Kuvvet ve Hareket – 5 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
KAZ
AN
SINIF
F
5
KAVRAMA
Kuvvet ve Hareket – 5
1. Bir cisim şekildeki gibi yerden 45 m yükseklikten yukarı doğru 40 m/s hız ile
atılıyor.
45 m
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
yer
( g = 10 m/s 2 )
B) 7
4. Hava sürtünmesini önemsiz olduğu ortamda yerden düşey olarakyukarı doğru 40 m/s hız ile atılan
bir cisim kaç saniye sonra ilk kez durur?
( g = 10 m/s 2 )
j=40m/s
Cisim atıldıktan kaç saniye sonra yere düşer?
A) 4
IM
ST
TE
11.
TEST
C) 8
D) 9
E) 11
2. Şekildeki O noktasından
karşıdaki L noktasına
doğru yatay olarak 40
m/s hız ile atılan K cismi
L’den 20 m aşağıdaki M
noktasında duvara çarpıyor.
L
x
20 m
j=40 m/s
O
K
M
Duvar
Buna göre şekildeki x uzaklığı kaç m’dir?
( g = 10 m/s 2 )
A) 20
B) 40
C) 60
D) 80
E) 100
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5. Hava sürtünmesini önemsiz olduğu ortamda yerden
düşey olarak yukarı doğru j hızı ile atılan bir cisim 10
saniye sonra yere düşüyor.
Cisim atıldığı andan 8 saniye sonra yerden kaç m
yüksekte bulunmaktadır? ( g = 10 m/s 2 )
A) 80
B) 100
C) 125
( g = 10 m/s 2 )
A)
B)
y(m)
80
C)
t(s)
4
0
D)
y(m)
0
B) 125
Î
C) 150
D) 180
E) 200
y(m)
80
4
t(s)
y(m)
40
80
A) 50
E) 500
6. Hava sürtünmesini önemsiz olduğu ortamda yerden düşey olarak yukarı doğru 40 m/s hızla atılan
bir cismin yere düşünceye kadar yüksekliğinin zamana bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
0
3. Yerden 125 m yükseklikten yatay olarak j = 30 m/s
hız ile atılan bir cisim yatayda kaç m yol alarak yere
çarpar? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g = 10 m/s 2 )
D) 320
t(s)
4
E)
0
4
y(m)
80
0
4
t(s)
t(s)
TEST
5
Kuvvet ve Hareket – 5
7. K, L ve M cisimlerinin koordinat düzlemindeki hız vektörleri şekildeki gibidir. Cisimler
bu hızlarla eğik atılıyor.
y
K
10. Doğrusal bir yolda 50 m/s sabit hız ile gitmekte olan
araçtan, bir cisim şekildeki gibi düşey olarak yukarı
doğru 20 m/s hız ile atılıyor.
L
M
Buna göre,
c
x
a
I. Çıkabilecekleri en büyük yükseklik için, hK > hL > hM
dir.
II. Yatayda alabilecekleri en büyük uzaklık için,
RM > RL > RK dır.
III. Maksimum yüksekliğe çıkış süreleri için, tK > tL > tM
dir
Buna göre cisim hareketi boyunca yatay doğrultuda yere göre kaç metre yol alır? ( g = 10 m/s 2 )
A) 0
B) 20
C) 40
D) 100
E) 200
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
8. K cismi şekildeki gibi yerden
200 m yükseklikten serbest bırakıldığı anda L cismi de aynı hizada yerden
50 m/s hızla düşey olarak
yukarı doğru atılıyor.
K
0
200 m
Buna göre; iki cisim kaç
saniye sonra çarpışır?
j=50m/s
L
(Hava sürtünmesi önemsizdir. g = 10m/s 2 )
A) 2
B) 4
9. K cismi şekildeki
gibi yatayla 37o
açı yapacak
şekilde j0 hızı
ile eğik olarak
atılıyor.
C) 5
K
D) 6
yer
E) 8
o
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
yargıların hangileri doğrudur?
11. Bir K cismi şekildeki
gibi yatayla 53o açı
yapacak şekilde 50
m/s hızı ile eğik olarak atılıyor.
A) 30 2 B) 30
C) 60
KAVRAM
IM
D) 120
C) 40 2 12. Yerden h kadar yükseklikte
yan yana bulunan K ve L
cisimlerinden K cismi j
hızı ile yukarı doğru, L ise
j hızı ile yatay doğrultuda
sağa doğru şekildeki gibi
atılıyor.
yer
D) 50
E) 70
j
L
j
K
h
yer
K cismi 2j hızı ile yere
çarptığına göre,
R
I. L cismi 2j hızı ile yere çarpar.
II. İkisi aynı zamanda yere çarpar.
III. K yerden en fazla 2h kadar yukarı çıkabilir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
E) 240
:.............................................
EST
AT
KAZAN
B) 50
o
53
Buna göre atıldığı andan 7 saniye sonra cismin hızı
kaç m/s olur?( sin 37o = 0, 6; cos 37 o = 0, 8; g = 10 m/s 2 )
Hareketi boyunca cismin hızının en küçük değeri
40 m/s olduğuna göre cisim atıldığı yerden kaç
metre uzağa düşer? ( g = 10 m/s 2 )
A) 40
K
A) Yalnız I
1
2 3
4
5
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
6
7 8
9 10 11 12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download