psikoloji a - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAVI
PSİKOLOJİ
A
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C. KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
A
1
A
A
1.
Çocuklarda soyut düşüncenin gelişimini
incelemek isteyen bir araştırmacı, 9-11, 1113 ve 13-15 yaş aralığındaki çocuklardan
üç grup oluşturarak soyut düşünme becerilerini değerlendiren bir ölçüm aracını tek
seferde uygulamıştır.
4.
Bu araştırmacı aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?
A) Boylamsal yöntem
B) Kesitsel yöntem
C) Deneysel yöntem
D) Korelasyon (ilişkisel) yöntem
E) Gözlem
2.
A) Büyüme
B) Olgunlaşma
C) Öğrenme
D) Hazırbulunuşluk
E) Kritik dönem
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite tanısı
konmuş 70 çocuğun belirtilerini çeşitli
testler ile 7, 10, 13 ve 16 yaşlarında tekrar tekrar değerlendiren bir araştırmacı
aşağıdaki araştırma yöntemlerinden
hangisini kullanmıştır?
A) Deneysel yöntem
B) Boylamsal yöntem
C) Kesitsel yöntem
D) Korelasyon (ilişkisel) yöntem
E) Survey
3.
Freud’a göre 1-3 yaş arası en önemli faaliyet tuvalet eğitimidir. Bedendeki haz bölgesi anüstür ve çocuğun dikkati anüs kasları üzerinde kontrol kazanmaya odaklanır.
Bu dönemde katı tuvalet eğitimi çocuğun
anal kontrol üzerinde çatışmalar yaşamasına neden olur ve yetişkinlik yıllarında bu
çatışma aşırı titizlik, cimrilik gibi özellikler
şeklinde ortaya çıkabilir.
Freud’un anal dönem olarak tanımladığı bu evrede tuvalet eğitiminin verilmesi,
aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisi ile açıklanır?
5.
Çocuğun makas tutabilmesi için gerekli
kas becerisine sahip olması ve kâğıtları
kesebilmesi aşağıdaki gelişim psikolojisi
kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?
14 yaşındaki Ahmet kendisine sorulan atasözlerini açıklayabilmekte, bir problemi
çözerken olası bütün değişkenleri göz önüne alabilmekte, farklı hipotezler ortaya atıp
bu hipotezleri sınayabilmektedir.
Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre Ahmet aşağıdaki bilişsel gelişim dönemlerinden hangisindedir?
A) Büyüme
B) Gelişim
C) Olgunlaşma
D) Öğrenme
E) Deneyim
A) Duyusal-motor dönem
B) İşlem öncesi dönem
C) Somut işlemler dönemi
D) Soyut işlemler dönemi
E) Sezgisel dönem
1
A
A
6.
Yabancı ortamlarda annesinden ayrılmak istemeyen, annesi ayrıldığında endişelenen, geri döndüğünde ise bazen sarılma bazen de itme gibi tepkiler veren
bir bebek için aşağıda belirtilen
Ainsworth’un bağlanma tiplerinden
hangisi düşünülebilir?
9.
A) Güvenli bağlanma
B) Güvensiz-kaçınan bağlanma
C) Güvensiz-kaygılı/kararsız bağlanma
D) Dezorganize tip güvensiz bağlanma
E) Saplantılı bağlanma
7.
A) Temel güvene karşı güvensizlik
B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
C) Girişimciliğe karşı suçluluk
D) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu
E) Kimliği kazanmaya karşı kimlik karmaşası
Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı’na göre aşağıdaki dönemlerden hangisi çocuğun kendi cinsiyetini ve cinsiyetler arasındaki farkı anlamaya başladığı, kendi cinsinden ebeveyni ile özdeşim kurduğu, oedipus ve elektra karmaşalarının yaşandığı dönemdir?
A) Anal dönem
B) Genital dönem
C) Oral dönem
D) Gizil dönem
E) Fallik dönem
8.
Üçüncü sınıfa giden Ayşe’den kendisini
anlatması istendiğinde “Çok güzel resim
yaparım ve matematikte çok iyiyim. Kısa
öyküler yazmayı da çok severim.” şeklinde
yanıtlamıştır.
Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre Ayşe’nin ifadeleri hangi gelişimsel çatışmanın olumlu sonuçlandığına işaret etmektedir?
10. Burak Bey, kendisine konulan teşhis sonrasında doktorunu, bakım veren diğer sağlık çalışanlarını ve aile üyelerini aşırı eleştirmekte, suçlamakta ve onlara karşı saldırganca tutumlar sergilemektedir.
Kübler-Ros, ölümün yaklaştığını düşünen
yetişkinlerle yaptığı araştırmalar sonucunda, ölüme yaklaşan bu kişilerin çeşitli aşamalardan geçtiğinden söz etmiştir.
Piaget’in ahlaki gelişim dönemlerinden
hangisi koyulan kuralların sorgulamadan kabul edildiği, verilecek cezanın büyüklüğünün ortaya çıkan zararın fiziksel büyüklüğüne göre değerlendirildiği,
kural koyucu yokken kuralların ihlal
edilebildiği dönemdir?
Buna göre Burak Bey’in yukarıda belirtilen özelliklere göre aşağıdaki aşamalardan hangisinde olduğu söylenebilir?
A) Özerk dönem
B) Dışa bağlı dönem
C) Saf çıkarcı eğilim
D) İyi çocuk olma eğilimi
E) İtaat ve ceza eğilimi
A) İnkâr aşaması
B) Kızgınlık ve öfke aşaması
C) Pazarlık aşaması
D) Depresyon aşaması
E) Kabul aşaması
2
A
A
11. Elif iyi bir tenis oyuncusudur. Kazandığı
madalyalar ve elde ettiği başarılar nedeniyle ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından takdir edilmekte ve övülmektedir.
Her gün antrenman yapan Elif’e çoğu zaman arkadaşlarına verilen ödev ve projeler
verilmemektedir.
Elif’in spor yapmasını devam ettiren
faktörler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13. Demokratik anne-baba tutumuna sahip
ebeveynler, aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini göstermez?
A) Kurallar net olarak konur ve uygulanır.
B) Ailece verilecek kararlara çocuğun katılımı sağlanır.
C) Çocuğun gelişim düzeyine uygun sorumluluklar verilir.
D) Çocuğun davranışları üzerinde ailenin
kontrolü yoktur.
E) Çocuğun ihtiyaçlarına duyarlılık gösterilir.
