Diğer İlaç Allerjileri

advertisement
Göğüs Hastalıkları
Konsültasyonu
Doç. Dr. Emel Kurt
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
Eskişehir
Göğüs Hastalıkları konsültasyonu hangi
bölümlerde gerekli olur?




İstenilen konsültasyonların %70’i preoperatif
konsültasyonlardır.
Perioperatif konsultasyonların
%13-33’ünün dahili bölümlerden,
Değerlendirme sonucu ortaya konulan
problemler: %34 kardiyak, %20 pulmoner
OUTF Göğüs Hast. AD %63 cerrahi
%37 dahili bölümlerden
Pulmoner konsültasyonun değeri cerrahi
hastalarında önem kazanmaktadır:






Operasyon nedeni olan asıl hastalık,
Altta yatan pulmoner hastalık,
Cerrahi amacıyla kullanılan anestezik madde,
Kas gevşetici,
Narkotik ilaç vb. tedavilerin,
operasyonda ve operasyon sonrası
dönemdeki etkileriyle önemli sağlık sorunları
gelişebilmektedir.
Preoperatif değerlendirme sadece
komplikasyon riskini tesbit etmeye yaramaz!


Göğüs hastalıkları ile ilgili yeni tanılara
ulaşılabilmekte ve bunların erken dönemde
tedavisi sağlanabilmektedir.
Operasyon
öncesi
değerlendirmelerde
saptanan bulgular hastaların daha sonraki
sorunlarının
giderilmesine
katkıda
bulunmaktadır



47y, E, sigara içicisi
Beyin Cerrahisi
bölümüne
başdönmesi, başağrısı
şikayeti ile
başvuruyor.
Beyinde iki adet kitle
=abse ön tanısı ile
açılıyor.
Ön tanınız?




A) Pnomoni
B) Bronş Ca.
C) Kist hidatik
D) KOAH



Frozen carcinom
Ac grafi= Sol hiler
kitle
Bronkoskopik biopsi=
Epitelyal tip bronş Ca
Anestezi sırasında oluşabilecek solunum
sistemine ait tehlikeler:





1. Solunum yollarında mekanik obstrüksiyon
2. Laringoskopi ve entübasyon sırasında refleks
bronkokonstriksiyon
3. Anestezi ve supin pozisyon nedeniyle gelişen
fonksiyonel bozukluklar
3. Larinks spazmı
4. Anestezik maddelerle oluşabilecek aşırı
duyarlılık reaksiyonları
Hangisi operasyon sırasında gelişen
bronkokonstriksiyonu arttırır?





A) Anestezik
B) Entübasyon
C) Laringoskopi
D) Gastroösefageal reflü
E) Hepsi
Refleks bronş obstrüksiyonu





Laringoskopi,
Entübasyon,
İlaç etkileri,
Gastroösefagael reflü
bronkospazma neden olabilir.
Bu nedenle obstrüktif hastalığı olanlarda operasyon
öncesi iyi bir tedavi uygulanması önerilmektedir.
Operasyon elektif ise tedaviden maksimum fayda
alınıncaya kadar ertelenmelidir.
Bronş obstrüksiyonu var. Ancak
operasyon yapılmak isteniyor.

Hangi anesteziği önerelim?
A) Etomidat- kas gevşetici
B) Ketamin- kas gevşetici
C) A+B


Bronş obstrüksiyonu olmasına rağmen
operasyon gerekli ise etomidat veya
ketaminin kas gevşetici ilaçla
kombinasyonu uygun bir seçenektir.
Bunlar da yapılamıyorsa bölgesel anestezi
Operasyon sırasında gelişen mekanik
değişiklikler hangisi nedeniyle gelişir?





