Eğitimde Etik sunumu için tıklayınız.

advertisement
MESLEK ETİĞİ
Meslek etiği’ ‘mesleki davranışla ilgili neyin doğru,
neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu
hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar
topluluğu” “mesleki uygulamalarda kanunlara uygun
işlemlerin yanı sıra, toplumun değer yargılarına
önem vererek, güvenilir bilgilerin topluma
sunulması” olarak tanımlanabilir.
Mesleki etik kuralların amacı: kapsamına
giren personelin ve birimlerin performansı,
hareket ve davranışları ile ilgili merkeze ve
birime özgü standartları belirlemektir. Bu
kurallar görevlerini yerine getirirken iç
denetim biriminin bütün mensuplarından
beklenen davranış standardını açıklığa
kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar,
denetim standartlarına uyması gereken
bütün personeli ve birimleri
kapsamaktadır.
Mesleki gruplar ne kadar sağlam ve örgütlü
olurlar ise mesleki etik de o kadar gelişir ve
saygınlık kazanır. Mesleki etik kuralları olarak
belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan
davranışlarını tanımlayan ilkelerin temel
işlevleri şunlardır:
1. Meslek içi rekabeti düzenlemek
2. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
3. Hizmet ideallerini korumak
4.Mesleki disiplini sağlamak
5.Bağlılık duygusunu geliştirmek
MESLEK ETİĞİ KODLARI
Mesleki etik kodlar, evrensel etik ilkelerin özel
olarak bir mesleğin uygulama alanındaki
hizmetlerle sınırlı olarak düzenlendiği yazılı
dizgelerdir. Kaynağı evrensel etik değerlere
dayalı olması nedeniyle, mesleki etik kodların en
önemli özelliğinden biri, dünyanın neresinde
olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu
davranış kurallarına uygun davranmalarının
gerekli olmasıdır.
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ETİK
İNSANLAR HER ZAMAN,HER
YERDE ACIKMIŞLARDIR;AMA HER
ZAMAN HER YERDE ERDEMLİ
OLAMAMIŞLARDIR.
SOKRATES
Kamu Yönetiminde
Etik Davranış İlkeleri
Kamu yönetiminde etik ilkeleri, Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinde Yer Almaktadır.
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ










Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak
amacıyla kullanılmaması
 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
İŞ HAYATINDA
ETİK
VE
ETİK DIŞI KONULAR
İş Hayatında Etik İlkeler


















Profesyonellik
Adalet
Eşitlik
Dürüstlük ve Doğruluk
Tarafsızlık
Sorumluluk
insan Hakları
Hümanizm
Bağlılık
Hukukun Üstünlüğü
Sevgi
Hoşgörü
Saygı
Tutumluluk
Demokrasi
Açıklık ( Saydamlık )
Hak ve Özgürlükler
Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme
Yönetimde Etik Dışı Davranışlar



















