gösterir

advertisement
ULUSLARARASI İKTİSAT
DERS-7 SLAYT GÖSTERİSİ
Slaytların fotokopi veya elektronik ortamda
kopyalanması, her ne şekilde olursa olsun
çoğaltılması, bilgisayarlara veya CD vb.
depolama araçlarıyla çoğaltılması ve ticari
olarak kullanılması yasaktır.
 Dersi öğrenmek için sadece bu slaytların
kullanılması yetersizdir. Tavsiye edilen ek
kaynaklara başvurulması zorunludur.
Slaytlar derslerde anlatılan tüm konuları
kapsamamaktadır.

AÇIK EKONOMİ DENGESİ
Azalan Fırsat Maliyetleri
Televizyon
β1
Televizyonun
Buğday cinsinden
İç maliyetini
Gösterir
Fİ
Kapalı Ekonomide
Üretim ve Tüketim
Dengesi
Aynı noktada
Olmak
zorundadır
1
Buğdayın
Dönüşüm Eğrisi
TV cinsinden
Yatay Eksende
İç maliyetini
Daha uzun
Gösterir.
Olduğu için
Aynı Zamanda,
Buğdayda
MİO ve MDO’nı
Karşılaştırmalı
Gösterir
Üstünlük
Vardır
β1
Dİ
t1
U1
1
0
b1
Buğday
AÇIK EKONOMİ DENGESİ
Azalan Fırsat βMaliyetleri
1
Televizyon
FU
β1
t2 Fİ
β1
t0
Televizyonun
Tüketim Dengesini Bulmak İçin;
Buğday cinsinden
KapalıEğrisi,
Ekonomide
paralel olarak
Dış Ticaret HaddiniToplumsal Farksızlık
Üretim
ve
Tüketim
Dengesi
Dış Ticaret Haddi Doğrusu
ile teğet
GÖSTERİR
Örnek Toplum,
Aynı
noktada
olmak
zorundadır.
kadar Kaydırılır.
Buğdayda
Oluncaya
1
Açık
Ekonomide
ise
Teğet
olan
nokta
Tüketim
Dengesidir.
Karşılaştırmalı Üstünlüğe
Buğdayın
Üretim ve Tüketim Noktası
Sahiptir.
Ancak Sabit Maliyet
TV cinsindenFarklı
noktalardadır.
şartlarında,
Dış TicaretTüketim:
Haddini Buğday:0b
TV: 0t2
2 Dengesi
Üretim
maliyetler1 ile dış
GÖSTERİR
Üretim :içBuğday:0b
TV: ticaret
0
DT
Dış
Ticaret
Haddi
Doğrusu
U2
Hadleri eşit olsa bile
İle ticaret
Karlı dış
Dönüşüm
eğrisinin
VARDIR
İlk temas ettiği yerdedir.
Dİ
U1
DIŞ TİCARET
ÜÇGENİ
1
0
b0
b2
1
DÜ
b1
Buğday
AÇIK EKONOMİ DENGESİ
β
Televizyonun
Azalan Fırsat Maliyetleri
Buğday cinsinden
Örnek Toplum,
Buğdayda
Karşılaştırmalı Üstünlüğe
Sahiptir. Ancak Azalan
Maliyet şartlarında,
