Program Öğrenme Çıktıları Moleküler Biyoloji ve Genetik TAY

advertisement
Program Öğrenme Çıktıları
Moleküler Biyoloji ve Genetik
BİLGİ
BECERİ
1-İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve
uygulamak
TAY
(Temel Alan Yeterlilikleri)
(Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı
bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir,
derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve
yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis
eder.
1-Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice
gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür
arasında bağlantı kurmak
2-Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki
ilişkileri tanımlamak
3-Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
TYYÇ
(Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi)
7.DÜZEY YÜKSEK LİSANS
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı
bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve
derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi
kavrayabilme.
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanır.
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen
bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen
bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler
oluşturabilme,
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümler.
4-Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini
tanımlamak
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme.
5-Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını
açıklamak
6-Genetik ve protein mühendisliği, mikrobik
tanımlama, enzim teknolojileri, memeli hücre kültürü
ve bitki doku kültüründe kullanılan teknikleri bilmek ve
uygulamak
YETKİNLİK
Bağımsız
Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme
Yetkinliği
1-Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
YETKİNLİK
Öğrenme
Yetkinliği
1-Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
2-Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma
takımlarında etkin şekilde çalışmak
1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız
olarak yürütür.
1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız
olarak yürütebilme.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar
geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve
öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni
stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak
çözüm üretebilme.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren
ortamlarda liderlik yapar.
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren
ortamlarda liderlik yapabilme.
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini
yönlendirebilme.
YETKİNLİK
İletişim ve
Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİK
Alana Özgü ve
Mesleki
Yetkinlik
1-Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya
yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
2-Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve
yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
1-Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
2-Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması,
kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
3-Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik,
teknolojik ve etik konulara uygulamak
1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel
ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki
gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde
aktarır.
1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel
ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki
gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde
aktarabilme.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları
eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde
değiştirmek üzere harekete geçer.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları
eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve
gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel
Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel
Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,
uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu
değerleri öğretir.
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,
uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama
planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri
çerçevesinde değerlendirir.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama
planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite
süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya
uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya
uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda
kullanabilme.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve
olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından
değerlendirir.
Download