A) Olumlu pekiştireçler
B) Olumsuz pekiştireçler
C) Hem olumlu hem olumsuz pekiştireçler
D) Hem olumlu pekiştireçler hem ceza
E) İkinci tip ceza
14. Kalıtımın özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12. Ayrılık kaygısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanlarda kalıtımsal yolla aktarılan
özellikler bazen baskın (dominant) bazen de çekinik (resesif) genlerin denetiminde açığa çıkar.
B) İnsanlarda kalıtımsal yolla geçen bütün
özellikler genetik olarak aktarıldığı biçimde hiç değişmeden kalır.
C) İnsanlarda kalıtımsal yolla geçen bazı
özellikler genetik yatkınlık çerçevesinde
çevresel etmenlere de bağlı olarak bireyin yaşamının bir evresinde açığa çıkabilir ya da hiç açığa çıkmaz.
D) İnsanlarda kalıtımsal yolla geçen bazı
özellikler genetik sınırlar içinde zamanla az ya da çok değişebilir ya da farklılaşabilir.
E) Genetik çeşitlilik bir toplumda farklı ilgi, yetenek, zekâ ve kişilik özelliklerine
sahip bireylerin bulunmasını sağlamaktadır.
A) Bebeğin anne ile kendisini ayrıştırmaya
başlamasıyla birlikte ayrılık kaygısı da
gelişir.
B) Anneden ayrılma kaygısı, nesne devamlılığı ile birlikte kişi devamlılığının da
geliştiğinin bir göstergesidir.
C) Ayrılık kaygısı 12-18 ay civarında en
üst seviyeye ulaşır.
D) 3 ile 5 yaş arasında, çocuğun bilişsel
olarak ayrılmayı algılama kapasitesinin
gelişmesi ve ayrılma ve yeniden bir araya gelme deneyimi tekrarlandıkça ayrılığın geçici olduğu düşüncesinin yerleşmesi ile ayrılık kaygısı azalır.
E) Erken çocukluk döneminde ayrılık kaygısı yaşayan bir çocukta ileriki yıllarda
ayrılık kaygısı bozukluğu gelişir.
3
A
A
15. Bir takım fiziksel ve hormonal değişikliklerle başlayan, bireyin kendi duygu,
düşünce ve davranışlarıyla aşırı ilgili olduğu, benmerkezci tutumlar sergilediği,
akran baskısının yoğun olduğu, “Ben
kimim?”, “Ben neyim?”, “Amaçlarım
neler?” sorularının sıkça sorulduğu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
18. Parka gitmesine izin vermedikleri için
anne babasına kızan Mert’in öfkesini
kedisini tekmeleyerek çıkarması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanabilir?
A) Bastırma
B) Yansıtma
C) Yer değiştirme
D) Gerileme
E) Karşıt tepki geliştirme
A) Son çocukluk
B) Ergenlik
C) Genç yetişkinlik
D) Orta yetişkinlik
E) İleri yetişkinlik
16. Psikanalitik yaklaşıma göre, 6 yaşındaki
bir çocuğun emzik emmeye devam etmesi aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisine saplandığının bir göstergesidir?
A) Oral dönem
B) Anal dönem
C) Fallik dönem
D) Gizil dönem
E) Genital dönem
19. Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gözlenen davranışın belirli bir zamana,
yere ve bir grup insana bağlı olması doğal gözlemin dezavantajlarından biridir.
B) Vaka çalışmalarında tek bir vakadan çıkarılan sonuçlardan genellemeler yapmak zordur.
C) Testlerle toplanan verilerin bilimsel
olabilmesi için testin geçerlik ve güvenirlik gibi bazı teknik özelliklere sahip
olması gerekir.
D) Korelasyona dayalı (ilişkisel) yöntem,
değişkenler arasındaki neden - sonuç
ilişkisi hakkında yargıya varmamızı
sağlar.
E) İnsan doğası ve etik ilkeler dikkate
alındığında bazı insan davranışları deneysel yöntemlerle incelenemez.
17. Aşağıda belirtilen kişilik kuramcılarından hangisine göre eğer insanlar “koşulsuz olumlu kabul” ile büyütülürlerse,
yani duygu, düşünce, davranış ve tutumlarına bakılmaksızın sevgi, saygı, sıcaklık ve kabul görürlerse ileride kendilerini gerçekleştirmiş kişiler olma eğilimleri
artar?
A) Freud
B) Adler
C) Jung
D) Maslow
E) Rogers
4
A
A
22. Bir laboratuvar ortamında etkisini incelemek için değişik değerler verilerek değiştirilen değişkene …………, değişiklikten
etkilenen değişkene …………. denir.
20. Aşağıdakilerden hangisi bir testin değişik uygulamalarda ne dereceye kadar
tutarlı ölçme yaptığını, yani hatalardan
arınmış ölçme yapma derecesini gösterir?
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi
için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Geçerlik
B) Güvenirlik
C) Kullanışlılık
D) Objektiflik
E) Amaca uygunluk
A) Kontrol değişkeni- bağımlı değişken
B) Kontrol değişkeni- bağımsız değişken
C) Bağımsız değişken - bağımlı değişken
D) Bağımlı değişken- kontrol değişkeni
E) Bağımlı değişken-bağımsız değişken
21.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bağımsız değişken: İlaç dozu
Bağımlı değişken: Dikkat testinde
yapılan hata sayısı
Deney grubu: Yüksek doz ilaç verilen grup
Deney grubu: Düşük doz ilaç verilen grup
Kontrol grubu: Düşük doz ilaç verilen grup
Kontrol grubu: İlaç verilmeyen
grup
23. İd (alt benlik) ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğuştan var olan ruhsal yapıdır.
B) Bilinç dışı, bilinç öncesi ve bilinç düzeylerinde işlev gösterir.
C) Kişiliğin ilkel, içgüdüsel yönlerini kapsar.
D) Haz ilkesi doğrultusunda hareket ederek
acıdan kaçınır ve doyum elde etmeye
çalışır.
E) Mantık dışı, dürtüsel ve imge üretici düşünce tarzı vardır.
Bir araştırmacı, yeni geliştirilen bir ilacın
insanlarda dikkat dağınıklığına neden olup
olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Birinci grup deneğe düşük doz, ikinci grup
deneğe yüksek doz ilaç verilmiş, üçüncü
grup deneğe ise hiç ilaç verilmemiştir. Her
üç gruba da dikkat testi uygulanmış ve yapılan hata sayıları hesaplanmıştır.
Bu deney için yukarıda tanımlanan değişkenler ve gruplardan hangileri doğrudur?
24. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi geçmiş kuşaklardan aktarılmış davranış
örüntüleri ve anılardan oluşan ortak
(kollektif) bilinç dışı kavramını ortaya
atmıştır?
A) I, II ve III
B) I, II, III ve IV
C) I, II, III ve V
D) I, II, III, IV ve VI
E) I, II, III, IV, V ve VI
A) Sigmund Freud
B) Carl Yung
C) Alfred Adler
D) Erik Erikson
E) Karen Horney
5
A
A
28. Bir araştırmacı ergenlerin kaygı ve depresyon düzeyleri ile anne-baba yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek istemektedir. Bu amaçla 300 katılımcıya kaygı
ve depresyon belirtilerini ve algılanan anne
baba tutumlarını değerlendirmek amacıyla
üç farklı ölçek uygulanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre; (1) ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumları arttıkça ergenlerin kaygı
düzeyleri artmakta, (2) ebeveynlerin reddedici tutumları arttıkça ergenlerin depresyon düzeyleri artmakta, (3) ebeveynlerin
duygusal sıcaklık tutumları arttıkça ergenlerin depresyon ve kaygı düzeyleri azalmaktadır.
Bu araştırma için aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
25. Bir fabrikadaki işçilerin çalışma koşulları ve motivasyon düzeylerini çalışma
ortamlarına hiçbir müdahalede bulunmaksızın inceleyen bir endüstri örgüt
psikoloğu aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?
A) Doğal gözlem
B) Vaka çalışması
C) Korelasyona dayalı (bağlantısal) yöntem
D) Deneysel yöntem
E) Mülakat
26. Yapısalcılığı eleştirerek, algı ve düşünceyi ögelerine ayırmanın yanlış olduğunu, yaşantıların bütün ve karmaşık olaylar olduğunu, bu nedenle bir yaşantı incelenirken o yaşantıyı oluşturan ögelerin
birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimlerinin incelenmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırmacı korelasyona dayalı bir araştırma yapmıştır.
B) Aşırı koruyucu ebeveyn tutumları ile
kaygı belirtileri arasında pozitif bir korelasyon vardır.
C) Reddedici ebeveyn tutumları ile depresyon belirtileri arasında pozitif bir korelasyon vardır.
D) Ebeveynlerin duygusal sıcaklık tutumları ile kaygı ve depresyon belirtileri arasında negatif bir korelasyon vardır.
E) Ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumları
ergenlerde kaygıya, ebeveynlerin reddedici tutumları ise ergenlerde depresyona neden olmaktadır.
A) Davranışçı yaklaşım
B) İşlevselcilik
C) Psikanalitik yaklaşım
D) Gestalt yaklaşımı
E) Bilişsel yaklaşım
27. İnsanın edilgen bir varlık olmadığını,
insanın duygu ve davranışlarının, olaylara ilişkin algı ve anlamlandırmalarının
bir ürünü olduğunu ileri süren yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikanalitik yaklaşım
B) Biyolojik yaklaşım
C) Davranışçı yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım
E) Yatkınlık-stres yaklaşımı
6
A
A
29. Kişilik özelliklerinin neden ve nasıl geliştiğini incelemek yerine gelişmiş olan
yetişkin kişilik özelliklerinin birbirinden
nasıl farklılaştığını inceleyen yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
32. Depresyonun biyolojik, psikolojik ve
çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu
ortaya çıktığını savunarak bütüncül bir
yaklaşım benimseyen bir ruh sağlığı çalışanının görüşlerini en iyi şekilde temsil
eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikodinamik kuram
B) Ayırıcı özellik kuramı
C) Hümanistik kuram
D) Bilişsel-sosyal öğrenme kuramı
E) Davranışçı kuram
A) Psikanalitik yaklaşım
B) Biyolojik yaklaşım
C) Davranışçı yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım
E) Yatkınlık-stres yaklaşımı
30. Kişilik kuramlarından “Beş Faktör Kuramı”na göre; çabuk tepki verme, fazla
duygusal olma, strese eğilimli, endişeli
ve güvensiz olma gibi kişilik özellikleri
hangi boyutla açıklanmaktadır?
33. Abraham Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi yaklaşımına göre; çevre üzerinde olumlu izlenim bırakma, takdir
edilme ve onaylanma arzusu hangi güdü
ile açıklanmaktadır?
A) Duygusal denge/nevrotizm
B) Dışa dönüklük
C) Deneyime açıklık
D) Özdisiplin/sorumluluk
E) Uyumluluk
A) Fizyolojik gereksinimler
B) Güvenlik gereksinimi
C) Ait olma gereksinimi
D) Değerli hissetme gereksinimi
E) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
31. İnsanlar olumlu güdülerle doğarlar. Bu
nedenle bireylerin değişme ve gelişme potansiyelleri vardır. Uygun koşullar sağlandığında bireyler olumlu yönde gelişirler.
İnsanlar aktif olarak yaşamlarından ve davranışlarının sonuçlarından sorumludurlar.
Yaşam, insanoğlunun kendini gerçekleştirerek potansiyeline ulaşma çabası ve hayattan zevk alma sürecidir.
34. Cattell’in zekâ kuramına göre; öğrenme
ve yaşantıların etkili olduğu, bu nedenle
deneyim ve eğitimle geliştiği varsayılan
zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki ifadeler hangi yaklaşımın
görüşlerini yansıtmaktadır?
A) Kristalize (billurlaşmış) zekâ
B) Akıcı zekâ
C) Mantıksal/matematiksel zekâ
D) Dilsel zekâ
E) Mekânsal zekâ
A) Psikodinamik kuram
B) Ayırıcı özellik kuramı
C) Hümanistik (insancıl) kuram
D) Bilişsel sosyal öğrenme kuramı
E) Davranışçı kuram
7
A
A
37. Volkan sorumluluklarını yerine getirmeyen, sıkça yalan söyleyen, sürekli iş değiştiren, cezaevine girip çıkmasına rağmen
benzer suçları işlemeye devam eden bir kişidir.
Başkalarının haklarını sayma, diğer insanlarla empati kurma ve yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak
uydurmada güçlük çeken Volkan için
aşağıdaki kişilik bozukluklarından hangisi düşünülebilir?
35. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sözel
(dil), sayısal ve mekânsal yeteneklere,
müzik, bedensel (kinestetik), kişilik-içi
ve kişilerarası yetenek kavramlarını da
ekleyerek zekânın tanımını genişleten
“Çoklu Zekâ Kuramı”nın sahibidir?
