C Elementi [Slayt]

advertisement
C Elementi
• Organik kimya yapısında C H N ve O
elementleri bulunduran maddeleri
inceler.Kısaca karbon kimyası olarak
adlandırılır.
• Karbon kimyasına organik madde
denmesinin en önemli nedenlerinden
biride bu maddelerin genellikle canlı
organizmaların yapısında
bulunmasıdır.
• C bileşikleri yaşamın temelidir.
• DNA, RNA, proteinler,
karbonhidratlar vb… C bileşikleridir.
• Organik bileşikler canlı
organizmalardan elde edilen
bileşikler, inorganik bileşikler ise
canlı olmayan kaynaklardan elde
edilen bileşikler.
• Organik bileşiklerin bitki ve
hayvanlardan elde edilmesi çok
eskilere dayanır.
• El-Razi 900 yıllarda ilk defa
bitkilerden saf alkol elde etmiştir.
• Aspirin söğüt yaprağından, penisilin
ise ilk defa küflü peynirden elde
edilmiştir.
• Günümüzde kullanılan bir çok
organik madde yapay olarak elde
edilmektedir.
• Kimyasal maddeler, 19. yüzyıl
başlarında organik ve anorganik
maddeler olarak sınıflandırılmıştır.
• Organik maddeler, büyük ve karışık
yapılarda maddeler oldukları ve
genellikle canlı organizmalarda
bulundukları için bu maddelere
“hayatın gücü” denmiş ve uzun yıllar
boyunca laboratuar şartlarında elde
edilemeyecekleri düşünülmüştür.
• 1828 yılında alman kimyacı Friedrich
Wöhler, laboratuarda anorganik bir
madde olan KCN den organik bir
madde olan üreyi elde etmiştir.
Wöhler böylece organik maddelerin
laboratuar şartlarında elde
edilebileceğini ispatlamıştır.
• Organik maddelerin bu şekilde elde
edilişinden sonra hızla yeni maddeler
elde edilmiş ve günümüzde
milyonlarca çeşit organik bileşik
kullanılmaktadır.
• Organik bileşiklerin bu şekilde çok
olmasının nedeni C atomunun çok
sayıda çeşitlilikte bağlanabilme
kabiliyeti ile ilgilidir.
ORGANİK VE ANORGANİK
BİLEŞİKLER
• Organik hemen hemen tamamında C
ve H atomu vardır. Bu nedenle CO2,
CO, CS’ gibi bileşikler ve karbonat
içeren bileşikler organik bileşik
sınıfına dahil edilmezler.
• Şimdi organik ve anorganik bileşikler
arasındaki farkları inceleyelim:
1. Organik bileşikler genellikle yanıcıdır. İnorganik
bileşikler yanıcı değildir.
2.Organik bileşiklerin erime noktaları genellikle
düşüktür.(300 0C nin altındadır.) İnorganik
bileşiklerin ise genellikle yüksektir.
3.Organik bileşikler genellikle suda
çözünmezler,inorganiklerin çoğu suda çözünürler.
4.Organik bileşikler çoğunun yapısı iyonik değildir.
inorganikler ise iyonik yapıdadır.
5.Organik bileşiklerin kendilerine özgü bir renk ve
kokuları vardır.Anorganik bileşiklerde ise bu oran
daha azdır.
6. Organik bileşiklerin oluşumunda katalizörlerin
rolü büyüktür. Farklı katalizörler kullanılarak aynı
maddelerden farklı bileşikler oluşturulabilir.
7. Organik bileşiklerle yapılan reaksiyonlar fazla ısı
ve zaman gerektirirler ,inorganik bileşiklerin
reaksiyonları daha hızlıdır.
8. Organik bileşiklerin yoğunlukları genellikle
düşüktür.
Yapı Teorisi:
• Organik bileşiklerdeki elementlerin
atomları belirli sayıda bağ
oluşturabilir.
• Bağ oluşturma ölçüsüne değerlik
denir.
-C-
-O-
H-
Cl-
Bir C atomu değerliklerinden birini
yada daha fazlasını diğer C
atomlarıyla bağ oluşturmakta
kullanabilir.
-C-C-
C=C
-C=C-
• Organik Kimya temelde C ve H
elementi içeren bileşikleri inceler.
• C atom numarası 6
• 2. periyotta bulunan bir elementtir.
• C organik bileşiklerdeki en temel
element;
H, N, O, S, P ve halojenleri de taşır.
• C atomları 4 değerlidir.
• 4 bağ yapma kapasitesine sahiptir.
• Elektron alışverişine yatkın değildir.
Elktronların ortak kullanıldığı bağlar
kurmayı tercih eder.
• Kuvvetli C-C ve C-H bağları
oluştururlar.
• Aynı atomların kararlı-uzun zincirli
bileşikler yapabilen tek elementtir.
• Sadece C ve H içeren binlerce farklı
bileşik vardır
Organik bileşiklerin
meydana gelişi
• Bir organik molekül meydana
gelirken molekülü oluşturan
elementler elektron ortaklığı kurarlar.
.
H.
.
C
.
.
..
..
. O.
. N.
..
.
• 1 C atomu 4 H ile ortaklık kurarsa
CH4(metan)molekülü meydana gelir.
• 1 C atomu başka bir C atomu ile bağ
oluşturabilir.
• 2 C atomu arasında birden fazla bağ
meydana gelebilir. C atomu çok katlı
bağ yapmıştır.
• Moleküller, elektron-nokta formülleriyle
(Lewis yapısı) ya da daha kolay olarak,
her biri atomlar tarafından paylaşılan
elektron çiftini belirten çizgili
formüllerle gösterilir.
Doymuş ve Doymamış
Bileşikler
• 2 veya daha fazla C atomu içeren bir
bileşikte iki komşu atomu tek bağla
bağlanmışsa DOYMUŞ;
• 2 veya daha fazla C atomu içeren bir
bileşikte birden fazla bağ varsa
DOYMAMIŞ BİLEŞİK adı verilir.
Etan (C2H6)
Etil alkol (C2H5OH)
Asetaldehit (C2H4O)
Doymuş
Etilen (C2H4)
Asetilen(C2H2)
Akrilaldehit(C3H4O)
Doymamış
Organik Bileşiklerin Yapıları
• Organik bir molekülde molekülü
karakterize eden bir atom yada atom
grubuna fonksiyonel grup denir.
• Organik bir molekül bir fonksiyonel
grup içerdiği gibi birden fazla
fonksiyonel grup ta içerebilir.
alkan
aldehit
alken
alkin
alkilhalid
alkol
keton
amin
karboksilik
asit
amid
Download