tobb deri sektör kurulu raporu

advertisement
TOBB DERİ SEKTÖR KURULU RAPORU
SORUN
Özel fatura ve bavul
ticareti
AÇIKLAMA
ÇÖZÜM
Bulgaristan Gümrük İdaresi, ülkemiz üreticilerine kolaylık sağlaması
bakımından yasal çerçeve altına alınan “Özel Fatura” ile yapılacak ithalatları
kabul etmek istememekte ancak ithalatın mutlaka “Özel Fatura” kapsamında
yapılması gerekliliği söz konusu ise bu faturaların ülkemiz resmi
makamlarınca onaylı olmasını talep etmektedir.
Deri sektörü için hayati öneme sahip konulardan birisi olan
bavul ticaretine ilişkin her bir kısıtlama sektördeki üreticileri
mağdur ederken ülkemiz ihracatına da olumsuz
yansımaktadır.
Havayolu ile yapılan gönderimlerde olmasa da karayolu ile yapılan
gönderimlerde sıkıntı yaşanabilecektir. Keza Bulgaristan bizim için diğer
Balkan ülkelerine açılan kapı niteliğindedir. Bulgar makamlarınca alınması
muhtemel tedbirler sadece bu ülke ile değil diğer Balkan ülkeleri ile olan ticari
ilişkilerimizi de olumsuz yönde etkileyecektir.
Tarafların haklı mağduriyetlerinin fikir birliği çerçevesinde
çözümlenmesi gerekmektedir.
İLGİLİ KURUM
- Gümrük
Müsteşarlığı
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanınca, Türk tarafınca gerekli önlemler
alınmaması halinde bavul ticareti yoluyla yapılan ithalata izin verilmeyeceği
ifade edilmiştir. Gümrük Müsteşarlığımızın Bulgar makamlar nezdinde yaptığı
girişimler sonucunda, anılan ülke makamlarının yolcu beraberi eşya
girişlerine 31/12/2005 tarihine kadar izin vermesi temin edilmiştir.
Üçüncü ülkelerden
yapılan ithalat ve
haksız rekabet (I)
Halihazırda uygulanan kur politikası ülke genelinde olumlu sonuçlar verse de
deri ve deri mamulleri sektörünün her geçen gün artan ithalat karşısında ve
ihracatta rekabet edilebilir fiyat belirleyememekten daralma yaşamaktadır.
Sektör uzakdoğu menşeli ürünlerin ucuz ve düşük fatura bedelli
olarak ithal edilebilmeleri nedeniyle haksız rekabete maruz kalmaktadır.
Uzakdoğu'dan ithal edilen ve suni deriden mamul deri ve deri mamulleri ülke
içinde doğal deri gibi lanse edilerek satışa sunulmakta ve böylece tüketici
yanıltılmakta ve bu durum haksız rekabete neden olmaktadır.
Deri ve deri mamulleri sektörü suni deriden mamul ürünlere
karşı olmamakla birlikte, haksız rekabetin kaldırılması
amacıyla "Etiket, Fiyat ve Tarife Listeleri Yönetmeliği" ile "
Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının
Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair
Yönetmeliğin" süratle uygulanması ve Uzakdoğu ülkeleri
başta olmak üzere üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda
yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerinin uygulanması
kapsamında malın menşei ve hangi hammaddeden
üretildiğinin belirtilmesinin yanısıra varsa ithal edilen ürüne
ilişkin TSE standardının da aranması haksız rekabetin
önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
- Gümrük
Müsteşarlığı
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
TOBB DERİ SEKTÖR KURULU RAPORU
SORUN
Üçüncü ülkelerden
yapılan ithalat ve
haksız rekabet (II)
AÇIKLAMA
ÇÖZÜM
İLGİLİ KURUM
Diğer bir önemli sorun ise başta Çin olmak üzere uzakdoğu ülkelerinin kendi
pazarımızda ve uluslararası pazarlarda artan ithalat baskısı ve yarattığı haksız
rekabettir.
Bunun için uzakdoğu kaynaklı ithalatın kontrolünde daha
hassas davranılması ve;
İhtisas gümrüklerinin sayısının azaltılması,
Ülkemizde halen zorunlu uygulamada bulunan Etiket
Yönetmeliği (13/06/2003 tarihli, 25137 sayılı Resmi Gazete)
ve tüketicinin satın alacağı ayakkabıların temel unsurlarının
yapımında kullanılan malzemelerin etiketlenmesine dair
yönetmelik (09/08/2005 tarihli, 25901 sayılı Resmi Gazete)
hükümlerinin gümrüklerde hassasiyetle uygulanmasının
sağlanması,
İthalatında ciddi artış görülen deri ürün gruplarında korunma
önlemleri alınması,
Azo boyar maddelerin ülkemizde kullanımı, üretimi ve
ithalatını yasaklayan ithalat tebliğinin gümrüklerde
uygulanmasının sağlanması gereklidir.
- Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
- Gümrük
Müsteşarlığı
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
Yayınlanacak bir tebliğ kapsamında deri ve deri mamullerinin
ithalatı esnasında ATR Belgesi olsa dahi geldiği gümrük kapısında
değil bu iş için yetkilendirilmiş gümrük idarelerinde ithalatının
yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca daha sonra ilave edilen Halkalı
Gümrük İdaresinin de kapsam dışı bırakılarak önceki uygulamaya
dönülmesi denetim işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılmasını
sağlayacaktır.
- Gümrük
Müsteşarlığı
2004 yılında deri ürünlerinde tüm ülkelerden yapılan ithalat %11.1’lik artışla 1,124
milyar ABD dolarına çıkarken Çin’den yapılan ithalat %111 oranında artışla 217 milyon
ABD dolarına yükselmiştir. 2005 yılının ilk 6 aylık döneminde tüm ülkelerden yapılan
ithalat %5.9 artarken Çin’den yapılan ithalat %108.3 artmıştır.
Diğer taraftan Çin ve diğer uzakdoğu ülkelerinden yapılan ithalat oransal olarak
artmasının yanı sıra gittikçe yükselen oranda nihai ürünlere kaymaktadır. Sektör için bu
gelişme önemli bir tehlikedir.
Ayrıca, Çin’den ve diğer uzakdoğu ülkelerinden yapılan ithalat çevre ve insan sağlığına
uygun olmayan koşullarda ve sübvansiyonlu olarak üretilen ürünlerden oluşmaktadır.
Bu da sektörümüz açısından haksız rekabet yaratmaktadır.
ATR belgesi
kapsamında yapılan
ithalat işlemleri
Deri ve deri mamullerinin ithalat işlemleri 27/02/2004 tarih ve 005261 sayılı
yazı ile belirlenen üç gümrük kapısında yapılmaktadır. (İstanbul - Desbaş,
İzmir - Menemen ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğü) Daha sonra yapılan bir
düzenleme ile Halkalı Gümrük İdaresi de listeye eklenmiştir. Ancak başta
uzakdoğu ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerden çıkıp önce Avrupa Birliği
ülkelerinden herhangi birisine gelen ve burada ATR Belgesi düzenlenen deri
ve deri mamullerinin belirlenen ihtisas gümrüklerinden başka geldiği gümrük
idaresinde de ithalat işlemleri yapılmaktadır.
Bu durumda direkt olarak ülkemize ithal edildiğinde elde edilecek Gümrük
Vergisi, KDV gibi vergi gelirleri Avrupa Birliği ülkelerinde kalırken aynı
zamanda yerel üreticinin korunması amacıyla başlatılan ihtisas gümrüğü ve
referans fiyat uygulamasını da zayıflatmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü üye ülkelerince kabul edilen ve uygulanan
anlaşmalar çerçevesinde alınabilecek gözetim ve koruma tedbirleri
hem Devletin vergi gelirlerinde bir artış sağlayacak hem de yerel
üreticinin korunması amacıyla başlatılan ihtisas gümrüğü ve
referans fiyat uygulaması daha etkin bir biçimde işleyecektir.
