hutf_aset -

advertisement
HÜTF Asistan Etik Eğitimi
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken
Öğr. Gör. Dr. Müge Demir
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar
Etik Eğitimi Üniversitelerin Temel İşlevlerinden
Biri Olmalıdır
 Etik davranış kurumlar içinde sürekli konuşulan ve
paylaşılan bir konu olmalıdır.
 Etik konular ile ilgili toplantılar,duyurular ve etkinlikler
ile etik farkındalık artırılmalıdır.
Etik, bir eğitim konusu mudur ?
Etik eğitiminde, üç hareket göze
çarpmaktadır;
 Değerlerin netleşmesi ve kendine saygı geliştirme gibi
etkileyici yaklaşımlar
 Etik karar verme ve etik sorun çözme becerisi
 Karakter eğitimi
Neden Etik Eğitimi?
 Eğitim, bireylerde istendik davranış değişiklikleri
meydana getirme sürecidir ve eğitimin kendisi
aslında etik bir çabadır.
Mesleki Etik Eğitimi Neden Gereklidir?






Etik eğitimi, insanların verecekleri kararlarda, davranışlarında,
mesleki faaliyetlerinde etik bir boyut olduğunu kavramalarına yardım
eder.
Etik eğitimi, bireylerin kişisel, örgütsel ve başkalarına ait değerleri
anlamalarını sağlar, meslek alanında yaşanan etik sorunlara ilişkin
duyarlılıklarını geliştirir.
Etik eğitimi insanların, değerlerin mesleki yaşamdaki farklı davranış
seçenekleri üzerindeki etkilerini tartmalarına, verecekleri kararın
sonuçlarını hesaba katarak sorgulamalarına yardım eder.
Bireyler arasındaki görüş ve anlayış farklılıklarına karşı hoşgörü
geliştirir, çıkar çatışmaları, örgütsel normlar, etik ilkeler ve standartlar
hakkında bilgilendirir.
Mesleki örgütsel kültürü besler, etik davranışlar sergilemenin önemi
ve etik sorunların çözümü konusunda beceri kazandırır.
Etik eğitimi, insanlara özgür yaşamayı öğretir…
Etik eğitimi ile normları öğretilebilirsiniz ancak normlara
uygun davranılmasını sağlayamazsınız…
 Bireylerin etik dışı yollara başvurmalarının önemli
etkenlerinden biri de bilgisizliktir. O halde iyi
düzenlenmiş eğitim çalışmaları ile bireylerin etik
değerler ve ilkeler konusunda bilgilendirilmesi ve
bunları uygulaması sağlanabilir
 Etik eğitiminin amacı, insanları, ahlak üzerinde kendi
kendine yargılama yapabilecek duruma getirmek
olmalıdır.
 Her insan kendi kararlarını, kendi özgür düşüncesi ile
verebilmelidir.
Bir mesleğin etik değerlerinin öğretilmesi, meslek
eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır
Görev ve sorumluluklar, mesleğe ilişkin kuramsal ve
teknolojik bilgi kadar değer yaratan ve normatif gelenekleri
de içerir
Eğitim sonunda edinilen yetkinlik, kişinin iradesini, kuramsal
yoldan edindiği bilgiyi, uygulamaya aktarması, pratikte
kanıtlamasıyla ve bu iradeye uygun eylemleri yapabildiğini
göstermesiyle kendini belli eder, ispatlar…
HÜTF Asistan Etik Eğitimi
2001’den – 2013’e…

















Asistan Etik Eğitimi Kursu, 30-31 Ekim 2014
Asistan Etik Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı. 12-13 Eylül 2013
Asistan Etik Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı. 16-17 Nisan 2013
Asistan Etik Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı. 20-21 Eylül 2012
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı. 04-05 Mart 2010
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Ana Bilim Dalı. 15-16 Ocak 2009
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Ana Bilim Dalı. 6-7 Aralık 2007
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Ana Bilim Dalı 1-2 Mart 2007
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 25-26 Ekim 2005
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 7-8 Aralık 2004
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 16-17 Aralık 2003
Tıp Etiği Asistan Eğitimi HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 29-30 Nisan 2003
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 14-15 Kasım 2002.
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 13-14 Haziran 2002
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 21-22 Mart 2002
Tıp Etiği Asistan Eğitimi. HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 24-25 Ocak 2002
Tıp Etiği Asistan Eğitimi HÜ. Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 3-4 Aralık 2001
HÜTF Asistan Etik Eğitimi, 30-31 Ekim 2014

9.00-9.30 Açılış Konuşmaları

9.30-10.00 Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji - Tıp Etiğinde Temel Kavramlar

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

10.00-10.30 Biyoetikte Sorun Kümeleri, Yaşamın Başı ve Sonu ile İlgili Etik Konular

