İçindekiler

advertisement
İçindekiler
Gİrİş Görüşme Nedir? 1
Kapsamlı Bilgi Gereksinimi, 3; Uygulamanın Önemi, 4
Bölüm 1 Açılış ve Tanışma 7
Süre Faktörü, 7; Düzenlemeler,10; İlişkiye Başlamak, 12;
Not Almak, 13; Örnek Açılış, 14
Bölüm 2 Temel Yakınma ve Serbest Konuşma 16
Yönlendirmeliye Karşı Yönlendirmesiz Sorular, 16; Açılış Sorusu, 17;
Temel Yakınma, 18; Serbest Konuşma, 20; Klinik İlgi Alanları, 22;
Ne Kadar Süre?, 23; Devam Etme, 23
Bölüm 3 İyi İlişki (Rapport) Geliştirme 26
İlişkinin Temelleri, 26; Kendi Duygularınızı Değerlendirin, 28;
Konuşma Biçiminize Özen Gösterin, 29; Hastanın
Dilini Konuşun, 31; Sınırları Koruyun, 32;
Uzmanlığınızı Sergileyin, 35
Bölüm 4 İlk Hasta Görüşmesini Yönetmek 37
Sözel Olmayan Cesaretlendirmeler, 37; Sözel Cesaretlendirmeler, 38;
Güven Vermeyi Sağlamak, 40
xiii
xiv
İçindekiler
Bölüm 5 Şimdiki Rahatsızlığın Tarihçesi42
Şimdiki Epizod, 42; Belirtilerin Tanımlanması, 43; Vejatatif Belirtiler, 43;
Rahatsızlığın Sonuçları, 45; Belirtilerin Başlangıcı ve Sonrası 47;
Stresörler, 48; Önceki Epizodlar, 50; Önceki Tedavi, 51
Bölüm 6 Şimdiki Rahatsızlıkla İlgili Gerçekleri Bilmek 53
Görüşmenizin Amaçları ile İlgili Açık Olma, 53; Dikkatinizi Dağıtan Şeylerin
İzini Sürme, 54; Açık Uçlu Sorular Kullanma, 55; Hastanın Dilinden
Konuşma, 56; Doğru İrdeleyen Soruyu Seçme, 57; Yüzleştirmeler, 60
Bölüm 7 Hisler Hakkında Görüşmek 62
Olumlu ve Olumsuz Hisler, 62; Hisleri Ortaya Çıkarmak, 64; Diğer
Teknikler, 65; Detayların İzlenmesi, 68; Savunma Mekanizmaları, 69;
Aşırı Derecede Duygusal Hastaları Ele Almak, 70
Bölüm 8 Kişisel ve Sosyal Tarihçe 73
Çocukluk ve Ergenlik, 74; Yetişkinlik Yaşamı, 78; Tıbbi Öykü, 84; Sistemlerin
Gözden Geçirilmesi, 86; Aile Öyküsü, 87; Kişilik Özellikleri ve Bozuklukları, 89
Bölüm 9 Hassas Konular 96
İntihar Davranışı, 96; Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi, 101;
Madde Kötüye Kullanımı, 104; Cinsel Yaşam, 108;
Cinsel Kötüye Kullanım, 113
Bölüm 10 Görüşmenin İlerleyen Bölümlerinin Kontrolü116
Yönetimi Ele Almak, 116; Kapalı Uçlu Sorular, 118;
Duyarlılık Eğitimi, 120; Geçişler, 120
Bölüm 11 Zihinsel Durum Değerlendirmesi I: Davranışsal Yönler 123
Zihinsel Durum Değerlendirmesi Nedir?, 123; Genel Görünüş ve
Davranış, 124; Duygudurum, 128; Düşünce Akışı, 131
Bölüm 12 Zihinsel Durum Değerlendirmesi II: Bilişsel Yönler Formal Bir Zihinsel Durum Değerlendirmesi mi Yapmalısınız?, 136;
Düşünce İçeriği, 137; Algı, 142; Bilinç ve Biliş, 149; İçgörü
ve Yargılama, 157; Formal Zihinsel Durum Değerlendirmesini
Hangi Durumlarda Atlayabilirsiniz?, 158
136
İçindekiler
Bölüm 13 Klinik İlgi Alanlarındaki İşaretler ve Belirtiler xv
160