dış ticaret Hadleri
iç maliyetlerden büyük
Olduğu ölçüde
Dış ticaret kazancı da
O kadar fazla olur
2
Dış Ticaret Haddini
GÖSTERİR
Televizyon
FU2
FU1
t2
β2
DT2
β1
DT1
β1
Dİ
U1
DIŞ TİCARET
ÜÇGENİ
0
2
Buğdayın
TV cinsinden
Dış Ticaret Haddini
GÖSTERİR
U2
Fİ
t0
U3
b0
1
b2
2
1
DÜ
b1
Buğday
β
AÇIK EKONOMİ DENGESİ
Televizyonun
Buğday cinsinden
Azalan Fırsat Maliyetleri
Örnek Toplum,
Buğdayda
Karşılaştırmalı Üstünlüğe
Sahiptir. Ancak Azalan
Maliyet şartlarında,
dış ticaret Hadleri
iç maliyetlerden küçük
Olsa bile dış ticaret
Kazancı vardır
2
Dış Ticaret Haddini
GÖSTERİR
Televizyon
FU1
β1
FU2
β2
DT1
U2
Fİ
t2
t0
DT2
β1
U3
Dİ
U1
DIŞ TİCARET
ÜÇGENİ
1
0
b0 b2
2
Buğdayın
TV cinsinden
Dış Ticaret Haddini
GÖSTERİR
1
2
DÜ
b1
Buğday
AÇIK EKONOMİ DENGESİ
β
Sabit Fırsat Maliyetleri(İhraç
Malı:TV)
2
Televizyon
t0
DÜ
β2
β1
t2
t1
Fİ
Televizyonun
Üretim Dengesi
Tüketim
Dengesini
Bulmak
İçin;
Buğday cinsinden
Dış Ticaret
Haddi
Doğrusu
paralel olarak
Dış Ticaret HaddiniToplumsal Farksızlık Eğrisi,
İle
Dış TicaretDönüşüm
Haddi Doğrusu
ile teğet
GÖSTERİR
eğrisinin
Örnek Toplum,
kadar Televizyonda
Kaydırılır.
Oluncaya
yerdedir.
2 İlk temas ettiği
Teğet
olan noktaKarşılaştırmalı
Tüketim Dengesidir.
Buğdayın
Üstünlüğe
TV cinsinden
Sahip olduğuna göre,
Dış Ticaret Haddini iç maliyetleri dış ticaret
DT
GÖSTERİR
hadlerinden daha düşük
U2
olmalıdır.
Bu nedenle,
Dİ
β2 açısı β1’den daha
U1
büyük olur.
1
0
b1
b2
2
FU
Buğday
AÇIK EKONOMİ DENGESİ
Sabit Fırsat Maliyetleri(İhraç Malı:TV)
Televizyon
t0
DÜ
Daha fazlasını tüketme imkanına kavuşur.
DIŞ TİCARET ÜÇGENİNİN
Buna TOPLAM DIŞ TİCARET KAZANCI denir.
Dik kenarı :İhracatı
Yatay Kenarı :İthalatı
Hipotenüsü: Dış Ticaret Haddini
DT
Alanı: Dış Ticaret Hacmini
U2GÖSTERİR
β2
β1
t2
İhracat Miktarı
Dış Ticaret Sayesinde Toplum, üretebileceğinden
t0t2
Fİ
DIŞ
TİCARET
ÜÇGENİ
t1
U1
2
1
0
İthalat Miktarı
0b2=DTt2
Dİ
b1
b2
FU
Buğday
Şunları da siz yapın;