Ayrımcılık
Kayırma
Rüşvet
Yıldırma
Sömürü
İhmal
Bencillik
İşkence
Yolsuzluk
Yaranma
Şiddet-baskı
Hakaret
Taciz
Kötü alışkanlıklar
Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı
Dedikodu
Zimmet
Dogmatik Davranış
Yobazlık-Bağnazlık
Etik Örgütlerin Özellikleri
• Açık bir vizyon vardır ve örgütün her biriminin
şeffaflığı esastır.
• Vizyon herkes tarafından benimsenir ve üst
yönetimce somutlaştırılır.
• Ödül ve ceza sistemi objektif, yansız ve açıktır.
• Örgütsel politika ve uygulamalar açık, anlaşılır
ve mesajlarla uyumludur.
• Yönetim kararları etik kodlar, ilkeler ve
değerlerle çatışmaya düşmez.
• Çalışanların pusulası etik değerlerdir.
Etik Dışı Örgütlerin Özellikler
• Uzun vadeli planlar yerine kısa dönemli karlara önem verirler.
• Profesyonel etik kodların kurulmasına önem vermezler.
• Etik problemlerin çözümünü hafife alırlar.
• Mali açıdan kayıplara neden olacak etik konulara isteksiz
yaklaşırlar.
• Çalışanlara etik dışı davranışları teşvik edici çevre yaratırlar.
• Etik problemlerin çözümünü hukuk departmanına gönderirler,
• Halkla ilişkiler gibi konuları etik olarak incelerler.
• Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranırlar.
• Keyfi ve haksız performans değerlendirme standartları
uygularlar.
• Etik problemleri çözümlemede referans olabilecek rehberleri
kullanmazlar.
• Çalışanlar arasındaki gammazlığı ortadan kaldırmazlar.
• Çalışanları kişisel etiklerinden vazgeçme konusunda teşvik
ederler.
Örgütlerde Etik Dışı Davranış Alanları
• Personel Alımlarında ve Atamalarda
• Yaş Bakımından Gençlerin Yaşlılara
Edilmesi
• Dış Görünüş
• Terfi ve Eğitim
Tercih
Etik Dışı Davranışların Sonuçları
A)Kişisel Sonuçlar
İşini kaybetme
Toplumdan soyutlanma
Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması ve iletişimin
zayıflaması
B) Kurumsal Sonuçlar
Müşterilerini kaybetme Örgüte olan güvenin yitirilmesi
İşbirliğinin Zayıflaması
Örgüt içinde iletişimin azalması
C)Toplumsal Sonuçlar
Etik Değerlerin Önemini Yitirmesi
Kuralsız (anomik) davranışların yaygınlaşması
Yozlaşmanın kurumsallaşması
EĞİTİMDE ETİK
Eğitim, yaşam boyunca süren “etik bir kendini tanıma
sürecidir”.
Her tür eğitim etkinliğinde temel olarak dört boyut yer
almalıdır. Bu boyutlar;
”amaç”,”kapsam”,”yöntem” ve “değerlendirmedir”.
• Niçin? Sorusunun yanıtını amaç boyutu oluşturmaktadır
• Ne? Sorusunun yanıtını ise kapsam boyutunda verilir.
• Nasıl? Sorusu yöntem boyutunda yanıtlanır.
• Ne oldu? Sorusu ise değerlendirme boyutunda elde
edilen bilgilerle yanıtlanabilir.
ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ
ve
İLKELERİ
Öğretmenlik mesleğinde çalışanların
öğretmenliğe ilişkin oluşturup koruduğu,
öğretmenlere emreden onları belirli bir şekilde
davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini
sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten
dışlayan, öğretmenlik ideallerini korumayı
amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.
Öğretmenlik Meslek Etiği
İlkeleri
Profesyonellik
Hizmette sorumluluk
Adalet
Eşitlik
Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması
Yolsuzluk yapmamak
Dürüstlük-doğruluk ve güven
Tarafsızlık
Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
Saygı
Kaynakların etkili kullanımı
Öğretimsel Liderlik
Öğretimsel liderlik, okul yöneticisinin bir program ve
mevzuat yöneticisi olmaktan çok, öğretimin
yöneticisi olduğunu savunmaktadır.
Etik Liderlik
Etik lider olarak okul yöneticisi, etik değer ve ilkelere
olan bağlılığı ile öğretmenleri etkileyen ve karar
verme sürecinde etik ilkeleri temel alan bir davranış
sergilemeye çalışır.
OKUL YÖNETİMİNDE
ETİK DEĞERLER
Bütün toplum üyelerine saygı
Farklı kültür ve düşüncelere hoşgörü
Bireylerin eşitliği
Kaynakların eşit dağıtımı
YÖNETİMDE ETİK İLKELER
HOŞGÖRÜ
SORUMLULUK
ADALET
DÜRÜSTLÜK
DEMOKRASİ
SAYGI
Teşekkürler
Download