştırmalar yapmak
gerekir. İşte bu gibi analizler T testi ile yapılır.
Örnekler:
Evli ve bekar deneklerin aylık harcamaları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
- Aynı davranış bozukluğu içerisindeki deneklerin
bir kısmı (deney grubu) yetkililer tarafından X
işlemine tabi tutulurken diğer deneklere (kontrol
grubu) ise hiçbir işlem uygulanmıyor. Bu iki grubun
davranışları ile ilgili ölçümler arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
PARAMETRİK OLMAYAN ANALİZ
TEKNİKLERİ
Mann Whitney U Testi
"Mann Whitney U" testini T testinin parametrik olmayan
karşılığı olarak kabul etmek mümkündür. Bu test için
verinin dağılımı konusunda bir koşul öne sürülmez. Ancak
verinin rasgele toplanmış olması gereklidir. "Mann
Whitney U" testi ile bağımsız iki grubun aynı dağılıma
sahip ana kütlelerden geldiği hipotezi test edilir, "t" testi
için koşulların uygun olmadığı durumlarda bu test
uygulanmalıdır. Eğer koşullar uygun ise öncelikle t testi
uygulanmalıdır. Çünkü "t" testi daha güçlüdür.
Mann-Whitney U testinde;
- Bağımsız değişkene ait veriler sayısal karakterler ile ifade
edilmeli,
- Örneklem birbirinden bağımsız olarak rasgele seçilmeli ve
- Bağımlı değişkene ilişkin ölçümler, sıralama, aralık veya
oran ölçeğinde olmalıdır.
Tek Örneklem t - Testi
Bir firma ürettiği tereyağında bulunan kuru
madde değerinin ortalamasını 50 mg,
yağ miktarının 30 mg ve Tuz miktarının
ise 6.30 g olduğunu ileri sürmektedir.
Üreticinin iddiasını %5 yanılma düzeyinde
test edelim.
Bağımsız gruplarda t – testi
Karnitine göre sınıflandırılmış gruplarda
alt, ast ve ggt parametreleri ortalamaları
arasındaki farklılığı; istatistik düzeyde
anlamlılığını araştıralım.
Mann Whitney - U test
Incelenilen 5 farklı köpek ırkına ait sperma
Özelliklerine ait bilgilerden yararlanarak ırk
bazında; ikili karşılaştırmalarla farklılıkların
önemli olup olmadığını inceleyelim.
Download