moleküler yapılı bileşikler

advertisement
BILEŞIKLER VE FORMÜLLERI

Farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda
bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve
saf maddeye bileşik denir.
Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden
tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere
sahiptir.

Bileşikler moleküler yapıda olabilecekleri gibi,
olmayabilirler de. Örneğin su, su moleküllerinden
oluşur. Çünkü suyu oluşturan hidrojen ve oksijen
arasında kovalent bağ vardır.( amonyak,
karbondioksit, basit şeker, kükürtdioksit gibi.)

Bileşikler moleküler yapıda değilse, bileşiği oluşturan
atomlar arasında iyonik bağ vardır. Bu tür bileşiklere
iyonik yapılı bileşik denir. İyonlar yığınlar halinde
düzgün bir örgü oluşturur. ( kalsiyumoksit,
sodyumiyodür gibi)
Bileşikler içerdikleri elementlere göre adlandırılır.
Bileşikleri göstermek için element sembollerini
kullanırız. Bunlara formül denir. Bir bileşik
formülünde, o bileşiği oluşturan elementlerin
sembolleri ve o elementin atomlarından kaç tane
olduğu yazılır. Örneğin:
CO de 1 karbon atomu, 2 oksijen atomu,
HCI’de 1 hidrojen atomu, 1 klor atomu,
C H O ‘da 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen atomu
vardır.
BILEŞIKLERIN ÖZELLIKLERI
1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin
özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan
elementlerden tamamen farklı fiziksel ve
kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir
 2- Bileşiği oluşturan elementler kendi
özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.

3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda
birleşirler.
 4- Bileşiği oluşturan element atomları arasında
kimyasal bağlar bulunur.
 5- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 6- Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu
(tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
 7- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan
oluşurlar.

8- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve
yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
 9- Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.
 10- Bileşikler formüllerle gösterilirler.
 11- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
 12- Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler
yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir.
 13- (Bileşiklerin en küçük yapı birimleri
moleküllerdir).

BILEŞIK ÇEŞITLERI
Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve
moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki
grupta incelenirler.
a) Moleküler Yapılı Bileşikler:
Bileşikler, farklı cins element atomlarından
oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere
moleküler yapılı bileşikler denir.
Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur.
Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar
arasında kovalent bağ bulunur.
Bileşiğin
İsmi
Bileğin
Formülü
Bileşiği
Oluşturan
Atomlar
Su
H2O
2 H, 1 O
Amonyak
NH3
1 N, 3 H
Karbon Di
Oksit
CO2
1 C, 2 O
Kükürt Di
Oksit
SO2
1 S, 2 O
Hidrojen
Klorür
HCl
1 H, 1 Cl
Hidrojen
Florür
HF
1 H, 1 F
b) Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler :
Bileşikler, moleküllerden oluşmayıp bileşiği
oluşturan farklı cins element atomları bir yığın
oluşturacak şekilde bir araya gelmişse böyle
bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler
denir.
• Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar
düzenli bir yığın oluştururlar.
• Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz
örgü tipi bileşiklerdir
• Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar
düzenli bir örgü oluştururlar.
• Moleküler yapılı olmayan bileşikleri oluşturan
zıt yüklü iyonlar arasında iyonik bağ bulunur.
Bileşiğin
İsmi
Bileşiğin
Formülü
Bileşiği
Oluşturan
İyonlar
Kalsiyum
Oksit
CaO
Ca+2 ve O–2
İyonları
Sodyum
İyodür
NaI
Na+1 ve I–1
İyonları
Sodyum
Klorür
NaCl
Na+1 ve
Cl–1
İyonları
Alüminyum AlCl3
Klorür
Al+3 ve Cl–1
İyonları
CaF2
Ca+2 ve F–1
İyonları
Alüminyum Al2S3
Sülfür
Al+3 ve S–2
İyonları
Kalsiyum
Florür
Download