A) Thurstone
B) Guilford
C) Sternberg
D) Gardner
E) Cattell
A) Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
B) Antisosyal Kişilik Bozukluğu
C) Histriyonik Kişilik Bozukluğu
D) Narsistik Kişilik Bozukluğu
E) Şizoid Kişilik Bozukluğu
38. Ebru arkadaşları ile birlikte iken yemek
yeme, onların yanında telefonda konuşma,
sohbetlere aktif olarak katılma, sınıfta sunum yapma gibi sosyal ortamlarda performans gerektiren durumlarda yoğun bir
kaygı duymakta ve terleme, titreme, çarpıntı gibi fiziksel belirtiler göstermektedir.
Bu korkusunun aşırı olduğunu bilmesine
rağmen insanların kendisini beğenmeyeceği ve aşağılanacağı endişesiyle sosyal faaliyetlerden kaçınmaktadır.
Yukarıda özellikleri belirtilen Ebru için
aşağıdaki bozukluklardan hangisi düşünülebilir?
36. “Karşıdan karşıya geçerken aniden acı bir
fren sesi duyduğunuzda bedeninizde bazı
fizyolojik değişmeler meydana gelir; kalp
atışınız hızlanır, göz bebekleriniz büyür ve
soluk alışınız sıklaşır. Bu fizyolojik değişmelere bağlı olarak da korku duygusu ortaya çıkar.”
Uyarıcıların bedendeki fizyolojik değişmelere yol açtığını ve duyguların bu fizyolojik değişmelerden kaynaklandığını
ileri süren duygu kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) James-Lange Kuramı
B) Cannon-Bard Kuramı
C) Bilişsel Kuram
D) Izard’ın Kuramı
E) Sosyo-Biyolojik Kuram
A) Depresyon
B) Panik Bozukluk
C) Obsesif Kompulsif Bozukluk
D) Travma Sonrası Stres Bozukluğu
E) Sosyal Fobi
8
A
A
42. Anoreksiya Nervoza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
39.
I.
II.
III.
IV.
Beklenti kaygısı
Atağın sonuçlarına ilişkin abartılı olumsuz düşünceler
Bireyin baş etme becerilerine
olan güvensizliği
Bedensel belirtilerin abartılı ve
olumsuz yorumlanması
A) Kişinin bedenini algılaması (beden imgesi) bozulmuştur.
B) Beklenenin altında bir vücut ağırlığına
sahip olmasına karşın kilo almaktan
korkar.
C) Yemek yemeyi reddeder.
D) Tıkanırcasına yemek yeme ve çıkarma
davranışı görülmez.
E) Vücut ağırlığının düşük olmasının önemini reddeder.
Bilişsel modele göre yukarıdakilerden
hangileri panik bozukluğunu devam ettiren faktörlerdendir?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
43. Muayene sonuçları ve yapılan tetkikler
aksini gösterse de ciddi bir hastalığı olmasından endişelenen, çoğu zaman bedensel duyumlarını, olağan vücut işlevlerini, küçük bedensel belirtileri bir hastalığın habercisi olarak yorumlayan,
sıkça doktora giden ve tahlil yaptıran
bir kişi için aşağıdaki bozukluklardan
hangisi düşünülebilir?
40. Atıflar/Yüklemeler kuramına göre depresyondaki bireylerin olumsuz olaylar
karşısında sergiledikleri “depresif yükleme tarzı”nın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konversiyon Bozukluğu
B) Beden Algısı Bozukluğu
C) Hipokondriazis
D) Depresyon
E) Özgül Fobi
A) Genel, geçici ve dışsal atıflar
B) Özel, kalıcı ve içsel atıflar
C) Genel, kalıcı ve içsel atıflar
D) Özel, geçici ve dışsal atıflar
E) Genel, geçici ve içsel atıflar
44. Askerlikten, adli veya cezai işlemden
kurtulmak için hasta olmadığı hâlde bilinçli olarak kendisinde ruhsal bir rahatsızlık varmış gibi gösteren bir kişinin
durumu aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?
41. Kişinin psikoaktif bir maddeyi sürekli
kullanması sonucu aynı etkinin ortaya
çıkması için kullanılan maddenin miktarını giderek artırması aşağıdakilerden
hangisi ile adlandırılır?
A) Tolerans geliştirme
B) Yoksunluk belirtileri
C) Kompulsif madde kullanımı
D) Kötüye kullanım
E) Zorlayıcı kullanım
A) Somatizasyon Bozukluğu
B) Hipokondriazis
C) Yapay Bozukluk
D) Temaruz (Simülasyon)
E) Dissosiyasyon
9
A
A
47. Kişinin kendisi ile konuşan sesler duyması
ve kimsenin görmediği cisimler görmesi
………….., gerçeğe aykırı olduğu hâlde
başkalarının kendisine zarar vereceğine ve
takip edildiğine inanması …………. olarak
adlandırılır.
45. Çocuklarına hastalık bulaşacağı korkusuyla evini günde üç defa temizleyen, aile üyelerinin dışarıda giydiği kıyafetleri
her gün yıkayan, mikrop getirecekleri
korkusuyla eve misafir kabul etmek istemeyen, bu nedenle aile ve sosyal ilişkileri zedelenen bir kişi için aşağıdaki bozukluklardan hangisi düşünülebilir?
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi
için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Obsesif Kompulsif Bozukluk
B) Depresyon
C) Özgül Fobi
D) Travma Sonrası Stres Bozukluğu
E) Yaygın Anksiyete Bozukluğu
A) Halüsinasyon (varsanı) - hezeyan (sanrı)
B) Hezeyan (sanrı) - halüsinasyon (varsanı)
C) Halüsinasyon (varsanı) - garip davranış
D) Uygunsuz duygulanım - hezeyan (sanrı)
E) Hezeyan (sanrı) - konuşmada düzensizlik
46.
I.
II.
III.
IV.
V.
Kişi, travmatik olayı şahsen yaşar.
Kişi, bir başka kişinin travmatik
olayı yaşamasına şahit olur.
Kişi, travmatik olayı, anı ya da
rüyalar şeklinde tekrar tekrar yaşar.
Kişi, olayı hatırlatan yer, kişi ya
da etkinliklerden uzak durabilir.
Kişi, olayın bir bölümünü hatırlamayabilir.
