Sosyal Hizmet Tarihi - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Dersin Adı: Sosyal Hizmet Tarihi
Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Veli DUYAN
Konu: Sosyal Hizmetin Beceri Temeli
Sosyal Hizmette Yetkinlik

Sosyal hizmette yetkinlik; bilgi, beceri ve değerlerin bir
ürünüdür. Sosyal Hizmet Eğitim ve Öğretim Konseyi (The
Central Council for Education and Training in Social Work
-CCETSW) sosyal hizmet öğrencilerinin yetkinliklerini
gösterebilmeleri
için
uygulama
gerekliliklerini
karşılamaları,
sosyal
hizmetin
değerlerini
bütünleştirmeleri, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip
olmaları, uygulamalarını yansıtmacı (reflexive) ve eleştirel
bir şekilde çözümleyebilmeleri ve bilgi, beceri ve
değerlerini uygulamaya aktarabilmeleri gerekmektedir
(CCETSW 1996).
İletişim ve bağlantı kurma

Gerek sözel gerekse yazılı iletişimde olsun, iletileri açık ve
anlaşılır bir şekilde göndermek, etkili uygulama yapmanın
temel bir unsurudur. Aynı zamanda bir diğer önemli konu
da, insanların bize anlatmaya çalıştıkları şeylere de duyarlı
olma konusudur.
Geliştirme ve muktedir kılma

Geliştirme, insanların kendi güçlerini ve uzmanlıklarını
kullanarak sorumluluklarını yerine getirmeleri, haklarını
korumaları ve değişimi gerçekleştirebilmeleri için fırsat
yaratmaktır (CCETSW 1996).
Değerlendirme ve plan yapma

Sosyal hizmet uzmanının merkezi becerilerinden birisi
değerlendirme ve plan yapmaktır. Bu eylem, bir anlamda
durumun anahtar unsurlarının, güçlerin ve zayıflıkların, bir
durumu çözmek için atılması gereken adımların resmini
çizmek amacıyla bilgi toplama işidir.
Müdahale etme ve hizmet sunma

Değerlendirme yapma müdahale için bir ön koşuldur ve
ne zaman, nasıl müdahale yapılacağı, müdahale yapılıp
yapılmayacağı, ne tür hizmetlerin sunulacağı veya organize
edileceği çok büyük ölçüde değerlendirme ile belirlenir ve
değerlendirmenin bir sonucu olarak plan yapılır.
Mesleki yetkinliği geliştirme

Mesleki
uygulamanın
beklentilerinden
birisi
de
uygulayıcıların sürekli olarak öğrenmesi ve gelişmesidir.
Diploma alıncaya kadar öğrenme üzerinde odaklaşmak,
ardından ileri düzeyde öğrenmek; yani sürekli mesleki
gelişme için zaman, çaba ve enerji harcamayı bırakmamak
gerekir.
Sosyal Hizmet Becerileri
(Trevithick, 2000, ss. 82-83.)
Karşılama/Selamlama
İlişki kurma, empati
Kendilik bilgisi ve sezgi
Açık uçlu soruları kullanma
Kapalı uçlu soruları kullanma
“Ne” sorularını kullanma
Yorumlama
Açığa kavuşturma
Özetleme
Geri bildirim verme ve alma
Bakım verme
Teşvik etme
İnceleme
Sessizliğe izin verme ve kullanma
Kendini açığa vurma
Mizahı kullanma
Mülakatı sonlandırma
Vakayı kapatma ve ilişkiyi sonlandırma
Tavsiye verme
Bilgi verme
Açıklama yapma
Destekleme ve onaylama
Güvence verme
İkna etme ve yönlendirme
Pratik ve maddi yardım verme
Destek verme
Yeniden şekillendirme
Yorumlama
Uyum sağlama
Danışmanlık yapma
Kaygıyı denetim altına alma
Güçlendirme ve muktedir kılma
Müzakere yapma
Sözleşme yapma
Savunuculuk
Girişkenlik
Meydan okuma ve yüzleştirme
Süpervizyonu yaratıcı olarak kullanma
Koruma ve kontrol
Mesleki sınırları koruma
Kayıt tutma
Yatsıtmacı ve etkili uygulama yapma
Model olma
Düşmanlık, saldırganlık ve şiddeti ele alma
Odağı koruma
Mülakat için plan ve hazırlık yapma
Download