Aşağıdakilerden hangisi fiyat açısından kira

advertisement
KİRALIK EMLAK





Aşağıdakilerden hangisi emlak
araştırma yöntemleridir?
A) Çevre araştırması yapmak
B) Kapıcılardan ve yöneticilerden
sormak
C) Medyadan araştırmak
D) Hepsi





Talep edilen bir emlak önce
nereye kaydedilir?
A) Arz müşteri formuna
B) Talep Müşterisi Formuna
C) Emlak defterine
D) Kiralayan emlak sözleşmesine





Reklam, işletmeler açısından ele
alındığında aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Reklamdan hiçbir fayda beklenmez
B) Talebin canlı tutulmasını sağlar.
C) Emlak hizmetlerinin müşteriye
duyurulmasını sağlar.
D) Müşteriyi ikna etmeye çalışır.





Emlakte reklamın özellikleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reklam belli bir ücret kaşlığında
yapılır
B) Reklam bir kitle iletişimidir
C) Reklamı yapan kurum veya kişi
bellidir
D) Hepsi





Aşağıdakilerden hangisi reklam
için olumsuz görüşler içinde yer
almaz?
A) İnsanlara gereksiz harcama yaptırır
B) Reklamda mutlaka abartı vardır
C) Satışların artmasına, rekabet
oluşmasına yardımcı olur
D) Ahlaki ve kültürel değerleri
zedeleyebilir





Aşağıdakilerden hangisi yazılı
ve resimli reklam araçları
içinde yer almaz?
A) Gazete
B) Televizyon
C) Afiş
D) Broşür





Aşağıdakilerden hangisi Satış
danışmanının özellikleri arasında
yer almaz?
A) İkna kabiliyeti yoktur
B) Kiralayacağı emlakin özelliklerini çok iyi
bilmelidir
C) Güzel ve akıcı konuşmalıdır
D) Güvenilir, sabırlı ve güler yüzlü
olmalıdır





Radyo reklamı verilirken
nelere dikkat edilmelidir?
A) Ödenecek ücret konusuna
B) En çok dinleme zamanına
C) Önemli programlar sırasında
olmaya
D) Hepsi





Reklam vermeyi
düşündüğümüz bir gazetenin
hangi özelliklerini dikkate
almamız gerekmez?
A) Gazetenin hitap ettiği gurup
B) Gazetenin sayfa sayısı
C) Gazetenin satıldığı bölge
D) Gazetenin tirajı (baskı sayısı)


Aşağıdakilerden hangisi
yazılı ve resimli reklam
aracıdır?
A) Sinema
D)Radyo
B) TV
C)Tabela





Aşağıdakilerden hangisi fiyat
açısından kira çeşitleri içinde yer
almaz?
A) Sabit kira mukavelesi
B) Endeksli kira mukavelesi
C) Yeniden değerlemeli kira
mukavelesi
D) Süreli kira mukavelesi





Aşağıdakilerden hangisi
kiralayanın hakları arasında yer
almaz?
A) Kira parasını isteme hakkı
B) Emlaki ahde uygun kullanılmasını
isteme hakkı
C) Kiralananın kendisine teslim
edilmesini isteme hakkı
D) Depozito hakkı





Bir emlak komisyoncusu kiracı
konusunda nelere özen
göstermelidir?
A) Kiracının ekonomik gücüne
B) Kiracının ailesine
C) Daireyi amacına uygun kullanıp
kullanmayacağına
D) Hepsi





Aşağıdakilerden hangisi
afişin özelliklerinden
değildir?
A) Çok kişiye ulaşır.
B) Birim başına düşen maliyeti yüksektir.
C) Fiziksel boyutu büyüdükçe daha çekici
olur.
D) Çok ucuza mal olur.





Kiracı ile kiralayan
arasında hangi sözleşme
imzalanır?
A) Kira akdi
B) Yer gösterme sözleşmesi
C) Tahliye taahhütnamesi
D) Satış sözleşmesi



(…….) Koşulları yerine getirilmiş, noterler
tarafından düzenlenmiş, boşaltma tarihi açıkça
belirtilmiş taahhüdüne rağmen kiracı daireyi
tahliye etmezse, icraya müracaatla tahliye
istenebilir. Taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay
içerisinde icra takibi yapılmış olması gerekir
(……) Kiracının çıkacağı tarihin belli olduğu
sözleşmeye süreli kira sözleşmesi denir.
(…….) Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için
noter kanalı yapılması zorunludur.


Kiracının taşınma durumunda bırakacağı
borçlar ile, konuta vermiş olduğu
zararların karşılanması için
……………………………………………
alınır.
Gayrimenkulünü kiraya vermek isteyen ev
sahibi için
…………………………………………….formunu
doldurur
Download