48. Aşağıdakilerden hangisi şizofreniye neden olan etkenlerden biri değildir?
A) Genetik yatkınlık
B) Biyokimyasal faktörler
C) Model alarak öğrenme
D) Beyin yapısı ve işlevleri
E) Gebelik ve doğum komplikasyonları
Travma sonrası stres bozukluğu fiziksel
saldırı, kaza, ağır hastalık, uygun olmayan
cinsel deneyim, afet ve savaşlar gibi korku,
dehşet ve çaresizlik hissi uyandıran bir
olaydan sonra gelişebilen bir bozukluktur.
Yukarıda tanımı verilen travma sonrası
stres bozukluğu için farklı belirtiler sıralanmıştır. Bu belirtilerden hangileri
doğrudur?
49. Cinayet işleyen bir kişinin “Töre için
öldürdüm.” ifadesi hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir?
A) Bastırma
B) Karşıt tepki geliştirme
C) Yüceltme
D) Mantığa bürüme
E) Yansıtma
A) I, II, III ve IV
B) I, II, III ve V
C) I, II, IV ve V
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V
10
A
A
50. Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğunun belirtilerinden biri değildir?
53. Alzheimer tipi demans ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle 70-80 yaşlarında başlamakla
birlikte erken başlangıçlı vakalar da
vardır.
B) Yeni bilgiyi öğrenmekte güçlük çekerler.
C) Nesneleri tanıyamama ya da tanımlayamama, yönetici işlevlerde bozulma
(tasarlama, organize etme, sıraya koyma, soyutlama gibi) görülür.
D) Yer ve zaman yönelimi tamdır.
E) Hezeyan ve halüsinasyonlar ortaya çıkabilir.
A) Çoğu zaman kavga-dövüş başlatma ve
başkalarına fiziksel olarak zarar verme
B) Hayvanlara fiziksel olarak acımasızca
davranma
C) Hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarma
D) Dilin gelişiminde gecikme olması ya da
hiç gelişmemiş olması
E) Evden kaçma
51. Kaygı tepkisini söndürmek için kaygıya
neden olan durumların hiyerarşik bir
listesi yapılarak, uyarana aşamalı olarak
maruz bırakma ile gevşemenin eşleştirildiği psikoterapi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistematik duyarsızlaştırma
B) Maruz bırakma
C) Atılganlık eğitimi
D) Rol oynama
E) Elektrokonvülsif terapi (EKT)
54. 4 yaşındaki Ece, adı ile seslenildiğinde
dönüp bakmamakta, çevresindekilerle göz
teması kurmamakta, yaşıtlarıyla oynamak
yerine kendi başına oynamayı tercih etmekte, örneğin saatlerce bebeğinin parçalarını söküp yeniden takarak oynamaktadır.
52. Aşırı derecede ayrıntıcılık, mükemmeliyetçilik ve düzenlilik nedeniyle başlanan
işlerin tamamlanamaması, katılık ve kuralcılık nedeniyle diğer insanlarla iş birliği içinde çalışmakta güçlük çekilmesi,
inatçılık ve cimrilik gibi özellikler hangi
kişilik örüntüsünün özellikleridir?
Fiziksel ve duygusal temasa kayıtsız görünen Ece için aşağıdaki bozukluklardan hangisi düşünülebilir?
A) Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu
B) Davranım Bozukluğu
C) Otistik Bozukluk
D) Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
E) Çocukluk Depresyonu
A) Bağımlı kişilik
B) Çekingen kişilik
C) Obsesif-kompulsif kişilik
D) Sınırda (borderline) kişilik
E) Narsistik kişilik
11
A
A
55. Klasik koşullanma yoluyla öğrenilen davranışlar, koşullu (şartlı) uyarıcı-koşulsuz
(şartsız) uyarıcı bitişikliği ortadan kalktığı
zaman giderek azalır ve öğrenilen davranış
gösterilmez olur.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile açıklanır?
58. Bir alandaki öğrenmenin başka bir
alandaki öğrenmeyi zorlaştırmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alışma
B) Duyarsızlaşma
C) Pekiştirme
D) Olumsuz aktarma
E) Olumlu aktarma
A) Genelleme
B) Ayırt etme
C) Sönme
D) Olumsuz pekiştirme
E) Kendiliğinden geri gelme
59. Bir kapıyı, kapı açıkken de ve kapalıyken
de tanırız.
Bu durum algı ile ilgili kavramlardan
hangisi ile açıklanabilir?
A) Yakınlık yasası
B) Tamamlama yasası
C) Süreklilik yasası
D) Benzerlik yasası
E) Algısal değişmezlik
56. Anneler gününde bir mağazada, “iki
alana bir bedava” diye bir kampanya
düzenlenmiştir. Bu mağazada satışları
artırmak için kullanılan pekiştirme tarifesi aşağıda belirtilen pekiştirme tarifelerinden hangisidir?
60. Kısa süreli belleğe gelen bilgiyi uzun süreli
belleğe aktarırken bazı yöntemlerden yararlanırız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu
yöntemler arasındadır?
A) Değişken aralıklı pekiştirme
B) Sabit aralıklı pekiştirme
C) Artan aralıklı pekiştirme
D) Değişken oranlı pekiştirme
E) Sabit oranlı pekiştirme
A) Dikkat
B) Algı
C) Anlamlandırma
D) Yürütücü işlevler
E) Duyusal kayıt
57. Hastanede kan aldırma kuyruğunda kan
aldırmak için beklerken kendisinden önce
birinin canının yandığını gören çocuk kan
aldırmaktan korkarak kan aldırmak istememiştir.
Bu durum aşağıdaki
hangisi ile açıklanır?
61. Bir sınava giren öğrenci karşılaştığı psikoloji sorularının yanıtını bulabilmek
için aşağıdaki bellek türlerinden hangisine başvurur?
kavramlardan
A) Dolaylı duygu
B) Dolaylı güdülenme
C) Dolaylı pekiştirme
D) Genelleme
E) İçgörüsel öğrenme
A) İşlemsel bellek
B) Anlamsal bellek
C) Duyusal bellek
D) Kısa süreli bellek
E) İşleyen bellek
12
A
A
62. Saldırgan davranışta bulunan birisini izlemek saldırganlığa yol açabilmektedir. Şiddet içeren video oyunları oynayan çocuklar
ve gençler sadece oyun esnasında değil
günlük hayatlarında da saldırgan davranışlar göstermektedirler.
Yukarıdaki ifade, hangi kuramın öngörüsüne uymaktadır?
