AT AT AT

advertisement
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı
veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
AT
T
T
AT
T
T
M
10. Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve yabancı dilde etkin iletişim kurarak (B2); özgün
fikirlerini savunabilme.
L
9. Takım çalışması yapabilme ve yaptırabilme.
2. İthalat ve ihracat süreci, finansmanı ve belgeleri konularında edindiği bilgiyi uygulamaya
dönüştürebilme.
2
1. Uluslararası ekonomi, işletmecilik, finans, pazarlama ve hukuk alanlarındaki bilgilerini
dış ticaret alanında uzmanlık düzeyinde geliştirerek ve derinleştirerek bütüncül bir bakış
açısı ile kullanabilme.
Temel Alan Yeterlilikleri (İşletme ve Yönetim Bilimleri)
K
8. Dış ticaret sorunlarına etik değerler çerçevesinde objektif ve sistematik bir yaklaşımla
çözüm üretebilme, zamanı etkin kullanabilme ve gerektiğinde inisiyatif alabilme.
F
G
H
I
J
Program Yeterlilikleri (Dış Ticaret Tezsiz Yüksek LKisans)
7. Dış ticaret ile ilgili verileri bilgi teknolojileri yardımı ile toplayabilme, analiz edebilme, elde edilen bulguları r
E
6. Uluslararası iletişim, müzakere teknik ve stratejilerini kullanabilme.
D
5. Bağımsız ve kurum içi girişimcilik konusunda bilgi sahibi olma
C
4. Dış ticaret faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çevresel faktörleri ve gelişmeleri
takip edebilme, yorumlayabilme, tartışabilme, bilimsel yöntemlere dayalı çözümler
üretebilme.
B
3. Potansiyel pazar alternatiflerini araştırarak dış ticaret fırsatları yaratabilme ve uygun strateji geliştirebilme
A
1
AT
P
Q
R
Y
a
z
ı
l
ı
v
e
s
ö
z
l
ü
o
l
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)
a
r
a
k
T
ü
r
k
ç
e
v
e
y
a
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini
uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
4
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi
açıklar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip
arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilme.
Beceri
Bilgi
Bilgi
Bilişsel
Uygulamalı
7
Kuramsal, Olgusal
6
Kuramsal-Olgusal
5
8
9
10
11
Beceri
13
Bilişsel - Uygulamalı
12
AT
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik
olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme
AT
becerisine sahiptir.
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin
edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri
yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları
tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme
becerisine sahiptir.
AT
AT
2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle
bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
AT
3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme.
AT
AT
AT
Bilişsel - Uygulamalı
Beceri
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
Q
R
Beceri
14
B
Bilişsel
Uygulamalı
A
15
16
17
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir
çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Yetkinlik
AT
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme.
3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik
yapabilme.
Yetkinlik
20
AT
Öğrenme Yetkinliği
19
AT
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje
hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
18
1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
21
22
23
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak
değerlendirir.
1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
AT
24
AT
Öğrenme Yetkinliği
25
26
27
28
29
30
1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla
incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete
geçebilme.
Yetkin
İletişim ve Sosy
osyal Yetkinlik
32
Yetkinlik
31
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler
düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere
yazılı ve sözlü olarak aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Yetkinlik
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü
ve yazılı iletişim kurabilme.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini
yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere
uygun davranır.
1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek
denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini
analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve
elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve
katkı sağlar.
3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Q
R
Yetkinlik
D
Yetkinlik
34
C
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2
Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim
kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
33
B
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
A
35
36
37
38
40
41
Alana Özgü Yetkinlikler
39
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve
güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
42
43
44
45
46
47
48
49
A: Temel alan yeterliliği ile ilişkilidir
T: TYYÇ ile ilişkilidir.
A T: Hem temel alan hem de TYYÇ ile ilişkilidir.
Download