turizm politikası ve planlama sorunları

advertisement
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMA
SORUNLARI
Onur Altun
1113.10016
Mustafa Bahaeddin Kılıç 1113.10061
Fatih Sinan Alan
1213.10308
TURİZM POLİTİKASI NEDİR ?
Turizm Politikası genel anlamda, belirli bir iktisadi yapı ve ekonomik sistem
temeline dayalı iktisadi politikanın turizm sektörüne uygulanan bölümüdür şeklinde
tanımlanabilir. Ayrıca Turizm politikası bir ulusun değişik karar mercileri tarafından belirli
amaçlara ulaşmak için yapılan faaliyetler olarak ta söylenir.
Turizm politikası, turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en
yüksek düzeye çıkarılmasını ve maliyetleri ise en aza indirmeyi amaçlayan dinamik bir
politikadır.
TURİZM POLİTİKASI AMAÇLARI ?
Turizmin arz ve talep yönündeki durumunu ve mevcut koşulların ıslahını gerektiren
nedenleri belirler.
Turizm alanında uygulanmakta olan ve önerilen müdahalelerin, alınacak önlemlerin
yapacağı etkileri araştırır
Turizmin gelişmesi için yeni hedefler, araçlar ve olanaklar ortaya koyar.
Turizm politikasının hedefi ekonomiktir ve turizmin sağladığı ekonomik yararları en
yüksek düzeye çıkarmayı hedefler.
Turizmin uluslar arası piyasaya girmesine yardımcı olur.
Doğal ve tarihsel kaynakları korur
TURİZM POLİTİKASININ ÖZELLİKLERİ ?
Turizm politikası dinamik
Turizm politikası çok yönlü
Turizm politikası kurumsal
Turizm politikası akılcıdır
TURİZM POLİTİKASI SORUNLARI
--Yeterli finansman kaynağı olmadan politikayı uygulamaya çalışmak
--Fiziksel ve sosyal çevreyi tahrip edici etkileri önlemeden çalışmalara başlamak
--Alt yapı ve üst yapı arasında denge sağlanamaması
--Kontrol fonksiyonunun turizm yatırımları üzerinde tam olarak denetlenmemesi
--Turistik planlamanın doğru yapılmaması
--Kaçak seyahat acentelerinin varlığı
TURİZM PLANLAMASI NEDİR?
Turizm sektöründe optimal hedeflerin bu hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek
kaynakların alınacak önlemlerin belirlenmesi ve hedef-kaynak-önlem arasında ülkenin siyasal
rejimine ekonomik sistemine göre global analize dayalı gerçekçi bir uyumun kurulmasıdır
Turizm planlaması bir bölgede turizmin olası yararlarını artırdığı gibi problemlerin
ortaya çıkmasına engel olabilmekte veya gelişme sonucu ortaya çıkan problemlerin çözümünü
kolaylaştırabilir.
Turizm planlaması, turizm gelişim ve yönetiminde başarıya ulaşmak için her aşamada
önemlidir. Uzun vadeli olarak ele alındığında, dünyadaki birçok turizm alanında yaşananlar,
planlı bir turizm yaklaşımının belirgin sorunları ortadan kaldırdığını ve turistlerin tatmin
olmalarında rol oynadığını göstermiştir. Plansız şekilde turizmin geliştiği bölgeler, zaman
içersinde çevresel ve sosyal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar hem yerel halk, hem de
turistler için sakıncalıdır ve sonuçta pazarlamada zorluklara neden olmaktadır. Bununla
beraber, elde edilmesi beklenen ekonomik katkılarının miktarı da azalmaktadır. Kaldı ki,
plansız gelişen bölgeler, planlı gelişen turizm bölgeleri ile hiçbir şekilde rekabet
edememektedir. Her ne kadar plansız gelişen turizm bölgeleri tekrar planlanabilse de, bu
durum için oldukça fazla zaman ve finansal yatırım gerekmektedir, (W.T.O., 1994; 6).
Dolayısıyla mikro anlamda, bazı tesislerinin de kendi alanlarında planlanmalarının doğru ve
de bilimsel bir yaklaşımla yapılması, aynı zamanda bölgesel, hatta ulusal ve uluslararası,
turizmin geleceğini de olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.