65. Örümcekten korkan bir bayana önce vücut
gevşeme egzersizleri yaptırılmış, sonra
örümcek resimleri gösterilmiş ve daha sonra örümceklerle ilgili belgeseller izlettirilmiştir. Sonra da bir kapalı camın içerisindeki örümceklere yaklaştırılarak örümcek
korkusu ortadan kaldırılmıştır.
Klasik koşullama ilkeleri kullanılarak
kademeli bir şekilde örümcek korkusunu ortadan kaldırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal öğrenme kuramı
B) Davranışçı kuram
C) Bilişsel kuram
D) Bilgiyi işleme kuramı
E) Nörofizyolojik kuram
A) Sistematik duyarsızlaştırma
B) Simgesel ödülle pekiştirme
C) Biçimlendirme
D) Kademeli yaklaştırma
E) Karşıt koşullama
63. Mitolojiye göre Thebes’in kralı olan Oedipus’a bir kahin, babasını öldürüp annesi ile
evleneceğini söylediğinde Oedipus dehşete
düşer. Ancak hikâyenin ilerleyen aşamalarında kahinin dediği gerçekleşir.
66. Büyükanneler çocuklara istediklerini yaptırmak için; ortaya çıkma olasılığı yüksek
olan davranışları, ortaya çıkma sıklığı artırılmak istenen davranışlara pekiştireç olarak kullanırlar.
Yukarıdaki durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Öğrenilmiş çaresizlik
B) Kendini gerçekleştiren kehanet
C) Sistematik duyarsızlaştırma
D) Maruz bırakma
E) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
büyükanne kuralına (premack ilkesine)
örnek olarak verilebilir?
64. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirmeye bir örnektir?
A) Yarım saat kitap okuyan çocuğa bilgisayarda oyun oynamasına izin verilmesi
B) Ders çalışan bir öğrenciye öğretmenin
on puan eklemesi
C) Ayakkabısını boyayan çocuğa babasının
para vermesi
D) Annesine temizlikte yardım eden çocuğa annesinin “Aferin!” demesi
E) Başarılı bir çocuğun yıl sonunda tatile
götürülmesi
A) Kuralı ihlal eden sürücünün ceza
yemesi
B) Ders çalışmayan öğrencinin sınıfta
kalması
C) Ders çalışan bir öğrencinin yüksek not
alması
D) Bir sürücünün ehliyetine el konulması
E) Bir öğrencinin babasının ona kızmaması
için ders çalışması
13
A
A
67. Örtük (gizil) öğrenme ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
70. Nörofizyolojik kuramın ayrık beyin çalışmalarına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İhtiyaca kadar performansa dönüşmeyen öğrenmedir.
B) Performansa dönüştürülme aşamasına
kadar bellekte saklı kalır.
C) Farkında olmadan gizli bir şekilde gerçekleşir.
D) Bilinçli bir çaba harcamadan gerçekleşir.
E) Davranışın öğrenilmesi davranışın hemen pekiştirilmesine bağlıdır.
A) İki farklı beyin kümesi birbirlerinden
bağımsız çalışırlar.
B) Sağ yarım kürenin müzik, resim, bütünü
görme, sentez, hayal kurma yetenekleri
vardır.
C) Sağ ve sol yarım küreyi birbirine bağlayan sinir ağı korpus kollasumdur.
D) İki farklı kürenin farklı işlevleri vardır.
E) Sol yarım kürenin okuma, mantık, sayılar, aritmetik, analiz, düşünme yetenekleri vardır.
68. Organizmanın istenilen davranışı öğrenip, davranış değişikliğini gösterebilmesi
için gerekli biyolojik donanıma sahip
olması aşağıdaki öğrenme kavramlarından hangisi ile açıklanır?
71. Kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, ancak başka bir pekiştireç ile değiş
tokuş edilebilen yıldız, kupon, kurdela,
gülen yüz, etiket gibi pekiştireçler, aşağıdaki pekiştireç türlerinden hangisine
aittir?
A) Olgunlaşma
B) Güdülenme
C) Türeözgü hazır oluş
D) Ön öğrenmeler
E) Genel uyarılmışlık hali
A) Etkinlik pekiştireçleri
B) Sosyal pekiştireçler
C) Faaliyet pekiştireçleri
D) Nesne pekiştireçleri
E) Sembolik pekiştireçler
72. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma kuramında yer alan I. tip ceza
örneği olamaz?
69. Komşunun köpeği tarafından ısırılan
Berfin, önceleri tüm köpeklerden korkarken bir süre sonra bu tepkisini yalnızca komşusunun köpeğine karşı göstermeye başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) Evde top oynarken vazoyu kıran çocuğuna annesinin tokat atması
B) Sınıfta dersi dinlemeyen öğrenciye öğretmeninin hakaret etmesi
C) Yemeğini taşırken döktüğü için babasının çocuğu azarlaması
D) Cep telefonuyla çok oynayan çocuğun
cep telefonuna el konulması
E) Topunu yanlışlıkla patlatan arkadaşına
çocuğun çelme takması
A) Koşullu tepki
B) Genelleme
C) Ayırt etme
D) Koşulsuz tepki
E) Alışkanlık
14
A
A
73. Türkler, toplulukçu kültürlerin üyeleri olarak iç grubumuz olan ailemizde ve mahallemizde daha fazla uyma davranışı gösterirken dış grup olarak gördüğümüz bir başka toplulukta veya kentte aynı şekilde davranmayabilir ve sosyal etkiye direnebilir.
75. Eskimo çocuklarına ilk defa televizyon
izlettirilmiş ve diğer kültürler ve değerlerle
ilgili programlar gösterilmiştir. Televizyon
izleyen çocukların cinsiyetçi tutumlar geliştirdiği gözlenmiştir.
Bu çalışma sonuçları, tutumların kazanılmasında rol oynayan aşağıdaki etkenlerden hangisine işaret etmektedir?
Yukarıda belirtilen bu ifadeye göre; sosyal uyma ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine varılabilir?
A) Akranlar
B) Medya
C) Rapor, arşiv, dergi
D) Laboratuvar
E) Roller
A) Bireyci toplumların üyeleri, iç gruplarına dış gruplarından daha çok güvenirler.
B) Toplulukçu ve bireyci toplumlar arasında uyma davranışı açısından farklılık
gözlenmez.
C) Toplulukçu kültürlerden gelen insanlar,
iç gruplarından gelen etkiye daha fazla
direnirler.
D) Bireyci topluluklardan gelen insanlar, iç
gruplarından gelen etkiye daha fazla direnirler.
E) Toplulukçu toplumların üyeleri iç gruplarına dış gruplarından daha fazla güvenirler.
76. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan
eğilime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyma
B) Kalıpyargı
C) Değer
D) Tutum
E) Kurallar
74. Başarılarımızı kendi çabamıza veya
özelliklerimize, yeteneklerimize ya da
genel olarak iyi oluşumuza, başarısızlıklarımızı ise kötü şans, kader, kötü hava
şartları, “Hoca zor sordu.” gibi dışsal
etkenlere yükleme eğilimimiz aşağıdakilerden hangisidir?
77. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikoloji
araştırmalarında kullanılan survey (tarama) yönteminin özelliğini yansıtmaktadır?
A) İyi bir örnekleme tekniği ile az sayıdaki
kişilere soru sorarak büyük nüfusun
özellikleri hakkında bilgi toplanabilir.
B) Zaman içinde çeşitli değişme, gelişme
ve akımlar incelenebilir.
C) Neden-sonuç ilişkisi saptanır.
D) Geçmiş olaylar incelenebilir.
E) Derinlemesine dar kapsamlı bilgi edinilir.
A) İzlenim oluşturma
B) Uyma
C) Kabul etme
D) Ben merkezci düşünce
E) Kendini kayırma eğilimi
15
A
A
81. “Sigara akciğer kanseri yapar, ama ben
sigara içmeye devam ediyorum.”
78. Otokinetik etki diye bilinen bir görsel
algı yanılgısından faydalanarak grup
normunun oluşması deneyini yapan ünlü Türk sosyal psikolog aşağıdakilerden
hangisidir?
Festinger’in bilişsel çelişki kuramına göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenirse bilişsel çelişki devam eder?
A) Asch
B) Milgram
C) La Piere
D) Minard
E) Sherif
A) Sigara benim sinirlerimi yatıştırıyor.
B) Daha dikkatli çalışabilmeme yardımcı
oluyor.
C) Sigara içtikçe sağlık durumum kötüye
gidiyor.
D) Çevremde kabul edilmemi sağlıyor.
E) Birçok doktor da sigara içiyor, demek ki
sigara içmenin kansere yol açtığı doğru
değil.
79. Bir kişiyi ilk gördüğümüzde, sözel olmayan ipuçlarına dayanarak onunla ilgili
olumlu ya da olumsuz yargılarımız oluşur.
Bu durum sosyal algı (biliş) ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret
etmektedir?
A) İzlenim oluşturma
B) Bilişsel tutarlılık
C) Benzerlik
D) Yakınlık
E) Atfetme
82. Bir kişiyi “iyi” bir kişi olarak algılarsak
onun bütün diğer olumlu özelliklere de sahip olduğunu düşünürüz. Aynı şekilde bir
insanın “kötü” olduğunu düşünürsek o insan bize sanki bütün kötü özelliklere sahipmiş gibi gelir.
80. Bir grupta yer almak, bireyin başkalarının
çabasına sırtını dayayarak elinden geleni
yapmamasına da neden olabilir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile açıklanabilir?
Bir kişi ile ilgili izlenim oluştururken
düştüğümüz bu yanılgıya verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal hızlandırma
B) Sosyal kaytarma/ketvurma
C) Sosyal kimlik
D) Grup yapısı
E) Yetkeci grup
A) Öncelik etkisi
B) Aktör-gözlemci farkı
C) İç grup etkisi
D) Dış grup etkisi
E) Ayla (hare) etkisi
16
A
A
83. “Eğer bir puan daha fazla almış olsaydım dersi geçmiş olurdum.” düşüncesi
hangi tür akıl yürütmeye bir örnektir?
86.
A) Geçmişi zihninde tersine çevirmek
B) Otomatik inanma
C) Temsile dayanan kestirme yöntemi
D) Tutumlara dayanan zihinsel kestirme
yöntemi
E) Yaygınlık yanılgısı
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda,
Ayşe ve Elif’in kişiliği hakkında izlenim
oluştururken ortalama modele göre aşağıdaki sonuçlardan sırasıyla hangi yargıya varılır?
84. Sosyal yargı kuramına göre; birey kendi
görüş ve algısına göre zıt bir görüşü daha
zıt algılar.
Yukarıda belirtilen bu durum aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) 32-18
B) 16-9
C) 8-9
D) 7-9
E) 18-18
A) Benzetme
B) Tutarlılık
C) Bilişsel çelişki
D) Zıtlaştırma
E) Denge
87. ……………………….ne göre lider, yönettikleri grupların üzerinde alışılmamış ve
oldukça güçlü etkisi olan liderlerdir. Bunlar; vizyon sahibi, kendilerini takip eden
kişilerin gereksinimlerini, değerlerini, tercihlerini ve özlemlerini çok iyi bilir ve gerçekleştirmeye çalışırlar. Grupların sadece
davranışlarını değil, inanç ve tutumlarını
değiştirebilme yetenekleri vardır.
85. Uyma davranışıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Söz birliği hâlindeki grubun uyma davranışı üzerindeki etkisi daha fazladır.
B) Bireyci kültürde yaşayan bireylerin uyma davranışı daha fazladır.
C) Yüksek saygınlığa ve mevkiye sahip bir
kaynaktan gelen sosyal etkiye uyma
davranışı daha fazladır.
D) Yüz yüze olma durumu sosyal etkinin
şiddetini dolayısıyla uyma davranışını
artırır.
E) Daha büyük grupların bireyi uyma davranışına yöneltme gücü daha fazladır.
Yukarıda tanımlanan lider özellikleri
aşağıdaki liderlik modellerinden hangisine aittir?
A) Etkileşim liderlik modeli
B) Kişisel liderlik modeli
C) Etkin liderlik modeli
D) Karizmatik liderlik modeli
E) Ortamsal liderlik modeli
17
A
A
88. Emre, bulunduğu bir ortamda arkadaşlarına, hızlı araba kullanmanın insan hayatı
için tehlikeli olduğunu ve kendisinin de
hızlı araba kullanmadığını söylemiştir.
91. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinde korunan haklardan biri değildir?
A) Sağlık hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Çevre hakkı
D) Kamu görevine katılma hakkı
E) Mahkemeye erişim hakkı
Yukarıda belirtilen ifade, sırasıyla tutumun hangi ögesine/ögelerine işaret
etmektedir?
A) İletişimsel öge ve duygusal öge
B) Bilişsel öğe ve davranışsal öge
C) Bilişsel öge ve duygusal öge
D) Davranışsal öge ve bilişsel öge
E) Duygusal öge
92.
I.
