GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV

advertisement
GÖZ ACİLLERİ
I-Kırmızı göz
II-Çift görme
III-Travma
IV-Ani görme kaybı
I-Kırmızı göz
A.Sebepleri
1.
Bakteriyel konjonktivit
2.
Alerjik konjonktivit
3.
Keratit
4.
Episklerit ve sklerit
5.
Üveit
6.
Subkonjunktival kanama
7.
Akut açı kapanması glokom nöbeti
B. Klinik ve ayırıcı tanı
Bkz. Tablo 1.
Hikaye
Ağrı
Yok
Görme
Tam
Kanlanma
Yaygın
Sekresyon
Pürülan
Bakteriyel
Konjonktivit
Çapaklanma
sulanma
Alerjik
Konjonktivit
Kaşıntı
sulanma
Yok
Tam
Yaygın
Seröz
Keratit
Kontakt lens
kullanımı
Travma
Romatolojik
hastalık öyküsü
Var
Tam/Azalmış
Yaygın/hafif
-
Hafif ,nadiren
şiddetli
Tam/azalmış
Sınırlı veya yaygın
-
Episklerit ve
sklerit
Üveit
Behçet
Römatoid artrit
Hafif, orta
Azalmış
Limbus
bölgesinde
-
Glokom krizi
Glokom öyküsü,
Ani başlangıç
Karanlıkta
tetiklenme,
Işık etrafında
halkalar,
Bulantı,kusma
Çok şiddetli
İleri derecede
azalmış
Yaygın
-
C. Tedavi
1.
Konjonktivit: Antibiyotikli pomat 2X1 (Tobrex, Ciloxan, Fucithalmic….)
Antibiyotikli damla 4X1 (Ciloxan, Netira, Tobrased…)
*Kültür alınmasına gerek yoktur.
*Tedavi süresi en az 1 haftadır. Bir hafta içinde iyileşmezse göz hastalıklarına sevk
edilmelidir.
2.
Keratit:Antibiyotikli damla 6x1………..Göz Hastalıklarına Sevk
3.
Episklerit ve sklerit: Nonsteroid antiinflamatuar damla 4x1 (Voltaren, Acular….)
……..Göz hastalıklarına sevk
4.
Üveit: Göz Hastalıklarına Sevk
5.
Subkonjonktival kanama: Takip
6.
Glokom krizi: Karanlık ve sessiz bir ortama alınma
%20 ‘lik Mannitol 7ccXKg IV (Yarım saatte gidecek şekilde)
Göz Hastalıklarına Sevk
II-Çift Görme
A. Sebepleri , B. Klinik ve ayırıcı tanı
Bkz. Şek 1
Şekil-1
Çift Görme
Nörolojik bulgu eşlik eden
KIBAS
Nörolojik bulgu eşlik etmeyen
Tek Gözde
Çift Gözde
Proptozis
Kısıtlılık Var
Nöroloji Konsültasyonu
Proptozis
yok
Refraksiyon kusuru
Katarakt
Serebral Poliopi
AVM
Tümör
Kavernöz
sinüs fistül
trombozu
Myesteni
Gravis
3.,4., 6.sinir*
paralizisi
İnternükleer
oftalmopleji
Klinik
değerlendirme
Stroke,
Multiple
Skleroz,
Posterior
fossada kitle
Çift görme
mevcut
Nörolojiye
Sevk
Göz
hastalıklarına
sevk
C. Tedavi
*Paralitik şaşılıklarda alta yatan nörolojik bir sebep ekarte edildikten sonra en az 6 ay süre ile
beklenir.
*Bu süre içinde düzelme oluncaya kadar, eğer hastanın tolere edemeyeceği miktarda çift
görmesi mevcutsa; hastaya kapama tedavisi veya Fresnel prizmaları önerilebilir.
*Bekleme süresi ardından tedavi şaşılık cerrahisidir.