A) Supin pozisyon
B) Kas gevşetici
C) İndüksiyon anesteziği
D) Obezite
E) Hepsi
Anestezi ve supin pozisyon nedeniyle oluşan
fonksiyonel değişiklikler:




Genel anestezikler akciğerde gaz alışverişini bozarak
operasyon sırasında ve sonrasında hipoksemiye neden olur.
Hipoksi ve hiperkapniye verilen santral ventilatuar
cevapları azaltır.
Supin pozisyon FRC’yi %20 oranında azaltır. Anestezi ve
uygulanan kas gevşeticiler nedeniyle bu azalma daha da
belirginleşir. Buna obezite eklendiğinde FRC'deki azalma
daha ciddi boyutlara ulaşır. = atelektazi = hipoksemi (ilk
24 sa)
Atelektazi gelişimini azaltmak için anestezi indüksiyonu
sırasında emilimi düşük bir gaz olan nitrojen ile oksijen gaz
karışımı verilmelidir. Anestezinin devamında ise saf oksijen
verilmesinden kaçınılmalı.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları:







En sık indüksiyon ajanları ve kas gevşeticilerin
kullanımı ile görülmektedir.
Genç yaş grubunda,
İlaçlara ve kozmetiklere duyarlılığı olan,
Astmalı veya atopik kişilerde ortaya çıkmaktadır.
Anestezinin ilk 5 dakikasında görülmekte
Volüm genişletici mayilerle (dekstran, haemaccel ve
protein solusyonları). Yavaş verilmeleri önerilir.
Transfüzyon reaksiyonları allerjik reaksiyonlarla
karışabilir. Genellikle ateş ve deride ürtiker görünümü
ile ortaya çıkmaktadır. Transfüzyon reaksiyonlarını
önlemek için antihistaminik eşliğinde verilmesi önerilir.
Genel anesteziklerle allerjide öneriler

Kaçınma: Az allerji yapan grubu tercih et: Sisatracuryum,
hipnotiklerden
etomidat,
morfino
mimetiklerden alfentanil.

Dilue ederek verilmesi

Metilprednizolon 40 mg:13-7-1 sa önce



Difenilhidramin (Benison)-feniramin maleat (avil) 50
mg im 1 sa önce
Salbutamol 1 saat önce
İnhalasyon anestezisi ile allerjik reaksiyon
bildirilmemiş
Hangi ikili havayollarına daha az
irritandır?


A) Halotan-enfluran
B) Eter-trikloretilen
Tromboemboli



Risk faktörü olan kişilerde proflaksi gerekebilir= bacağa
kompresyon yapılabilir veya heparin verilmesi
sözkonusu olabilir.
Arteriyel emboliler daha az görülür. Bu emboliler
anestezi sırasında kateter uygulama yerlerinden
kaynaklanır.
Hava embolisi de oluşabilir. Bu da genellikle hava içeren
organların cerrahisi sırasında ortaya çıkmaktadır= batın
cerrahisi, jinekolojik cerrahi, göğüs cerrahisi ve baş
boyun cerrahisidir.
Tromboembolide yüksek risk





Yaşı > 40 ve geçirilmiş VTE, kanser
ya da hiperkoagülopatisi olan büyük
cerrahi girişim hastası
Kalça ya da diz atroplastisi
Kalça kırığı ameliyatı
Büyük travma
Omurililik yaralanmaları
Anestezi sırasında oluşabilecek pulmoner sistem
dışı komplikasyonlar:







1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hipovolemi
Hipervolemi
Hipotansiyon
Hipertansiyon
Kalpte aritmi
Hipotermi
Malin hiperpreksi
Postoperatif pulmoner
komplikasyonlar









Bronkospazm
Solunum yetmezliği
Atelektazi
Pnömoni
Plevral sıvı
Pnömotoraks
Tromboemboli
Uzamış postop hospitalizasyon
Ölüm (kardiyak veya solunumsal).
Anestezi sırasında pnömotoraks
nedenleri:
Travma:
Kosta kırığı
Göğüs travması
Yatrojenik: Subklavyen veya internal juguler kateteri
Boyun veya toraks cerrahisi
Brakiyal pleksus bloğu
Barotravma (mekanik ventilasyona bağlı)
Spontan: Bül
Amfizem
Astma atağı
Postop komplikasyonlar için risk
faktörleri
A. Hasta ile ilgili risk faktörleri:
1. Sigara
2. Yaş
3. Obezite
4. KOAH
5. Astım
6. Genel sağlık durumu (Kalp hastalığı,
sistemik hastalıklar)
B. İşlemle ilgili risk faktörleri:
1. Operasyon tipi
2. Anestezi tipi ve süresi
Postop komplikasyonları önlemek için sigara ne
kadar önce bırakılmalıdır.
A) 1 hafta
B) 2 hafta
C) 3 Hafta
D) 8 hafta
Yaş- Postop komplikasyon