89. Toplulukçu kültürün özellikleri dikkate
alındığında, aşağıda verilen sloganlardan hangisi bu kültürün özelliğine ters
düşer?
II.
A) “Liderler arasında bir lider.”
B) “Tüm ailenin bir araya geldiği iftar sofralarının tadı bir başkadır. ”
C) “İnsanları bir araya getirecek yöntemimiz var.”
D) “Ayşe Hanım çok memnun, ya siz!”
E) “X telefon hattı ile aile ve arkadaşlarınızla doya doya konuşun.”
III.
90. Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişimin daha etkili olduğu bir durumdur?
Hakkında ihlal bulunduğu iddiasıyla Komite’ye başvurulan Taraf
Devlet, Komite’nin görüş ve tavsiyeleri ışığında yapmış olduğu işlemlerle ilgili bilgiler dâhil olmak
üzere, Komite’ye altı ay içinde yazılı bir cevap sunacaktır.
Komite’ye başvurular, Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan haklardan herhangi
birinin Taraf Devlet tarafından ihlali sonucu mağdur kalındığı iddiası
ile yapılabilir.
Komite’ye başvurular, yalnızca Taraf Devlet’in yargılama yetkisi altında bulunan bireyler tarafından
yapılabilir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesi’ne yapılacak başvurular için doğrudur?
A) Dinleyici baştan, propaganda ile aynı
fikirde değilse
B) Hedefin zekâ ve eğitim düzeyi düşükse
C) Propaganda görüşü iyi bilinen, basit bir
konu ise
D) Dinleyici daha sonra karşıt görüşün
propagandasına maruz kalacaksa
E) Karşıt görüş dinleyici tarafından biliniyor ise
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
18
A
A
93. Aşağıdakilerin hangisinde devlet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan
yaşama hakkı ihlalinden sorumlu tutulur?
95. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Komite’nin ilgili devletin ulusal raporuna ilişkin sonuç gözlem raporu, ilgili
devleti bağlayıcı niteliktedir.
B) Komite üyeleri, taraf devletlerin gösterdikleri adaylar arasından dört yıl için
seçilir.
C) Komite, Birleşmiş Milletlere çocuk haklarına ilişkin sorunlar hakkında Genel
Sekreter’in araştırma yaptırmasını tavsiye edebilir.
D) Komite, on sekiz uzmandan oluşur.
E) Komite, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
belirli bir maddesini yorumlayabilir.
A) Bir kimsenin mülkiyetini korumak için
kamu görevlisince güç kullanılması sonucu gerçekleşen ölüm olayı
B) Bir kimsenin şiddetten korunmasının
sağlanması için kamu görevlisince kullanılan güç nedeniyle ölümün meydana
gelmesi
C) Yargı makamınca usulüne uygun verilen yakalama kararını gerçekleştirmeye
dönük kamu görevlisince güç kullanımı
sonucu meydana gelen ölüm olayı
D) Bir ayaklanma veya isyanı, kanunlara
uygun biçimde bastırmaya çalışırken
kamu görevlisinin kullandığı güçten dolayı gerçekleşen ölüm olayı
E) Bir mahkeme kararı gereğince tutuklu
kişinin kaçmasını önlemek amacıyla
kamu görevlisince kullanılan güç nedeniyle gerçekleşen ölüm olayı
96. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru
değildir?
94. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
göre aşağıdaki durumların hangisinde
gerçekleşen olay, Sözleşme’nin 2. maddesinde yer alan işkence yasağının amacına uygun bir davranıştır?
A) Milletler Cemiyeti döneminde de insan
haklarının korunmasına dönük bazı çok
taraflı sözleşmeler ortaya çıkmıştır.
B) Köleliğin Yasaklanması Sözleşmesi
Milletler Cemiyeti döneminde gerçekleşmiştir.
C) Uluslararası Çalışma Örgütü hazırladığı
sözleşme örneklerinde köleliği yasaklayan hükümler koymaktadır.
D) Anayasanın 18. maddesine göre olağanüstü hâllerde bile ücreti ödemeden çalıştırma yasaktır.
E) Kulluk ve köleliğin her türü devletler
hukukunda emredici bir yasaktır.
A) Hekim muayenesi sırasında kolluk görevlisinin tutuklu kimseye eşlik etmesi
B) Tutuklu kişinin hekim tarafından baş
başa ve çıplak muayene edilmesi
C) Aynı anda birden fazla kişinin muayene
edilmesi
D) Muayenede standart form kullanılmaması
E) Hekim raporunun tutuklu kişiyi getiren
kolluk görevlisiyle gönderilmesi
19
A
A
97. Aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden
hangisinin uygulanmasının sona ermesi
için çocuk, diğer seçeneklerde öngörüldüğünden farklı bir yaşa gelmiş olmalıdır?
99. Hem BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi hem de BM Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde korunan hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşünceyi ifade özgürlüğü
B) Özel hayatın gizliliği
C) Asgari ücret hakkı
D) Seyahat özgürlüğü
E) Ulusların kendi kaderini tayin hakkı
A) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki
Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi
B) Velayet Sorumluluğu ve Çocukların
Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
C) Çocukların Korunması ve Ülkelerarası
Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine
Dair Sözleşme
D) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme
E) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
100. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel bir başvuru nedeniyle yargılama
yaparken aşağıdakilerden hangisini
kendiliğinden dikkate almayabilir?
A) Başvurunun açıkça dayanaktan yoksun
olmasını
B) Başvurucunun hâlen hukuksal korumaya ihtiyaç duyup duymadığını
C) Başvurucunun iç hukuk yollarını tüketip tüketmediğini
D) Başvurucunun önemli bir zarara uğrayıp uğramadığını
E) Başvurucunun hakkını kötüye kullanıp
kullanmadığını
98. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Genel Sekreter, komite raporlarını Kadının Statüsü Komisyonu’nun bilgisine
sunar.
B) Komitede görev süresi sona eren üyenin
vatandaşı olduğu taraf devlet, kendi vatandaşları arasından re’sen başka bir
uzman atar.
C) Komite, faaliyetleri hakkında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’na yıllık raporlar sunar.
D) Komite üyeleri, dört yıl için seçilir.
E) Taraf devletler, dört yılda bir komite tarafından incelenmek üzere Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri’ne rapor sunar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
20
A
A
21
A
A
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya
yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda
değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun
kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
10. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın kâğıdı alınır ve tekrar sınava devam etmesine izin
verilmez.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. haberleşme araçları; fotoğraf makinası, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizat kesinlikle bulundurmayacaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
22
A
Download