Soru 1. Şekildeki makara sistemi hafif kütleli makaralardan

advertisement
B)2g
C)3g
D)4g
E)5g
tO
A)g
ku
lu
Soru 1. Şekildeki makara sistemi hafif kütleli
makaralardan, mükemmel ipten ve kütleleri şekilde
işaretlenen cisimlerden oluşmaktadır. Sürtünmeyi ihmal
ederek O noktasindaki makara ekseninin ivmesini
bulunuz. İpin makaralara sarılmayan kısımları dikeydir.
B)35
C)40
D)45
E)50
lim
A)30
pi
ya
Soru 2. Bir otomobil doğrusal bir yolda hareket etmektedir. Yolculuğun ilk saatinde
otomobilin ortalama hızı 50km/h’dir, ardından otomobil 1 saat daha 70km/h ortalama
hız ile hareket ediyor ve ardından tam bir saat trafikte takılıp duruyor. Otomobil yolun
kalan kısmını ise ortalama 30km/h hızı ile geçiyor. Toplam yolculuk boyunca
otomobilin ortalama hızı ne kadar olabilir?
B)93
C)143
D)195
E)225
k
A)54
O
Soru 3. Bir düz zeminde bulunan bir silahın borusundan v=50m/s ilk hızı ile çıkan bir
mermi bilinen bir süre sonra zemine düşüyor. Ateşten 3 saniye sonra mermi silahtan
en fazla ne kadar uzaklıkta bulunabilir? Havanın sürtünmesini ihmal ediniz.
IT
AP
Fi
zi
Soru 4. Uzunlukları L birbirine eşit olan iki tane iplerin serbest uçlarına
kütlesi M olan bir cisim bağlıdır. İpleri ayıran toplam uzunluğu d olan bir
ayırıcı iki hafif kütleli türdeş çubuktan oluşuyor. Ayırıcı, iplerin tavana
asılmış noktasından L/3 uzaklıkta yatay durumumda bulunup ipleri
ayırıyor (şekildeki gibi). Ayrıcının bir çubuğu diğerine nasıl bir kuvvetle
etki ettiğini bulunuz.
A) F =
9d
Mg
8L
D) F =
B) F =
15 d
Mg
8 L
3d
Mg
2L
E) F =
C) F =
2d
Mg
3L
3d
Mg
4L
2g
3
B)
g
2
C)
2g
5
D)
3g
4
E) hiçbiri
tO
A)
ku
lu
Soru 5. Şekildeki verilen sistemin üç cismin de kütleri aynı ve m’ye eşittir. Cisim 1 ve
2’yi bağlayan ip mükemmeldir ve ipin makaraya deymeyen
kısımları ya yatay ya da diktir. Makaralar hafiftir ve sürtünme
yoktur. Cisim 3, bükülmeden masa üstünde hareket
etmektedir. Cisim 3’un ivmesi nedir? (yer çekim ivmesi g’dir.)
B)22
C)32
D)42
E)52
pi
A)12
ya
Soru 6. 1 litre suyu 100 W ısıtıcı ile bir kapta hiç bir şekilde kaynamak durumuna
getiremiyoruz. Buna göre, ısıtıcıyı kapalı halde, ne kadar süre içinde suyun sıcaklı bir
derece azalacak?
lim
Soru 7. Bir cisim esnek bir ipin serbest ucuna bağlıdır. Cisme ek olarak, sıfırdan
başlayarak ve yavaş şekilde artırarak bir kuvvet uygularsak ipin en fazla taşıyabilecek
kuvvet F1 dir. Eğer uygulanan kuvvet bir anda maximum değerini alır ise, ipin en fazla
taşıyabileceği kuvvet kaç olcaktır?
B) F1/5
IT
AP
Fi
zi
k
D) F1/3
O
A) F1/6
A)2K
B)4K
C)8K
C) F1/4
E) F1/2
Soru 8. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde
bulunan kütleleri m1=m ve m2=8m olan iki noktasal
cisim v1=v ve v2=4v hızları ile bir doğrultu boyunca
hareket etmektedirler. Birinci cismin kinetik enerjisi
K ise kütle merkezine göre sistemin kinetik enerjisi
kaç K’dır?
D)16K
E)32K
A)V0/6
C) V0/3
B)V0/4
D) V0/2
tO
E)V0
ku
lu
Soru 9. Yatay ve sürtünmesiz bir masa üzerinde
kütlesi m olan K cismi sabit V0 hızı ile hareket
etmekte olup kütlesi 2m olan L cismine çarpıp
durmaktadır. İkinci cisim harekete başlayıp kütlesi
m olan M cismine çarpmaktadır. Bu son çarpışmadan sonra L cisminin hızı ne olur?