Psikoz, 161; Duygudurumda Bozulmalar: Depresyon, 164;
Duygudurumda Bozulmalar: Mani, 168; Madde Kullanım
Bozuklukları, 170; Sosyal ve Kişilik Sorunları, 173; Düşünme
Güçlüğü (Bilişsel Sorunlar), 177; Kaygı, Kaçınma Davranışı ve
Uyarılma, 181; Fiziksel Yakınmalar, 184
Bölüm 14 Sonlandırma
187
Sonlandırma Sanatı, 187; Erken Sonlandırma, 189
Bölüm 15 Kaynak Kişilerle Görüşme 191
Öncelikle İzin Alınması, 192; Kaynak Kişiyi Seçmek, 193; Ne Sorarsınız?, 194;
Grup Görüşmeleri, 196; Diğer Görüşme Ortamları, 197
Bölüm 16 Dirençle Karşılaşmak
198
Direncin Farkına Varmak, 198; Hastalar Neden Direnir?, 199;
Dirençle Başa Çıkmak, 200; Önleme, 207; Kendi Tutumunuz, 208
Bölüm 17 Özel ya da Zorlu Hasta Davranışları ve Sorunları 210
Belirsizlik, 210; Yalan Söyleme, 213; Düşmanlık, 215;
Potansiyel Şiddet, 218; Zihin Karışıklığı, 220; Yaşlı Hastalar, 221;
Genç Hastalar, 223; Diğer Sorunlar ve Davranışlar, 224;
Hasta Soru Sorduğunda Nasıl Tepki Vermek Gerekir?, 235
Bölüm 18 Tanılar ve Öneriler
238
Tanı ve Ayırıcı Tanı, 238; Tedaviyi Seçme, 240;
Prognozu Değerlendirme, 244; Daha İleri Sorgulamanın
Önerilmesi, 246; Yönlendirme Yapma, 247
Bölüm 19 Hastayla Bulgularınızı Paylaşma 251
Hasta ile Değerlendirme Yapmak, 251;
Aileyle Birlikte Ele Alma, 258; Ya Plan Reddedilirse?, 259
Bölüm 20 Bulguları Paylaşma Yazılı Rapor, 261; Tanınızı Raporlama, 267; Formülasyon, 268; Sözlü Sunum, 271
261
xvi
İçindekiler
Bölüm 21 Görüşmenizdeki Sorunları Gidermek 272
Sorunlu Görüşmeyi Fark Etmek, 272; Neyin Yanlış Olduğu
Nasıl Belirlenir?, 274; Ne Öğreneceksiniz (ve Onunla Ne Yapacaksınız)?, 275
Ek A Değerlendirme Görüşmesinin Özeti 281
Ek B Seçilmiş Bazı Bozukluklar İçin Tanımlama ve Tanı Ölçütleri 288
Duygudurum Bozuklukları, 288; Psikotik Bozukluklar, 291;
Madde ile İlişkili Bozukluklar, 294; Nörobilişsel Bozukluklar, 294;
Kaygı Bozuklukları, 296; Obsesif-Kompülsif Bozukluk, 297; Travma Sonrası
Stres Bozukluğu, 298; Anoreksiya Nervoza, 298; Somatizasyon Bozukluğu, 298;
Kişilik Bozuklukları, 300
Ek C Örnek Görüşme, Yazılı Rapor ve Formülasyon 304
Hasta ile Görüşme, 304; Yazılı Rapor, 323; Formülasyon, 325
Ek D Yarı Yapılandırılmış Görüşme
327
Tüm Taramalar, 328; Duygudurum Bozuklukları, 330; Kaygı ve İlişkili
Bozukluklar, 332; Psikotik Bozukluklar, 335; Madde Kötüye
Kullanımı, 336; Düşünme Güçlüğü (Bilişsel Bozukluklar), 338;
Fiziksel Yakınmalar, 338; Dürtü Kontrolü Bozuklukları, 340;
Aile Öyküsü, 341; Çocukluktan Yetişkinlik Yaşamına, 342;
Sosyal ve Kişilik Sorunları, 343
Ek E Görüşmenizi Değerlendirmek 346
Ek F Bibliyografya ve Önerilen Okumalar351
Kitaplar, 351; Makaleler, 352; Bu Kitap Hazırlanırken Kullanılan Diğer Kaynaklar, 354
Dizin
357
Download