Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarının Muhasebesi

advertisement
Dünya 16-02-2011
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarının Muhasebesi
Jale AKKAŞ / Grant Thornton Denetim Hizmetleri Ortağı
Birleşme ve satın alma işlemlerinde sık sık karşılaşılan bu konu UFRS 3 "Đşletme
Birleşmeleri" ve UMS 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" Standartlarını ilgilendiren ve bir
işletme tarafından bir veya birden fazla yatırım amaçlı gayrimenkule sahip olan başka bir
işletmenin satın alınması durumunda bu işlemin varlık alımı veya işletme birleşmesinden
hangisine göre muhasebeleştirileceğidir. Benzer konulara, perakende zincirleri, oteller
gibi kendi başına nakit yaratan fiziksel varlıkların da iktisap edilmesinde
karşılaşılmaktadır. Bu yazıda bu konu yatırım amaçlı gayrimenkuller açısından
incelenmektedir.
Konuya ilişkin rehber açıklamalar
UFRS 3'de yer alan işletme birleşmeleri ve işletmeler tanımını yatırım amaçlı gayrimenkul
sahibi olan bir işletmenin iktisap edilmesine uygularken durum bazında değerlendirme
yapılmalıdır. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri çoğu finansal olmayan varlıklardan ayıran
belli başlı özellikler, bunların kira geliri gibi kendi başına gelir yaratma kaynağına sahip
olmalarıdır. Bunun yanı sıra, bakım ve kira tahsilatı gibi bir takım faaliyetler de kira
bedelinin kazanılmasına yardımcıdır. Bu sebeple, yatırım amaçlı gayrimenkuller açısından
düşünüldüğünde salt gelir yaratma gücü ve bağlantılı yan faaliyetler iktisadi bir işletme
göstergesi olmayabilir. Karar verirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
i) UMS 40 ile uyumlu olarak, bir veya birden fazla gayrimenkulün kiracısız veya ilişkili bir
hizmet olmaksızın edinilmesi durumunda bu alım bir varlık alımı olarak muhasebeleştirilir.
ii) Bir veya birden fazla gayrimenkulün kiracısıyla birlikte ancak ilişkili yan hizmet
olmaksızın edinilmesi durumunda, bu alım bir varlık alımı olarak muhasebeleştirilir.
iii) Bir veya birden fazla gayrimenkulün kiracılarıyla ve/veya kira sözleşmesiyle doğrudan
ilişkili hizmetler ile birlikte edinilmesi bir varlık alımı olarak muhasebeleştirilir. Ancak,
benzeri durumlara da tutarlı uygulamaların mevcut olması halinde bu işlem işletme
birleşmesi olarak kaydedilebilir.
iv) UFRS 3 ile uyumlu olarak, bir veya daha fazla gayrimenkulün kiracılarıyla ve ilişkili
hizmetler ile birlikte edinilmesi ve bu hizmetlerin gayrimenkul ve kira sözleşmelerden
daha geniş bir alana yayılması durumunda, bu işlemler işletme birleşmeleri olarak
muhasebeleştirilir.
Konunun irdelenmesi
Đşletme birleşmelerinin varlık alımı işleminden ayırt edilmesi UFRS uygulamalarının
yapılacak sınıflandırmaya değişkenlik göstermesi sebebiyle önemlidir. Fark yaratan bir
husus farklı tanımlamaların ertelenmiş vergi etkisidir. Örneğin, bir alım işleminin varlık
alımı olarak muhasebeleştirilmesi ertelenmiş vergi konusu olan geçici farkların ilk
muhasebeleştirme muafiyeti ile karşılanacak olmasından ötürü ertelenmiş vergi
yükümlülüğü yaratmaz. Ancak, söz konusu alımın işletme birleşmesi olarak tanımlanması
durumunda, bu muafiyet geçerli değildir ve varlığın vergiye tabi değeri ile defter değeri
arasında ortaya çıkan farklar üzerinden ertelenmiş vergi etkisi doğar. Đşletme
birleşmelerinde gerçeğe uygun değer, varlık alımında ise maliyet değeri kullanılır.
UFRS 3'e göre, her bir işletme birleşmesinde edinen işletme edinilen işletmenin
kontrolünü ele geçiren işletme olarak belirlenir. Birleşme veya emsallerin birleşmesi
işlemleri de işletme birleşmeleridir. Đşletme kavramı yatırımcısına, sahibine, ortaklarına
veya diğer katılımcılarına temettü, düşük maliyet veya başka ekonomik fayda sağlama
amacıyla yürütme kabiliyetine haiz entegre faaliyet ve varlıklar grubu olarak tanımlanır.