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
TOBB DERİ SEKTÖR KURULU RAPORU
AÇIKLAMA
ÇÖZÜM
Havalimanlarında
yapılan ihracat
işlemleri
Sabiha Gökçen Havalimanına ihracat işlemlerini gerçekleştirmek için
vekaletname ile giden elemanların vekaletnameleri kabul edilmemekte, mal
sahibi çağrılmakta ya da elemanlardan temsilname istenmektedir. Yeşilköy
Havalimanında ise böyle bir sorun yaşanmamaktadır.
Sabiha Gökçen Havalimanında da Yeşilköy Havalimanında
olduğu
gibi
vekaletname
ile
ihracat
işlemlerinin
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
- Gümrük
Müsteşarlığı
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
KKDF
Hammadde temininde büyük oranda ithalata dayalı çalışan sektörde, vadeli
olarak ithal edilen kalemlerde KKDF uygulaması rekabet kabiliyetini olumsuz
yönde etkilemektedir.
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kaldırılmalıdır.
- Maliye Bakanlığı
Deri ve deri mamullerinin üretiminde kullanılan enerji, işgücü vb. girdi
maliyetleri rakip ülkeler seviyesinin çok üzerindedir.
Üretimde kullanılan enerji maliyetinin 4-5 cent'e, işçilik
maliyetlerinin ise OECD ortalamalarına çekilmesi ve işveren
üzerindeki Kurumlar Vergisi vb. maliyet unsurlarının da
mümkün olan en makul seviyelere çekilmesi deri sektörüne
uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandıracaktır.
SORUN
Üretim maliyetleri
Sınırların olmadığı bir dünyada mevcut maliyetlerle rekabet avantajına sahip
üretim yapılamamakta ve mevcut pazarlar bir biri ardına kaybedilirken yeni
pazarların bulunması da zorlaşmaktadır.
İLGİLİ KURUM
- Hazine
Müsteşarlığı
Son yayınlanan istatistiki verilere göre Türk sanayicisi OECD üye ülkeleri
arasında elektiriği en pahalı kullanan sanayici unvanına sahiptir. Ayrıca
asgari ücretten alınan vergi oranı da yüksektir.
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- Maliye Bakanlığı
- Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
- Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
TOBB DERİ SEKTÖR KURULU RAPORU
SORUN
Finansman ihtiyacı
Kromlu deriden alınan
KDV Oranı
Ham kürkten alınan KDV
AÇIKLAMA
ÇÖZÜM
Deri ve deri mamulleri sektörü ciddi finansman sıkıntısı çekmektedir.
Kredi maliyetlerinin de rakip ülkeler seviyesinde olmaması bir diğer
olumsuz unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Üretici firmaların daha uygun koşullarda finansman ihtiyacını
karşılamasını teminen kredi faizleri düşürülerek daha uzun
bir vadeye yayılmalıdır.
Tamamı küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan deri sektörü finansal
destek ve imkanlardan faydalanamamaktadır.
Mevcut şartlarda %25 dolaylarında olan kredi faizleri yerine
faiz oranlarının %15 seviyelerine çekilmesi sanayicinin daha
uygun koşullarda borçlanabilmesini sağlayacaktır.
Deri sektörünün ham maddesi olan ham deri, istenen kalite ve miktarda
yurtiçinden elde edilemediği için ithal edilmek suretiyle karşılanmaktadır.
Ancak son dönemlerde ham deri ithal edilen ülkelerin ham deri çıkışına
kısıtlama veya yasak getirmesi deri sektörünün hammadde darboğazına
girmesine sebep olmuştur. Ham deri çıkışını yasaklayan ülkeler bunun
yerine kromlu derinin ülke dışına çıkarılmasına izin vermektedir. Ancak
deri sektörünün temel girdisi niteliğinde olan kromlu deriden alınan
%18’lik KDV oranı yine sektöre ek maliyetler getirmekte ve artan rekabet
koşulları ortamında rekabetçi yapısının zayıflamasına neden olmaktadır.
Küçükbaş hayvanlardan elde edilen salamura deri nitelik
olarak nasılsa büyükbaş hayvanlardan elde edilen ham
derilerinde belirli bir proses sonrası kromlu olarak elde
edilmesi de nitelik olarak aynı özelliklere sahiptir.
