M. Meclisi B : 19 18 . 12 . 1974 O : 1 Daha önce 1963 yılında

advertisement
M. Meclisi
B : 19
Daha önce 1963 yılında Washington'da ve 1970
yılında Lahey'de toplanan birinci ve ikinci Dünya Gı­
da Kongrelerinde sonuç alınamamış, Bükreş'te yapı­
lan .«Dünya nüfus kongresi» karar alamadan dağıldı­
ğı için, nüfus artışını sınırlamanın bugün de mümkün
olamayacağı anlaşılmıştır..
Hem hızlı nüfus artışının, hemde besin darlığının,
etkisi altında bulunan ekmeklik buğday, yemeklik yağ
gibi temel besin maddelerini yabandan ithal eden bir
toplum haline gelen Türkiye'de, toplumun gereği gibi
beslenmesini sağlama yükümlülüğünün, Anayasanın
52 nci maddesi uyarınca Devletin görevi cümlesinden
olduğu hatırlanacak olursa, konuya eğilme zamanının
geldiği ve hatta geciktiği sonucuna varılmaktadır.
18 . 12 . 1974
O : 1
Bilim adamları, uzmanlar ve bu konu ile ilgili
kuruluşların yetkilileri arasında tartışmalarda zıtlaş­
malarla devam etmekte, bunların bir kısmı halkımı­
zın yalnız tahıl ve bir miktar fasulye ile gerektiği şe­
kilde beslenebileceğini ifade ederken, başka bir grup
et üretiminin arttırılması ve halka bol miktarda et
yedirmenin gerekli olduğu tezini savunmaktadırlar.
Anayasanın 52 nci maddesiyle devlete verilmiş olan bir görevin lâyıkıyle yapılıp yapılmadığı ve Tür­
kiye'de açlık olup olmadığı, eğer varsa alınacak ted­
birlerin nelerden ibaret bulunduğu bilinmesi ge­
reken bir konu haline gelmiştir.
Kamuoyundaki «Açlık korkusu»nu yenmek ve
sosyal güvenliği hiç değilse beslenme düzeyinde sağ­
layabilmek için durumu bilmemiz, kamuoyuna da
açıklamamız gerekmektedir.
İki süper devletin çekişmeli bir ortamda buğday
stoklarını giderek artırmaları, A.B.D. Başkanının Bir­
leşmiş Milletler "Genel Kurulunda besin maddelerinin
Tarım - Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının kurul­
bundan böyle politik ve ekonomik bir silâh olarak muş olmasına rağmen isim değişikliğinden ileri bir
kullanılacağını açıklamış bulunması ve bu uygulama­
fonksiyon gösterememiş olması, toplumun beslenme
nın başlatıldığını gösteren belirtiler dikkatle izleme­ konusundaki endişelerini giderememiştir.
miz gereken gelişmelerdir. Bundan sonraki dönemde
Bütün bu karışıklığın giderilmesi, Türkiye'de aç­
besin açıklarımızı kapamak ve halkın yiyecek ihtiya­
lık olup olmadığının tespiti, besin ve beslenme bakı­
cını dışardan karşılamak, bazı politik ve ekonomik
mından sıkıntılarımız varsa bunların neden ibaret ol­
güçlükleri de beraberinde getirecek, kolayca mümkün
duğu, alınacak tedbirlerin ayrıntılı bir şekilde saptan­
olamayacaktır. Beslenme uzmanlarının, konuyla ilgi­
ması için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
li kuruluşların, basında çıkan yazı ve demeçleri ülke­
Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ve teklif
mizin gizli açlık dönemini geride bırakarak yalın aç­
" ederiz.
lık dönemine girmek üzere olduğunu göstermektedir.
1. Süleyman Mutlu (Afyon Milletvekili)
2.
Vehbi Meşhur (Amasya Milletvekili)
Ancak iddiaların birbirini tutmadığı ve bunlar
3. Etem Eken (Çorum Milletvekili)
arasında büyük çelişkilerin mevcudiyeti görülmekte­
4. Ömer Kahraman (Tekirdağ Milletvekili)
dir. Örneğin; İzmir Ziraat Odasında yapılan bir top­
5. Kasım Parlar (Çorum Milletvekili)
lantıda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başka­
6. Fikret Övet (Sinop Milletvekili) *
nı gelecek yıl 4 milyon tonluk bir buğday açığı ile
7. Mehmet Emekli (Bursa Milletvekili)
karşı karşıya kalacağımızı iddia ederken (Demokrat
8. M. Zeki Tekiner (Nevşehir Milletvekili)
İzmir, 23 Kasım 1974) bundan birkaç gün sonra ba­
9. Hüseyin Kadri Eyüboğlu (Trabzon Milletvekili)
sına açıklamada bulunan Ege Bölgesi Fırın İşverenler
10. Yusuf Öztürkmen (Gaziantep Milletvekili)
Sendikası Başkanı, Ülkemizin ilerde bir sıkıntıyla
11. Hikmet Baloğlu (İçel Milletvekili)
karşılaşmasının söz konusu olmadığını buğday ihtiya­
cımızın kendi üretimimizle karşılanacağını söylemek­
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre gündemdeki ye­
tedir. (Ekonomi Politika, 27 Kasım 1974)
rini alacak ve sırasında görüşülecektir.
B) TEZKERELER
VE ÖNERGELER (Devam)
5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
(6/159) numaralı sözlü soru önergesinin geri veril­
mesine dair önergesi (6/159, 4/40).
BAŞKAN — Geri almaya dair bir önerge var­
dır, okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Dışişleri Bakanından sözlü olarak
ması için vermiş bulunduğum,
cevaplandırıl­
«Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreterinin yabancı asıllı kadınla evlenmesine
Download