UFRS 3'de yer alan işletme kavramına göre bir işletme, çeşitli girdiler ile bu girdilerin
ürünlere dönüştürüldüğü çeşitli süreçlerden oluşur. Đşletmeler ürün çıktısı üretse de,
entegre bir varlık grubunun işletme olarak nitelendirilebilmesi ürün çıktısını
gerektirmeyebilir. Genel olarak bir işletmeyi oluşturan belli başlı üç element girdi, süreç
ve üründür. Ancak bu tanımların yatırım amaçlı gayrimenkullerin iktisabına uygulanması
her zaman basit değildir.
· Yatırım amaçlı gayrimenkuller finansal nitelik taşımayan bir çok varlıktan farklı olarak,
sahibine kira geliri veya değer artış kazancı sağlamasına karşın, finansal nitelik taşımayan
bir çok diğer varlığın kazanç yaratması diğer varlık ve borçlara bağlıdır.
· Salt varlık alımlarında, yükümlülük ya da faaliyetler iktisaba konu edilmez. Buna karşın,
yatırım amaçlı gayrimenkuller içindeki kiracılar ile birlikte iktisap edilir ve kira
sözleşmeleri genellikle bağlantılı hizmet yükümlülüklerini de kapsar. Kira tahsilatı gibi
hizmetler yatırım amaçlı gayrimenkul varlığının tamamlayıcı unsurudur.
Bazı ülkelerde geçerli temayüllere göre, yatırım amaçlı bir gayrimenkul ayrı bir tüzel
kişilik nezdinde tutulur ve alıcı tek başına gayrimenkul yerine ilgili tüzel kişiliği iktisap
eder. Buna karşılık bir çok varlık alımı, sadece varlığın alımı ile sonuçlanır. Ayrı bir tüzel
kişiliğin edinilmesi, bir işletme birleşmesi oluştuğu anlamına gelmemekle birlikte, tüzel
kişiliğin edinilmesi, ona bağlı tüm varlık, borç, sözleşme ve yükümlülükleri ile birlikte
edinilmesini gerektirir.
Bir takım görüşlere göre bir satın alma işleminin işletme birleşmesi olarak
sınıflandırılmasında yatırım amaçlı gayrimenkullerden gelir elde edilmesi ve buna ek
yardımcı faaliyetler ile kira sözleşmeleri daha az önemlidir. Diğer bir görüşe göre ise de,
ayrı bir tüzel kişilik nezdinde tutulan yatırım amaçlı gayrimenkullerin alımı revize UFRS
3'deki daha geniş kapsam altında sınıflandırılmalıdır. Her iki tanım da girdiler kadar
entegre faaliyetler ve varlıklar grubunu gerekli kılar. Yardımcı ek faaliyetler bir işletmenin
en güçlü göstergelerinden biri değildir. Ancak bu da yoruma bağlı değişebilir.
Đşletme birleşmeleri yatırım amaçlı gayrimenkuller sektöründe de gerçekleşebilir. Burada
işletme birleşmesinin varlığına dair bazı faktörler aşağıdaki gibidir:
· Bir yatırım olarak addedilemeyecek büyüklükte ve belirleyicilikte olan ayırt edilebilir
varlık ve/veya borçlara ait edinim;
· Varlık yatırımının işletmesiyle (mülkiyet hakkı sözleşmesine yardımcı faaliyetlerin
yanında) birlikte personel ve/veya faaliyetlerin de edinimini içermesi. Varlık yatırımı
portföy yönetimi , finans, pazarlama gibi ürün ortaya çıkaran faaliyetleri içerir.
· Daha önceden yatırım işletmesi olarak bağımsız bir şekilde faaliyet gösteren bir
teşekkülün edinimi (tam tersi bir şekilde, örneğin, tek bir yatırım amaçlı varlığa sahip
bağlı kuruluşun bir gruptan diğerine satılışı);
· Alıcının, iktisabı kendi yatırım portföyüne katma dışındaki niyeti.
Aşağıda bu açıklamalara ait bazı örnekler yer almaktadır:
Bir emlak yatırım şirketi olan A'nın, tek faaliyeti yatırım amaçlı gayrimenkulleri elinde
tutmak ve yönetmek olan B Şirketi'ni satın alması işletme birleşmesi veya varlık alımı
senaryoları altında incelenmektedir:
Senaryo 1 -Sadece mülkün bulunup hizmet veya kiracının bulunmadığı durum
B yalnızca yatırım amaçlı gayrimenkul sahibidir. Söz konusu gayrimenkulde kiracı
bulunmamaktadır. B Şirketi'nin personeli yoktur ve herhangi bir hizmet vermemektedir.
Analiz
B Şirketinin herhangi bir kazanç sağlamadığı ve A Şirketi'ne herhangi bir faaliyet transferi
gerçekleşmediği dikkate alındığında işlem varlık alımı olarak değerlendirilmektedir.