Tartışmalıdır.
>75 yaş iki kat fazla komplikasyon?
Genel olarak ileri yaşın operasyon
kararını
önemli
derecede
değiştirmediği yolunda bir kanaat
mevcuttur.
Obezite
Akciğer mekaniklerinde değişiklikler;

Göğüs duvarı ve akciğer kompliyansında azalma,

FRC ‘de azalma



Gaz alış-verişi ve mekanikler vücut kitle indeksi ile
orantılı olarak etkilenmektedir .
Atelektazi daha fazla.
İleri derecede obez olanlarda operasyon ertelenebilirse
zayıflama sonrası opere edilmeleri önerilmektedir.
KOAH





Hastalığın ciddiyeti arttıkça pulmoner komplikasyonlar
artmaktadır (2.7-4.7 kat).
Toraks ve büyük batın operasyonu geçiren ciddi
KOAH'lılarda ciddi pulmoner komplikasyon ve ölümler
daha fazla
Operasyon öncesi stabilitenin sağlanması önemlidir.
Gerekli tedavi operasyon olmayan KOAH'lı hastalardaki
gibidir.
KOAH'lı hastalarda bronkodilatör, fizik tedavi,
antibiyotik, kortikosteroid kombinasyonu ve sigaranın
bırakılması ile postop komplikasyonların azaldığı
bildirilmiştir
KOAH




Kısa süreli (2 hafta) sistemik steroid verilebilir.
Preoperatif antibiyotik kullanımı pirulan balgamı
olanlarda düşünülmelidir.
Gereklilik olmadığı halde kullanılan antibiyotiğin
toraks dışı operasyon geçiren hastalarda postop
pnomoni riskini azaltmadığı gösterilmiştir
Akut ataktaki KOAH'lı hastalarda mümkünse
operasyon atak düzelene kadar ertelenmelidir.
Obstrüktif hastalığı olanlarda operasyon için
öneriler




İntravenöz aminofilin veya salbutamol inhaler ilk
seçilecek
Postoperatif havayolu direncini azaltmak için
operasyon öncesi tek doz kortikosteroid de (100 mg
metilprednizolon).
Operasyon öncesi FEV1 değeri düşük olanlarda
hiperkapni daha fazla görülmektedir.
Operasyonun hemen sonunda beklenmeden
ekstübasyon yapılması önerilir.
Astım









Perioperatif bronkospazm %1.7
Stabil durumda olmaları istenmektedir.
Cerrahiden 1 hafta önce değerlendirilmeli.
Operasyondan önceki 6 ay içinde 2 haftadan daha uzun süre ile
sistemik steroid kullanan hastalarda stres dozunda steroid
verilmeli=Operasyondan 6-12 saat önce 100mg metilprednizolon
iv.
Gerekli olursa operasyon sonrası 6-8 saatte bir 60-100 mg idame
dozla devam edilebilir.
3. günde kesilmesi önerilmektedir.
Operasyondan hemen önce inhaler beta agonistler, operasyon
sırasında da endotrakeal tüpten devam edilebilir.
Cerrahi sırasında gelişen bronkospazm beta agonistle
düzelmiyorsa 0.3 cc 1/1000'lik adrenalin sc veya im verilebilir.
Ancak gebelerde ve kalp hastalığı olanlarda uygulanmaz.
Akut atakta operasyon öncesi başlanarak sonrasında da devam
etmek üzere kısa süreli steroid
Genel sağlık durumuna göre ön değerlendirme
yapılabilir
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf
I
II
III
IV
V
E
Amerikan Anestezi Derneği (ASA) sınıflaması
Mortalite
Normal sağlıklı
0.1
Hafif sistemik hastalık
0.2
Yaşamı tehdit etmeyen ciddi sistemik hastalık
1.8
Hayatı tehdit eden ciddi sistemik hastalık
7.8
24 saat yaşam ümidi olmayan hastalar
9.4
Acil operasyon endikasyonu
Hangisinde postop komplikasyon riski
fazladır
A) Beyin cerrahisi
B) Boyun cerrahisi
C) Üst abdomen cerrahisi
D) Alt abdomen cerrahisi
İşlemle ilgili risk faktörleri:
1. Operasyon tipi:

Diyaframa ne kadar yakınsa risk o kadar
fazladır. üst abdominal %33,

Alt abdomen %16

Laparoskopik cerrahide en az risk

Toraks ve batın operasyonları dışında
oldukça nadirdir.
İşlemle ilgili risk faktörleri:




2. Anestezi tipi ve süresi:
3 saatten uzun süren cerrahilerde postop
komplikasyon artmaktadır
Genel anestezide fazla
KOAH’lıda genel anestezi ile postop
solunum yetmezliği %8, spinal anestezide
%0
Pankuronyum kullanımı.
Preop konsültasyonda
1. Öykü:





Anestezi ile ilgili olabilecek özellikler sorgulanmalıdır.
Kalp ve akciğer hastalıklarına ait olabilecek nefes darlığı,
öksürük, göğüs ağrısı, paroksismal nokturnal dispne,
ortopne gibi semptomlar sorgulanmalıdır.
Anestezik ilaçlara bağlı allerjik reaksiyonlar
Gebeliğin ileri dönemlerinde anestezi sırasında mide
içeriğinin aspirasyonuna bağlı pulmoner komplikasyonlar
gelişebilir.
Gebelikte artan mide içeriğinin aspirasyonu ile kimyasal
pnömonitis ve astımlılarda atağın tetiklenmesi gibi
komplikasyonlar ortaya çıkabilir.




Sigara içiyorsa cerrahi öncesi bırakması sağlanmalıdır.
İlaçlar hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Oral
kontraseptifler de tromboz riskine yol açabileceğinden
cerrahiden 6 hafta önce kesilmelidir.
Teofilinin kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girme
ihtimali olduğundan operasyon öncesi seviyesi kontrol
edilerek verilmelidir.
Beta blokör ilaçlar ve kalsiyum kanal blokörleri negatif
inotropik etkileri nedeniyle kalp atım hacmini azaltarak
anestezi sırasında oluşabilecek hipotansiyonu arttırırlar.
Çalıştığınız kurumda solunum fonksiyon
testleri yapılabiliyor mu?
A) EVET
B) HAYIR
Çalıştığınız kurumda arter kan
gazları bakılabiliyor mu?


A) EVET
B) HAYIR
Laboratuvar tetkileri:







Öykü veya fizik muayenede bulgu olduğunda bunları
aydınlatmak için gerekli laboratuvar tetkikleri
istenmelidir.
Akciğer grafisi:
60 yaş altında rutin olarak çektirmek gerekmez!
Aşağıdaki durumlarda çekilmelidir:
Kalp veya akciğer hastalığını telkin eden öykü veya
muayene bulgusu,
Kanserli hastada metastaz şüphesi,
Toraks cerrahisi öncesi,
Tüberküloz sıklığının yüksek olduğu bölgeler.





Solunum fonksiyon testleri:
Solunum sistemi hastalığı veya semptomu olanlarda
yapılmalıdır.
Astım ve KOAH'lı hastalarda da anamnez ve
muayenenin arkasından basit spirometri yapılmalıdır.
Komplike solunum fonksiyon testlerinin (kapanma
volümü, difüzyon kapasitesi, FRC ölçümü) basit
spirometreye üstünlüğü yoktur.
Arter kan gazı:
Nefes darlığı ve/veya solunum sistem hastalığı olan
veya torakotomiye girecek hastalarda istenmelidir.
Postop dönemde mekanik ventilasyon gerekliliği için
belirlenmelidir.
Risk Değerlendirmesi

Operasyon sonrası morbidite ve mortaliteyi
değerlendirmede risk gruplarının önem sırası :
1. Klinik değerlendirmede ciddi sistemik hastalık
2. Kalp hastalığı
3. Akciğer hastalığı
4. Akciğer grafisinde anomali saptanması
5. EKG'de anomali saptanması
Operasyon Sonrası Komplikasyonları
Azaltmak İçin Temel Öneriler:
1. Altta yatan hastalıkların stabil duruma getirilmesi.
2. Sigara bırakılması
3. Anestezik ajanlarla etkileşebilecek ilaç veya madde
kullanımlarının (alkol) yeterli zaman önce
bırakılması.
4. Fizyoterapiye operasyon öncesi başlanması:
Özellikle batın ve toraks operasyonlarından sonra
5. Obes hastaların elektif operasyonlardan önce kilo
vermesi
Operasyonun Ertelenmesine Neden
Olan Hastaliklar
1. Akut üst-alt solunum yolu enfeksiyonu
2. Altta yatan stabil olmayan sistemik hastalık.