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

10.30-11.00 Kahve arası

11.00- 11.30 Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri

Öğr. Gör. Dr. Müge Demir

11.30- 12.00 Aydınlatılmış Onam

Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar

12.00-12.30 Etik Vaka Tartışmaları

12.30- 13.30 Öğle yemeği

13.30- 14.00 Hekimin Etik Sorumluluğu ve Hekim Hakları

Öğr. Gör. Dr. Müge Demir

14.00- 14.30 Klinik Etik - Hastane Etik Kurulları

Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar

14.30-15.00 Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Yaklaşımı

Doç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı

15.00-15.30 Kahve arası

15.30-16.00 Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Malpraktis

Prof. Dr. Ali Rıza Tümer

16.00-16.30 Etik Vaka Tartışmaları
ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ
TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
12-13 Eylül 2013
Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji-Tıp Etiği'nde Temel Kavramlar
 Biyoetikte Sorun Kümeleri, Yaşamın Başı ve Sonu ile İlgili Etik Konular
 Aydınlatılmış Onam
 Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri
 Klinik Etik - Hastane Etik Kurulları
 Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis
 Araştırma Etiği
 Yayın Etiği
 Hayvan Araştırmalarında Etik Kurul Başvurusu
 Klinik Araştırmalarda Etik Kurullar
 Akademik Etik Konular ve HÜ Akademik Etik Kurulu
 Ölü Vericiden Organ Aktarımının Etik Yönleri
 Tıpta Örselenebilir Gruplar ve Hekim Yaklaşımı
 Hekimlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşımlar
 AIDS ve Etik
 Hekimlerin Etik Sorumlulukları ve Hekim Hakları

ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ
TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
16-17 Nisan 2013
Tıp Etiği'nde Temel Kavramlar
 Klinik Etik - Hastane Etik Kurullar
 Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri
 Etik Vaka Tartışmaları
 Aydınlatılmış Onam
 Hekim - Hasta Arasında Sınır Aşımları
 Hekimlerin Etik Sorumlulukları ve Hekim Hakları
 Hekim Örgütlerinin Etik Sorumluluğu
 Araştırma Etiği
 Hayvan Araştırmalarında Etik Kurul Başvurusu
 Klinik Araştırmalarda Etik Kurullar
 Akademik Etik Konular
 Bilimsel Çalışmalarda Etik Konular
 Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis
 Hekimlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşımlar
 Diş Hekimlerinin Etik Sorumlulukları'nın "Türk Diş Hekimleri Birliği Meslek Etiği
Kuralları" Üzerinden Değerlendirilmesi

TIP ETİĞİ ASİSTAN EĞİTİMİ
Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı
4–5 Mart 2010
HÜ. Kültür Merkezi S salonu
I. Gün
09.30–10.20 Klinikte etiğin önemi Serhat Ünal (Dekan)
10.30–11.20 Tıp etiğinde temel kavramlar Erdem Aydın
11.30–12.20 Hasta hakları Erdem Aydın
12.20–13.30 Yemek Arası
13.30- 14.20 Biyoetik konuları-I Nüket Örnek Büken
14.30–15.20 Biyoetik konuları-II Nüket Örnek Büken
15.30–16.20 Komplikasyon ve malpraktis Ali Rıza Tümer
II. Gün
09.30–10.20 Hemşirelik hizmetlerinde etik Hülya Uçar
10.30–11.20 Klinik ilaç araştırmaları ÜmitYaşar
11.30–12.20 Etik kurul başvurusu Ediz Demirpençe
12.20–13.30 Yemek Arası
13.30–14.20 Araştırma ve yayın etiği Mustafa İlhan
14.30–15.20 Halk sağlığı ve etik Dilek Aslan
TIP ETİĞİ ASİSTAN EĞİTİMİ
Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı
15–16 Ocak 2009
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi S salonu
15 Ocak 2009 Perşembe
09.30–10.20 Etiğin önemi Dr. Meral Özgüç (DekanYardımcısı)
10.30–11.20 Tıp etiğinde temel kavramlar Dr. Erdem Aydın
11.30–12.20 Hasta hakları Dr. Erdem Aydın
12.20–13.30 Yemek Arası
13.30–14.20 Biyoetik konuları-I Dr. Nüket Örnek Büken
14.30–15.20 Biyoetik konuları-II Dr. Nüket Örnek Büken
15.30–16.20 Yayın etiği Dr. Şevket Ruacan
16 Ocak 2009 Cuma
09.30–10.20 Hemşirelik hizmetlerinde etik Dr. Leyla Dinç
10.30–11.20 Yasalarımızda hekim sorumluluğu Dr. Ali Rıza Tümer
11.30–12.20 İlaç Araştırmalarında iyi klinik uygulamalar Dr. Oğuz Güç
12.20–13.30 Yemek Arası
13.30–14.20 Etik kurul başvurusu Dr. Ediz Demirpençe
14.30–15.20 Etik yönünden tıpta araştırma Dr. Nüket Örnek Büken
15.30–16.20 Mesleki yükümlülük ve Toplum sağlığı hizmetlerinde etik Dr. Dilek Aslan
Download