B)2
C)2.3
D)2.5
E)3
lim
A)1.5
pi
ya
Soru 10. Şekildeki gibi kapalı bir kapta bulunan gazın sıcaklığı T
iken oluşturduğu basınç P’dir. Kabın eşit hacimli diğer yarısı daha
sonra 3T sıcaklığında tutulmaya başlandığında gazın basıncı kaç
P olacaktır?
A)0.7
B)1
C)1.4
D)1.7
E)2
IT
AP
Fi
zi
k
O
Soru 11. Kütleleri m ve 2m olan cisimler ve yay
sabitleri k olan yaylardan oluşan sistemlerde
titreşim periyodu sırasıyla T1 ve T2’dir. Titreşim
periyotları oranı T1/T2 nedir?
Soru 12. Devredeki K anahtarının açık veya kapalı olması
lambanın aydınlatmasını değiştirmiyor. Eğer R1=R3=90Ω,
R2=180Ω ve U=54V ise lambadaki potansiyel farkını
bulunuz. (dirençler sırasıyla soldan sağa R1,R2,R3)
A) 3
B) 6
D) 12
C) 9
E) 15
C) birinci durumda
D) birinci durumda
lim
pi
E) birinci durumda
tO
B) birinci durumda
CU 0
2CU 0
; ikinci durumda
3
3
CU 0
CU 0
; ikinci durumda
3
2
2CU 0
CU 0
; ikinci durumda
3
2
CU 0
CU 0
; ikinci durumda
3
4
CU 0
3CU 0
; ikinci durumda
3
4
ya
A) birinci durumda
ku
lu
Soru 13. Şekildeki devrede kapasitanslar ve dirençler
verilmiştir. Devreye U0 potansiyel farkına sahip bir emk
bağladıktan sonra AB telinden ne kadar yük geçecektir? Eğer
AB telinin direnci R kadar olsaydı bu durumda AB telinden ne
kadar yük geçecekti?
O
Soru 14. Popüler, sonsuz sayıda R ve r
dirençlerinden oluşan devre şekilde verilmiştir. R
direncinin çıkış noktaları arasındaki ölçülen direnç
kaça eşit olacaktır?
ρ=
r (1 + 1 + 4 R / r )
2
k
2 Rr
;
ρ + 2r
zi
A)
ρ=
r (1 + 1 + 4 R / r )
2
Fi
2r 2
B)
;
ρ + 2R
2 Rr
;
ρ + 2R
ρ=
r (1 + 1 + 4 R / r )
2
D)
2 Rr
;
ρ − 2r
ρ=
r (1 + 1 + 4 R / r )
2
E)
2R 2
;
ρ + 2r
ρ=
r (1 + 1 + 4 R / r )
2
IT
AP
C)
104π
102
104
102π/6
104π/6
tO
A)
B)
C)
D)
E)
ku
lu
Soru 15. Homojen yüklü olan 20x20 cm lik karesel bir yüzeyden d=10cm uzaklıkta
noktasal bir yük bulunmaktadır (şekildeki gibi, yük karenin
merkezinden geçen ve kareye dik olan doğruda bulunmaktadır).
Eğer d uzaklığını 100 katına çıkarırsak plakayla yük arasındaki
etkileşme kuvveti kaç katına çıkacaktır?
pi
ya
Soru 16. Kütlesi m, yükü +q olan, küçük bir parçacık çok uzak bir yerden paralel
plakalı bir kondansatöre, plakalarına dik şekilde
gönderiliyor ve plakaların ortasında bulunan deliklerden
girip çıkıyor (şekildeki gibi). Eğer cisim çok uzaktayken
hızı v ise, cismin hızını aşağıda istenen noktalarda
bulunuz:
lim
1)kondansatörün içindeki A noktasında
2)kondansatörden
(şekildeki gibi).
hemen
çıkışındaki
B
noktasında
qU
m
zi
A) v A = v 2 +
k
O
Kondansatörün plakaları arasındaki potansiyel farkı U dur, plakaları arasındaki
mesafe ise plakaların boyundan çok daha küçüktür ve yükü q dan çok daha fazladır.
B) v A = v 2 +
Fi
D) v A = v 2 −
2qU
m
2qU
m
C) v A = v 2 −
E) v A = v 2 +
qU
2m
Soru 17. Kırılma kat sayısı n, yarıçapı R olan bir küresel cam içinde küçücük, hatalı
bir A noktası bulunmaktadır (şekildeki gibi). A noktasına
farklı noktalardan baktığınızda ve oluşan bakış açıları α
yeterli büyük olduğu zamanda (şekildeki gibi), A noktasını
kürenin merkezinden hep aynı uzaklıkta görmüş gibi oluruz.
Noktanın merkezden gerçek uzaklığı ne kadardır?
AP
IT
qU
m
A) nR
B) nR/2
D) 2nR
C) R/2n
E) R/n