En önemlileri solunum sistemi ve kalp
hastalıkları
Konsültasyon

Dahili bölümlerdeki hastalarda pulmoner
sorunlar genellikle altta yatan hastalığın
oluşturduğu kolaylaştırıcı neden veya
hastalığın komplikasyonu nedeniyle ortaya
çıkmaktadır.
Konsültasyonlarda
1.
2.
3.
Ne amaçla istenmiştir?
Demografik bilgiler, tanı, bulguları, aldığı
tedavi öğrenilmeli
Bu bilgileri almakla beraber konsültasyona
gidilecek hasta için muayene öncesi herhangi
bir önyargı oluşmadan, değerlendirilmelidir.
Konsultasyon için değerlendirilen hastadaki pulmoner
sorunlar değişik derecelerde olabilir.
1. Hastanın asıl hastalığına ek olarak önemli şikayet
veya bulgu veren bir pulmoner komorbid hastalık
vardır.
 Pulmoner hastalığın tanı ve tedavisinin de hastanın
iyileşmesine önemli katkısı olacaktır.
 Hastayı takip eden doktoru ile bire bir görüşme ile
tanı girişimlerinin ve tedavinin planlanmasında yarar
vardır.
 Hastada
altta yatan hastalıklar ve tedaviler de
düşünülerek en kısa zamanda sorunun giderilmesi
amaçlanmalıdır.
 Acil
servislerde yapılan konsultasyonlarda da bu
amaçlanmalıdır.
2. Ek pulmoner sorunun primer hastalığın ağırlığına
ve tedavisine önemli etkisi yoktur.
Diyabet nedeniyle yatmakta olan ve anamnezinde
efor dispnesi tanımlayan hastadan pulmoner sorun
açısından değerlendirilme istenmesi buna örnek
olabilir.
Burada pulmoner hastalık araştırması asıl sorunun
tedavi edilmesi sonrası yapılabilir.
3. Özellikle sistemik multipl sorunu olanlarda ek olarak
pulmoner hastalığın gelişip gelişmediğinin ayırd
edilmesi zor olabilir ve fazla sayıda tetkik yöntemlerine
ihtiyaç duyulabilir.
 İstenecek
tetkikler
hastanın
hayatını
tehlikeye
sokmayacak ve en uygun tanı bilgisi vereceğinden emin
olunarak yapılmalıdır.
 Bundan emin olunmadığında hastada gerekirse olası
tanılar dışlanarak tanıya ulaşılmaya çalışılmalıdır.
Konsültasyon cevapları mutlaka yazılı
iletilmeli!



Hastanın elde edilen tüm bulguları ve önerilenler her
aşamada hastanın doktoruna sözlü bildirilmeli ve yazılı
olarak iletilmelidir.
Tanı değerlendirmeleri süre alabilir. Bu süre içinde
hastanın değerlendirildiği her aşamada bulguların ve
yorumların yine yazılı olarak belgelenmesi yararlıdır.
Hasta her görüldüğünde tarih ve saat ile beraber tüm
bulgular ve tetkik sonuçları ayrıntılı olarak not
edilmelidir.
57y E, kronik böbrek yetmezliği, KOAH





Ateş, halsizlik, zayıflama, nefes darlığı
Nonspesifik opasiteler
Balgam kültür = M. tuberculosis
Tedavi öneriliyor.
3 ay sonra şikayetlerde artma (Belirgin
halsizlik, ateş, balgam, nefes darlığı)
Hastada iyileşmeme sebebi ne olabilir?




A) Yanlış tanı
B) İlaçları kullanmama
C) Başka hastalık gelişimi
D) İlaç toksik etkisi
Yatan hastalarda
Hasta ve yakınları ile iletişim
unutulmamalı
Teşekkürler
Download