Artan fırsat maliyeti şartlarında, dikey
eksendeki malı ihraç eden ülkenin dengesi.

Azalan fırsat maliyeti şartlarında, dikey
eksendeki malı ihraç eden ülkenin dengesi
“Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”
Tam ve Eksik Uzmanlaşma
Tam Uzmanlaşma: Bir ülkenin tüm kaynakları
ile sadece bir mal üretmesi durumudur.
 Eksik Uzmanlaşma: Bir ülkenin, tüm
kaynakları ile bir malı fazla üretmesi ama
diğer maldan da az miktarda üretmesidir.
 Sabit ve Azalan Fırsat Maliyeti şartlarında,
tam uzmanlaşma vardır.
 Artan Maliyet şartlarında ise eksik
uzmanlaşma vardır.

Çünkü;





Sabit fırsat maliyetlerinde, maliyetler sürekli aynı
kalır.
Dış ticaret hadlerini, tam rekabet piyasası şartları
gereği, bir ülke tek başına değiştirememektedir.
O halde, ihraç malında kar sabit kalmaktadır.
İthal malı üretilirse zarar vardır.
İhraç malı üretimi artırıldıkça toplam kar artar.
Sonuçta, sadece karlı olan ihraç malı üretilir.
Çünkü;





Azalan fırsat maliyetleri için de benzer durum
geçerlidir. Ancak,
Azalan fırsat maliyetlerinde, maliyetler üretim
arttıkça azalır
Dış ticaret hadlerini, tam rekabet piyasası şartları
gereği, bir ülke tek başına değiştirememektedir.
O halde, bir malın üretim arttıkça, kar da
artmaktadır.
Sonuçta, sadece karlı olan mal üretilir.
Çünkü; Artan Fırsat Maliyetlerinde
Üretim arttıkça, iç maliyetler
de artar
ve DArttıkça,
Ü noktasında
Üretim
Dış
ticaret hadlerine
İç
maliyetler
de artar
Eşitlenir.
K Noktasında
Televizyon
Fİ3
FU
Fİ2
Fİ
3 >1 olur
Daha fazlaüretim
yapılırsa,
Örneğin L noktasında b4
kadar üretilirse, iç maliyetler
O yüzden,
uzmanlaşma
Dış
ticaret hadlerinden
DÜ noktasında
Daha
büyük olur yani
ve
b
seviyesinde
3 üretim
ihracat
yapılamaz.
durur.
Buğday
fazla
4<
2 olur.
üretilir, ancak az da olsa
TV’de üretilir. Buna
Eksik Uzmanlaşma
Denir.
1
β2
Dİ
β1
K
DÜ
2
L
4
0
b1
b2
b3 b4
3
Buğday
Dış Ticaret Kazançları





Toplam Dış Ticaret kazancı üretim ve tüketim
kazançlarının toplamından oluşur.
Üretim kazancı, dış ticaret sonrası üretim noktasının
değişmesinden kaynaklanır. Ülke daha verimli olduğu
alanda üretim yapar.
Tüketim kazancı, dış ticaret sonrası tüketim dengesinin
değişmesinden kaynaklanır.
Daha önce pahalıya tüketilen mal, dış ticaret sonrası
daha ucuza tüketilmeye başlar.
Ayrıca, dış ticaretten elde edilen kazançlar da tüketime
aktarılır.
Dış Ticaret Kazançları
Özetle,
 TDTK=Üretim Kazancı + Tüketim Kazancı
 Bu denklemde, sadece TDTK bilinir.
 İki bilinmeyen vardır. O yüzden
bilinmeyenlerden bir tanesi sıfırlanır ve denklem
diğerine göre çözülür.
 Üretim kazancının sıfır olduğu kabul edilirse,
şekilde üretim dengesini eski yerine getirmek
gerekir.

FU
Televizyon
β2
t2
DT
U2
(1)
TOPLAM
DIŞ TİCARET KAZANCI
Farksızlık Eğrisi: U1 U2
Buğday
: b0 b2
Televizyon
: t0 t2
β1
t0
U1
Dİ
1
Fİ
DÜ
t1
2
0
b0
b2
b1
Buğday
FU
Televizyon
FU1
β2
t2
TDTK= ÜK + TK
DT
ÜRETİM
KAZANCI
SIFIRLANIR
U2
Bunun için FU doğrusu
Eski üretim noktası olan
Dİ noktasına kadar
Paralel olarak kaydırılır
β1
t0
U1
Dİ
Yani,
Üretim
Dış ticaret
öncesi
duruma
getirilir
1
DÜ
t1
2
0
Fİ
b0
b2
2
b1
Buğday
FU
Televizyon
FU1
β2
t2
O zaman, en fazla
U3 farksızlık eğrisine
geçilebilirdi
DT
U2
t2
U3
β1
t0
Üretim kazancı sıfır
olduğuna göre, beyazdan
kırmızıya geçişler
tüketim kazancını
GÖSTERECEKTİR
DT1
1
U1
Dİ
1
DÜ
t1
2
0
Fİ
b21 b0
b2
2
b1
Buğday
FU
Televizyon
FU1
β2
t2
DEMEK Kİ;
Geriye kalan
Üretim kazancıdır.
DT
U2
t2
DT1
1
U3
β1
t0
Üretim kazancı,
Kırmızıdan Maviye
geçişlerdir.
U1
Dİ
1
DÜ
t1
2
0
Fİ
b21 b0
b2
2
b1
Buğday
Şunları da siz yapın;
Artan fırsat maliyeti şartlarında, dikey
eksendeki malı ihraç eden ülkenin dış
ticaret kazançları.
 Azalan ve Sabit fırsat maliyeti şartlarında,
dikey ve yatay eksendeki malı ihraç eden
ülkenin dış ticaret kazançlarını ayrı ayrı 4
şekil üzerinde gösteriniz.

“Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”
Download