2 

A) F 1 −
17 


2 

B) F 1 +
13 


2 

C) F 1 −
13 


1 

E) F 1 +
13 

tO

2 
D) F 1 +

17 

ku
lu
Soru 18. Noktasal bir ışık kaynağı F odaklı ince kenarlı merceğin asal eksenine
paralel hareket etmektedir. Kaynağın görüntüsünün hızı kaynağın hızına eşit olduğu
anda, kaynak mercekten ne kadar uzaklıkta bulunacaktır? Kaynaktan asal eksene
uzaklık H=F/4 tür.
lim
pi
ince kenarlı mercek ise F=6cm; kalın kenarlısı için F=9cm
ince kenarlı mercek ise F=4cm; kalın kenarlısı için F=12cm
ince kenarlı mercek ise F=6cm; kalın kenarlısı için F=12cm
ince kenarlı mercek ise F=4cm; kalın kenarlısı için F=9cm
ince kenarlı mercek ise F=8cm; kalın kenarlısı için F=12cm
Soru 20. Bir yarı-silindir kırılma indisleri n,
birbirinden farklı olan saydam katmanlardan
yapılmıştır (şekildeki gibi). Kırılma indisinin
logaritması, ln(n), katmanların yarıçapının
logaritmalarından fonksiyon olarak grafikte
verilmiştir. Bu grafiği kullanarak, dar bir ışının
yarı-silindire dikey şekilde düştüğü durumda,
silindirin içinde yörüngesi bir çember ise bu
çemberin yarıçapı nasıl değerler alabilir?
Fi
zi
k
O
A)
B)
C)
D)
E)
ya
Soru 19. Asal eksenle kesit noktası mercekten d=12cm uzaklıkta, eksenle arasındaki
açı α=40 olan bir ışın, ince bir mercekten geçtikten sonra asal eksenle arasındaki açı
α=80 ise merceğin odak uzaklığı ne kadardır?
yaklaşık, 1.30cm ve 1.70cm
yaklaşık, 1.20cm ve 1.60cm
yaklaşık, 1.40cm ve 1.60cm
yaklaşık, 1.50cm
yaklaşık, 1.20cm ve 1.80cm
IT
AP
A)
B)
C)
D)
E)
soldan düşen ışın için ND, sağdan ise 2ND
soldan düşen ışın için D/N, sağdan ise D/2N
soldan düşen ışın için D/2N, sağdan ise D·2N
soldan düşen ışın için D/2N, sağdan ise D/2N
soldan düşen ışın için D/2N, sağdan ise D·2N
tO
A)
B)
C)
D)
E)
ku
lu
Soru 21. Odak uzaklıkları 2F olan N tane ince kenarlı ve odak uzaklıkları F olan N
tane kalın kenarlı mercek elimizde bulunmaktadır.
Mercekleri şekildeki gösterilen sırasıyla bir eksen boyunca
aralarındaki uzaklık F olacak şekilde arka arkaya