Senaryo 2 -Kiracısı bulunduğu durum
B Şirketi yalnızca yatırım amaçlı gayrimenkul sahibidir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün,
kira sözleşmeleri altında kiracıları bulunmakta olup varlık iktisabı halinde destekleyici
hizmetler veya sözleşmeler transfere konu edilmeyecektir.
Analiz
Đktisap edilen teşekkülün kazanç sağlamadığı, A Şirketi'ne herhangi bir faaliyet transferi
yapılmadığı ve kira sözleşmelerinin hizmet zorunluluğu içermesine rağmen A Şirketinin
hiçbir fiili faaliyet elde etmediği dikkate alındığında işlem varlık alımı olarak
değerlendirilmektedir.
Senaryo 3 - Kiracısı ve hizmetleri olan varlık durumu
B Şirketi yatırım amaçlı bir gayrimenkul sahibidir. Yatırım amaçlı gayrimenkul kira
sözleşmelerinden kaynaklanan kiracılara sahiptir. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan bir
takım mükellefiyetlerle alakalı dışarıya kiralanan bazı hizmet sözleşmeleri de transfer
edilmiştir.
Analiz
Bu işlemin varlık alımı şeklinde değerlendirilmesi daha uygundur. Bu işlemde, destek
hizmetleri, dışarıdan kullanılan bir hizmet olmasına karşın transfer edilmiştir. Ancak bu
hizmetler tamamen varlık ve kiralama sözleşmesine yardımcı hizmetlerdir. Rehber
açıklamalara göre, kira geliri elde etmeye yardımcı faaliyetler, ürün elde etmek için
kullanılan süreçlerden sayılmamaktadır ve sınıflandırma kararında daha düşük bir ağırlığa
sahiptir. Buna rağmen, bu düzenlemenin sürekli uygulanması halinde, bu senaryo için
işletme birleşmeleri muhasebesinin kullanımı uygun olabilir.
Senaryo 4 - Kiracılar, hizmetler ve personel ile birden çok varlık olması durumu
B Şirketi sekiz ayrı yatırım amaçlı gayrimenkule sahiptir. Söz konusu yatırım amaçlı
gayrimenkuller kira sözleşmelerine tabi kiracılara sahiptir. Şirket ayrıca yatırım yönetimi
için personel çalıştırmaktadır. Kiralama sözleşmeleri hizmet sağlama bölümünde
bulunmaktadır ve genel yönetim birimleri, faturalama, tahsilat ve yönetim
raporlamasından oluşmaktadır.
Analiz
Bu işlem, yoruma bağlı olmakla birlikte, işletme birleşmesi olarak kabul edilebilir. B
Şirketi solo işletmelerin sahip olduğu bir takım olanaklara sahiptir. Yönetim raporlaması
gibi transfer edilen bazı faaliyetlerin, yatırım amaçlı gayrmenkule bağlı olup olmadığı
sorgulanabilir. Ayrıca B Şirketi'nin yatırım amaçlı varlıklardan müteşekkil bir portföyü
elinde bulundurması işletme birleşmesi olduğu hakkında tek karar verici gösterge olmasa
da bu faktör transfer edilen hizmet ve faaliyetlerin yatırım amaçlı varlıklara bağlı olması
ihtimalini azaltır ve UFRS 3'de tanımlanan varlıklar grubu tanımına uyar. Personelin A'ya
transferi ilgili yükümlülüklerinin de transfer edilmiş olduğunu gösterebilir. Ancak,
transfer edilen faaliyet, hizmet ve personel portföye bağlı ise ve benzer tutarlı
uygulamalar mevcut ise varlık alımı muhasebesi de kullanılabilir.
Senaryo 5 - Kiracılar, hizmetler ve yönetim ile birden çok varlık olması durumu
Senaryo 4'te bulunan şartlara ek olarak, transfer edilecek personel içerisinde finans ve
pazarlamayı geliştiren portföy yönetiminden sorumlu yöneticilerin de olması durumu söz
konusudur.
Analiz
Bu işlem bir işletme birleşmesi olarak değerlendirilir. A Şirketi, yatırım amaçlı
gayrimenkule ve yatırıma ait kira sözleşmelerine yardımcı olan faaliyetlerin ötesinde,
kazanç sağlayan varlıklar grubunu çalışanları ve yürüttüğü faaliyetler ile edinmiştir.
Uygulamalarda yapılacak değerlendirmelere göre alternatif sonuçlara varılabilir ve yargı
kullanılması gerekir. Sonuç olarak, mevcut durumun dikkatli bir şekilde analiz edilmesi
neticesinde alım işleminin varlık alımı yoksa işletme alımı şeklinde
muhasebeleştirileceğine karar verilmelidir.
Download