Deri konfeksiyon üretiminde kullanılan ham kürkten %26 KDV
alınmaktadır. Kürkleri kullanılan söz konusu hayvanlar yaban hayatta
değil, çiftliklerde özel olarak kürkünden yararlanmak amacıyla
yetiştirilmekte ve deri konfeksiyon ürünlerinde aksesuar olarak
kullanılmaktadır.
Deri konfeksiyon üretici - ihracatçı firmalarına günün
rekabetçi koşullarına uygun hareket esnekliği sağlaması
bakımından ham kürke uygulanan KDV oranının
düşürülmesi gerekmektedir.
İLGİLİ KURUM
- Hazine
Müsteşarlığı
- Türk Eximbank
A.Ş.
- KOSGEB
- Maliye Bakanlığı
Deri sektörünün temel girdisi niteliğindeki 41.04 fasılda yer
alan kromlu derilerde işlem görmüş olmasına rağmen 41.01
– 41.02 – 41.03 fasıllarda yer alan ham deriler gibi deri
sanayiinde
hammadde olarak kullanıldığından kromlu
derilerden alınan %18 KDV oranının %1'e düşürülmesi
sektör işletmeleri üzerindeki yükü biraz olsun hafifletecektir.
Deri konfeksiyon üretici - ihracatçı firmalarının hem maliyet hem de
muhasebe işlemleri açısından zorluklarla karşılaşmalarına neden
olmaktadır.
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- Maliye Bakanlığı
TOBB DERİ SEKTÖR KURULU RAPORU
AÇIKLAMA
ÇÖZÜM
Dış fuarlarda teşvik
Dış fuarlarda halihazırda uygulanan teşvik oranı %80'den %50'ye
çekilmiş durumdadır.
DTM ile mutabakata varılan fuarlarda teşviklerin %50 baz
kalmak koşuluyla, hedef fuarlara katılımcı alt sektörlerin
tespit edecekleri ek teşviğin belirlemesi,
Milli düzeyde iştirak edilen fuarlarla bireysel katılımın
ayrıştırılması,
Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlara katılanların da
hedef
fuarlardaki
teşviklerden
yararlandırılması
sağlanmalıdır.
- Dış Ticaret
Müsteşarlığı
Hammadde temini
Türk deri ürünleri üretiminde kullanılan büyükbaş hayvan derilerinin
%46’sı, küçükbaş hayvan derilerinin ise %75’i ithalatla karşılanmaktadır.
Hammadde tedarikinde yaşanan problemlerin giderilmesi
amacıyla sektörün bu konudaki yurtdışı bağımlılığının
azaltılması gerekmektedir.
- Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı
SORUN
İthalat aşamasında ortaya çıkan sorunlar ise hem zaman hem de para
kaybına neden olarak maliyetleri artırırken deri sanayicisinin pazara
vereceği tepkiyi de geciktirmektedir.
AR-GE ve eğitim
Dünyada rekabetin hızlanması kaliteli işgücü ve farklı tarzda üretilmiş
ürünlere ihtiyacı artırmaktadır. Bunun için eğitim ve AR-GE çalışmalarına
hız verilmesi sektörün en önemli hedefi olmalıdır.
İLGİLİ KURUM
Türkiye’nin hayvan varlığının sayısal ve nitelik olarak yeterli
hale getirilebilmesi için hayvancılık sektörü desteklenmelidir.
21 Aralık 2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete'de
Ürün çeşitlemesinin sağlanmasına yönelik AR-GE
yayımlanarak yürürlüğe giren "Derilerin Elde Edilmesi,
çalışmaları ve kalite kontrol testlerinin yapılabileceği akredite
Taşınması, Toplanması, Korunması, Ambalajlanması ve
laboratuar donanımının sağlanmasında işbirliği ve
Depolanması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen standartlara
organizasyona ihtiyaç bulunmaktadır.
uygun kesim-yüzüm işlemleri uygulanarak yurtiçinden elde
edilen derilerin kalitesinin artırılması sağlanmalıdır.
III. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şurası
14 Şubat 2006-Ankara
- Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
- Hazine
Müsteşarlığı
Download