ankara üniversitesi tıp fakültesi kardiyovasküler cerrahi ana bilim

advertisement
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ ANA
BİLİM DALINDA KALP AMELİYATLARI SONRASI NOZOKOMİYAL
ENFEKSİYON GELİŞİMİNDEKİ RİSK FAKTÖRLERİ
H.Şeyma AKGÜL
Mustafa HACIÖMEROĞLU
Nida KOÇER
Pelin KUTLUTÜRK
F.Tuğba TAŞDEMİR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri
Bilimsel Danışman: Prof.Dr.Mustafa ŞIRLAK
Biyoistatistik Danışmanı: Doç.Dr.Kenan KÖSE
Amaç:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda
post-operatif nozokomiyal enfeksiyon görülme sıklığını ve risk faktörlerini belirlemek,yapılan
diğer çalışmalarla karşılaştırıp bu konuda nesnel bir sonuca ulaşmaktır.Altta yatan önlenebilir
ve önlenebilir nitelikte olmayan risk faktörlerini belirlemek ve gündeme getirmektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma AÜTF Kardiyovasküler Cerrahide 15 Eylül 2013-15 Şubat
2014 tarihleri arasında yapılmıştır.Araştırmaya bu tarihler arasında kalp cerrahisi uygulanmış
ve ilk dört günde ölmemiş hastalardan 106’sı dahil edilmiştir.Araştırma türüne göre
tanımlayıcı zamanına göre kesitseldir.Hasta bilgilerine, hasta dosyalarından ve avicenna hasta
kayıt sisteminden ulaşılmıştır ve retrospektif olarak kaydedilmiştir.Preoperatif risk faktörleri
olarak;yaş,kalp, hipertansiyon,DM,KOAH,periferik arter hastalığı,MI öyküsü,hastanede yatış
süresi,profilaksi protokolü,BMI ve sigara kullanma,reoperasyon belirlendi.Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanıldı.Değerlendirmede Ki-Kare
Testi(X2) ve Student’s t-test’i kullanıldı.p<0.05’in altında olanlar istatistiksel olarak anlamlı
sayıldı.
Bulgular:İzlemin yapıldığı 6 aylık dönemde seçilen 106 hastanın 44’ünde(%41.5) enfeksiyon
gelişmiştir.Ki-kare testi yapıldığında hipertansiyon ve KOAH anlamlı risk faktörleri olarak
bulunmuştur.Periferik arter hastalarının %60’ında enfeksiyon gelişmesine rağmen hasta
azlığından dolayı istatistik anlamlı bulunamadı.Students-t testiyle VKI yüksekliği anlamlı
bulundu.Diğer risk faktörleri anlamlı bulunmadı.
Sonuç ve Öneriler: Enfeksiyon açısından risk faktörlerinin bilinmesi post-operatif
enfeksiyonların engellenmesi için önemlidir.Risk faktörlerinde HT,KOAH,yüksek VKI
bulunduran hastalara ayrıca önem verilmelidir.Kapak replasmanı ameliyatlarının koroner arter
by-pass greft ameliyatlarından enfeksiyon açısından daha riskli olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar sözcükler: nozokomiyal,post-operatif,risk faktörü,açık kalp ameliyatı,insidans
Download