GELİŞTİRİLMESİ PLANLANAN TURİZM TÜRLERİ
--Sağlık ve termal turizm
--Kış turizmi
--Golf turizmi
--Deniz turizmi
--Eko turizm
--Yayla turizmi
--Kongre ve fuar turizmi
TURİZM PLANLAMA SORUNLARI
--Akdeniz ve ege kıyı kesiminde aşırı yığılma
--kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma
--Altyapı yetersizliği ve çevre sorunları
Kaynak: http://journal.yasar.edu.tr/ http://www.slideshare.net/ http://www.frmtr.com/
TURİZM POLİTİKASI EKONOMİK SORUNLARI
Turizm ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu önemini Türkiye’nin dış ticaret
açığını kapatmasındaki etkisine bakarak da anlayabiliriz. Turizmin 2014 yılında dış ticaret
açığımızı kapatma payı 40.59 olmuştur.
Bu nedenden dolayı bu bölümde turizm politikalarımızda ekonomik sorunlardan bazılarını
burada ele alacağız.
Bacasız sanayi diye adlandırılan Turizm, ülkemizde son yıllarda büyük bir sıçrama göstermiş
ve ekonominin en çok döviz girdisi sağlayan sektörlerinden biri olmuştur. Başlama bitiş yeri
tam olarak belirlenemeyen sektör için karar ve yaptırımlarda belirleme kesin ve tam çözümlü
olamamaktadır. Bu kaynakların doğru aktarılması sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Dünya Turizm Örgütü 2006 verilerine göre en çok seyahat edilen ülkeler turist sayısına göre
şöyle:
79.1 milyon ile Fransa ilk sırada yer alıyor. Fransa'yı 58.5 milyon ile İspanya, 51.1 milyon ile
ABD, 49.6 ile Çin, 41.1 milyon ile İtalya, 30.1 milyon ile İngiltere, 23.6 milyon ile Almanya,
21.4 milyon ile Meksika, 20.3 milyon ile Avusturya, 20.2 milyon ile Rusya, 18.9 milyon ile
Türkiye izledi.
Bu tabloya rağmen 2006 yılında gelir sıralaması ise şöyle gerçekleşti:
ABD 85 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. ABD'yi 51 milyon dolar ile İspanya, 46.3 milyon
dolar ile Fransa, 38.1 milyon dolar ile İtalya, 33.9 milyon dolar ile Çin, 33.5 milyon dolar ile
İngiltere, 32.8 milyon dolar ile Almanya, 17.8 milyon dolar ile Avusturalya, 16.9 milyon
dolar ile Türkiye, 16.7 milyon dolar ile Avusturya, 14.3 milyon dolar ile Yunanistan izledi.
Türkiye'nin rakibi olarak gösterilen Mısır ise 7.6 milyon dolarlık geliri ile ancak 27'nci sırada
yer alabildi.
2006 yılı verilerine ülkelere giden turistlerin kişi başı harcamaları aşağıda verilmiştir. Buna
göre:
ABD 1.663 dolar, Almanya 1.389 dolar, İngiltere 1.112 dolar, İtalya 927 dolar, İspanya 871
dolar, Çin 683 dolar, Fransa 585 dolar turistlerin kişi başı harcamalarıdır.
Türkiye de ise bu rakam kişi başı 894 dolardır.
Burada görüldüğü gibi Fransa en çok turisti ağırlamasına rağmen en çok geliri ABD elde
etmiştir. Turistlerin daha fazla döviz bırakacağı çalışmalar yapılarak bunu önüne geçebiliriz.
Burada ele alacağımız durum ise Türkiye’nin turizm gelirlerindeki belirli ülkeden gelen
turistlerin paylarıyla ilgilidir. Aşağıdaki verilerde görüldüğü gibi Türkiye’nin turizm
gelirlerinde bir azalma vardır. Bunun nedeni Rusya da ki ekonomik kriz ve son zamanlarda ki
terördür. Rusya en çok turist gönderen ikinci ülke olmaktadır. Türkiye daha fazla ülkede
tanıtım faaliyetlerini yürüterek gelen turist ülke çoğunluğunu artırırsa herhangi bir ülkedeki
ekonomik kriz turizme bu kadar zarar veremez.
Türkiye genelinde yaşanan terör olayları da turizmi olumsuz etkilemiş. 5 milyar dolarlık bir
düşüş söz konusu. Turizmin düşmesi turizm çalışanlarını, iş adamlarını, esnafı olumsuz
etkilemiştir.
Turizm İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2015
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,8 azaldı.
Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %13,8 azalarak 7 milyar 733 milyon 677 bin $ oldu. Turizm gelirinin %86,7’si
yabancı ziyaretçilerden, %13,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde
edildi.
Kaynak: http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaretaciklarini-kapatmada-payi_916.html
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/31154,neslihan-coskun-uzmanlik-tezipdf.pdf?0
Download