Ya İstiklal Ya Ölüm-1

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
9
KAVRAMA
ST
TE
8.
TEST
Ya İstiklal Ya Ölüm-1
1. TBMM ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü
Antlaşması ile;
•Ardahan, Artvin, Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır
Türklere verilecek
•Ermenistan Hükümeti, Sevr Antlaşması’nı geçersiz
sayacak
4. Londra Konferansı’nda Ankara Hükümetini temsil eden
Bekir Sami Bey, işgal altındaki topraklarımızın boşaltılması ve bağımsızlığımızın tanınması gerektiğini söylemiş, ayrıca kapitülasyonların kaldırılmasını istemiştir.
buna göre Türk Hükümeti;
I. Siyasi bağımsızlık
II. Ekonomik bağımsızlık
III.Çağdaşlaşma
Buna göre Gümrü Antlaşmasıyla ilgili olarak;
I. Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır.
II. Ermenistan TBMM’yi resmen tanımıştır.
III. Siyasi bir başarı elde edilmiştir.
durumlarından hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
2. Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Savaşları
D) Sakarya Savaşı
3. Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusuna karşı kahramanca mücadele etmekteydi. Ancak bu mücadele,
düşmanın ilerleyişini yavaşlatmakla birlikte işgalleri
engellemekten yoksundu. Bir merkezden yönetilmedikleri için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda
hareket ediyorlardı.
Buna göre Kuvayımilliye ile ilgili;
I. Yunanlılarla mücadele etmişlerdir
II. Dağınık bir şekilde hareket etmişlerdir
III. Yunan işgalini durdurmuşlardır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
C) II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Londra
Konferansı’na katılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Misakımilli’yi dünya kamuoyuna duyurmak
B) TBMM’nin resmen tanınmasını sağlamak
C) TBMM’nin savaş yanlısı olduğunu göstermek
D) Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu
göstermek
6. Güney Cephesi’nde Fransızlar halkın direnişi karşısında Türk topraklarında kalamayacaklarını gördüler.
Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya
Zaferi’nin arkasından TBMM ile Fransa arasında 20
Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı.
Bu bilgilere göre;
I. Güney Cephesi’nde başarılı olunmuştur.
II. TBMM’nin saygınlığı artmıştır.
III. Bir cephede kazanılan zafer diğer cepheleri de etkilemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) II ve III
Î
B) I ve II
D) I, II ve III
TEST
9
Ya İstiklal Ya Ölüm-1
7. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesi’nin
sonuçlarından biri değildir?
10. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, kahraman ordumuza ithaf edilerek yazılan ve Osman
Zeki Üngör tarafından bestelenen 12 Mart 1921’de
İstiklal Marşı’nın kabul edilişi aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra olmuştur?
A) Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı
B) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı
C) Londra Konferansı toplandı
D) Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalandı
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
9. Mustafa Kemal’in İsmet Bey’e çektiği telgrafta; “Siz
orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de
yendiniz” diyerek Türk ordusunu kutladığı savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. I. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Avrupalı devlet Sovyet
Rusya’dır
II. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet
Afganistan’dır
III. Türk Devleti’nin ilk anayasası Teşkilatıesasiye’dir
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Sakarya Savaşı
D) Büyük Taarruz
11. Londra Konferansı kararlarını kabul etmeyen TBMM’ye
karşı Yunan ordusu ---- savaşını başlatmıştır.
Yukarıda verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanmalıdır?
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Sakarya Savaşı
D) Kütahya-Eskişehir Savaşları
12. I. İnönü ve II. İnönü Muhareberleri’nin ortak sonucu
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Londra Konferansı’nın toplanması
B) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
C) Halkın TBMM’ye olan güven ve bağlılığının artması
D) Batı Anadolu’nun Yunan birliklerinden temizlenmesi
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Savaşları
D) Sakarya Savaşı
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards