board kurs 4 eylül soruları

advertisement
BOARD KURS 4 EYLÜL SORULARI
1)Aşağıdakilerden hangisi mononevritis multipleks tablosunda ilk olarak akla gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Botulizm
PAN
Thiamin eksikliği
Alkolizm
Üremi
2)B12 vitamini eksikliği olan bir hastanın nörolojik muayenesinde hangisi görülmez?
a)
b)
c)
d)
e)
Paresteziler
Derin duyu kaybı
Piramidal sendrom
Romberg delili
Yüzeyel duyu kaybı
3)Hangi hastalık için hangi tedavi UYGUN DEĞİLDİR?
a)
b)
c)
d)
e)
Guillan-Barré Sendromu-plazmaferez
Kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati-kortikosteroidler
INH toksisitesine bağlı polinöropati-pridoksin
Charcot-Marie-Tooth Hastalığı-IVIg
Multifokal motor nöropati-Rituximab
4) Onbeş yaşındaki kadın hasta bel ağrısı ve kollarını kaldıramama yakınmaları ile başvuruyor.
Nörolojik muayenede:Sağda belirgin olarak göz kapaklarını iyi kapatamadığı, sağ telemin silik olduğu,
kanat skapula gösterdiği, sağ biseps ve her iki tibialis anterior kaslarının zayıf ve atrofik olduğu ve
hiperlordotik yürüdüğü görülüyor. Hastanın annesi ve bir erkek kardeşinde de, daha hafif olmak
üzere, benzer bulgular var. Bu hastada en olası tanı hangisidir?
a).Guillain-Barré sendromu
b).Pons infarktı
c).Facioscapulohumeral distrofi
d).Miyotonik distrofi
e).Kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati
5) 17 yaşındaki erkek hastada Ramazan ayında oruç tutarken birkaç günde yerleşen kas güçsüzlüğü
nedeni ile başvuruyor. Özgeçmişinde, birkaç yıl önce ağır bir gastroenterit sırasında oral alımın
kesildiği birkaç gün IV sıvı perfüzyonu ile tedavi edildiği sırada 4-5 günde gelişen yaygın kas zaafı
olduğu, iki hafta kadar sürdüğü, o dönemde kreatin kinazın (CK) normalin 5 katı arttığı ve hastanın
giderek, tedavisiz olarak düzeldiği öyküsü mevcuttu. Başvurduğu sıradaki nörolojik muayenesinde
boyun fleksörleri ve proksimal kaslarda çok belirgin, distal kaslarda göreceli olarak hafif kas zaafı
mevcuttu. Duyu kusuru yoktu, derin tendon refleksleri azalmıştı. Hastada hipoglisemi mevcuttu ve CK
normalin üst sınırının 8 katı idi. Hasta destek tedavi ile 3 hafta sonrasından başlayarak giderek
düzeldi. Beş hafta sonra hafif proksimal zaaf dışında muayene bulgusu yoktu, CK düzeyi normalin 2
katına inmişti. Hastanın 6 ay sonraki muayene ve CK düzeyi de aynı idi.
Bu hastada en olası tanı hangisidir?
a).Glikojen depo hastalığı (Miyofosforilaz eksikliği)
b).Polimiyozit
c).Kas distrofisi
d).Lipid depo hastalığı
e).Pompe hastalığı
6) 2 yıldır giderek artan alt kök zaafından yakınan 50 yaşındaki kadın hasta son 3 aydır yatarken nefes
darlığı hissetmeye başlamış. Nörolojik muayenede iliopsoas kas gücü 4/5, solunum fonksiyon testleri
ise yatar durumda bozuk bulunuyor.
Bu hastada en olası tanı hangisidir?
a).McArdle hastalığı
b).Konjenital miyopati
c).Kas distrofisi
d).Miyofibriler miyopati
e).Pompe hastalığı
7)Aşağıdakilerden hangisi presinaptik nöromusküler kavşak hastalığına yol açmaz?
a)
b)
c)
d)
e)
Lambert-Eaton sendromu
Botulizm
Myasthenia Gravis
Kolin asetil transferaz eksikliği
Hipermagnesemia
8)Aşağıdakilerden hangisi myasthenia gravis hastalığı tedavisinde kullanılmaz ?
a)
b)
c)
d)
e)
Pridostigmin
İntravenöz immunoglobulin G
3,4 diaminopridin
Methotreksat
Kortikosteroid
9)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Lambert-Eaton sendromu presinaptik nöromusküler kavşak hastalığıdır
b) Asetilkolin reseptör antikor düzeyinin yüksekliği myasthenia gravis hastalığının şiddeti
ile koreledir
c) Myasthenia Gravis tedavisinde kortikosteroid kullanımı ilk haftada kötüleşme yapabilir.
d) Kinin myastenik semptomları arttırır.
e) AntiMuSK antikoru pozitif olan hastalarda timektominin etkisi kanıtlanmamıştır.
10) Dermatomyozitin başlıca histopatolojik değişikliği hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Tübüler agregatlar
İnklüzyon cisimcikleri
Damar duvarı infiltrasyonu
Perifasiküler atrofi
Yüzük lifler
11) HNPP’de görülen “sosis” benzeri kalınlaşmalara ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Tomakül
Vakuol
Dev akson
Metakromatik cisimcik
Bungner bandı
12)Hangi hastalıkta periferik sinirlerde kalınlaşma görülür?
a)
b)
c)
d)
e)
HSMN tip1
Refsum
Amiloidoz
Lepra
Hepsi
13) Multipl skleroz immünopatogenezi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Aktif lezyonlar çevresinde makrofaj ve T hücre birikimi izlenmektedir
b) Kompleman birikimi her tür hastalık alt grubunun patolojisinde izlenmektedir
c)TNF- alfa ve IFN-gama ve IL-2 santral sinir sisteminde gelişen immün reaksiyonda önemli aracılardır
d)Aksonal hasarlanma ve kayıp sürecin başlangıcından itibaren gözlenebilir
e)Yalnızca otoimmün T hücrelerinin değil B hücrelerinin de immünpatogenezde rol oynadığı
bilinmektedir
14) Geçirilmiş üst solunum infeksiyonu sonrasında gelişen ve nörolojik muayenede stupor ve
tetraparezi, EEG’de orta derecede yaygın serebral yavaşlama, BOS’da pleositoz ve protein artışı,
kranial MRI’da bilateral subkortikal beyaz ve gri cevheri tutan, kontrastlanan yaygın nodüler
lezyonları bulunan hastada tanıda öncelikle hangisi düşünülmelidir?
a) Marchiafava-Bignami hastalığı
b) Balo’nun konsantrik sklerozu
c) Devic hastalığı
d) ADEM
e) Metakromatik lökodistrofi
15) Aşağıdakilerden hangisi Tümefaktif MS özelliği değildir?
a) Lezyon boyutu 2 cm’den büyüktür.
b) Prognozu her zaman kötüdür.
c) Klinik seyirde RRMS tablosu gelişebilir.
d) MRI’da “open-ring sign” belirtisi belirleyicidir.
e) Gliomaları taklit eder.
16)Bilateral optik nöropati ve paraparezi ile başvuran 27 yaşında kadın hastada BOS’da 50/mm3
lenfosit, 55 mg/dl protein ve negatif oligoklonal band, kranial ve torakal MRI normal saptanmıştır.
Tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Santral pontin myelinolizis
b) Sistemik lupus eritamatozis
c) Nöromyelitis optika
d) ADEM
e) Balo’nun konsantrik sklerozu
17)Aşağıdakilerden hangisi nöromyelitis optika’nın tedavisinde kullanılmaz ?
a) Kortikosteroid
b) Plazmaferez
c) Azatioprin
d) Siklofosfamid
e) İnterferon beta
18)Aşağıdaki hangi özellik doğal immün sistemin özelliklerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
bellek özelliği
sınırlı çeşitlilik
kendi dokusuna karşı non-reaktif olması
fagositler doğal immün sistemin komponentidir
hücresel ve kimyasal bariyerlerini deri ve mukozal epitelyum oluşturur.
19)Aşağıdakilerden hangisi kompleman aktivasyon yolu değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Alternatif yol
lectin yolu
inhibitör reseptör yolu
klasik yol
hiçbiri
20)Hayvan modelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
İnsandaki örnek hastalığın bire bir karşılığı oluşturulur
Hastalığın oluşum mekanizmaları hakkında bilgi sağlar
Hastalığın evreleri hakkında bilgi sağlar
Histopatolojik inceleme olanağı sağlar
Tedavi alternatiflerinin incelenmesini sağlar
21)Lambert Eaton miyastenik sendromunda hangi antikor saptanır?
a)
b)
c)
d)
e)
Voltaja bağımlı potasyum kanallarına karşı antikor (anti-VGKC).
Voltaja bağımlı kalsiyum kanallarına karşı antikor (anti-VGCC).
Anti nöronal nükleer antikor (ANNA).
NMDA reseptörlerine karşı antikor (anti-NMDAR).
AMPA reseptörlerine karşı antikor (ant-AMPAR).
22)Hangisi nöroonkolojinin acil müdahale edilmesi gereken tablolarındandır?
a)
b)
c)
d)
e)
Subakut serebellar dejenerasyon.
Geç radyasyon miyelopatisi.
Epidural medulla spinalis basısı.
Serebral metastaz.
Subakut sensoriyel nöropati.
23)Hangisi nöroepitelyal doku kaynaklı tümördür?
a)
b)
c)
d)
e)
Oligodendrogliyom
Meningiyom
Rabdomiyosarkom
Medulloblastom
Primer merkezi sinir sistemi lenfoması
24)Brown-Sequard sendromunda lezyon yeri altında görülen bulgular hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)
İpsilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı, kontrlateral güçsüzlük ve derin duyu kaybı
İpsilateral güçsüzlük ve derin duyu kaybı, kontrlateral ağrı ve ısı duyusu kaybı
İpsilateral güçsüzlük ve ağrı ve ısı duyusu kaybı, kontrlateral derin duyu kaybı
İpsilateral ağrı, ısı ve derin duyu kaybı, kontrlateral güçsüzlük
İpsilateral derin duyu kaybı, kontrlateral güçsüzlük ve ağrı ve ısı duyusu kaybı
25)Anterior spinal kord sendromunda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
a)
b)
c)
d)
e)
Paraparezi
Mesane fonksiyon bozukluğu
Isı duyusu kaybı
Pozisyon duyusu kaybı
Ağrı duyusu kaybı
26)Akut spinal hasarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi tipik değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
İdrar retansiyonu
Taşma şeklinde idrar inkontinansı
Flask mesane
Detrusor kasında arefleksi
Refleks mesane
27) Kaslarda güçsüzlük ve duyu kusuru varken derin tendon reflekslerinde artış veya korunma
olabilecek durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Sensorimotor polinöropati
Lambert Eaton sendromu
Subakut kombine dejenerasyon
Ön boynuz etkilenmesi
Transvers miyelit erken dönem
Download