TÜRKİYEDE ULAŞIM TİCARET TURİZM İLE İLGİLİ TEST

advertisement
TÜRKİYEDE ULAŞIM TİCARET TURİZM İLE İLGİLİ TEST SORULARI
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?
A) Sermaye
B) İklim koşulları
C) İşgücünün azlığı
D) Yer şekilleri
E) Teknolojik gelişme
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?
A) Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde
B) Sanayinin kurulup gelişmesinde
C) Turizmin gelişmesinde
D) Ticaretin canlanmasında
E) Tarımda ürün çeşidinin artmasında
Soru 3.Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve
satımında yararlanılan,
I. Demir yolu,
II. Karayolu,
III. Deniz yolu
taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?
A) III, I, II
B) II, III, I
C) I, II, III
D) I, III, II
E) II, I, III
Soru 4.Türkiye’de kuzey – güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve
bitki örtüsü bakımından belirgin (bilgi yelpazesi.net) farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden
hangisinin sonuçlarındandır?
A) Dünya üzerindeki coğrafi konumunun
B) Dağların doğu – batı yönlü uzanmasının
C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının
D) Deprem kuşağı üzerinde bulunmasının
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının
Soru 5. Günümüzde demir yollarımızın istenilen düzeye ulaşmamış olmasını aşağıdakilerden hangisi ile
açıklayamayız?
A) Maliyetinin yüksek olmasıyla
B) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
C) Yerleşim merkezlerinin dağınık olmasıyla
D) Nüfus yoğunluğunun çok olmasıyla
E) Sermaye ve teknolojinin yetersizliğiyle
Soru 6.Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?
A) İstanbul
B) İzmit
C) İskenderun
D) Mersin
E) Giresun
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?
A) Verimli topraklar üzerinde kurulması
B) İşlek kara ve deniz yolları üzerinde bulunması
C) Deniz kenarlarında kurulması
D) Turizmin canlı ve gelişmiş olması
E) Her türlü tarım ürününün yetişmesi
Soru 8. Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaretteki önemi daha azdır?
A) İskenderun limanı
B) İzmir limanı
C) Mersin limanı
D) Samsun limanı
E) İstanbul limanı
Soru 9. Türkiye’nin dış ticaretinin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çimento, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ihraç edilir.
B) İthalatımızda en önemli yeri ulaşım araçları, elektronik eşya, makineler gibi sanayi ürünleri tutar.
C) İhracatımızda tarım ürünleri ve madensel hammaddelerin payı büyüktür.
D) Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha azdır.
E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz.
Soru 10. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır?
A) Buğday
B) Turunçgiller
C) Tütün
D) Antep fıstığı
E) Kuru üzüm
Soru 11. Ülkemizin dış satımı az, dışalımı daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için
söylenemez?
A) Dış ticaret açığı vardır.
B) Milli gelirin dağılımı düzensizdir.
C) Sanayileşme hızlı olmaktadır.
D) Ekonomi tarıma dayanmaktadır.
E) Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.
Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dışarıya sattığı yeraltı kaynaklarından biri değildir?
A) Krom
B) Boksit
C) Bakır
D) Nikel
E) Bor mineralleri
Soru 13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri olan ülkelerden biri
değildir?
A) ABD
B) Almanya
C) Polonya
D) İran
E) Pakistan
Soru 14. Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.
Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli
bir durumdur?
A) Tüketimi teşvik etmek
B) Endüstriyel üretimi arttırmak
C) Tarım ürünleri çeşidini arttırmak
D) Dış alımı arttırmak
E) Tarımsal verimi yükseltmek
Soru 15. Türkiye’de iç ticaretin önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ülke içinde ekonomik yapının farklı olması
B) Ürün çeşitliliğinin var olması
C) Ülke nüfusumuzun kalabalık olması
D) Tüketimi karşılayan üretimin olmaması
E) Tarımsal ürünlerin farklı zamanlarda yetişmesi
Soru 16. Deniz turizmi iklim koşullarının elverişli ve kumsalların yaygın olduğu alanlarda gelişme
gösterir.
Buna göre aşağıda verilen yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir?
A) Akçaabat
B) Bodrum
C) Kuşadası
D) Side
E) Alanya
Soru 17. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde turizmin etkisinden söz
edilebilir?
A) İskenderun
B) Kaş
C) Bandırma
D) Akhisar
E) Keçiborlu
Soru 18. Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldü- ğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa,
Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az (bilgi yelpazesi.net) gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile
açıklayamayız?
A) Bilinçli bir turizm politikamızın olmamasıyla
B)Reklam çalışmalarının yetersiz olmasıyla
C) Konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin
yetersizliğiyle
D) Fiyatların her yıl sürekli değişmesiyle
E)Mal ve hizmetlerin ucuz olmasıyla
Soru 19. Aşağıdaki merkezlerden hangisi inanç turizmi kapsamında daha önemli bir yere sahiptir?
A) Trabzon
B) Bursa
C) Şanlı Urfa
D) Adana
E) Sivas
Soru 20. Ülkemizde turizm gelirleri en yüksek olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi
E) Karadeniz Bölgesi
CEVAP ANAHTARI
1.C 2.E 3.A 4.B 5.D 6.E 7.B 8.D 9.E 10.A 11.C 12.D 13.C 14.B 15.D 16.A 17.B 18.E
19.C 20.A
v
Download