Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu`nun Etnik ve Sosyal

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
YRD. DOÇ. DR. ESMA ÖZ
I.
Adı Soyadı
E-posta: (kurum/özel)
Cep Telefonu:
İş Adresi:
Bölümü/Anabilim Dalı:
İdari Görevi:
Esma ÖZ
[email protected]; [email protected]
0506 934 32 13
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyesi,
Dumlupınar mah. Çubuk-Ankara, 06760.
Tarih / Eskiçağ Tarihi
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, (2011- devam ediyor); Tarih Bölüm
Başkan Yardımcısı (2012)
II.
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans Tezi
Doktora Tezi
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve
Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri ve
Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2005.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri ve
Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2011.
Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’nun Etnik ve Sosyal
Yapısı, Ankara, 2005.
Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadolu’da Tarım ve Hayvancılık,
Ankara, 2011.
Akademik Geçmiş
Araş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı (2007 – 2011)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih
Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı (2011-)
1
YAYINLAR
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. ÖZ, ESMA, - ALBAYRAK, İRFAN, “1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı
Yeni Tablet”, Archivum Anatolicum 8/2, s: 21-45, Ankara 2005.
2. ÖZ, ESMA, “Kültepe Tabletleri Işığında, M.Ö. II. Binde Kadının İş Hayatındaki
Yeri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25, s: 47-57, Kayseri
2008.
3. ÖZ, ESMA, “Kültepe Tabletlerinde Geçen Tarım Aletleri: Saban (epinnum) ve
Orak (niggallum)”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s: 21-24, İstanbul 2012.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. ÖZ, ESMA, “Kültepe Kazılarında Ele Geçen Waklum Mektupları”, Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı: 16, s: 346-354, Ordu 2011.
2. ÖZ, ESMA, “Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Mutfağında Bir Besin
Maddesi: TUZ” International Journal of History/ History Studies, Sayı: 3/3, s: 309-317,
Samsun 2011.
3. ÖZ, ESMA, “Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde
Anadolu’da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık” , Gazi Akademik Bakış Dergisi, C. 5, Sayı: 9, s:
285-294, Ankara 2011.
4. ÖZ, ESMA- ALBAYRAK, IRFAN, “Çiviyazılı Belge ve Kitabelerde Kralları Tanımlayan
Unvan ve Sıfatlar”. History Studies, 7(1), s. 139-151, Ankara 2015.
5. ÖZ, ESMA, “Çiviyazılı Belgelere Göre Mezopotamya'da Sütannelik Hizmeti, Sütanne
Olarak Qadistum Kadınları ve Kutsal Kitaplarda Sütannelik Uygulaması”, Turkish Studies, 10(13), s.
235-248, Ankara 2015.
6. ÖZ, ESMA, “Çiviyazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Mezopotamya'da Kral
Sofraları ve Şölenler”, Turkish Studies, 1(11), s. 109-130, Ankara 2016.
7. ÖZ, ESMA, “Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında, Mezopotamya'nın Erken
Dönemlerinden Yeni Asur Devri Sonuna Kadar Kralların Av Faaliyetleri”, The Journal of Academic
Social Science Studies (45), s. 143-158, 2016.
2
Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler
1.
“arhālum and unuššum in Kültepe Tablets”, VIII. Uluslararası Hititoloji Kongresi,
Varşova/Polonya, 5-9 Eylül 2011, s. 632-643.
KİTAP:
Kültepe Metinleri Işığında Eski Anadolu’da Tarım ve Hayvancılık, Türk Tarih Kurumu,
Ankara 2014.
KİTAPTA BÖLÜM:
ÖZ ESMA, Cahit Günbattı'ya Armağan, Bölüm adı: Eski Mezopotamya'da Hukuk
Kurallarının Oluşumu Sürecinde Adalet Anlayışı ve Bazı Hukuki Sorunların Çözümünde Nehir/Su
Ordali Uygulaması, (2015), Ankara Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji
Anabilim Dalı, No: 417, Editörler: Albayrak, I, Erol, H, Çayır, M.
