ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 41

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
KAVRAMA
Test
41
STİ
TE
KAZ
AN
IM
KİMYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KARBON KİMYASINA GİRİŞ – 1
1. Aşağıdaki bilişiklerden hangisi oganik olup suda iyi
çözünür?
B)CH3OCH3
2.
C)H2CO3
E)KCN
Bilgi
Doğru
Yanlış
Organik bileşiklerin temel elementi
karbon’dur.
İnorganik bileşiklerinin erime ve kaynama noktaları daha düşüktür.
Organik bileşikler genellikle yanmaya karşı asaldır.
Glikoz bir inorganik bileşiktir.
Organik bileşiklerin tepkimeleri genellikle yavaş ve karmaşıktır.
Utku organik ve inorganik bileşikler ile ilgili yukarıdaki doğru (D) - yanlış (Y) sorularına uygun cevaplar
verdiğinde hangi seçenekteki sıralama oluşur?
A)D-Y-D-Y-Y
B)D-Y-Y-D-D
E)D-D-Y-Y-Y
III. Suda çözünmezler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
5.
I
II
Na2CO3 HCOOH
C) I ve II
E) I, II ve III
III
IV
V
C 3H 8
C2H5OH
KCN
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) II., III. ve IV. bileşikler organiktir.
B) III. bileşik apolardır.
C) II. bileşik asidik özellik gösterir.
D) I. ve V. bileşikler iyonik yapılıdır.
E) IV. bileşiğin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
MEB 2016 - 2017
D) D-Y-Y-Y-D
C) Y-D-Y-Y-D
II. Karbon içerirler.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D)H2O
I. Yapısında en az 1 tane sp3 hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulundururlar.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A)CH4
4. Organik bileşiklerin tamamı için;
3. 19. yüzyılın başlarına kadar bilim adamları organik bileşiklerin yapay olarak üretilemeyecek kadar karmaşık olduğuna inanıyorlardı. 1928 de Friedrich Wöhler ilk olarak
amonyum siyonat kullarak organik bir bileşik sentezlemiştir.
Wöhler’in sentezlemiş olduğu bu organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
A)C2H5OH
B)NH2CONH2
D)CH4
C)C6H12O6
E)CH3COOH
6. Organik kelimesi tarihte ilk olarak hangi bilim adamı
tarafından kullanılmıştır?
A) Berzelius
B) Wöhler
C) Louis Pasteur
D) Linus Pauling
E) Joseph Priestley
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
41
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KİMYA
KARBON KİMYASINA GİRİŞ – 1
7.
Y
Y
D
1
Yoğunlukları
genellikle
fazladır.
2
Y
D
3
4
5
Y
6
D
7
8
Yukarıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde organik bileşiklerle ilgili soruları doğru cevaplayan öğrenci kaç
numaralı çıkıştan çıkar?
A) 1
8.
B) 2
C) 3
D) 6
E) 8
I. Karbon içeren bileşikler organiktir.
II. Suda çözünmezler.
III. Yapılarında oksijen atomu bulunmaz.
Organik bileşiklerle ilgili yukarıda verilenlerden hangilerinin doğruluğu kesin değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
9. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Karbon atomları düz veya dallanmış zincirler halinde
birleşebilir.
B) Halkalı yapıda olabilirler.
C) Yapılarındaki karbon atomları C – C, C = C, C / C
bağları oluşturabilir.
D) Yüksek sıcaklıklarda bozunmazlar.
STİ
TE
KAZ
AN
KAVRAMA
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
bileşiği ile ilgili;
11.CH4, C2H4 ve C3H4 bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifade-
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
lerden hangisi yanlıştır?
A) Her 3 bileşikte organiktir.
B) Kütlece karbon yüzdesi en az olan CH4’dür.
C)C2H4’ün basit formülü CH2’dir.
D)CH4 sadece sigma bağı içerir.
E) Eşit kütleleri alındığında mol sayısı en fazla olan
C3H4’dür.
12. Organik bileşiklerin sayıları inorganik bileşiklere göre çok
fazladır.
Bunun sebebi;
I. C – C bağ enerjisinin benzer bağlara göre fazla olması
II. Karbon atomlarının hem birbirleri ile hem de başka
atomlarla değişik biçim ve sayıda bağ yapabilmesi
III. Karbon atomlarının birbirlerine bağlanarak uzun zincir, dallanma ve halka yapabilmesi
özelliklerinin hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
E) Karbon atomu metallere bağlanarak organometalik bileşikler oluşturur.
IM
H
III. Suda iyi çözünür.
Genellikle
yanıcıdırlar.
D
H
II. 1 molekülü 9 sigma 2 pi bağı içerir.
D
Genellikle
suda çözünmezler.
C
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Y
D
H
C
I. Organiktir.
Yalnızca karbon
ve hidrojen
içerirler.
Y
H
C
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yapılarında
metal atomu
bulunmaz.
C
MEB 2016 - 2017
Y
H
D
Genellikle
kovalent bağ
içerirler.
10. H
Sayıları inorganik
bileşiklerden
fazladır.
B) Yalnız II
D) II ve III
1
2 3
4 5
6 7
C) I ve II
E) I, II ve III
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download