HİF-1 ALFA BASKILANMASI İLE ANTİ

advertisement
1
Tarifname
HİF-1 ALFA BASKILANMASI İLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR
FORMÜLASYON
5
Teknik Alan
Buluş, hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik
oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir.
10
Tekniğin Bilinen Durumu
Günümüzde
moleküler
biyolojide bir transkripsiyon
faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye
15
bağlanabilen bir proteindir. Bunlar diziye-özgün DNA bağlanma proteini olarak da
adlandırılır. Transkripsiyon faktörleri tek başına veya bir komplekste yer alan başka
proteinlerle beraber, RNA polimeraz tarafından bir genin transkripsiyonunu ya
(bir aktivatör olarak) kolaylaştırırlar veya (bir represör olarak) engeller. Transkripsiyon
faktörleri çevresel uyaranların doğurduğu sinyal silsilelerinin ucunda da yer alabilirler.
20
Buna örnekler, yüksek sıcaklıkta canlı kalmayı sağlayan ısı şoku faktörü (ing., heat
shock factor; HSF), düşük oksijenli ortamda yaşamı sağlayan hipoksiya indüklenebilir
faktör (ing. hypoxia inducible factor; HIF) ve hücre içindeki lipit seviyelerini
düzenleyen sterol düzenleyici elemana bağlanıcı protein (ing., sterol regulatory
element binding protein; SREBP) olarak sayılabilir.
25
Mevcut teknikte, " PCT/US00/22610" no'lu, " Kanser ve diğer hastalıkların tedavisine
yönelik klorit çözeltileri" başlıklı ve " A61K 33/40" tasnif sınıflı buluş, Bağışıklık
yanıtlarını denetlemek ve kanseri tedavi etmek için kararlı hale getirilmiş bir klorit
matrisinin kullanım yöntemleri anlatılmıştır. Kararlı hale getirilmiş klorit matrisi, buna
gereksinimi olan bir memeliye uygulandığında, interferon gammaya benzer bir
30
şekilde bağışıklık hücrelerini etkinleştirebilir, ama tümör nekroz alfa gibi iltihap
oluşturucu ve şokla bağlantılı sitokinlerin üretimini etkilemez. Kararlı hale getirilmiş
klorit matrisi ayrıca, makrofajlar içindeki DCC proteininin ekspresyonunu da düzenler;
2
burada söz konusu DCC proteini, ekspresyonu neoplazma dönüşümüne ilişkin olan
bir proteindir. Dolayısıyla, kararlı hale getirilmiş klorit matrisi, bağışıklık denetleyici bir
etken olarak ve kanser tedavisinde yararlıdır.
Yine, " WO 1998/046642" no'lu, " Değiştirilmiş TNF alfa molekülleri" başlıklı ve "
5
C07K 14/525" tasnif sınıflı buluş, söz konusu değiştirilmiş TNF alfa molekülünün
konakçı bir insana verilmesi durumunda doğal türden insan TNF alfaya karşı
nötralize edici TNF alfa antikorları oluşturma yeteneğine sahip değiştirilmiş bir TNF
alfa molekülü ile ilgilidir. Değiştirilmiş insan TNF alfa molekülleri ya da bunları
kodlayan DNA, isteğe bağlı biçimde ispençiyari olarak kabul edilebilir yardımcı
10
maddeler ile birlikte, romatizmal artirit ve iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi kronik
iltihaplı hastalıkların, kanser, dağılmış skleroz, diyabet,psoriaz, osteoporoz ya da
astımın önlenmesi ve tedavisi için TNF alfa'ya karşı aşı olarak formüle edilebilirler.
İnsan vücut sıvıları, değiştirilmiş TNF alfa'yı ihtiva eden bir bileşim ile temas ettirilerek
TNF alfa'nın varlığı açısından test edilebilir.