Editörlük:
1. I. Ulusal İncesu Sempozyumu Bildirileri/ Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle
İncesu; Yayına hazırlayanlar: I. Cilt: Yrd. Doç.Dr. Esma Öz (Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı,
Doç. Dr. Hasan Ali Şahin, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bolat ile birlikte), İncesu Belediyesi Kültür
Yayınları, No: 7, Kayseri 2011.
2. I. Ulusal İncesu Sempozyumu Bildirileri/ Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle
İncesu; Yayına hazırlayanlar: II. Cilt: Yrd. Doç.Dr. Esma Öz (Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı,
Doç. Dr. Hasan Ali Şahin, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bolat ile birlikte), İncesu Belediyesi Kültür
Yayınları, No: 8, Kayseri 2011.
3. I. Ulusal İncesu Sempozyumu Bildirileri/ Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle
İncesu; Yayına hazırlayanlar: III. Cilt: Yrd. Doç.Dr. Esma Öz (Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı,
Doç. Dr. Hasan Ali Şahin, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bolat, Yrd. Doç. Dr. Jale Metin ile birlikte),
İncesu Belediyesi Kültür Yayınları, No: 9, Kayseri 2011.
Projeler:
TÜBİTAK Projesi, “1950 Yılı Kültepe Tabletlerinin İncelenmesi ve Bilgisayar
Ortamına Aktarılması”. Proje Sorumlusu: Prof. Dr. İrfan Albayrak, Yardımcı
Araştırmacılar: Arş.Gör. Murat Çayır- Arş.Gör. Hakan Erol. Arş. Gör. Esma ÖZ.
2010.
3
Hakemlikler:
1. History Studies/International Journal of History
2. Turkish Studies/ International Periodical for the Languages, Literature and History
of Turkish or Turkic
3. Tarih Okulu Dergisi/ International Peer-Reviewed Journal of Social Sciences
4. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
5. Archivum Anatolicum
Bilimsel Organizasyonlardaki Görevler:
* I. Ulusal İncesu Sempozyumu/ Eskiçağlardan Günümüze Her Yönüyle İncesu, 22-24 Ekim
2010 Kayseri, Sempozyum Sekreteryası.
* Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü I. Öğrenci Sempozyumu, Düzenleme
Kurulu Üyesi, 2010.
Dersler *
Lisans
(2015-2016) PROSEMINER
(2015-2016) Eski Mezopotamya Kültür Tarihi
(2013-2014) Eski Batı Tarihi
(2013-2014) Eski Doğu Tarihi
(2014-2015) Eski Doğu Tarihi
(2014-2015) Bizans Tarihi
(2014-2015) Eski Anadolu Kültür Tarihi
(2015-2016) PROSEMINER
(2015-2016) ESKI BATI TARIHI
(2014-2015) ESKI BATI TARIHI
(2014-2015) Proseminer
(2015-2016) Eski Anadolu Kültür Tarihi
(2014-2015) Tarih Semineri
(2015-2016) ESKI DOGU TARIHI
Yüksek Lisans
(2014-2015) Eski Önasya Mitolojisi
(2015-2016) Eski Yakındoğu Arkeolojisi
(2014-2015) Eskiçağ'da Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası
(2015-2016) ESKIÇAG'DA ANADOLU'NUN TARIHI COGRAFYASI
4
(2015-2016) ESKIÇAG'DA ANADOLU-MEZOPOTAMYA ILISKILERI
(2015-2016) ESKIÇAG'DA SAMI GÖÇLERI
(2014-2015) Eski Mezopotamya Kavimleri Tarihi
Doktora
(2013-2014) Antik Yunan ve Roma Dünyasında Yasam ve Toplum
(2015-2016) Anadolu'da Asur Ticaret Kolonileri Dönemi
(2014-2015) ANTIK YUNAN VE ROMA DÜNYASINDA YASAM VE TOPLUM
(2014-2015) Eski Yunan Tarihi
5
Download