III.Travma
A. Sebepleri
Bkz. Şek 2
Şekil-2
B.Klinik Bulgular
TRAVMA
a. Künt
b. Perforan
c. Kimyasal Travma
Kapakta ekimoz
Hifema
Açı kapanması
Subkonjoktival kanama
Ön kamara sığ
İris yara yerine inkarsere
Katarakt
Vitre içi kanama
Hipotoni
Konjonktival hiperemi
Kemozis
Kornea opak
İrise ait patolojiler
İridodializ
Sfinkter rüptürü
Lense ait patolojiler
Arka segment
patolojileri
Subluksasyon
Katarakt
Maküler delik
Vitre içi
kanama
Berlin ödemi
Optik sinir
avulsiyonu
C. Tedavi
a. Künt Travma
*Hastanın perforan travması olmadığı tespit edilmelidir.
*Elektif şartlarda göz muayenesine yönlendirilir (Uzun vadede göz içi basıncı ile ilgili
problemler vb. yönünden)
b.Perforan Travma:
*Gereksiz göz manipulasyonundan kaçılmalı (Göz muhteviyatının dışarı boşalmaması
açısından)
*Göz kalkanı uygula (Kalkan yok ise steril bir gazlı bez de kullanılabilir)
*Yabancı cisim açısından orbita grafisi (Kraniyel ki yönlü)
*Göz hastalıklarına ACİL sevk (Tedavisi cerrahidir)
c.Kimyasal travma:
*Blefarospazma engel olmak için iki kişi yardımıyla kapaklar açılır (Burada travma
perforan olmadığından göz kapakları açılmak için zorlanmalıdır)
*Hastanın gözüne topikal anestetik etkili damla (Alcaine, Benoxinate….) damlatılır.
*Göz nötral bir solüsyonla (serum fizyolojik, çeşme suyu vb) uzunca bir süre (en az yarım
saat) ve bolca yıkanır.
*Tedavi için hasta göz hastalıklarına sevk edilir.
IV.Ani Görme Kaybı
A.Sebepleri:
1.
Retinal patolojiler
2.
Nörolojik hastalıklar
3.
Travma
4.
Toksisite
5.
Malignensi
6.
Histeri
7.
Temporal arterit
B.Klinik ve ayırıcı tanı:
Bkz. Şekil 3
GÖRME KAYBI
Kalıcı
Geçici
Retina Muayenesi
Travmatik
Göz cerrahisi
sonrası
Spontan
Göz
muayenesi
Normal
değil
Normal
Normal değil
Nörolojik
hastalıklar
Retinal patolojiler
Retinal arter okluzyonu
Vitreus hemorajisi
Maküler ödem
Hipertansiyon
retinopatisi
Akut renal yetmezlik
Retina damar
tıkanıklıkları
Oksipital korteks hasarı
Optik sinir hasarı
Makuler hole
Glob perforasyonu
Bkz. Travmalar
Göz
muayenesi
normal
Endoftalmi
Hifema
Orbita
hemorajisi
Optik sinir
hasarı
Maküla ödemi
Temporal Arterit İdiopatik
Toksisite
Malignensi
Histeri
X-Ray
CT
MRI
C.Tedavi:
*Retinal patolojilerin ve göz cerrahisi sonrası komplikasyonların tedavisi için göz
hastalıklarına sevk edilir.
*Retina Arter tıkanıklığı:
-Oküler masaj (Göz üzerine iki el ve iki parmakla 5sn aralıklarla bastırma)
-Mannitol 7ccXkg yarım saatte gidecek mşekilde
-Antiglokomotoz damla (Timoptic 2X1)
-İlk 8 saat içindeki vakalarda (Tartışmalı olmakla beraber) hiperbarik oksijen tedavisine sevk
*İdiopatik ve histeri tanılarında göz muayenesinin tamamen normal olduğu ekarte edildikten
sonra hasta psikiyatri bölümü ile konsülte edilebilir.
Sonuç, Yorum:
Download