15
Yine, " EP2282772B1" no'lu, " Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik bileşimler
ve yöntemler" başlıklı ve " A61K 39/275" tasnif sınıflı buluş, moleküler tıp alanı ile
ilgilidir. Özellikle örneğin kanser hücreleri veya virüs enfekte hücreler gibi anormal
hücrelerin konakçının bağışıklık sistemi tarafından temizlenmesini pekiştirmeye
yönelik bileşimler ve yöntemler ile ilgilidir. Sağlanan, (i) terapötik bir antikor gibi
20
anormal bir hücreye karşı konakçının immün efektör hücrelerini tetikleyebilen
terapötik bir bileşimi ve (ii) SIRPalfa vasıtasıyla başlatılan inhibitör sinyal
transdüksiyonunu düşürebilen veya önleyebilen en az bir ajanı içeren bir bileşimdir.
Sonuç olarak, hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik bir
formülasyona olan gereksinimin varlığı ve mevcut çözümlerin yetersizliği ilgili teknik
25
alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.
Buluşun Amacı
30
Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir
amacı, hif-1(hipoksi indüklenebilir faktör tip 1) ekspresyonunu baskılamasıdır.
3
Buluşun bir diğer amacı, etkin sistemik kardiyovasküler ve mikrovasküler destek
sağlamasıdır.
Buluşun bir diğer amacı, iNOS baskılayıcı niteliğe sahip olmasıdır.
5
Yukarıdaki avantajları elde etmek üzere buluş, hif-1 alfa baskılanması ile antikarsinojenik
etki
göstermeye
yönelik;
1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-
(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,
1H-
siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-810
(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol içeren gruptan seçilen bileşenlerin; birey ya da
kombinasyonlar halinde birleşiminden elde edilen bir formülasyondur.
Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen detaylı
açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin
15
de bu detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.
Buluşun Detaylı Açıklaması
20
Buluş, hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik
oluşturulmuş
bir
formülasyondur.
Söz
konusu
formülasyon,
hif-1(hipoksi
indüklenebilir faktör tip 1) ekspresyonunu baskılar, etkin sistemik kardiyovasküler ve
mikrovasküler destek sağlar, iNOS baskılayıcı niteliğe sahiptir.
25
Buluş
konusu
formülasyon;
1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-
(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,
1H-
siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol ihtiva etmektedir.
30
Söz konusu formulasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda
karışımından elde edilmektedir;
% 1-99 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,
4
% 99-1 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol.
Yukarıda verilen bileşenler verilen ağırlıkça oran aralıklarında ve yukarıdaki gruptan
5
seçilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşimlerinden elde
edilmektedir.
Söz konusu buluş aynı zamanda da söz konusu formülasyonun; hif-1 alfa
baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik kullanımı ve bu amaçla
10
üretimini de kapsamaktadır.
5
İSTEMLER
1. Buluş, hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik; 1Hsiklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-85
(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,
1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-
(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol içeren gruptan
seçilen bileşenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birleşiminden elde
edilen bir formülasyondur.
10
2. İstem 1’e uygun bir formülasyon olup, özelliği, ağırlıkça % 1-99 oranında 1Hsiklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion içermesidir.
3. İstem 1’e uygun bir formülasyon olup, özelliği, ağırlıkça % 99-1 oranında 1H-
15
siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol içermesidir.
4. Buluş,
2-3
no'lu
istemlerden
herhangi
birindeki
gibi;
1H-
siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-820
(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,
1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-
(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol içeren gruptan
seçilen, birey ya da kombinasyonlar halinde elde edilen bileşimlerin;
hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik bir
formülasyonun üretiminde kullanımıdır.
25
6
ÖZET
HİF-1 ALFA BASKILANMASI İLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR
FORMÜLASYON
5
Buluş, hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik
oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Söz konusu formülasyon, hif-1(hipoksi
indüklenebilir faktör tip 1) ekspresyonunu baskılar, etkin sistemik kardiyovasküler ve
mikrovasküler destek sağlar, iNOS baskılayıcı niteliğe sahiptir.
10
Şekil yoktur.
15
Download