dizmişlerdir. Çapı D olan, eksene paralel olarak bir ışık
demeti sisteme düşmektedir. Bu demetin çıkışta çapı ne kadar olacaktır?
B) 10-2m
C) 10-3m
D) 10-4m
E) 10-5m
lim
A) 10-1m
pi
ya
Soru 22. Sabun köpüğünden oluşmuş bir kabarcık azot ile doludur. Kabarcığın
havada uçması için çapı en az ne kadar olmalıdır? Köpüğün yüzey gerilimi
σ=0.045N/m, havanın molar kütlesi 29g, azotun 28g, hava basıncı 1atm dir. Köpüğün
kütlesini ihmal ediniz.
Soru 23. Bir sıvının yoğunluğu derinlikle (h) ρ (h) = ρ (0)(1 + αh ) şeklinde artıyor,
O
burada ρ (0) sıvının en üstteki yoğunluğudur, α ise bir sabittir. Bu sabiti bulmak için
k
uzunluğu L, kesit alanı S olan bir silindir bir ipin ucuna bağlanıyor ve sıvı içine
yerleştiriliyor. İpin diğer ucu ise bir dinamometreye bağlanıyor. Silindir sıvıda yerini H
kadar değiştirdiğinde dinamometrenin ölçtüğü kuvvet ∆F kadar değişiyor. Bu verilere
göre α sabiti bulunuz.
IT
AP
Fi
zi
∆F
g.S .L.H .ρ (0)
∆F
B) α =
2 g.S .L.H .ρ (0)
2∆F
C) α =
g.S .L.H .ρ (0)
3∆F
D) α =
g.S .L.H .ρ (0)
A) α =
E) α =
∆F
3 g.S .L.H .ρ (0)
tO
ku
lu
Soru 24. Su ile tamamen dolu olan üç bacaklı bir tüpün iki
bacağı açık diğeri ise kapalıdır (şekildeki gibi). Tüp yatay
yönde bilinen bir ivme ile hızlandırdığında sunun 8’de biri
dökülüyor. Tüpün kesit alanı her bir bacakta aynıdır,
bacakların uzunlukları bir birine eşit olarak L dir. Tüp
hareket ederken A noktasında basınç ne kadardır? Suyun
yoğunluğu ρ hava basıncı ise p0 dır.
1
ρgL + p 0
2
3
B) p A = ρgL + p 0
4
C) p A = ρgL + p 0
ya
A) p A =
3
ρgL + p 0
2
7
E) p A = ρgL + p 0
4
Fi
zi
k
O
lim
pi
D) p A =
IT
AP
A) 4,6.10-2m
D) 7,8.10-2m
Soru 25. İç yarıçapı r=1m, yüksekliği h=2m,
bağıl yoğunluğu 7.81g/cm3 olan ve çelikten
yapılmış ince duvarlı silindirik bir kap dibi
yukarıya doğru, derinliği H=3m olan bir gölün
dibine yerleştiriliyor (şekildeki gibi). Gölün
dibinde kalması için kabın duvarının kalınlığı
ne kadar olmalıdır? Göl su gölüdür, suyun
yoğunlu 1g/cm3tür.
B)3,4.10-2m
C)2,3.10-2m
E) 3,9.10-2m
Download