TC SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İlçe Hukuk - Türk Eğitim-Sen

advertisement
T.C.
SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Hukuk İşleri Şefliği
Karar N o : 11
Karar Tarihi: 09.08.2016
HAKKİNDA ÖN İNCELEME YAPILAN
:
İDDİA
İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Esma ÇELİK
ve tespit edilecek ilgililer hakkında müdür
adaylarının sözlü sınav süreci henüz başlamadığı
halde mülakat komisyonu üyesi olmayan Şube
Müdürü Esma ÇELİK tarafından İlçemizdeki
müdür adaylarının alacakları sözlü sınav
puanlarını gösteren bir listenin 17/05/2016
tarihinde şahsi cep telefonundan yanlışlıkla
müdürlerin whatsapp grubuna gönderildiği, söz
konusu listenin torpil ve adam kayırmacılığının
belgesi olduğu, müdür adayları daha sözlü sınava
girmeden not takdir edilerek ve bazı adaylara
yüksek puanlar verilerek açıkça ayrımcılık
yapıldığı, adı geçenin bu listeyi birilerinin
talimatıyla hazırladığı, talimatı veren kişüerin de
Şube Müdürü Esma Ç E L İ K ile birlikte
cezalandırılması gerektiği iddiaları.
Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 17/05/2016
26.6.2016
OLAY YERİ VE TARİHİ
OLAYIN ÖĞRENİLME TARİHİ
KARAR
Esma ÇELİK
Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
:
İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Esma ÇELİK ve tespit edilecek ilgililer hakkında yukarıda belirtilen
iddialarla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca 08/06/2016 ve 16/06/2016 tarihli ve Hazırlık
Bürosu: 2016/5894 Soruşturma sayılı yazılar ile Kaymakamlığımızdan 4483 Sayılı Kanun'a göre soruşturma
izni talep edildiğinden; konu ile ilgili ön inceleme yapmak üzere Valilik Makamınca üzere görevlendirilen
Muhakkikler tarafından yapılan soruşturma sonucu düzenlenen ön inceleme raporu ve dosyasının
tetkikinden;
Ön İnceleme Raporunda da ayrıntılarıyla açıklandığı üzere; 2015-2016 eğitim öğretim yılında okul
müdürlüğü görevlendirmelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Dair Yönetmeliğin 13. Maddesine göre değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacağı, Hakkında
Ön İnceleme Yapılanın sözlü sınav süreci başlamadığı ve müdürlük mülakatım yapacak komisyonda görevi
olmadığı halde, ilçedeki müdür adaylarının alacakları sözlü puanlan gösteren bir listeyi 17/05/2016 tarihinde
kendi cep telefonundan okul müdürlerinin whatsapp grubuna gönderdiği, olayın basına yansıması üzerine
yetkili birimlerce mülakat komisyonunda değişikliğe gidildiğinin tespit edildiği, ancak adı geçenin söz konusu
listeyi birilerinin talimatıyla hazırladığı, talimatı veren kişilerin de Şube Müdürü Esma ÇELİK ile birlikte
cezalandırılması gerektiği iddialarıyla ilgili olarak ön inceleme kapsamında somut bir bilgi, bulgu ve belgeye
Sayfa 1 / 2
SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Hukuk İşleri Şefliği
Karar No : 11
Karar Tarihi: 09.08.2016
»
*
ulaşılamadığı, bu hususun ancak adli mercilerce yapılacak inceleme ile tespit edilebileceği,
Ön inceleme raporunda İlçemiz Milli Eğitim Şube Müdürü Esma ÇELİK'in mülakat komisyonunda
görevi olmamasına rağmen, görevin gereklerine aykırı olarak söz konusu listeyi hazırlamasının 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 6,7,8,10 ve 11. maddelerine aykırı olduğundan, söz konusu iddialarla ilgili
olarak adı geçen hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hükümlerine göre işlem yapıldığı ve
hakkında disiplin cezası teklifinde bulunulduğu belirtilmektedir. Dosyanın tetkikinden Esma ÇELİK tarafından
hazırlaman liste .nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla sendika temsilcilikleri dışmda şahıs olarak herhangi bir
başvuru bulunmadığı anlaşılmıştır. Mağdur olanların kişisel bilgileri ve söz konusu liste ile mülakat sonucu
kazananların karşılaştırılması ve hangi saiklerle müdür yapıldıkları hususlarında ancak adli tahkikattan sonra
karar verilebileceği değerlendirildiğinden; Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü
Esma ÇELİK hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki
Kanun'un 6'ncı maddesi gereğince SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE,
-ftM
Kararın anılan Yasa'nın 9 uncu maddesine göre tebliğine, Kararımıza karşı itiraz edilmpsi durumunda
tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde itiraz dilekçelerinin doğrudan Afanr Bölge İdare
Mahkemesine veya Aydın Bölge İdare Mahkemesine sunulmak üzere Seydikemer Kaymakamlığına
verilmesine karar verdim.
Sayfa 2 / 2
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards